Bugünden 1930'a 5,465,197 adet makaleKatalog


«
»

^Cumhuriyet k _ ~ K l T A P L A R I LAtKLlKTEN ŞErÜATA MI? Meric Velidedoğlu ^ 1 urkouğı { ad No 39/41 (14114) (dgdloglu-kunbul Iel 212)5140196 Cumhuriyet Cumhuriyel BIR CUMHURİYET DÜŞMANININ PORTRESİ Fettullah Gulen Hocaefendının Denn Mısyonu M. Emin Değer Çağ Pazarlama A Ş Tmkocağl Cad No W41 (14314) Cağaloglu Istanbul Tel (212) S1401 96 82. YIL SAYI: 29072 / 5(1 YKr (500.000 TL) (KDVıçınde) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 12 MAYIS 2005 PERŞEMBE Abant tzzet Baysal Üniversitesi yönetimi, Erdoğan'ın davet edildiği töreni protesto ederek katılmadı Akademik boykot Akbıyık: Üniversitemi ezdirmem. Özerklİk bOZUİUyor' tzzet Baysal Vakfı'nca üniversite kam- pusundaki temel atma törenine üniversite yönetimi "hükümet poli- tikasınır üniversiteleri siyasallaştırmak üzerine kurulu olduğunu" gerekçe göstererek katılmadı. Erdoğan'm açılışa vakıf tarafından davet edildiği vurgulanan üniversite yönetimi açıklamasında, "Üni- versiterr iz yönetimine rağmen gerçekleşen bu davet, yönetim kuru- lumuzca uygun görülmemiştir. Üniversiteler Atatürkçü düşünceyi özümsenıiş laik Cumhuriyet ilkelerinin yer bulduğu kurumlardır. Özerktir er, özgür düşünce hâkimdir ve siyaset üstüdürler" denildi. Erdoğan: Burada tabii ki terör olur. 'Rektör maaşla çalışan memur' üniversite yönetimine tepki gösteren Erdoğan, "Ben buraya siyasi bir lider olarak değil, Başbakan olarak geldim. O rektör için gelmedim. Bu beyefendinin bu üniversiteye emeği yok. Bu imkânları ona benim başbakanı ol- duğum devlet verdi. Rektör, maaşla çalışan bir memurdur. Böyle rektörün olduğu yerde tabii ki anarşizm, terorizm olur" diye ko- nuştu. Rektör Prof. Dr. Akbıyık, Erdoğan'ın açıklamalarının özerk üniversitelere bakışını yansıttığını belirterek "Üniversitemi ezdir- mem" dedi. RUHJAT AVŞAR ve MAIIMUT GÜREK'in haberi • 4. Sayfada 25 Fransız ıjnilletvekili, 'Minareler süngümüz diyenleri nasıl Avrupa'ya alınz' diye sordu AÖ'ye Erdoğan engelHayır diyebilmek için evet' Le Figaro gazete- sinde yayımlanan ortak bildiri gibi makalede, Türki- ye'ye 'Hayır' diyebilmek için Avrupa Anayasası'na 'Evet' denilmesi gcrektiği savunularak Türkiye'ye özel statü verilmesi istendi. Milletvekillcri "Başba- kanı, 'minareler süngümüz, kubbeler miğferimiz, ca- miler kışlamız, müminler askerlerimiz' diyen bir ül- keyi nasıl alabiliriz ' diye sordular. • 6. Sayfada TÜrban Özgürlük dlŞinda' Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Eygi'ye verilen hapis cezasmın onanmasına ilişkin gerekçeli kararmda, din özgürlüğünün genel sınınnm kamu düzeni, güvencesinin de laiklik oldu- ğunu vurguladı. Türbanın din özgürlüğünün dışında kaldığı belirtilen kararda laikliğin, demokrasinin zorunlu koşulu olduğuna dikkat çekilerek dinsel inançlarm tahrik edilmemesi istendi. • 5. Sayfada Rejimler kendini savunabilir' Türkdevriminin temelinin laiklik olduğu belirtilen kararda, sınırsız özgürlük anlayışının felsefi anlamda ileri sürülebil- se de örgütlü siyasal toplumda geçerliliğinin bulun- madığı, devletin, nesnel ölçülerle düşünce özgürlü- ğünü sınırlayabileceği savunuldu. "Her rejim gibi demokratik rejimin de kendini savunmaya" hakkı ol- duğu VUrgUİandl. İLHAN TAŞCI'nın haberi • 5. Sayfada 'TERÖRİSTLER ÇOK MİKTARDA C-4 GETÎRDÎ' Büyükamt'tan eylem uyarısı Kara Kuvvetleri Konjıutanı Orgeneral Büyükanıt, teröristlerin Irak'ın kuzeyinden çok fazjla miktarda C-4 patlayıcıyı getirdiğini belirterek "Ben bunu ikaz edıyorum; îleriki günlerde hem kırsal kesimde hem de metropollerde ve şehirlerde tehlikeli olabilir. Nitekim son zaman- larda üzerinde bu tür patlayıcı madde ile yakalanan bir hayli terörist de oldu. Bu konuds tüm kamuoyunu bilgilendirmek istiyorum" dedi. ! DAVA SONUCU BUGÜN AÇIKLANIYOR Ankara 'nın gözüAİHM kararmda Avrupa lnsan Haklam Mahke- mesi'nin (AÎHM) terrtyiz nıte- liğindeki büyük daireşi, Öca- lan ile ılgili kararını bugün ve- recek. Ankara, AtHM*nin Öca- lan kararını açıklamasının ar- dından, "yeniden yarç;ılama" konusunun eylül ayına kalma- sını bekliyor. AKP yönetimi, yeniden yargılama konüsunda ilk aşamada topu yargıya ı tarken Kara Kuvvetleri Komutam Ya- buko- Sayfada Cumhuriyet 'le birlikte.. Yaşar Büyüka- nıt: Öcalan ko- nusıında tarafız. J DİYARBAKIR (Cumhuriyet Bürosu) - Kara Kuvvetleri Ko- mutanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt, terör örgü- tü üyelerinin Türkiye'ye girişlerinin sürdüğünü belirterek önlemlerin arttırıldığını söyledi. Orgeneral Büyükanıt, Kuzey Irak'tan giriş ya- pan teröristlerin berabe- rinde getirdikleri C-4 patlayıcılar konüsunda da uyarıda bulundu. Askeri birliklerde ın- celemelerini sürdüren Orgeneral Büyükanıt, helikopterle Diyarba- kır'a geçerek Vali Ef- kan Ala'yı makamında ziyaret etti. Burada te- rör örgütünün faaliyet- lerine ilişkin açıklama- larda bulunan Orgene- ral Yaşar Büyükanıt, te- röristlerin Irak'ın kuze- yinden çok fazla miktar- da C-4 patlayıcı getirdi- ğini söyledi. MArkası Sa. 6, Sü. S'de Kupa 5-1 'le G. Saray 'ın Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşan taraf Galatasaray oldu. Sarı-Kırmızıhlar, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 5-1 yenerek Türkiye Kupası'nı 14. kez müzesine götürdü. Galatasaray'ın golle- rini Hakan Şükür (2), Ribery, Necati ve Deniz (kendi kalesine) atarken, Fenerbahçe'nin tek go- lü Luciano'dan geldi. Fenerbahçe bu sonuçla 22 yıllık kupa özlenüni gideremedi. Atatürk Oiiıtı- piyat Stadı'nda oynanan karşılaşmaya futbolseverlerin ilgisi beklenenden az oldu. • Spor'da KİMSE MEMNUN DEĞİL AKP'ye herkes tepkili • TTB Ikinci Başkanı Metin Bak- kalcı, hükümetin sağlık politı- kasının iflas ettiğinı belirterek sağlığın sınama alanı olmadı- ğını belirtti. U4. Sayfada • Cörme engelll yurttaşiar, "îçi boşyasa isîemiyoruz. Yıl- lardır uygulanan aynmcüık sürmektedir " diyerek hükümeti protesto etti. M4. Sayfada •' ÇağdaŞ Hukukçular Derneği savunma hakkını engellediği gerekçesiyle Türk Ceza Yasa- sı 'm protesto etti. M5. Sayfada • ADD Başkanı Ertuğrul Kazan- cı, AtatürkKültür Dil ve Tarıh Yiiksek Kurumu Yasası 'yla çağ- dışı bir kadrolaşmamn amaç- landığını belirtti. JB5. Sayfada • CHP1I KOÇ hükümetin 2.5yıl- lık iktidarının "talan, peşkeş, kadrolaşma, yoksulluk, işsizlik ve teslimiyet "le özetlenebilece- ğini söyledi. M5. Sayfada t/ TİSK Başkanı, asgari ücret üzerindeki ağır vergı vüküne dikkat çekerek işsızliğin tesa- düfen çözülecek bir sorun ol- madığım söyledi. M/5. Sayfada • $Of Örler ve Otomobilciler Federasyonu, araçlannda öldü- rülen şoför sayısının 100 'ü aş- tığını hatırlatarak taksisini de- ğiştirmek isteyenlerden bir ke- reye mahsus KDVve ÖTValın- mamasını istedi. M13. Sayfada 41 örgütten İncirlik dilekçesi 'Ne verdiğini halka açıkla!' Başbakatılık'a verilen sendika ve odalann dilekçesinde "Ülkemi- zin komşu ülkelerle ilişkisinin ciddi bir tehlike altına sokuldu- ğu endişesini taşıyoruz" denildi. ANKARA (AA) - Sendika ve oda başkanlarından oluşan bir grup, "İncir- lik Kararnamesi" hakkında bilgi edin- mek için 4982 sayılı Bilgi Edinme Ka- nunu çerçevesinde Başbakanlık'a baş- vurdu. Türk Mühendis ve Mimar Oda- lan Birliği (TMMOB) önünde toplanan birliğe bağlı oda başkanları ile DISK ve KESK'e bağlı sendikaların başkanları, daha sonra Başbakanlık'a geçtiler. MArkası Sa. 8, Sü. 3'te GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Teslim Olmakveya Olmamak! Yüzyılın katili Öcalan'ın yeniden muhakeme edil- mesini içeren kararı AlHM'nin bugün açıklaması bekleniyor. 35 bin insanın katlinden sorumlu olan bir insanın şu veya bu hukuksal nedenler öne sürülerek yeni- den muhakeme edilmesine ilişkin kararson aylarda tartışmalara yol açtı. Karar günü geldı çattı ve AKP hükümetinin dava MArkasıSa.8,Sü.rde Anadolu kokan gösteri 45 kişilik dans grubu Ney'in gösteri- si, dünyanın doğuşunu simgeleyen semazen ve semah dansçılarının sahnesiyle bugün başlıyor. Gösteri- de, Sultans of the Dance'ın yaratıcı- sı Ali Erten'in ımzası var. Ney'in Istanbul'dakı ılk gösterisınde gruba yeni katılan baş dansçı Asena da sahneye çıkacak. • 7. Sayfada + Irak'ta dört büyük saldın Dirinişçilerin arka arkaya düzenledi- ği 4 intihar saldırısında Irak kan gö- lüne döndü. Tıkrit'teki tıcaret merke- zinde 31, Havıce'de askerlık şubesı- nm önünde 30, Bağdat'ın ıkı semtin- de de 5 Iraklı yaşamını yitırdı. Saldı- rılarda 100 kışı de yaralandı. ABD, Irak'ta 3 gün ıçınde 15 askerının öl- düğünü açıkladı. • 11. Sayfadn, GUNDEM MUSTAFA BALBAY AKP Tabamndaki Donma ve Bireyselleşme... Ankara'da siyasi dengelerin değişmekte ve seçi- min yaklaşmakta olduğunu gösteren belirtilerin ba- şında şu gelir: Milletvekillerinin kıpırdamaya başlaması! Parlamentonun içindeki dışındaki bütün partıler- MArkasıSa.8,Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog