Bugünden 1930'a 5,452,560 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet82. YIL SAYI: 29070 / 50 YKr (500.000 TL) (KDVlçınde) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924- 10MAYIS2005SALI D « C FasikUl îstanbul Ansiklopedisi Asırlar Boyunca îstanbul ansiklopedisinı Cumhuriyet gazetesi ılk kez 1954 yılında okurlarına sunmuştu. Tarihçi Haluk Şehsuvaroğlu'nun esennı 50 yıl sonra ikmci kez, aslına sadık kalarak günümuz Türkçesiyle yine okurlarımızla paylaşıyoruz. Bugün Cumhuriyet 'le birlikte. Ücretsiz. BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991 Turk tutunculuğu ve TEKEL'inrolü Uluslarara^ı market zincirleri 'ürettiğimizi bize satmak için' yanşırken 'reform' adı altında ulusal ekonomi Yorli ıııalıyabancdaşbağimllllk a i t i y o r Türkiye'ye ilgisi giderek artan ulus- lararası market zincirlerinin net sermaye girişi ve pazar organi- zasyonu gibi olumlu etkilerinin yanında, tarımsal üretimden yer- li markalarm yabancılaşmasma kadar bir dizi olumsuz etkisi olu- yor. Süpermarke gellerinin kaldırı nı, tanma verilen ler, bizim malımızı bize pazarlayarak pazarı büyütüyorlar. Batılı ülkeler bir yandan da Türkiye'ye, ithalat en- masını, piyasanın yabancı tekellere açılması- desteğin azaltılmasını dayatıyor. • 7. Sayfada En büyükler TÜrkİye'de Özellikle perakende sektöründe son 10 yılda yalnız Avrupa'nm değil dünyanm en büyük market zin- cirleri Türkiye'ye geldi. Almanya merkezli Metro 1990 yılından, Fransız sermayeli Carrefour 1993 yılından itibaren faaliyet gös- teriyor. Yabancıların pazardaki pastadan aldıkları pay her geçen gün artarken Ingiliz market zinciri Tesco, 2003 'te Kipa'yı ala- rak Türkiye'ye adım attı. Wal-mart da Migros'la görüşüyor. Tür- kiye'ye uzanan son zincir ise IKEA oldu. • 7. Sayfada Y3 birlik ya küresel Şİrket Kooperatifçilik uzmanı Prof. Iz- zet Gümüş, ölçek ekonomisinden yararlanan çokuluslu şirketler- le mücadele etmenin yolunun birleşerek büyümekten geçtiğini söyledi. Gümüş, "Küreselleşme, 'Dünyada kim neyi daha ucu- za daha kaliteli üretiyorsa o başarılı olsun, geriye kalanlar yok olsun' anlayışıdır. Gima, CarrefourSa tarafmdan alındı. Wal- mart Türkiye'ye girerse ayakkabı tamircisi, araba tamircisi de kalmaz, lastik satıcısı da. Çünkü ölçeği büyük" dedi. • 7. Sayfada \ AİHM Aııkara çıkış arıyorÇ e t i n sürecin olasılıkla keme, yenıden yargılaı da reddedebilir. Yenidı lunu Anayasa Mahkeniesi Çıkarılacak yasa ile ya kün kıhnabilir. • Yarg hükümet adım atmazsi yargılamama kararının Yargıtay'dan isteyebilıı istemeyen Öcalan, Ke ya da yeniden yargıllanı : • Yerel mah- nayı kabul ya n yargılama yo- i açabilir. ^ rgılama müm- ı direnirse ve Adalet Bakanı, kaldırılmasını . ^ Tazminat lya'ya iadesinde ada ısrarlı. İLHANTAŞC1 ANKARA - Avrupa İnsap Hakları Mahke- mesi'nin (AİHM) Abdullah Öcalan la ılgi- li vereceğı olası yenıden ; Ankara'yı zor seçeneklerle rakacak. Usul Yasası'ndak den yargılanmasını kısıtla; iktidar, yasa değişikliği ile /argılama kararı, bilecek. Buyola başvurulmaması durumun- da yargı kendi içınde düze le ya da ihmaliyle yargılan Yargının yeniden yargıls hükümetin yasa çıkarmama lemenin iptaliy- ıayı yapabilecek. maya direnmesi, ii halınde ıse "so- runu 7 ' çözmekAdalet Bakanı Cemil Çiçek'e düşecek. Çiçekyazılı emiryolunu kullanarak MArkası Sa. 8, Sü. 3'te Moskova'da üçl Kıbrıs karşı karşıya bı- Öcalan'ın yenı- an düzenlemeyı ortadan kaldıra- ü buluşma 'ta yenı sıireçBaşbakan Erdoğan, BM Genel Sekrete- ri Annan ve Rum lider Papadopulos ile yaptıkları üçlü görüşmcnin olumlu geç- tiğini belirtti. Erdoğan, pulos'un yeniden barış suz bakmadığını, sürec olumlu baktığını gördü "Ben Papado- sürecine olum- n başlatılmasına m" dedi. Erdo- ğan, ABD ziyaretinde Annan ile bu ko- nuyu çok daha detaylı ğörüşme fırsatı bulacağını açıkladı. • 11. Sayfada 50'DEN FAZLA LİDER KATILDI - Dünya Iiderleri, Nazi Almanyası'nın yenilgiye uğratılmasının 60. yıldönümü nedeniy- le Moskova'da düzenlenen törende buluştu. Barış kutlamasına, dünyada terör cstiren ve barışı tehdit eden çok sayıda ülke- nin liderinin de katılnıası çelişki yarattı. Bush, Kızıl Meydan'da bir törene katılan ilk ABD Başkanı oldu. (Fotoğraf: AA) Faşizme karşı zaferin 60. yılı BUSh: SİZİ bekliyorum Başbakan Erdo- ğan' ın da aralarında bulunduğu 50'den fazla ülkenin lideri Nazilerın yenilmesinın 60. yıl- dönümünde Moskova'daydı. Erdoğan, tören sırasında çok sayıda lıderle sohbet etti. ABD Başkanı Bush, Erdoğan'ın ABD gezisini kas- tederek "Sizi bekliyorum" dedi. Erdoğan da "Yakında geleceğim" karşılığını verdi. sovyet bayrakları taşındı Rus askerieri- nın Sovyet bayrakları taşıdıkları törende, bin- lerce gazi de yürüdü. Savaşta ölen milyonlarca insanın anısına "Meçhul Asker Anıtı"na çe- lenk konuldu. Putın, "Nazi faşizmine karşı savaşanları asla unutmayacağız. Ne soğuk ne de sıcak savaşın yaşanacağı yeni bir külrürün yaratılması gerekiyor" dedi. • 11. Sayfada Satış sözleşmesi imzalandı Yapı Kredi arükKoç'un Türkiye'nin 5. büyük bankası, Koç ve Italyan Unicredito'ya satıldı. Bankanın yüzde 57.4'ü için 1 milyar 160 milyon Euro ödene- cek. Koç Finansal Hizmetler, Yapı Kredi'yi Koçbank ile birleştirirse Türkiye'nin üçüncü büyük bankası doğacak. Çukurova Gru- bu'na, YKB'nın Turkcell îletişim Hizmetleri ve Turkcell Holding'de sahip olduğu hisse- leri alma hakkı verilecek. • 13. Sayfada Sezer 'in yetkisi Erdoğan 'a AKP'nin gözü şimdi de tarihte TÜBtTAK'tan sonra Atatürk Kültür Dil ve Ta- rih Yüksek Kurumu'nun da yapısı değişiyor. TBMM'ye sunulan tasarıya göre Cumhur- başkanı'nın yönetim kurulunun 3 üyesıni atama yetkisi Başbakan'a verihyor. Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı seçılebilmek için konulan koşul ortadan kaldırılıyor. EMİNE KAPLAN'ın haberi • 5. Sayfada Avrupa Günüyemeği Büyükelçiler Gül'e sitem etti Avrupa Günü nedeniyle AB büyükelçilerine yemek veren Dışişleri Bakanı Gül, AB Ana- yasası referandumlannda 'hayır' çıkmasmın Türkiye'yi olumsuz etkilemeyeceğini savun- du. Büyükelçiler deAB'nin 'bölücülük'le suçlanmasından duydukları rahatsızlıklannı ilettiler, NATO ve OECD'de Rumlara getiri- len kısıtlamalan eleştirdiler. • 8. Sayfada KEMAL DERVİŞ İSTİFA ETTÎ M 4. Savfada YOLSUZLUK ÖNLENEMİYOR • 12. Sayfada ERDOĞAN' m ERDEMÎR ÇARP1TMASI • 13. Savfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Bir Babayiğit Siyasetçi Bir konuşmacı, üstelik sıfatı başbakan, aynı gün biri diğerine ters düşen iki konuşma yapabilir mi? Ya- nıt gayet basit: Yapabilir! Üstelik bu çelişki dıkkat çekmez; zıra bu- rası Türkiye. Olmaz yok. Alkışlamaktan kolları, övmekten ağızları yorulan- ların suskun kaldığı bir süreçteyiz. Bu nasıl bir baş- MArkasıSa. 8,Sü. l'de OKURU posta@cumhuriyet.com.tr Faks: 0212 513 90 98 9. Sayfada.. Üniversiteliler umutsuz ABD, gençleri endişelendiriyor "Üniversiteli Gençhğin Dünyaya Bakışı" konulu 31 ünıversıtede 1280 öğrencinın katı- lımıyla yapılan araştırmaya gore, öğrencılerın yüzde 86'sı ABD'nin politikalan nedeniyle dünyanm, gelecekte daha güvensiz olacağına inanıyor. Gençler, ıktıdarlann da devletin de- ğıl, kendı çıkarlarını kolladığı ınancında. TARKAN TEMUR'un haberi • 5. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Ayrupa'dan Istemler Tünkiye'den Sitemler! Avrupa Günü'nde Ankara'daki hesapların Brük- sel'e uymadığı bir dönemden geçiyoruz. öncelikle başlığa gönderme yapmak gerekirse, "sitem" sözcüğü ile '7sfem"sözcüğü arasındaki ses- deşliğin anlatım olarak da çakışmasına şaşmamak MArkastSa. 8,Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog