Bugünden 1930'a 5,503,278 adet makaleKatalog


«
»

Cumhurlyet .K I TA P L A R I ATATÜRKÇÜLÜĞÜN KÖKENÎ ETKİSÎ VE GÜNCELLÎĞİ Menter Şahinler Çag Pazarlama A.Ş Türtocagı C«i. No 39 -41 (34334ıCa|ak)ğlu-IsonbulTd (212l5140l 96 Cumhuriyet K l T A P L A R I PORTRELER Oral Çahşlar Çag Pazariaım A.$ T&iocagı Cad V 39*41 81. YIL SAYI: 29060 / 50 YKr (500.000 TL) (KDVıçmde) KURUCUSU. Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI. NADİR NADİ (1945-1991) 30 NİSAN 2005 CUMARTEŞİ Mutluluk niçin var? Evrime bakarsak mutluluk, bağırsaklan, yumurtalık ve erbezlerini çaltştırmak için.. Ancak, madafyonun öbür yüzü de var. Çok çeşitli durumlarda elde edilebilen mutluluk, özünde gelip geçici bir şey. Bugün Cumhuriyet'Ie birlikte. Ucretsiz Çocuk pornosu gizleniyor Türkiye'de ticari sömürüye moruz kalmış çocuklarla ilgili bir veri yok. Ancak hiç de az olmadıkları biliniyor. Son yıllarda en çok artış gösteren sömürö türü ise pornografi. Çünkü öretilmesi, kopyalanması ve daplması çok kolay. Yarın Cumhuriyet'Ie birlikte. Bayinizden isteyin. >kırtılm< Kamplaşmaııyansı AKP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI 'SÎSTEMİN DEĞIŞMESÎ GEREKİYOR' Adını anmadan ^^ BülentArınç 'tan türbana destekAKP Genel Başkan Yardımcısı Nihat Ergün, turbanın adını anmadan türbana serbestlık is- tedi. "Dındar kımlık ve görünümle modern hayata aktif katılmak isteyenlenn mağdur edıldığıni" savunan Ergün, laıklığın katılaştı- nlmasının onu çağdaşlıktan uzaklaştırdığını, Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın "yenı dog- matizm ürettiğını" ılen sürdü. • 4. Sayfada YOK'e eleştiri TBMM Başkanı Annç, ünıversite gınş sıstemı ıle ilgılı eleşhnlere karşı, eğıtim sıstemının pek çok sonınu olduğuna dıkkati çekti 2 milyona yakın lise öğrencısınin sınava gıreceğını, yüzde 15'e yakınının ünı\ersıteye yerleşeceğını vur- gulayan Annç, "Bu çok acı bir tablo. Bu acı tablonun ıkı sorumlusu var; bın MEB, diğen YÖK'tür" dedı. • 4. Sayfada CÜvenSİZİİk Ortami OİUŞtU Başsavcı Nurı Ok, Türki- ye'nin ve toplumun sorunlanna bilgi toplumunun gereği olan eleştirel akıl yerine, ideolojik, katı ve kalıp fikir saplantılany- la yaklaşılması nedeniyle gerginlik ve güvensizlik ortamı oluşturulduğunu söyledi. Tehlikeli bir kamplaşma olgusunun ortaya çıktığını vurgulayan Ok, "Aynlıkçı ve bölücü düşünce yaratılması hedefinde de kısmen başan sağlanmıştır" dedi. Laiklik geri plana İtllmemelî Farkh kültür, inanç ve et- nik gruplann hakları savunulurken aynmcılık ve milliyetçih- ğin kışkırtılmaması gerektığini vurgulayan Ok, "Laik, de- mokratik rejim, üniter devlet, ulus bırlıği, ülke bütünlüğü gen plana itilmemeli, tehlikeye atılmamalıdır" uyansında bulun- du. Ok, aynşma ve bölünme çağnştıran, 'Türkıyelilik, fede- rasyon' gibi söylemlere karşı çıkılmasını istedi. • 4. Sayfada 1 MAYIS'TA KİTLESEL GÖSTERİ Söz sırası emekçinîn Türk-lş, DİSK, KESK ve Hak-lş konfederasyonlannın başkanlan, tüm yurttaşlan iş- gale, yoksulluğa, sömürüye, baskıya karşı banş, demokra- si ve birlik için 1 Mayıs'ta alanlara çağırdı. DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi, 1 Mayıs'ı başta Kadıköy ol- mak üzere ülkenin dört bir yanında banş ve kardeşlik içinde kutlamak için hazırlıklann yapıldığını anlatarak "Halkımıza çağnmız, gönül rahatlığıyla bu kutlamalara katılmalan yönündedir" dedi. Çelebi provokasyonlara izin verilmeyeceğinı söyledi. • 7. Sayfada ÇOKULUSLU ŞÎRKET YÖNETÎCÎLERÎ 4 Sorunumuz bürokrasi 9 \atırım Danışma Konseyi'ne katılan şirket yöneti- cilen, Türkıye'yi hem övdü hem şıkâyetlerini dı- le getırdı. Ulusötesi dev şirketlenn yöneticılen, Türk ekonomisindekı gelışmelen övmekJe bera- ber, en çok bürokrasıden ve üretimdeki girdı malıyetlermin yükseklığinden şikâyet etti. Kür- şad Tüzmen, "Girdi malıyetleri ve bürokrasıden şikâyet ediyorlar. Ama zaten bunlar Başbakam- mızın da şikâyet ettığı konular" dedı. Erdoğan da toplantı sonrasında sorulan yanıtlarken "Sı- kıntılann farkındayız. Bunlar bizım de şikâyet ettığimiz konular" diye konuştu. • 13. Sayfada AB'nin ruh sağlığı bozukAvrupa Beyin Konseyi'nin araştırmasma göre 4 Avrupalıdan 1 'i en sık rastlanan psikolojik ve nörolojik hastalıklann pençesinde. Neden olarak da işsizlik ve geleceksizlik gösteriliyor FRANKFURT (Cumhuriyet Bürosu) - Avrupa Birhği (AB) üyesı 25 ülke ıle Nor- veç. Isviçre ve Izlanda halklarının ruh sağ- lıklannın bozuk olduğu ortaya çıktı. European Brain Councıl - EBC (Avrupa Beyin Konseyı) tarafından yapılan araştır- maya göre yaklaşık 4 Avrupalıdan 1 'ı, ya- nı Avrupalılann yüzde 27'si en sık rastla- nan psikolojik ve nörolojik hastalıklann pençesinde kıvranıyor EBC Başkanı Jes Olesen, modern top- lumlann ınsanlan ve insan beynını ınanıl- maz ölçülerde sıkıştırdığına dıkkat çeke- rek, son yıllarda uyuşrurucu bağımlılığı, al- kolizm, şizofreni, depresyonlar, sürekli korkular, beyin tümörleri. epilepsı gıbı ruh ve beyin sağlığını bınncı derecede ılgılen- dıren hastalıklarda büyük artış saptandığı- nı belırttı. Kopenhag Unıversıtesı Nörolo- jı Klınığı Başkanı da olan Prof. Olesen. mo- dern uygarlığın. ışsızlık, geleceksizlik gıbı sonuçlarla insanlan ağır bir genlım altında MArkasıSa. 8, Sü. 3'te Festivalde renkli görüntüler Türk denizciliğinin yurtiçi ve yurtdışmda tanıtılması ama- cıvla düzenlenen Marmaris Uluslararası Denizcilik Festi- vali renkli görünrülerle sürüyor. Festival kapsamında. Cad- debostan Su Sporlan Kulübü Su Balesi (Senkronize Yüz- me) Topluluğu bir gösteri yaptı. Gösteride, genç sporcuJar izleyiciîerden sık sık alkış aldı. Genelkurmav Başkanı Or- general Hilmi Özkök de 'tzci Gemi Donatma Varışma$rnı izledi. Özkök bir izcinin verdiği fuları bovnuna taktı. ABD 'nin lojistik merkez talebine tartışmah vize İncirlik iznine 'talimaf eklendi Cumhurbaşkanı Sezer, Irak'taki koalisyon güçlerinin Türkiye'de- ki üslerden yararlanmasını " 1 yıl süreyle" uzatan kararnameyi onayladı. Kararname, tncırlik'ın lojistik merkez olarak kullanımı- nı içermıyor. ABD, tncirlik'i lo- jistik merkez olarak kullanmaya, yeni bir kararnameyle değıl, Başbakan'ın 'talimatnamesiyle' başlayacak. AYHAIS ŞtMŞEK'in lıaberi 18. Sayfada Ermeni sorunu Schröder açılım isteyecekAlmanya Başbakanı, Türkiye zıya- retinde "Ermenistan sınınnın açılmasuıı" önerecek. Schröder, Erdoğan'ı güç duruma düşürme- mek için Ermenistan'a açılım beklentilerini baş başa görüşme- de dile getirecek. Schröder, ba- sın toplantısında ise Erdoğan'ın soykınm iddialan konusunda Erivan'a önerdiği '"ortak tarihçi- ler komisyonuna" desteğini açıklayacak. • //. Sayfada Telekom Iîalia Başkanı Ihale öncesi Avea tehdidi Telecom Italia SpA Başkanı Marco Tronchetti Provera, Türk Telekom ihalesini kazanamamalan halinde Avea'daki ortaklanndan ayrılacak- lannı söyledi. Provera, "Telekom Italia, ihaleyi kazanamazsa Avea'dan çıkış koşullannı bilmek istiyor. Ihale öncesinde çıkış opsi- yon koşullannın netleşmesuıı, şef- faf olmasıru istiyor" dedi. ÖZLEM YÜZAK'ın haberi • 13. Sayfada ÖĞRENCİLERE KURŞUK 13. Sayfada UNAKITAN'A ATAMA V^ETOSU • 5. Sayfada KOÇ'UN CİROSU YÜZDE 50 ARTTI 112. Savfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Onlar Afrika'ya Biz Onlara... Kafalar o kafa oldukça kimı sorunlarda tezkere al- marnızın güçlüğü ortada. Hangı kafalar mı? Resmi, gayn resmı kafalar.. Ornek bol. Turızm Bakanlığı'na getirılen Attila Koç, saçmalayınca "Şakacı tarafım yine ağırbastı" dıye- biliyor mu? Diyor. Bu mazeretı siyasetçisi, gazeteci- si de hoşgörüyle karşılıyor mu? Karşılıyor. Yer me- kân tanımıyor, neresı olursa olsun başını koydu mu MArkasıS(L8,Sü.l'de Rüzgâr enerjisi dönüm noktası Avrupa Rüzgâr Enerjisi Deraeği Baş- kanı Corin Millais, Türkiye'deki ruz- gâr enerjisi potansıyelinın Rusya ve Iran'daki doğalgaz kaynaklanna eşit güçte olduğunu vurguladı. Millais, rüzgâr enerjisinın Türkiye'run karbon- dioksit salınımlannın azaltılmasını ve enerjı ithalatınuı sona ermesinı sağla- yacağını söyledi. ÖZLEM GÜVEMLİ'nin İıaVri • 3. Sayfada Futbol maçında yine şiddet Süper Lig'de, kümede kalma mücadelesı veren Istanbulspor'un G Antepspor'a 3-1 yenıldiğı karşılaşma sonrası Istanbulsporlu Abdülkadu-Yener adlı bir görevlı. G. An- tep lehıne penaltı ışaret eden yarduncı ha- kem Kalaycfya saldrrdı. Aldığı darbeler sonucu yerde bır süre kıvranan Kalaycı, yapılan müdahale sonrası soyunma odası- na gıdebildı. Beşıktaş deplasmanda Ç.Rı- zespor'u 1-0'la geçti. • Spor-da GUNDEM MUSTAFA BALBAY Devlet AKP'yi Sallıyor AKP Devleti Sallamıyor! Yakın siyasi tarihimız, devletin temel kurumlarıyla hükümetler arasındaki çekışmeleri gösteren ilginç örneklerle doludur. Ancak bugünkü kadardenn "kar- şı duruşlar" fazla yaşanmamıştır. AKP'liler Meclis gündemındeki TÜBİTAK yasa önerısi örneğinde olduğu gibi iktidar olmayı şöyle MArkası Sa. 8, Sü. 8 'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog