Bugünden 1930'a 5,431,491 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 12 MAYIS 2005 PERŞEMBE 16 TELEVIZYON cumtvCacumhuriyet.com.tr GüNÜN FiLMLERİ Hulk 17.40 M,Max Macera (Hulk) - Genç bilim adaır ı Bruce Banner, bir süredir öfke yönetimi konusuyla ilgilenmek- te, bu konuda çeşitli deneyler; r apmaktadır. Gene- tik teknolojisi üzerinde çalışan 3anner'ın sakin ya- şantısının derinliklerinde, ken^ısinın de unuttuğu çok acılı bir geçmişi vardır. De ney sırasında yaşa- nan bir patlama kahramanımıs ı yeni bir aşamaya daha getirir. Bırini kurtarmak ışınlannın önüne atan Banner, na maruz kalmasına karşın haya Lee. Oynr: Eric Bana, Jennifer için kendini gama öldüriicü dozda ışı- ttakalır. Yönn:Ang :onnelly, Sam Elli- ot, Josh Lucas, Nick Nolte (2003 ABD, 138 dk) Anneler Günü 20.2 5 S. Türk Dram 0ğ\ Anne şefkatinden yoksum büyüyen bir genç x 3 / kızın psikolojık öyküsü. Yönetmenliğini Aram Gülyüz'ün üstlendıği yaDimın başrollerinde Zeynep Değirmencioğlu ve Ayien Gökçer oynuyor. Tesadüf 21.10 TRT 1 Duygusal ©(Serendlpity) - Bir alışveriş merkezınde tek çifti kalmış siyah bir kaşınir eldiveni kapma- ya çalışırken tanışan Jonathan ^e Sara, mağaza çı- kışında kendilerıni bir restoraiıda sohbet ederken bulurlar. Restorandan ayrılırkejn Jonathan'ın ısrarı ile Sara bir kağıt parçasına tel$fon numarasını ya- zar. Ancak aniden çıkan rüzgaj- kağıdı uçurur. Bu- nun bir araya gelmemeleri için düşünenSara'yagöreeğerbirlikteolmalangereki- yorsa bu mutlaka olacaktır amı doğru zamanda... Yön: Peter Chelsom. Oyn: Johıı Cusack, Kate Bec- kinsale, Jerenıy Piven (2001 A 3D, 90 dk). 21.30/atv/Âşık... Hamlet 21.30 Kanaltürk (Hamlet) - Shakespeare'i yarlanan filmde, Danimaı babasının ölümünden sonra ya Yapım, bu akşam birinci bölürrü Yön: Kenneth Branagh. Oyn Kate VVinslet, Richard Attenboı Brian Blessed (1996 Ingiltere, 22.00/CNBC-e/Gazete Gülün Adı 23 (The Name of the Rose) - î ransisken rahıp Gu- illaume de Baskerville, yanında çömezi Adso de Melk olduğu halde 1327 yılı bir manastıra gelir. Burada bir 1 ;eşişin ölüm nedeni- ni araştırır. Bu araştırma sırasında bir köylü kadına tutulan Baskerville, daha birçok ölüme tanık olur. Ve ölümlerin sorumlusunun manastırın kitaplığın- da görevli yaşlı keşiş Burgos o bir işaret olduğunu Ayrıntı yanda Tarihsel ünlü eserinden u- kaprensı Hamlet'in jadıklan anlatıhyor. ile ekrana geliyor. Kenneth Branagh, ıcmgh, Julie Christie, 240 dakika). Ayrıntı yanda 00 tv8 Macera ıda Alp Dağlan 'nda duğunu saptar. Yö- netmen: Jean Jacques Annaup. Oyuncular: Sean Connery, Christian Slater, Frejd Murray Abraham (1986 tngiltere-Almanya-ttalya, 131 dk). Atalante 01. jo TRT 2 Dram (77\ (L'Atalante) - Kahramanları üç kişi olan bir VX/ aşk öyküsünü aktaran film, küçük bir tekne- nin kaptanı ile yenı evlendiği karısının serüvenini aktarır. Kocasıyla birlikte teknude yaşamaya başla- yan genç kadııı, kısa bir süre sc nra tek düze günler- den sıkılarak büyük kentin çekicilığine kapılır. Ko- casıııı ve yardımcısını terk ed< rek Paris sokakları- na atar kendisini. Ama Paris'iiı ona göre olmadığı- nı anlayıncayeniden tekneye dDner... Yön: Jean Vi- go. Oyn: Michel Simon, Dita P ırlo, Jean Daste, Gil- les Margaritis, Louis Lefevre (1934 Fransa, 89 dk). Geciken... 02.00 Show TV Macera (77\ (Merchantsof Death) - Jiın Randall'ın annesi, V3/ babası ve kızkardeşi, 23 yıl önce, piknik ya- parken öldürülmüşlerdir. Geçen yıllar, bu olaydan çok etkilenen Jim'in ruhunda açtlan yarayı iyileş- tirmeye yetmemiştir. Bu anılaıdan kurtulmanın tek yolu, bunu kimlerin yaptığını b ulmak ve intikam al- maktır... Yön: Yossi Wein. Oyn: Michael Pare, Lin- da Hoffman, John Simon Jonesı (1997 ABD, 96 dk). Garip Bir... 05.00 3how TV Dram {™\ Zeynep ve Naciye ıki ka: deştir. Naciye abla- VÜV sından intikam almak içi ı herkesin ıçinde ab- lasının kimsesizler yurdundan 'eldiği söyler. Anne- leri olanları duyunca kahrında ı ölür. Haluk ise sev- diği kız tarafından aldatılınca 2 «ynep' evlenme tek- lif eder ancak bu evlilikte sevji yoktur. Yönetmen: Nejat Saydam. Oyn: Türkan Şoray, Tamer Yiğit. Yabancı Izleyin Orta Değmez O Dram ile mizahı ustalıkla birleştirenfılm, CNBC-e 'nin 'Gişe Filmleri' kuşağında ekrana geliyor Gazetenin yirmi dört saatiTV Servisi-Hızlı, gürültülü, ka- nşık, çılgın... Bir gazeteyi anlata- cak daha pek çok sözcük buluna- bilir kuşkusuz, ama siz gelin yine de "Gazete"yi gözlerinizle görün... Süper bir kadro, hem dramatik hem de mizahi bir anlatım, eleşti- rel bakış açışı ve karşınızda "Ga- zete"nin 24 saati... Henry Hackett (Keaton), sansas- yonel haberleri ve renkli sayfala- nyla tanman "New York Sun" ga- zetesinde editördür. Uyumaya, du- rup düşünmeye bile zamanı yoktur. Bu arada kansı Martha da (Tomei), kendi yaşamının önemli noktala- CNBC-e 22.00 Gazete - The Paper / Yönetmen: Ron Hovvard / Oyuncular: Michael Keaton, Robert Duvall, Glenn Close, Marisa Tomei, Randy Quaid, Jason Robards, Jason Alexander / 1994 ABD yapımı, 112 dakika rından birine gelmiştir. Başanlı bir çıkaracak ve cinayetle suçlanan i- gazeteci olan Martha, kariyerine bir süre ara vermiş ve hamile kal- mıştır. Ancak, 8.5 aylık karnı bur- nunda haliyle bu karanndan piş- manhk duymaktadır. Herkes ken- di adına hayatlannı sonsuza kadar değiştirebilecek karar anlanna hız- la yaklaşmaktadır. Henry Hackett, bugün büyük bir skandah ortaya ki genç adamı özgürlüklerine ka- vuşturacak olan haberin peşinde- dir. Kansının hamile olması ve ga- zetenin finans editörlerinden Ali- ciaClark'ın (Close) onunlazıtlaşıp durması yetmezmiş gibi, kendisi- ne teklif getiren rakip bir gazete- nin yöneticisiyle de bugün görüş- mek zorundadır. Henry, parasal sıkıntıda olan ga- zeteyi yüzeyde tutmak gibi sevım- siz bir ışi olan Alicia ile her za- manki atışmalannı yaparken, har- canan her kuruşu sayan kadının da kendi özel yaşamında büyük bir sarsıntı geçirmekte olduğunun far- kında değildir. Yıllar önce işinı bir aileye yeğ tutan ve bu bedeli yalnızlıkla öde- yen işkolik patronu Bernie White (Duvall) ise ciddi bir hastalığın pençesindedir. Bütün bu kargaşa içinde haberler yazılacak ve gaze- te mutlaka çıkacaktır. CNNTürk 20.00 beşN birK TV Servisi - "beşN birK" programını Cüneyt Özde- mir ve Soner Yalçın birlikte hazırlıyor. Yapımın bu bölümünde, yabancı şirketlerin Türkiye genel müdürleri yabancı sermayeyi anlatıyor. Prog- ramda aynca, Ermenistan'da geçen "Vodka Lemon" ve "Sıflr Kilometre"nin Iraklı Kürt yönetmeni Hiner Sa- lem ile bir söyleşi gerçekleş- tirilirken, Galatasaray'ın 50 yıl önceki talihsizlikleri ek- rana geliyor. tv8 21.45 Derin Haber TV Servisi - Abdullah Öcalan davası ve sonuçları, "Derin Haber" programının bu bölümünde ele alınıyor. Prof. Haluk Şahin'insun- duğu yapımda, "Avrupa în- san Hakları Mahkeme- si'nden gelecek karara Tür- kiye'nin tepkisi ne olnıalı", "Ocalan yeniden yargüana- caksa bu yargılama nerede ve nasıl yapümalı", "Kara- ra karşı toplumsal tansiyo- nu düşürnıek için neler ya- pılmalı" gibi sorulara yanıt aranıyor. TRT 2 23.35 Tarihin Tanığı TV Servisi - Türk- Erme- ni ilişkileri "Tarihin Tanığı" programında ele alınmaya devam ediliyor. Alev Alatİı ve Güray De- ğerli yapımda, Ermeniler'in Türkiye'den neden toprak ve tazminat istediği, Ermeni meselesini kimin, hangi amaçla kullandığı, Türkiye üzerinde hangi oyunların oynandığı gibi konulan ma- saya yatırıyor. KADİ4ÖY 2. İCRA DAİRESİ'NDEN TAŞENMAZ SATIŞ İLANI Dosya No: 2002-28 Satış Izalci s,üyu yolu ile satılııı, Gayrimenkulün tapıı kayd ada, 3 parsel sayılı 357 10 n 262/357 hıssesı Islanbul Belediyesı adına kayıtlı olduğu, bunlardan Yusuf Ziya Zülfıkar hıssesının bütün hukukı vecılıcler ile birlikte hatma Sevılay /ültîkar'a satüji yapıldığı anla- şılmışlır. Gayrimenkulün ımî ğü'nün 23.1ü. 1995 tanh ve Yenısahra ıslah planında konut sahasında kaldığı, biııa yükseklığı H: 9.50 m2 ırtıfada, bina derinlığı ve bahçe mesafeleri durumunun mcvcut olduğu b mıştır. GAYRlMi;NK.UL,ÜN köy (Yenısahra) Mahallesı Evren C'addesı'nden ayrılan Barbaros Sokağı'nda I kapı No'lu tek katlı bınanın bıtıijiğınde lan, etrafı bcton dirckli tel ö geçmektedır. Parsel ıçinde bırkaç adet kavak ağaeı vardır. Uzerınde kıymetine ba^kaca etkı edecek nıuhtesat yoktur. Pars hdır. Beledıye hizmellerınden k bu civardakı gayrimenkulün nün ıktısadi ko^ulları da göz mişbırbınkırkıkı) YTL. ktymc Satısj ^artları: 1. Satış: 21.06.2005 Salı ve rüçhanlı alacaklar varsa a olunur. Böyle bir bedelle al 01.07.2005 günü, aynı yer v< miktar elde edılmemışse ga> sına karar verılen taşınmazın cınsı, kıymeti, adedi, evsafı: : Kaclıköy Merdıvenköy malıallesinde kaitı, 280 pafta, 2577 ı2 miktarlı arsanın 95/357 hıssesı Yusuf Zıya Zülfıkar adına, r durumu: ICadıköy Beledıye Başkanlığı Imar lşleri Müdürlü- 5/17202 sayılı ımar durumunda söz konusu 3 sayılı parselin krokıdekı ş.ekliyle (10x10) ebatlarında blok nızam ınşaat ımar Idırılmıştır. Parsel üzerinden ener|i nakıl hattı geçtığı anlaşıl- EVSAF1: Söz konusu gayrımenkul, Kadıköy ilçesı Merdiven- kuzeyınde) Çınıen Sokağı ve Barbaros sokakları arasında ka- gü de çcvrılı arsadır. Parsel ü/erınden havai eııerji nakıl hattı el geometrık olarak kareye yakın şekıllı olııp, 357.10 m2 saha- >men ıstifade eder konumdadır. Gayrimenkulün kıymeti: Ilulunduğu semt icındeki yerı, ımar durumu, halıha/ır vaziyelı. sılım satım rayıelerı, kıymetine etkı eden dığer hususlar ile gü- öniinde bulundurularak, parselin tamamı 7 1.042.00 YTI (Yet- te mütclıammil olaeağı kanaatinc varılmış.tır. ünü saat 1 1.00 - 11.15 arasında Kadıköy 2. tcra Müdürlü- ğü'nde açık arttırma suretıyl; yapılacaktır. Bu arttırmada talımın edılen kıymetın % 60'ını lacakları toplamını ve satış masratlarını geçnıek şartı ile ıhale eı çıkmazsa en çok arttıranın taahhüdü bakı kalmak şartıyla saatlerde ikıncı arttırmaya çıkarılacaktır. Bu arttırmada da bu rımenkul en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak üzere arttır- ma ılanında gösterilcn müdd;t sonunda en çok arttrrana ıhale edılccektır. Şu kadar kı arttır- ma bcdclının malın tahmın cdilen kıymetının % 40'ını bulması ve satış ısteyenın alacağına rüçhanı olan alaeakları toplaınından fa/la olması ve bıından başka paraya çevırme paylaştır- ma masrallarını geçmcsı lazımdır. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa satış- talebı düşecektır. 2. Arttırmaya ıştırak edeceklerın, talımın edılen kıymetlcrın % 20'si nispetinde nakdı "YTI " veya bu miktar kaıjar mıllı bir bankanın temınat mektubunu vermelerı lazımdır. Satış peşın para iledır Alıeı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehıl vcrılebılır. Ihale kararı Daınga Vergisı, Katrra Değer Vergısı ve Tapu Hareının l/2'sı ve tahlıye masrafları alıeıya ait olup, tapu harcını 1 l/2'sı ve bırıkmiş vcrgiler ile tellahye resmı satış bedelınden ödenır. 3. Ipotck sahıbı alacıklılarla dığer ılgılilcrın (*) bu gayrımenkuller üzerındekı hak- larıııı husıısiyle taız ve masrıfa daır olan iddıalarını dayanağı belgeler ile on beş gün içinde daıremıze bildırmclerı lazım Jır. Aksı takdırde hakları tapu sıcılı ile sabıl olmadıkça paylaş- madan harıç bırakılaeaklardır. 4. Ihaleye katılıp, daha sonra ıhale bedelını yatırmamak sure- tiyle ıhalcnin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefillerı teklıf ettıklerı bedel ile son ıhale arasındakı farktan ve diğer zararlardan ve aynca temerrüt faızınden müteselsilen mesul ola- caklardır. Ihale farkı ve ten errüt t'aızı ayrıca hükme haeet kalmaksızın Daireınızce tahsıl olunacak bu fark, varsa öncelıkle temınat bedelinden alınacaktır.5 Şartname ilan tarıhınden ıtıbaren herkesin görebılmesı ıçın Daırede açık olup, masrafı verıldığı takdırde isleyen alı- eıya bir örneğı gönderilebilıı nı kabul etmış sayılacakları, .6. Satışa ıştirak edenlerin, şartnameyı görmüş ve münderecatı- başkaca bilgi almak ısteyenlerın yukarıda yazılı dosya numara- sı ile Müdürlüğümü/e başvL rmaları İİK 127. maddesi uyarınca adresı tapuda kayıtlı olma- yan ılgılilere bu ılanın tebligît yerıne geçeceği ılan olunur. lc. If. K. I26)(*)llgıhleı Yönetmelik Ornek No: : tabırınc ırtıtak hakkı sahıplerı de dahıldir. Basın: 21418 Joseph Fiennes ve Gwyneth Paltrow 'Âşık Shakespeare'de uyumlu bir ikili oluşturuyor. Genç yazann arayışı TV Servisi - En iyi film, kadın oyuncu ve senaryo dallannda ka- zandığı 3 Altın Küre ödülünün ar- dından tam 13 dalda Oscar'a aday gösterilen "Âşık Shakespeare", bu akşam atv'de geliyor. Film, bin yılın kuşkusuz en önemli Ingiliz yazarı sayılan ve eserleri öteden beri yedinci sanatın demirbaş senaryo kaynağı olagelen VVilIiam Shakespeare' in, 301u yaş- lanyla, "Romeo ve Juliet" oyununu yazması sırasında yaşadığı tıkanık- lığı ve sancılı yaratma sürecini ele alıyor. Canlı, esprili, ironik havasıyla keyifle izlenen film, kıh kırk yaran geleneksel tngiliz özeniyle Ameri- kan sermayesinin ürünü, 25 milyon dolara çekilmiş, oldukça çekici bir yapım. .. Elizabeth dönemi Londra tiyatro- larının yükselen oyun yazarı-ro- mantik şairi Will Shakespeare, in- sani zaaflarla dolu, çektiği maddi atv 21.30 Âşık Shakesheare - Shakespeare in Love / Yönetmen: John Madden / Oyn: Gvvyneth Paltrovv, Joseph Fiennes, Geoffrey Rush, Colin Firth / 1999 ABD yapımı, 119 dakika sıkıntılar yüzünden bir an önce kö- ği kansının üstüne ona ilham kay- şeyi dönmek isteyen, tiyatro sahip- lerinin peşinde koştuğu, hırslı, ateş- li, heyecanlı, taşkın bir bohem. Ti- yatrodaki belirsiz geleceği, yazdı- ğı, yazacağı oyunların başarısına bağlı. Genç yaşta evlenip terk etti- nağı olacak yeni aşklar arayan Will, esin perisini, oyununun seçmeleri- ne bıyık takarak erkek kılığında ka- tılan, Romeo adayı Lady Viola De Lesseps'de (Gwyneth Paltrovv) bu- luyor çok geçmeden. MHK Başkanı konukoluyor TV Servisi - Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ufiık Özerten, "TekeTek" programının bu bölümünde Fatih Altayh'nın konuğu oluyor. Altaylı konuğu ile, Telegol programındaki kavganın sebebi, getirilen suçlamalarda haklılık payı olup olmadığı, MHK Başkanı'nın canlı yayında ağzını bozmasının doğru olup olmadığı, GS'lı olduğunu açıklamasının ileride başını ağrıtıp ağntmayacağı, bu açıklamanın hakemleri etki altında bırakıp bırakmayacağı, temiz bir ligin nasıl sağlanacağı gibi konular üzerine sohbet ediyor. • Kanal D, 23.50 MEDYA NOTU EMRE KONGAR Özel Kodlarla Haber Yazılır mı? Dan Brovvn'un Da Vinci Şifresi adlı kitabı pi- yasaları kasıp kavuralı beri çeşitli şifreler, gizli din- sel mesajlar, özel kodlarkonularındaki haberler ve yorumlar tüm medyayı işgal etti. Birtakım gazeteler, televizyon kanalları, dergiler genel olarak bu konuları alabildiğine işliyor. Tabii bu arada ne kadar saçma sapan "keha- net" varsa onlar da gündeme geliyor. Genel olarak toplumun ruh sağlığını bozan, in- sanları gerçeklerden uzaklaştıran ve birtakım hu- rafelere inanmaya yönlendiren bu yayınları üzün- tüyle izliyorum. Ama bugün üzerinde durmak istediğim "kod- lar" bunlardan daha değişik: "Popüler kültürün simgeleri" bu kodlar. Türkiye'de medya o derece yozlaştı ve özellik- le televizyonlardan yayılan düzeysiz "popüler kül- türün" etkisine girdi ki, genç gazeteci arkadaşlar artık haberleri yazarken bile bu kültürün kodlarını kullanır oldular. Değerli gazeteci Yavuz Baydar, Milliyet gaze- tesinde başladığı "okur temsilciliği" (ombuds- manlık) görevini Sabah'ta sürdürüyor. 9 Mayıs tarihli Sabah'taki sayfasında birinci ko- nu, bir televizyon dizisi karakterine benzetilen okul müdürünün yakınması olunca, olayın ne derece vahim boyutlara ulaştığını fark ettim. Baydar'ın yazısından anlaşıldığına göre Sa- bah'ta, bir okul müdürü hakkında bir haber yayım- lanmış. Haberin başlığı "Bostancı'nın 'Amil Bey'i" i- miş. "Amil Bey" kim, tanımıyorum. Bana hiçbir anlam ifade etmeyen bir başlık. Baydar'ın, yazısında alıntı yaptığı, suçlanan okul müdürüne göre "Amil Bey", birTVkanalındaoy- nayan Hayat Bilgisi adlı dizideki hırsız, okuluna zarar veren, öğrenci ve öğretmenleri birbirine dü- şüren, çocukların cep telefonlarını gasp eden, kı- sacası ahlaksız bir tipmiş; okul müdürü bu tipe benzetilmekten yakınıyor. Yine müdürün mektubundan anladığımıza gö- re, öğrenci olan kızıyla, okulda "Amil Bey'in kızı" diye alay ediliyormuş. Yavuz Baydar, haberin başlığının hatalı olduğu- nu, habere konu olan kişinin peşinen suçluymuş gibi sunulduğunu, bu başlığı atanların özür diledi- ğini belirtiyor. Demek ki sadece haberi yazan muhabir değil, habere konu olan kişi, onun çocuğu ve onların çevresi de "Amil Bey" kod adını biliyor, haberi an- lamış. Pek çok kişinin "Amil Bey" kodunu anlaması, haberi yazan muhabirin böyle "popüler kültür öğelerini" kullanmasını (bırakın Amil Bey yakış- tırmasının belirlediği suçluluk yakıştırmasını) hak- lı çıkarır mı acaba? Tam bu yazıyı yazarken 10 Mayıs tarihli Sabah gazetesinin arka sayfasında "Fikrimin Ince Gü- lü" başlıklı bir haber okudum. Anadolu Ajansı kaynaklı haber aynen şöyle: "Kaliforniya'da çalınan bir Mercedes otomo- bil, Bulgaristan'da bulundu. Yetkililerolayın ulus- lararası otomobil hırsızlığı yapan bir mafyanın işi olduğunu söyledi." Haberin başlığını Anadolu Ajansı mı, yoksa Sa- bah'ın sayfa sekreteri mi atmış bilmiyorum. Ama söyler misiniz bana, kaç kişi bu haberin metni ile başlığı arasında bir ilişki kurabilir? Biliyorsunuz (ya da bilmiyorsunuz), ünlü yazar Adalet Ağaoğlu, "Fikrimin InceGülü" adlı roma- nında Almanya'dan Türkiye'ye Mercedes otomo- bıliyle gelen "Alamancı" bir işçinin serüvenlerini anlatır. Haberdeki Mercedes otomobil ve Bulgarıstan, başlığı atanlarda bu çağrışımı yapmış herhalde. Insaf! ekongar@cumhuriyet.com.tr; www.kongar.org Tv PROGRAMLARI 09.00 Gün Başlıyor 10.40 Küçük Şeyler 11.15 Dizı: Muhurlü Guller 12.20 Dizı: Ne Seninle Ne Sen- siz 13.30 Dizı: Kuzenlerim 14.30 Me- raklı Momolar 15.00 Casper 15.55 Çizgı Film: WoodyWoodpecker 16.20 Dizi: Yedı Numara 17.15 Dizı: Bızım Evin Halleri 17.50 Yarışma: Miras 19.00 Haber 19.55 Dızi: Uç Kadın 21.10 Yabancı Film: Tesadüf 23.05 Büyüteç 00.05 Gunun Ardından 00.25 Yabancı Film: Taşıyıcı Dosya 02.00 Dizi: Mühürlü Güller (0 312 49043 00). 10.30 Dış Basın 11.15 Ekogün 11.40 Sanat Gundemı 12.15 Ekogün 3.00 Reçete 13.20 Başkent Sıyaset 13.35 Hayat Akarken 15.15 Ekogün 15.35 Yurttan Haberler 16.40 Sanat Gündemı 17.40 Dunyaya Bakış 18.40 Hayatımız Sınav 19.10 Kent ve Kültür 19.35 Göz Önunde 20.05 Bir Dunyadır Tiyatro20.35 Belgesel: Ufuk- Garip Dal- ga 21.30 Egberto Gismondı Konserı 22.30 llberOrtaylı ile.. 23.35 Tarihin Ta- nığı 0 01.40 Atalante (0212259 72 75). 07.00 Günaydın Türkiye 09.00 Çızgı Film: Temel Reis 09.30 Çızgı Film: Kirby 10.00 Dizi: Bücür Cadı 11.10 Aşk Çıkmazı 12.30 GünOrtası 12.50 Çızgi Film: Me- gaman 13.30 Dizı: Ayrılsak da Beraberız 14.50 Dizı: Çocuklar Duymasın 16.10 Dizı: Aıle Bağ- ları 17.10 Passaparola 19.00 S- tar Ana Haber Bültenı 20.00 Ye- niden Olacak O Kadar 21.50 Ibo Show 23.50 Objektıf 01.40 Ge- ce Haberi 02.10 Spor Gecesi 02.20 Deşifre (0 212 448 80 00). channgı 07.00 Sabah Haber- Finans 11.00 BUGÜN Yabancı Dizi: Kod Adı Palyaço Derin Haber leri 08.10 Stratejik 10.00 Profesyoneller Uzman Gözüyle 12.30 Paran- tez 13.00 Haber Bülteeni 14.00 Reel Vizyon 16.00 Fuar Evi 17.50Teknokolik 18.00 Ex- po Ana Haber Bülteni 20.00 Fi- nansör 21.45 Expo Fuar 22.30 TV Cambazı 00.30 Gece Ha- berleri (0 212 465 79 49). M 06.30 Güne Merha- ba 07.30 Dizı: Aşk- ların En Guzelı 08.45 İntikam Ate- şi 09.45 Yarışma: Ah Kalbim 12.45 Bızım Lezzetler 13.30 En KomıkAn 14.30 CennetMahal- lesi 16.00 Serap Ezgu ile Biz Bi- ze 19.00 Haber 19.45 Spor Say- fası 20.00 Kurtlar Vadısı 23.15 Televole 01.15 Saba Tumer'le Bu Gece 02.00 Geciken İnti- kam 03.45 Yasemın 05.00 Ga- rip Bir Izdivaç (021235501 01). 06.30 Sabah Haberle- ri 09.00 Huzura Doğru 10.00 Eltiler 12.00 Ha- berler 12.30 Sizin Sesiniz 16.30 Akşam Yıldızları 19.00 Ana Haber Bulteni 19.40 Spor 19.45 Dizı: El Bebek Gül Bebek 21.00 Anado- lu Magazın 24.00 Yerli Film: Ha- tanın Bedeli 02.00 Gece Haberi 02.30 Tele Market 03.00 Sızın Sesınız (0 212 454 56 00). _ j , _ _ 07.00 Kahvaltı Wk T l f Haberleri 08.45 * ^ Çizgi Film: Pıngu 09.00 HugoveTolgaAbi 10.00 Çizgi Film: Sonic 10.30 Çizgı Film: Duel Masters 11.00 Yal- nız Değılsin 13.00 Gün Ortası 13.30 Yerli Film: Dişi Kurt 2 15.30 Dizi: Çocuklar Duyma- sın 17.30 Dizi: Avrupa Yakası 19.00 Ana Haber Bülteni 19.45 Spor Haber 20.00 Dizi: Iki Ara- da Aşk 21.30 Yabancı Film: Âşık Shakespeare 23.20 Sı- yaset Meydanı 02.50 Haberci (0 212 354 30 00). « v w 07.00 Gune Baş- I V larken 09.10 Eko- nomı 10.05 Gün- luk Hayat 11.35 Avrupa'dan Futbol 12.10 Spor 12.30 Ener- ıı, Petrol ve Gaz 13.00 Gunun Içınden 13.30 Ters Açı 14.10 Ekonomı 15.00 Haberler 15.15 Yakın Plan 16.30 Ekonomı 17.10 Sporda Kalıte Sempoz- yumu 18.10 Gece Gündüz 18.30 Ve Insan 19.00 Akşam Haberleri 19.35 Gerçeğın Ta Kendisı 20.30 Herkes Bunu Ko- nuşuyor 23.00 24 Saat 23.35 Avrupa'dan Futbol 00.20 Gece Günduz 00.30 Herkes Bunu Ko- nuşuyor (0 212 335 00 00). 07.00 Bu Sabah 08.00 Sevimli Kahra- marılar 09.30 Sabah ' Sabah Seda Sayan 1 12.30 Haberler 13.00 Kadının Sesı 16.10lkincı Bahar Gönüllerde 19.00 Ana Haber Bulteni 19.50 Spor 20.00 Gumüş 21.50 Senı Çok özledım 23.50 Teke Tek 01.30 Haber Saati 01.40 Çapkın Kızlar 04.10 Vah- şıGuzel (0 212 413 51 11). 08.00 Papatya Falı 10.30 Ferah Ferah 17.30 Yıldızlar Gemısi 19.00 Gerçek Kesit 20.00 Ana Haber 21.00 Dılan 22.15 Tv'de Sınema 24.00 Yıldızlar Gemısi 02.30 Haber (0 212 256 82 82). 10.15 Yaşama Se- vinci 11.05 Finans Bülteni 11.30 Finalin Ardından 12.15 Iş Yemeği 13.00 Ajans 13.45 S- por 14.20 Finans Bülteni 16.10 Parametre 17.00 KalderPane- li 19.00 Editör 20.00 beşN birK 20.45 Spor Vizyon 21.10 The Apprentıce 22.05 32. Gün 23.00 Gece Görüşü 00.30 Afiş (0 212 413 56 00). 5 10.50 Yabancı Film: Çılgın Profe- sör 12.15 Cine Si- nema 12.40 Yabancı Film: Ni- agara 14.15 Yabancı Film: Aklın- dan Bile Geçirme 16.00 Özel Tatlar 16.30 Sağlık Rehberi 17.25 Çizgi Film Kuşağı 18.30 Başka Yerde Yok 20.00 Haber 20.15 Yabancı Film: American Rapsodi 21.50 Yabancı Film: Aşk Engel Tanımaz 23.30 Cey- hun Yılmaz Show 00.30 Fantasy (0 212 336 15 15). 10.15 Yedigün 11.15 Dış Siya- set 13.15 Not Defteri 14.15 Açık Haber Hattı 15.15 Avang- art 16.15 Basında Bugün 17.15 Sendikam 19.30 Ana Haber Bülteni 20.30 Ruh ve Inanç 21.30 Kıbrıs'ın Nabzı 23.00 Kamutay 24.00 Gece Ajansı (0 312 231 21 00). 10.40 Şırket Rapo- ru 12.00 Finans Cafe 12.15 Yöne- tim Katı 12.35 Dış Piyasalar 16.30 İMBKKapanış 17.45 Günden Kalanlar 18.00 Çizgı Film: Songebob Sqare- pants 18.30 Çizgi: Wild Thorn- berry's 18.45AccordingTo Jim 19.15 Cheers 20.00 The Sımp- sons 21.00 The 4400 22.00 Gazete 00.30 The Simpsons (0 212 330 01 01). 20:30 HERKES BUNU canh KONUŞUYOR Okan Bayülgen 23:00 24 SAAT Bantı Güven Mirgün Cabas
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog