Bugünden 1930'a 5,465,612 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyef SUSUZYAZ Necati Cumılı (, dg P.ızarljma A Ş Turkocagl C a I No 39/41 (34314)Cagaloglu Istanbul fcl (2 2)5140! 96 82. YILSAYI: 29071 /50 Cumhuriyet rj^Cumhuriyet LS-. K I TA P L A R I OSMANLIGERÇEĞI Erdoğan Aydın Cag Pazarlamd A Ş Turtocağı Cad No 19/41 "<< (34134) Cagaloğlu tstanbulTel (212)51W1% (KDVıçınde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 11 MAYIS 2005 ÇÂRŞAMBA zer: Kurumlann yargısal denetime bağlı olması hukuk devletinin vazgeçiüşez koşıriudur emokrasiLAİKLÎĞİ KORUMAK HERKESİN GÖREVt' TOPLUM YENÎDEN ŞEKÎLLENDlRlLÎYOR' Danıştay uyardı Barolar endişeli Kuruluşunun 137 yüdöniimünde konuşan Danıştay Başkanı Ender Çetınkaya, laikliği korumanın tüm ku- rumların ortak görevı olduğunu vurgulayarak "Cumhu- riyetın her tür tehlıkeye karşı kendi kendini koruyacağı, özel olarak korunmasına ıhtiyaç kalmadığı yolundaki tezlerı gerçekçı bulmuyoruz" dedi. Yargı kararlarının şeklen uygulandığını kaydeden Çetinkaya, hükümetin Danıştay'a danışmamasından yakındı. • 5. Sayfada Türkiye Barolar Birliği Başkanı Özdemır Özok, sıyasi ikti- dann, yasalarda yaptığı değişiklıklerle kendini, adeta şe- killendirme konularında asli kurucu unsur olarak kabul ettiğini söyledı. 4 bin yargıç ve savcı kadrosunun, hangi kriterlere göre doldurulacağının cıddı endışe yarattığını kaydeden Özok, "Önümüzdeki 25-30 yılın yargıç ve sav- cılarının seçileceğı bu atamaların, saglıklı ve objektıf olabileceği kuşkusu bulunmaktadır" dedı. • 5. Sayfada Arinç Ve AKP'ye yaillt Cumhurbaşkanı Sezer'den, "Meclis isterse Anayasa Mahkemesi'ni kapatabilir" diyen TBMM Başkanı Arınç'a ve bu görüşe destek ve- ren AKP'lilere yanıt geldi. Sezer, Damştay'ın kuruluş yıldönümü mesajında "Yönetimin keyfiliğe kaçması- nın önlenmesi, haksız uygulamalarm önüne geçilmesi ancak etkili bir yargısal denetimle olanaklıdır" dedi. HukUkİ Sinir UyariSI Erkler arasındaki dengeli işbir- liğinin korunması gerektiğini belirten Sezer, yöneten- lerin ve kurumlann, yetkilerini kullanırken Cumhuri- yetin niteliklerine, evrensel hukuk kurallarının ve ana- yasal ilkelerin çizdiği sınırlara özen göstermesinin ve birbirlerinin görev alanı üzerinde siyasal baskıdan ka- çınmasınm zorunlu olduğunu vurguladı. • 5. Sayfada Büirkişi duyarsızlığıTrafik kazasında ölen 8 yaşındaki Meki Ayaz'ın ailesinin açtığı tazminat davasında hazırlanan bilirkişi raporlannda, çocuğun yetişkiıı olana kadar aileye 42 milyar lira maliyeti olacağı, bu nedenle ailenin zarara uğramadığı savunuldu MAHMUT ORAL DtYARBAKIR| - Dıyajbakır'ın Bismil ilçesinde yolcu otobüsünün çarpmasıyla ölen 8 yaşındaki Meki Ayaz adlı çocuğun ailesinin açtığı tazminat davasında, mah temenın atadığı ıkı ayrı bılirkışı, hutuk tari- hinde eşine az rastlanır rap ^rlar ha- Atiııa zırladı. Bilirkişi raporlannda, ölen çocuğun büyüyüp yetişkın olana ka- dar aileye 55 milyar lıra maliyeti ola- cağını, ancak çocuğun bu siire zarfın- da 13 milyar lira katkıda bulunabıle- ceğinı, dolayısıyla çocuğun ölümüy- le aılenın herhangi bır zarara uğra- madığı, aksine 42 milyar lira masraf- tan kurtulduğu görüşüne yer verildi. Davaya konu olan kaza, 23 Nısan 2003 tarıhinde Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde meydana geldi. Öz Batman- lılar adlı otobüs fırmasına ait otobü- sün altında kalan 8 yaşındaki Meki Ayaz hayatını kaybetti. Kazanın ar- dından Meki Ayaz'ın ailesi otobüs firmasından 4.5 milyar lira tazminat istedı. Ancak firmanın ödemeyi kabul etmemesı üzerine baba Medeni Ayaz, avukatı Kenan Ceylan aracılığıyla 4.5 milyar lıra tazminat talebıyle Bıs- mıl Asliye Hukuk Mahkemesı'nde davaaçtı. Dava sürerken, çarpışmada ölen Meki Ayaz yüksek oranda ku- surlu bulunduğundan, otobüsün şo- förîeri kısa bir siire hapıs yattıktan sonra serbest kaldı. Dava dosyası ise tazminat talebinın ıncelenmesi için Ankara Nöbetçı Asliye Hukuk Mah- kemesı'ne gönderildi. Bu aşamadan sonra dosyaya bakmakla görevlendi- rılen Ankara 25. Asliye Hukuk Mah- kemesı, avukat Sema Güleç Uçak- han'ı bilirkişi olarak tayın etti. • Arkası Sa. 8, Sü. 3 'te •>•.** MOLÎVYATÎS: KIBRIS ÖN GÖRÜŞMELERİ MAYISTA , Rumlara de anlaşmaya varmadı los'un yalnızca taktik AB de devreye giri) masayı işaret etti Rumlann dİrenİŞİ Kiriliyor Annan Planı'm reddettikten sonra AB üye- liğine sığınan Rum yönetiminin direnişi kırılıyor. Papadopulos, Erdoğan ve Annan ile Moskova'da yaptıkları üçlü görüşmede, "hiçbir süreç üzerin- timi ile BM arasında cn görüşmelerin mayıs ortasmda başlayacağmı açık- ladı. Molivyatis, "bun mak için yapılacağını rumlu üyesi Rehn'in d BEDRETTÎN D LLAN 'Akatlı keııdisi 'Öcalan kararı istifa etti İSTEK Vakfı Mütevclli kanı Bedrettın Dalan, Ye< versitesı Tiyatro Bölüm başkanı Füsun Akatlı'yı gibi işten atmadıklarını, istifa ederek görevden ay lirtti. Dalan, vakıf ünıve özel şahıslann mülkiyetı lanmasından yakındı. İLKNUR'un haberi • darını" söyledi. Ancak gelen haberler, Papadopu- *ereği bu şekilde konuştuğu izlenimini uyandırdı. Or Yunan Dışişleri Bakanı Molivyatis, Rum yöne- m, ilk adımm son adım olmayacağından emin ol- söyledi. AB Komisyonu'nun Genişlemeden So- : yarm Kıbrıs'a gideceği açıklandı. • 11. Sayfada CHP LÎDERÎ BAYKAL için direnelim' Hcyetı Baş- Deniz Baykal, AİHM kararlarının ıtepe Ünı- uygulanıp uygulanmayacağı konu- ı'nün eski sunda karar verme yetkisinin AK öylenildiği Bakanlar Komitesi'nde olduğuna Akatlı'nın dikkat çekerek hükümetı bu konuda ıldığını be- gırışimde bulunarak AtHM kararı- sitelerinin nın uygulanmasını önlemeye çağır- larak algı- dı. Baykal, "Bu imkânı kullanırsa 1İYASE biz hükümetle birlikte çalışmaya 9. Sayfada hazırız" dedı. • 4. Sayfada Barışy eşitlik ve özgürlükyürüyüşü 1 ya'nın Sao Paulo kentinde başlatılan "Dünya Kadın Yürü\ üşü"nün Avrupa ayağı kapsanunda ilk durağı İstanbul oldu. KESK, DİSK, KADER,Amargi, Halkevleri, Uçan Süpürge'den oluşan "Dünya KadınYürüyüşü"TürkiyeAğı dün öıice kadının tecridini simgeleyen Kız Kulesi'ne gül bırakma eyiemi yaptı. Daha sonra Taksim AK- M'nin önünde toplanan yüzlercekadın Dolmabahçe Meydanrna yürüdü. 17 Ekim'de Burkina Faso'da sona erecek yürüyüş için Türkiye'den 45 kadın bugün Yunanistan'a hareket edecek. • 7. Sayfada Yapı Kredi sözleşmesi Koç: Ticari sırlar açıklanmaz Koç Holding, Yapı Kredı Banka- sı'nın satm alınmasına ılışkin olarak söz konusu hisse satış sözleşmesinin ticari sır mahi- yetinde olan birçok konuda hüküm içerdiğini belırterek sözleşmenin tamamının veril- mesinin mümkün olmadığını bildirdi. Koç Holding, bilgile- rin kamuoyuna duyurulması- nın taraflara zarar vereceğıni açıkladl. • 12. Sayfada Yabancılarla görüşme Devlerin gö'zü Tansaş'ta Doğuş Holding bünyesınde yer alan perakende zinciri Tan- saş'ın hısse satışı konusunda bır ıki aya kadar karar verile- ceğı, görüşme yapan tüm şir- ketlerın yabancı olduğu açık- landı. Tansaş Yönetim Kurulu Başkanı Aclan Acar, Tansaş'la dünya devlerinin ılgılendığını belirterek "Tansaş daha da bü- yüyecek" dedı. • 12. Sayfada îstihdam garantisi olacak ERDEMİR'de ihaleye doğru Türkiye'nin en önemli strate- jik kuruluşlarından bıri olan ERDEMİR'de, bu hafta ya da en geç gelecek hafta ıhale ilanına çıkılması hedefleni- yor. Şartnamede yatırımcılar- dan alınacak îstihdam garan- tisinin, 2 yıl süreyle geçerli olacağı ve çalışanlann yüzde 95'lik bölümünü kapsayacağı belirtiliyor. • 13. Sayfada AKP'DE ENERJİ ÇATLAĞ1 M 7. Sayfada NEŞTER 2'DE ÇETE Ç1KMAD1 M 7. Sayfada KÎTAP FUAR1NA GİDEN ÖĞRETMENE CEZA M 9. Savfada GÜNCEL CUNEYT ARCAYUREK Dereyi Göpmeden... Gazetelerde kocaman harflerle "üçlü zırve" baş- lığını görünce üç kişinin bır masa etrafında toplana- rak önlerindeki sorunu çözmeye hazırlandıklarını sanmış olmanız elbet doğal. Oysa bizde üçlü zirveden üç kişinin üç beş daki- kalık ayaküstü sohbeti anlaşılıyor. Moskova'daki törenlerde BM Genel Sekreteri Ko- fi Annan, Güney Kıbrıs lideri Papadopulos ve bı- MArkasıSa.8,Sü.rde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin final gecesi Kupada büyük heyecan Futbolda Türkiye Kupası bugün sahibini buluyor. Eze- li rakipler F. Bahçe ve G. Saray'ı karşı karşıya geti- recek final maçı Atarü'rk Olimpiyat Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak. Lig yarışmda Sarı-Lacivertlile- rin gerisinde kalan ve yüzüncü yılında en azından kupayı müzesine götüraıek isteyen G. Saray ile 22 yıldır Türkiye Kupası'na uzanamayan F. Bahçe'nin mücadelesini SerdcrTatlı yönetecek. MSpor'da Kadın doğurganlığı 10 yıl daha uzatılacak Kök hücreden yumurta Bilim insanları, kadın deneklerin rahminden aldıkları kök hücre- yi yumurtaya dönüştürmeyi başardı. Söz konusu deneyle ka- dınların doğurganlığının 10 yıl daha uzatılması hedefleniyor. Doğumunu yaşamının ileriki yıllarına ertelemek isteyen anne adaylan da, rahimlerinden kök hücre dondurarak çocuk sahibi olabilecek. Araştırmanın gözlemcıleri deneyin urnut verici ol- duğunu, menopoz ve kadınlarda yaşa bağlı kısırlık durumla- nnda önemli son^çları olacağını ifade ettiler. MArka Sayfada •
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog