Bugünden 1930'a 5,464,858 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet K İ T A P L A R I HALKEVLERİ AnıJ Çeçen Çag Pazaltena k Ş Tünmagı Cad \o 3941 (34334ı Gagaloğlu-lsanbulTd ^212)51401 % 1 Cumhuriyet • 34334) Gjgaloglu-iaaEMTd (212)5240196 81. YIL SAYJ: 29059 / 50 YKr (500.000 TL) (KDV,çınde) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945)BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 29 NİSAN 2005 CUMÂ Istanbul Ansiklopedisi Asırlar Boyunca Istanbul ansiklopedisini Cumhuriyet gazetesi ilk kez 1954 yılında okurlarına sunmuştu... Tarihçi Haluk Şehsuvaroğlu'nun eserini 50 yıl sonra ikinci kez, aslına sadık kalarak günümüz Türkçesiyle yine okurlanmızla paylaşıyoruz... 1 0 . f a s i k ü l b u g ü n C u m h u r i y e t ' l e b i r l i k t e . Ü c r e t s i z . Dolaylı vergilerin toplam vergi gelirleri içindeki payı 2004 yılında yüzde 68.9'a ulaştı AKP'nin adaleti! Cumhuriyet 'le birlikte. Otokontrol mekanizmalannı kaldırdığı için doğrudan vergi toplayama- yan hükümet, kayıt dışı üretimin engelJediği vergi hedeflerini tuttur- mak amacıyla dolaylı vergilere yükleniyor. Dolaylı vergiler son 12 yı- lın en yüksek seviyesine çıktı. Bunlann içinde en büyük kalemi yılın ilk 3 ayında toplanan 6.3 trilyon lirayla ÖTV oluşturuyor. Ilk üç ayda toplanan 15.9 trilyon liralık dolaylı verginin yüzde 40'ını oluşturan ÖTY geçen yılın aym dönemine göre yüzde 22.6 artış kaydetti. Dolaylı vergilerin aşın yükselişi uzmanların tepkisini çekti. Eski Gelir- ler Genel Müdürü ve CHP Trabzon Milletvekili Akif Hamzaçebi, "Bu, idarenin aczinin göstergesidir" derken Prof. Dr. Şükrü Kızılot da Ma- liye Bakanı Kemal Unakıtan'ın sözünü Uıtmadığını söyledi. Kızılot, Unakıtan'ın göreve geldiğinde "Dolaylı vergiler yüzde 67'ye çıkmış. Bir ülkede dolaylı vergiler bu orana çıkmışsa vergi adaletinden bah- sedilemez" dediğini ammsattı. MURAT KIŞLALI'nın haberi • n. Sayfada ÖĞRETMEN NAKÎLLERÎNE DÜZENLEME Kâğıt üzerinde boşanmaya önlem geliyor SSK ya da Bağ-Kur üyesi olan öğretmenlerin, eş duru- mu nakil hakkmdan yararlanabilmeleri için en az 16 ay primini yatırmış olması koşulu aranacak. Eşinden boşanan bir öğretmen istediği ile atamasmı yaptıra- mayacak. Geri kalmış ilçelerde 5 yıl süreyle görev ya- pan öğretmenler, zorunlu hizmetten muaf tutulacak. Cumhurbaşkanlığı Tanla: " Seçenek yaratılmalı CHP Milletvekili Bü- lent Tanla, Türkiye'nin önündeki en önemli si- yasi kavşağın Cumhur- başkanlığı seçirai oldu- ğunu vurgulayarak "Cumhurbaşkanını bu Meclis'in seçeceğine ancak AKP'li birinin se- çilmeyeceğine inanıyo- runı. Cumhuriyetin te- mel ilkelerine bağlı biri- nin seçilmesi için strateji üretmeliyiz"dedi. Tanla, I AKP' nin kan kaybetti- ğini ve erken seçime gi- demeyeceğuu söyledi. , TÜREY KÖSE'nin haberi • 4. Sayfada FIRAT KOZOK ANKARA - Mıllı Eğıtım Bakanlı- ğı, yapacağı yönetmelik değışıkhğıy- le boşanan eşlere tanınan taym kolay- lığını kaldınyor. Bakanlık 5 yıllık zo- runlu hizmete ilişkın yeni düzenleme- ler de getinyor. Gelışmiş ıllenn geri kalmış iJçelennde 5 yıl görev yapan öğretmenler, zorunlu hizmetten muaf tutulacak. Milli Eğitim Bakanhğı, "Bakanlı- ğa Bağlı Eğitim Kurumlarında Ça- bşan Öğretmenlerin Atama ve Ver Değiştirme Yönetmeliği"nde deği- şiklikleryaptı. Yenı yönetmelik, görü- şü alınmak üzere Devlet Personel Baş- kanlığı'nagönderildi. Cumhuriyet'ın edindiği bilgilere göre yenı yönetae- likte eşi SSK ya da Bağ-Kur üyesi olan öğreünenlenn, eş durumu nakıl hakkından yararlanabilmeleri için en az 16 ay pnmini yatırmış olması ko- şulu aranacak. Mevcut düzenlemede bu süre 8 ay ile sınırlanıyordu. Bu ne- denle bazı öğretmenler eşinin yanına gidebilmek için 8 ay prim yatırmayı göze ahyordu. Bunun yanı sıra eşini kendi yanına naklettirmek isteyen bir kişi, bulunduğu ılde 3 aydır çalıştığı- nı belgelemek zorunda olacak. MArkasıSa.8,SiL 8'de Istanbul'dadansşöleniBn yıl beşincisi düzenienen Cemal Reşit Rey L luslararası Istan- bul Dans Festivali, Philippe Gent>'in yazıp yönettiği "Vanis- hing Point" (Kaybolma Noktası) adJı gösteriyle başladı. Fran- su "Compagnie Philippe Genty" adlı grup tarafından sonulan dans gösterisi büyük iJgiyle izlendi. Toplam 6 ülkeden 150 dansçının sahneye çıkacağı festivalde, Burgaz Opera ve FUarmoni Derneği Bale ToplnJuğu "Paris'te Bir Gece", ABD'nin The Stars of Dance Chicago topluluğu "Dance Chicago", lstanbuJ Devlet Opera ve Balesi "CarmİDa Bura- na", Ispanya'nm Nafas Dance Company adlı toplulnğu da "Nighsongs" (Gece Şarkılan) adh gösterikri suoacak. (AA) Köprülü Kaııyoıı kurutulmasın Antalya'nın Serik ilçesinde bitki ve balık türlerini yok edecek, rafling yapılmasını olanaksızlaştıracak su projesine karşı kampanya başlatıldı GURSU KUNT ANTALYA - Yılda 500 bin turistin rafting yaptığı ve 20-25 milyon dolar- lık gelirin sağlandığı Köprülü Kan- yon'u besleyen iki çaydan, Senk ve çevresinin içme suyu gereksinımınin karşılanması planlamyor. Projenin yaşama geçmesi durumunda. Köprü- lü Kanyon'da endemik bitki ve balık türlerinın yok olacağını. rafting yap- manm da olanaksızlaşacağını belır- ten köylüler, ımza kampanyası başlat- tı. Milli Park sınırlan içinde yer alan iki çaydan su alınmasına karşı olan köylüler, Serik ve çevresine başka yerlerden de su getirilebileceğinı be- lirterek artezyen kuyulanna işaret et- ti. Köylüler ve Köprülü Kanyon'da çalışan rehberler, ışletmeciler proje- nin bir seçim vaadi olduğunu anımsa- tarak "Köprülü Kanyon'un siyasi UArkası Sa. 8, Sü. 3'te KarikatürcüHaklan Örgütü Musa Kart 'Cesaret Ödülü'aldı Merkezi Kalifornıya Sacramento'da olan Karikatürcü Haklan Örgütü bu yıl basın dalında 'Cesaret Ödülü'nü Musa Kart'a verdi- ğini açıkladı. Kart, bunun 1995'teKa- rikatürcüler Derneği'nce verilen- den sonra aldığı ikinci cesaret ödülü olduğunu, bu ödüllerin ken- disini gururlandu"dığı kadar üzdü- ğünü de belirtiyor. • 14. Sayfada ABD Dışişleri Bakanhğı Tartışmalı PKKraporu ABD Dışişleri Bakanlığrnın bu yıl- ki terorizm raporunda terör örgütü olarak nitelendirilen PKK'nin amacının "bağımsız ve demokra- tik bir devlet kurmak" olduğu sa- vunuldu. Türkiye'nin PKK'ye karşı Washington'dan önlem al- masını talep ettiğinden bahsedil- meyen raporda, teröre destek ve- ren ülkeler arasında Irak'uı konu- mu da belirsız kaldı. • 5. Sayfada Human Rights JVatch 'İşkence hâlâyaygın9 Dünyanın önde gelen insan haklan kuruluşlanndan "Human Rights Watch"uı raporunda, Türkiye'de "sıfir tolerans" polıtikasına kar- şın işkencenin yaygın olarak uy- gulandığı belirtildi. Kuruluşun raporunda, polis ve jandarmanın çıkanlan yeni yasalan dikkate al- madığı ileri sürüldü. • 5. Sayfada HÎKMET BtLA'NIN KÖŞE YA2ISI • 8. Sayfada RÜZGÂR, ÜLKENIN GELECEĞ1 • 8. Savfada RÜMSFELD, SADDAM İLE GÖRLŞTÜ M11. Savfada GUNCEL CUNEYT ARCAYLREK Truva Atı Güle 6üle... Bizjmki AKP Meclıs Grubu'ndaki son konuşmasın- da bu kez ülkeyi nasıl cennete çevirdiğini anlatıp övünmedi. ABD'nin olmazsa olmaz diye dayattığı bir numa- ralı koşuluna boyun eğen bir konuşma yaptı. ABD, hükümetin (öncelikle RTE'nin) Türkiye'de gi- derek büyüyen Amerikan karşıtlığına ve Amerıka'nın Türkiye için yaptırımlarına lakayt ve suskun kalışına, MArkasıSa.8,Sü. l'de Samsun'un ilçeleri teşvik için firarda Çevre illerde yatınmcıya teşvik ve- rilmesine karşın Samsun'un uygula- ma dışında tutulması üzerine Vezir- köprü ve Havza'da Amasya'ya bağ- lanmak için imza kampanyası başla- tıldı. Imza kampanyalanna CHP de destek verdi. CHP Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Haluk Koç, Samsunlulann tepki göstermekte hak- lı olduklannı söyledi. • 13. Sayfada -h Futbol tartışması ölüm getirdi Bursa'da ilköğretim okulu ögrencileri arasmdaki Fenerbahçe-Galatasaray tartışması, yakınlannm da katılmasıy- la kavgaya dönüştü. Kavgada kalbin- den bıçaklanan 17 yaşındaki Levent A. yaşamını yitirdi. Çocuk Şubesi ekiple- ri, T.Ç. ile B.P'yi gözaltına aldılar. B.P'nin daha önce de "kasten adam yaralama" suçundan poliste kaydı ol- duğu ortaya çıktı. • 7. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY TÜPkiye-ABD İlişköepi: Budaşma-UzlaşmaDenklemil AKP iktidan ile birlikte Türkiye-ABD ilişkilerinin da- ha karmaşık ve dengesiz bir sürece girdiği kesin. Bunda temel etken, Başbakan Erdoğan'ın daha partinin genel başkanlığı koltuğunda ıken Bush yö- netimine büyük bir umut vermesi. ABD'nin bu umut üzerinde ilişkileri oturtmak istemesi. MArkasıSa.8,Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog