Bugünden 1930'a 5,466,400 adet makaleKatalog


«
»

FiTCumhuriyeİ L5L.KİTAPLARI BtR CUMHURİYET DÜŞMAMNIN PORTRESI Fettullah Gülen Hocaefendımn Denn Mısyonu M. Emin Değer Çaj Pazariama \ Ş Tûrtocafc Cad No 31 » 41 "•4Vd)Cajato^Ju-lsBnbulTel .212> 514 Oî 96 Cumhuriyet rir~Cumhuriyet k ^ - . K İ T A P L A R I KEMALÎZM Anıl Çeçen VŞT5AocagıCad.No3'MI 81. YIL SAYI: 29058 / 50 YKr (500.000 TL) (KDVıgınde) KURUCUSU- Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 23 NİSAN 2005 PERŞEMBE Genelkurmay, MGSB'deki iç tehditler arasında irticanın, bölücülüğün ve çetelerin olmasını Ruhban Okıdu daGenelkurmay'ın Milli Güvenlik Siyaseti Bel- gesi'ne ilişkin önerilerine göre tehdit algılamala- n ülkelere göre kurulmayacak. tç tehdit algıla- malan arasında hükümetin yer almasına sıcak bakmadığı dini akımlann da bulunması istenir- ken Ruhban Okulu'nu açma ve Patrikhane'nin statüsünü aşma çalışmalannm engellenmesi ge- rektiği belirtildi. Çetelerin ekonomiyi ele geçire- bileceği ve "Toplumsal sosyal sorunlann ve sal- dırgan davranışların artabileceğı" uyansı yapıldı. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Genelkurmay, ye- mlenmesı ıçın çahşmalann sürdüğü Mıllı Güvenlik Sı- yasetı Belgesı'ne (MGSB) ilişkin önerilennı hazırladı. Genelkurmay. ırtıca ıle mü- cadelede bıhmsel yöntemlenn kullanıl- ması, dını motıflı terör örgütlenne yöne- hk de ıstıhbarat çalışmalannın arttınlma- sı gerektığını dıle getırdı. Genelkurmay, MGSB'deki ıç tehditler bölümünde radı- kal dıni akımlann ve bölücü faaliyetlenn yer almasını da ıstedi Hazıran ayı Mıllı Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısında ele alınacak yenı MGSB konusunda Ge- nelkurmay da önerilerinı hazırladı. Belge- de Türkıye'ye ülkelerden gelen tehdit al- gılamalan hakkında hazırlanan "eylem planlan" değıştirihyor. Tehdit algılama- îan ülkelere göre değil, bölgesel yakla- şımlar, taraftar toplayan akım ve kavram- lar üzerine kurulacak. Sadeleştınlmesı planlanan belgenin genel ifadelerle ya- zılması ve hacminin sınırh tutulması plan- lanıyor. Uluslararası teronzm, uyuşruru- cu ve ınsan kaçakçılığı, ıstikrarsız bölge- lenn yarattığı sorunlann vurgulanması ıs- tenen önende, ıç tehdit algılamalan ara- sında hükümetuı yer \enlmesıne sıcak bakmadığı radıkal dını akımlann da yer alması ıstendı. Aynca belgede, Türkı- ye'nın ıçınde bulunduğu sosyal ve ekono- mik sorunlar. artan suç oranlan, bölgesel gelişmışhk farklan ve devletın yenıden yapılandınlması konu başlıklan da yer alıyor. Bölücü gruplann oluşturduğu teh- dıdın de iç tehdit bölümünde yer alması beklenırken çıkar amaçlı suç örgütlerine de vıırgu yapılıyor. Sosyal \e siyası yapı- dakı bozukluktan yararlandığına dıkkat çekılen bu gruplann ekonomiyi ele geçır- meye çalıştıklan dıle getınlıyor. MArkası Sa. 6, Sü. l'de • 'KIRMIZI LÎSTE'DE ÜLKE KALMADI M 6. Sayfada Yabancı dille eğitim veren bazı kolejlerde okutulan kitapta kadın ve kız fotoğraflan değiştirildi Ders kitabınatesettürBUMÎN'E TEZÎÇ DESTEĞI 'Kutsal gerçeği konuştu' Anayasa Mahkemesi Başkanı Mustafa Bumın'in türban açıkla- malannı değerlendiren YÖK Baş- kanı Prof. Dr. Erdoğan Tezıç, "Bumin. başörtüsü konusundaki kutsal gerçeği dile getirdi" dedi. Bumin'in eleştirilmesini anla- makta güçlük çektiğini belirten Prof. Dr. Teziç, türbanın hukuki anlamda çözüldüğünü söyledi. Ankara Üniversitesi Senatosu de kamusal alanda türban takma ya- sağının, AlHM kararlanna uy- gunluğunu vurgulayan Bumin'e tepki gösterilmesini eleştırdi. An- kara ve Gazi üniversitelen TÜBİ- TAK'ın siyası erke bağlanması- nın bılimsel gelişmeleri engelle- yeceğini açıklayarak tasannın ge- ri çekilmesını istedi. • 6. Sayfada Başbakan, Ermenistan liderine seslendi: Bütün devlet arşivlerimizi açıyoruz. Siz de varsa arşivlerinizi açın Erdoğan'dan hodri meydan KESK iş bıraktı "Sosyal Güvenlik RefonnıT* ile Personel RejimiTemel Yasası'nda değişik- lik öngören yasa tasarılarını protesto eden KESK üyeleri iş bıraktı.AKP hü- kümetinin IMF ile yaptığı anlaşmalara sadık kaldığını. ancak emekçinin so- runlanna kulak tıkadığını belirten KESK Genel Başkanı Evren, "Bizi yok sayan, kendini yok sayar. Kamu çauşanlannı, KESK'i görmeyen, kendini gör- miiyor. demokrasiyi görmüyor demekrir" dedi. Evren, gelir dağüımındaki adaletsizliğin "sosyal felaketlerin habercisi" olduğunu söyledi.• 8. Sayfada Türkiye'de yabancı dille eğitim yapan bazı kolejler- de "Reading - Writing Targets" adlı ders kitabı- nın, Arap ülkeleri için özel olarak basılanının (Special Edition) tercih edildiği or- taya çıktı. Kitapta, konu anlattmı için kullanılan kadın ve genç kız fotoğ- raflannın birçok bölümü tahrif edilmiş veya tama- men çıkanlmış ya da açık kalan kısımlan kapatılmış. Küçük kız çocuklannın eteklerinin uzatıldığı, ma- yolu, tenıs oynayan, buz pateni yapan genç kız ve kadın fotoğraflannın kesil- diği kitabuı Türkiye'ye Yunanistan aracıhğı ile tNKAŞ Kitabevi'nce getirildiği saptandı. Ki- tap, Özel Basım damga- sıyla piyasaya sürüldü. tNKAŞ Kitabevi'nin Satış Müdürü Gökhan Kankal, yurtdışında orijinal kitabuı stoku kalmadığı için bu kitaplann Türkiye'ye gön- derildiğini ıfade ederek iki tür basımın da Türkiye'- de bulunduğunu söyledi. BERtVATS TAPAA / RAHİ- ME SÜLEYMANOĞLU'nun haberi • 7. Sayfada Yerli ve yabancı çok savıda konu- ğun da yer aldığı Uluslararası Marmaris Denizcilik Festrvali'ne ilçe halkı yoğun ilgi gösterdi. (AA) Deniz sevdalılan festivalde buluştu Denizcilik bılıncinin yaygınlaştı- nhnası ve ilçedeki turizm potansi- yelinin arttınlması amacıyla dü- zenlenen Uluslararası Marmans Denizcilik Festivali, Cumhurbaş- kanı Sezer'in festival meşalesıni yakmasıyla başladı. Sezer'in bu- lunduğu firkateyn körfeze doğru ılerlerken festivale katılan 13 ülke- nin savaş gemıleri Sezer'ı bordaya gelerek selamladı. • 7. Sayfada ORTAK KOMİSYON ÇAĞRISI SORUNLAR BAŞBAKAN'I SIKIŞTIRDI Avrupa desteği Umudu ABD AKPM'nin genel kurul toplantılanna katılan 80'in üzerinde Avrupalı parlamenter öncekı gün akşam saatlerinde imzaladıklan yazılı bir bildiride, Ermeni lider Koçaryan'a, Er- doğan'ın ortak komisyon önerisine olumlu yanıt vermesi çağnsı yaptı. • 11. Sayfada Türkiye kamuoyundaki düş kınklığınm gıdenl- mesi ıçın ABD'den destek ısteyen Erdoğan, Kıbns'ın adıl bir çözüme ulaştınlması. PKK ile mücadele konulanndakı ılerlemenın ve Ermeni iddialanna karşı desteğın Türk-Amenkan ılış- kılerini güçlendireceğıni söyledi. • 5. Sayfada Başbakan Tayyip Erdoğan, önkoşulsuz diplomatik ilişki talep eden Ermenistan Devlet Başkam Koçaryan'a yanı- tında, "Önce tarihten gelen sorunlan halledelim" dedi. Ermenistan'dan belge ve bilgiye dayalı adım atmasını iste- yerek ortaya çıkacak netıceye Türkıye olarak katlanmaya hazır olduklannı belirten Erdoğan. Ermenistan'a "Ama sız de o neticeye katlanmaya hazır olun" dıye seslendi. Dişişleri Bakanlığı SözcüsüTan, .AJBD Başkanı Bush'un Ermenı sorunuyla ılgılı bazı ifade ve değerlendırmelenne katümasınnı mümkün olmadığını, ancak ortak komisyon ko- nusundaki tutumunun olumlu olduğunu söyledi. Tan, Rusya Federasyonu'nda alınan kararın Türkıye"nın Moskova Büyü- kelçisı aracılığıyla protesto edıldığinı söyledi. • 11. Sayfada Bakanlık, Erdoğan 'ın prvjelerini gereksiz buldu Dubleyolda savurganhk Ulaştırma Bakanlığı'nın Ulaştır- ma Ana Planı'nda bölünmüş yol projeleri de irdelendi. Pro- jenin yüzde 5'lik bölümünün tamarnlandığı belirtilen rapor- da, karayolu ağında önemli yer tutmayan bazı il yollannın pro- jeye dahil edildiği belirtildi. BÜLENT SARIOĞLU ANKARA - Ulaştırma Bakanlığı, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın en önemli seçim vaadi olan "bölün- müş yol" projesinın dörtte üçünün "gereksiz olduğunu" ortaya koydu. Ulaştırma Ana Planı Stratejısı Sonuç Raporu'nda, kapasite çözümlemesine göre proje kapsamına alınan yüzde 75'lik kesimde bölünmüş yola gerek bulunmadığı bıldirildı MArkası Sa. 8, Sü. 3'te BUGUN CumhuriYetie. GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Sürekli Sanık DayatmalarTürkiye-AB Ortaklık Konseyı'nin onay- ladığı Ortak Tutum Belgesı'nde de değışmedi. Dün on beş ise dayatma sayısı, bugün yirmı. Reformlara, ekonomidekı gelışmeye övgüyle de- ğiniliyor. Ama Konsey Ortak Tutum Belgesı'nde sı- ralanan dayatmalar; akla, AB'ye egemen olan dü- şüncenin Türkiye'ye ileriemenin değil gerilemenin egemen olduğunu getiriyor. MArkasıSa.8,Sü. l'de Otomotivde ÖTV'ye erteleme Hafif tıcan araçlara yeni vergi yükü ge- tıren düzenlemenın 1 Hazıran'a ertelen- mesı kararlaştınldı. Sektör temsılcilen, Malıye, Sanayı \e Gümrük Müsteşarlığı yetkılılen adıl ve kalıcı bir düzenlemeye gıdilmek üzere gereklı yasal düzenleme- nın acılen yapılması konusunda görüş bırlığme vardı Taraflann katılımıyla çalışma grubu oluşturuldu. • 13. Sayfada Haliç Köprüsü ve ETT'ye bomba Haliç Köprüsü'nün Sütlüce ayağına konulan zaman ayarlı 20 kılogram ağır- lığındaki plastik patlayıcı etkısiz hale getırildı. Uzmanlann paketin bomba olduğunu belırlemelennın ardından köprü ulaşıma kapatıldı. Istanbul Em- nıyet Müdürü Cerrah, bombanın îkitel- li ÎETT Garajı'na bırakılan bomba ıle aynı olduğunu ifade ettı. • 3. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY AKP'nin 'Yolsuzlııkla Mücadeleyle' Mücadelesi! AKP Ağrı Milletvekili Cemal Kaya. başının daha fazla ağnmaması için milletvekillığinden ıstıfa etti. Is- tifası önceki gün TBMM Genel Kurulu'nda oylandı ve kabul edildi. Her şeyden önce istifa, tek taraflı bir durumdur. Ki- şı, bir yerden istifa ediyorsa kabul edilir. Kişi irade- MArkası Sa. 8, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog