Bugünden 1930'a 5,466,868 adet makaleKatalog


«
»

^ K I T A P L A R I GALILEO BlLİMSEL DEVRtM ReşitAşçıoğlu Ç»j PazarianıaA.l>. Tiirkııcajı ( 'aıl Ncv W41 (34114)Cagaluğlu-kjınlıulTel- (212) 51401 96 Cumhuriyet T Cumhuriyet . K I T A P L A R I KEMALÎZM Anıl Çeçen (.14.134) Cajalu|lu IstanbuJ Tel- (212) 51401 96 81.YILSAYI: 29034 / 50 YKr (500.000 TL) (KDViçMe) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 4 NİSAN 2005 PAZARTESİ Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren: Ulusal firmalanmız güçlenmezse AB'nin taşeronu ohırâm Birleşmezsek batarız Batı ile Türkiye.. Batı bizim için başlangıç- ta yalnız Avrupa denıekti, sonradan, Amerîka'yı da kapsadı. Şu günlerde AB ve ABD harfleriyle vurgulanan bu coğrafyanın her iki gü- cüyle de Türkiye'nin sorun- ları var. Vaktiyle Doğu-Batı çeliş- kisine indirgenmiş dünya- mızda -sorunlarımız olmak- la birlikte- bugünkü gerili- mi hiçbir zaman yaşamadı- ğınuzı biliyoruz; o evrede "komünizme karşı ileri kara- kol" sayılaıı Türkiye, Batı ile bütünleşmiş görünüyordu. Yıınaıı, Ruııı, Ermeni dün- yalarındaki talepler de bu- günkü ağırlığıyla gündeme giremiyordu. ABD, Sovyet- ler'e karşı İslanıcıları des- teklediğindcn Türkiye'nin dincileri için 'Batı' sıcak bir sorun oluşturnıuyordu. Sovyetler'in 1991'deyıkıl- ınasııulau sonra eski denge- ler altüstolmuş; Batı,Türki- ye'nin karşısına yeni ve ger- çek yüzüyle çıkmıştır. • üysa bizim Batı ile bir so- runumıız yoktur. Atatürk Cnmhuriyeti Ba- tı emperyalizminin Anado- iu'daki projesine karşı çı- kan; aırıa, Batı uygarlığının hukukunu benimseyen gcr- çekliğiyle İslam dünyasında tek örnektir. Demokrasiyi uygulamak yolunda rahatsızlık ve bıına- lımlarınıız olsa da Batı hu- kukuııu dayalı çnk partili re- jiıni İkinci Dünya Sava- şı'ndan bu yana geçen yarını yüzyılı aşkın bir sürede ya- şayan tek Müslümaıı toplu- muz. Barış yoluııdaki karar- Iılığımız ise 1923 Cumhuri- yeli'nin kuruluşundan beri " Yurtta sulh, cihanda sulh" ş'ı- arıyla yürttrlüktedir. Peki, Batı' bizden ne isti- yor? Bu sorıı her geçcn gün Türkiye'de daha yiiksek ses- le sorulmaktadır. • AB'ye girmek yolunda müzakere sürecine yöncldik, ülkede büyiik çoğunluk bu siyascti desteklemektedir; AB'nin önde gelen kimi iil- kelerindeki yönetimlerin ve halkın bu alanda I ürkiyc'yc sıcak bakmadığı da bilini- yor. Batı, 20'ııci yüzyılın başın- da, Osmanlı İmparatorluğu dönenıinde, Çanakkale ve Sarıkanıış savaşları süreein- de,DoğuAnado!u'da yaşan- nıış 'Ermeni sorunu'nu 21'in- ci yüzyılın başında 'acil' bir konuymuş gibi neden Türki- ye'nin önüne koymuştur? Batı, Kıbrıs Rum Devle- ii'ııin tamnnıasını, Türki- ye'ninAB'ye kabulünün ön- koşıılu düzeyine niçin yük- seltmiştir? Batı'nın doruktaki gücü ABD'den yansıyan olumsuz spslerjn gerekçesi nedir? Türkiye Ortadoğu sava- şından uzak dıırmak istiyor. Rıısh yönetiminin ülkemi- ze hem "ılımlı İslam dcvleti modeli"ni öngördüğü hem de Müslüman coğrafyasın- daki savaşında bizi kullan- mak istediği iddiaları boşu- na mıdır? • Batı ile Türlciye urasmda bir gerilim olduğu doğru- dur; ama, bıınıın tümüyle bizden kaynaklandığmı söy- lemek ve sııçıı yalnız kendi- mizde görmek kendimize karşı haksızlık olmaz mı? Cumhuriyet BÜYÜME YÜZDE 10, DURGUNLUK YÜZDE 100 Ekonomide yaprak kımıldamıyor Hükümetin "aştık" dediğı kriz, piyasalarda tüm gerçeklıği ile sürüyor. Uıdadan mobilyaya, giyimden dayanıklı tüketime ka- dar iç piyasada pek çok sektörde ciddi bir talep düşüşü yaşanı- yor. Başta ücretliler olmak üzere geçim sıkıntısı gittikçe artan vatandaşm talebi günden giine düşüyor. Tam bir durgunluk yaşanan iç piyasada yaprak kımıldamıyor. Çekler senetler dönüyor, ödemeler aksıyor, esnaf kan ağlı- yor. Pıyasa çcvrelerine göre, beyaz eşyada kredi kartına taksit ve çeşıtlı kampanyalarla bir süre önce sağlanan can- lanma "limitlerin dolmasıyla" bitti. Kısacası sokakta "büyüme" yok. FAT1VIA KOŞAR'ın haberi • 13. Sayfada • UNAKITAN: YOKSUL EMEKLİ YOK! • 12. Sayfada Yabancıiasma tehlikesi AB sürecinin çok iyi irdelenmesi gerektiğini söyleyen Erdal Eren, Türk firmalannın güçlenmesinin önemini vurgu- layarak "2005 birleşme yılı olacak" dedi. Polon- ya ve Macaristan''da, sahibi bu ülkcnin yurttaşı olan biiyük müteahhitlik firması kalmadığını belirten Eren, "Önce milli bankacılık bitırilmiş. Onlar da yerli firmaya krediyi kesmiş" dedi. DÖVİz kuru perişan e t t i Türkiye'de de aynı durumun yaşanmasından korktuklarını ifade eden Eren, Türkiye'de faaliyet gösteren yüzde 100'ü yabancı bankalann, Türk firmalanyla ti- cari ilişkilerini kestiğini söyledi. Dış borcun ve cari açığın büyümesindcn endişe duyduklarını söyleyen Eren, "Ihracatçımız tıkanma noktasın- da. Döviz kuru bizi perişan ctti" diye konuştu. Ekonomlk büyüme sanal îşsizligin görünen- den fazla olduğunu vurgulayan Eren "1993- 2003 dönenıinde ekonomi yüzde 26.13 büyürken inşaat sektörü yüzde 22.4 küçüldü. 2004'te isc sıfır büyüme yaşandı" dedi. Hükümetin sorunla- rına duyarsız kalmasından yakınan Eren "Bizi dinliyorlar ama çözüm yok" görüşünü kaydetti. MUSTAFA BALBAY'm söyleşisi • 6. Sayfada BUGUN BM'de yeniden yapılanma T eniden yapılanma kapsarnında Güvenlik Konseyi'ne yeni üyelerın alınması, bunların statüsü, terör konusunda ortak sözleşme hazırlanması gibi konular bulunuyor. 1 b uyeden oluşan Güvenlik Konseyi'nin 24 üyeye çıkarılması isteniyor. Zayıfladıklan söylenen Iraklı direnişçiler, işkenceleriyle ünlü cezaevinde işgalciye ağır darbe vurdu 6 Ebu Garib' intikaım..44 ABD askerl yaralandl Iraklı direnişçiler, geçen yıl ABD'li askerlerin yaptığı işkence iddialarıyla gündeme ge- len başkent Bağdat'taki Ebu Garib Cezaevi'ne ıki bombalı araç, roketatar ve el bombalarıyla saldırı düzenledi. 3 bin 500'e yakın tutsağın bulunduğu cezaevinı hedef alan saldırı sonucunda 44 ABD askeri ve 13 tutsak yaralandı. 40 dakıka süren çatışmada direnişçilerden birinin de öldüğü belirtildi. Saldırının, sayılan 40 ile 60 arasında degişen direnişçı bir grııp tarafından düzenlendiği tahmın ediliyor. • //. Sayfada MedlSİ kriZİ a t l a t t l Anlasmazl ıklar nedeniyle yeni liderler konusunda sıkıntı yaşayan Irak Ulusal Meclısi, Sa- nayi Bakanı Sünni Arap Hacim el Hasam'yı meclis başkanı olarak belirledi. Eski nükleer bılimci Şii Hüseyin el Şehrıs- tani ile Kürt lider Arif Tayfur da meclis başkan yardımcıhk- larına getirildi. Devlet başkanı ve yardımcılannm da çar- şamba günü seçileceği açıklandı. Meclisin başkanını belir- lemesinin, siyasi çıkmazın sona ermesi ve hükümetin kurul- nıası yönünde ilk adım olduğu belırtıliyor. • II. Sayfada CÜI: İnelrllk yanitl yakinda Suudi Arabistan ve Birleşık Arap Emirlikleri'ni ziyarete giden Dışişleri Bakanı Abdul- lah Gül, ABD ile "askeri, siyasi, kültürel ve ekonomık" iliş- kileri güçlendırmek istediklerini söyledi. ABD'nin tncirlik Üssü'ne ilişkin taleplerının "gayet şeflaf" bir şekılde ele alındığını savunan Gül, "tncirlik'le ilgılı bazı konuların yeni bir düzenlemeye bağlanmasıyla ilgili bazı talepler vardır, bunlara da hükümetimiz, tahmin ediyorum ki kısa süre içinde bir cevap verecektir" diye konuştu. • 8. Sayfada Karol Wojtyla Soğuktan Gelen Papa... Karol Wojtyla'nın Papa seçıldiği günü iyi hatırlı- yorum. Dükkânlarda, oto- büs duraklannda tek konu vardı: Polonyah Papa! Rotnahlar, tam anlamıyla "kültür şokuna" uğramış- lardı. II. Jean Paul adını alan Karol VVojtyla gitti- ği her yerde "popstar" ilgısiyle karşılanıyordu. "Haçlılar" adına Müs- lümanlardan, "soykırım" adına Yahudilerden özür dileyenWojtyla; sağlık sorunları karşısında di- rençli duruşuyla efsanesi- ne efsane kattı. "Kutsal ruh" VVojtyla'yı azizlik mertebesıne yükseltirse hiç şaşırmayın... NİLCÜN CERRAHOĞIArnun yaziHi M 17. Sayfada ıtlı • Î B ^ f r » •*•• • • f VATİKAIN'A AKIN - Dünyanm dört bir yanındaki Katolikler, önceki gün kaybettikleri ruhani liderleri Pa- pa 2. Jean Paul için törenler düzenlcdiler. Papa'nın naaşı Vatikan'daki Papalık Sarayı'nın Clcmentine Salo- nu'nda ziyarete açılırken St. Peter's Meydanı'nda toplanan on binlerce kişi Papa için dualar okudu. • 10. Sayfada Avrupa Komisyonu alarm verdi Yasak boyaya denetim yok İngiltere'de 2003'te yasaklanan ve 370 ayrı gıdanın toplatılmasına yol açan, Avrupa Komisyonu'nun ise hakkında "alarm" bildirisi yayımla- dığı "Sudan 1" adlı gıda boyası için Türkiye'de geçen yıl sadece ıkı ılde dene- tim yapıldığı ortaya çıktı. • 3. Sayfada Deplasmanda 2 puan bıraktı Galatasaray fırsat kaçırdı 26. haftanın kapanış maçında i Galatasaray, Kayserispor'la deplasmanda 2-2 berabere kala- rak lider Fenerbahçe'nin 4 puan gerisine düştü. Trabzonspor cvinde B.B. Ankaraspor ile 2-2, Beşiktas da Diyarba- kırspor'la 0-0 berabere kaldı. • Spor'da Mnouchkine'den 'açık mekân' 'Baruthane'de tiyatro sanatı Fransa'da, Vincennes Ormanı'- nın içmdeki eski bir fabrika bina- sını, 'Baruthane'yi alan Theâtre du SoleiFın kurucusu Mnouchki- ne ve arkadaşları burayı tam bir 'açık mekân'a dönüştürmüşler... AYŞE EMEL MESCt'nln yazını • 15. Sayfada RUMLAR: TÜRKÎYE GERİDÖNEMEZ Trotokol tanımadır'Rum Dışişleri Bakanı Yakovu, uzmanlara ve AB'de- ki siyasi uıısurlara göre, Türkiye'nin ek protoko- lü imzalamasının, Kıbrıs Cuınhuriyeti'nin tanın- ması anlamma geldiğini söyledi. Rum Hükümet Sözcüsü Hrisostomidis ise Türkiye'nin Kıbrıs Cumhuriyeti'ni tanımadığını beyan etmesi duru- munda AB'yi karşısında bulacağını ileri sürdü. REŞATAKAR LEFKOŞA - Türkiye ile AB arasında gümrük birliğinin genışletilmesini öngören ek protokolün, Türkiye'yı 'geri dönüle- mez' bir yükümlülük altı- na sokruğu iddia ediliyor. Rum Komünist AKEL Genel Sekreteri, Meclis Başkanı Dimitris llris- tofyas, protokolün net ol- duğunu veAB prosedürle- rine göre Türkiye'nin pro- MArkasıSa. S,Sü. 3'te Mültecüere kapı açılıyor Bakanlar Kurulu'na sunulan eylem planına göre Türkiye, AB'nin talebi üzerine 2012 yılından itibaren Orta- doğu ve Afrika'dan da mülteci kabul edecek. AYHAN ŞtMŞEK'in haberi • 8. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY İki Partili Meclis Yapısı Çök-erken... İki partili, muhalefetin iktidara destek olduğu, di- kensiz birsiyaset bahçesi isteyenlere, geçmiş olsun. 3 Kasım 2002 seçimleri sonrası oluşan yapı çök- tü. Bunun yerine nasıl bir yapı oluşur, önümüzdeki aylarda göreceğiz. MArkasıSa. 8,Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog