Bugünden 1930'a 5,464,858 adet makaleKatalog


«
»

4- fiT'Cumhuriye! L^-. K I TA P L A R I BİRARPABOYU Orhan Erinç ÇaiPazaıimaAŞ Tirtocagı Cad No 39 41 <212>5 Cumhuriye81. YIL SAYI: 29057 / 50 YKr (500.000 TL) (KDVıçınde) KURUCUSU. YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI. NADİR NADİ (1945-1991) Ünîversiteler: Durum tespiti yapanAnayasa Mahkemesi Başkanı'nın türh Rektörler y'CumhurlyeC AFFEDERSÎN LA FONTAINE Mustafa Balbay A-S Türkoca£Cad No3941 (2'2p5140196 / 27 NİSAN 2005 ÇARŞAMBA bize güç verdi Cİddİ Vlirgil Türbanın üniversitelere gire- meyeceği konusunda uyanlarda bulunan Anayasa Mahkemesi Başkanı Bumin'e üni- versitelerden tam destek geldi. AÜ Rektörü Aras, Bumin'in AÎHM kararlannı anımsa- tarak ciddi bir vurgu yaptığını belirtti. Ratiatlattl ODTÜ Rektörü Akbulut, ko- nuşmanın üniversiteleri rahatlattığmı belir- tirken Anadolu, Ege ve Dokuz Eylül rek- törleri. üniversitelerin haklılığmın yüksek yargı tarafından bir kez daha açık bir şekil- de dile getirildiğini vurguladılar. SİyaSİIere çağri Ondokuz Mayıs, Gazı, Inönü ve Dicle rektörleri de üniversitelerin Atatürkçü çizgiden kesinlikle ödün verme- yeceğini belirterek türban siyasetine ve tür- ban tartışmalanna son verilmesini istediler. FIRAT KOZOK'un haberi • 5. Sayfada CHP LÎDERİ DENÎZ BAYKAL 'Hükümetin anlayışı yanlış' Erdoğan'ın daha önce türban konusunda toplumsal mutabakat oluştuğunu belirterek kendısıni de "ginşimde bulunmaya çağırdığı- m" anımsatan Baykal, "Biz bu- nun yanlış, zamansız gınşım olduğunu bılıyorduk. O nedenle kendısıne yanıt vermemiştım" dedı. Baykal, hukuk kurumlannın suçlanması- nın da yanlış olduğunu belirtti. • 5. Sayfada AKP'NÎN TUTUMU ETKİLÎ OLDU Konuşmak zorunda kaldı Anayasa Mahkemesi Başkanı Bumin'in iktidar açısından "bek- lenmedik" çıkışını, başta Erdoğan olmak üzere AKP'lilenn son 1 yıl- da "türban sorununun zamanı gel- dığınde" çözüleceğıne ılışkin açık- lamalannın tetıkledığı belirtılıyor. Bumin, konuşmasının gerekçesıni, "Geçen yıl bu oranda (türbanla ilgilı) bir şey yoktu" sözlenyle ortaya koydu. • 4. Sayfada AÜ'DEN TÜBİTAK TEPKİSİ Aras: Bilimde siyaset olmaz Ankara Ünıversitesi Rektörü Prof. Dr. Aras, Başbakan'ın boyun- duruğu altında bir bilim kurulu olamayacağını söyledı. Aras, '"Bı- lım ne siyasete gelir, ne demokrası- ye gelır. Bılımın sonuçlan demok- ratik değildir, sadece bilimseldır. Demokrasi kurallanyla bılımsel sonuçlar elde edılemez. TÜBÎTAK sıyasetten tamamen anndınlmalıdır" dedı. • 5. Sayfada Ermenistan, ortak komisyon önerisine karşılık diplomatik ilişki kurulmasını gündeme getirdi Kaçamak yanıtErmenistan Devlet Başkanı Koçaryan'ın mektubu dün Ankara'ya ulaştı. Erivan'ın konuyu tarihçiler boyutundan siyasi boyu- ta çevirmek istemesi yeni bir taktik olarak değerlendırildi. Diyalog kapısını kapatma- yan Koçaryan'ın, mektubunda "soykınm sözcüğünü kullanmaması" dikkat çekti. GÜL KIBRIS IÇtN UYARDI Ankara'dan AB'ye çıkış Dışişleri Bakanı, Ortaklık Konseyi toplantısm- da, adada çözüm konusunda AB'nin Türki- ,. ye'ye ilettiği mesajlann düş kınklığı ve şaş- kınlık yarattığını söyledi. Lüksemburg Dışişle- ri Bakanı Asselborn da AB'nin Kuzey Kıbns'a yapacağı yardım sözünü henüz yerine getire- memesinden üzüntü duyduğunu dile getirdi. ELÇİN POYRAZLAR'ın haberi • 11. Sayfada CHP'LİONURÖYMEN: ~ Bayrak tepkisi özünde hükümete CHP Genel Başkan Yardımcısı Öymen, AKP'nin Türkiye'nin kınlma noktalannı zorladığını be- lirterek "Halk, Türkiye'ye yönelik haksız saldı- nlan, milli gururumuzu rencide eden baskjları ve bu baskılar karşısında hükümetin çaresizli- ğinı protesto ediyor. Bizim gördüğümüz, hükü- metin, bu iktidann kınlma noktası burasıdır" dedi. MUSTAFA BALBAY'ın haberi • 6. Sayfada ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Ermenıstan Devlet Başkanı Robert Koçaryan, Başbakan Recep Tayip Erdoğan'ın mektubuna diplomatik manevrayla karşılık verdi. Erdoğan'ın soykınm tartışmalanna nokta koya- cak "tarihçilerden oluşan ortak ko- misyon" önerisini benımsemeyen Koçaryan, karşı öneri olarak önkoşul olmadan "diplomatik ilişki kurul- masını" gündeme getirdi. Koçar- yan'ın mektubunda "soykınm söz- cüğünü kullanmaması" dikkat çek- ti. Ermenistan Devlet Başkanı, Başba- kan Erdoğan'ın mesajına verdiği ya- nıtta diyaloğa kapıyı kapatmazken Ankara'nın önüne diplomatik ilişki kurma önceliklerini koydu. Edinilen bilgiye göre yanıt mektubunda, "Da- ha önce önerdik, tekrar öneriyoruz. Ülkelerimiz arasında önkoşuUar ol- madan normal ilişkiler kurulmalı. UArkası Sa. 8, Sü. 3'te soz OKURUN posta@cumhuriyet.com.tr Faks:0212513 90 98 katliamın Mayıs şehitleri anıldı 1 Mayıs Tertip Komitesi. işçi bayramlannda yaşamını yitirenleri anarak Şişhane'deki Banş Anıtı'na karanfil bıraktı. Türk-îş 1. Bölge Temsilciliği önünde toplanan grup Taksim Mey- danı'na yürüdü. Kazancı Yokuşu'nun başında, üzerinde 1977 yılrnda ölenlerin fotoğraflan- nın yer aldığı bir pankart açıldı. Musa Çam tarafından okunan basın açıklamasuıda "Hâlâ faıllerin bulunamadığı. devîetin de buhnak için herhangi bir çaba göstermediği bu kalleşli- ği lanetliyoruz" denildi. Basın açıklamasında, "Bütün emekçileri ve halkımızı, işsizliğe, yok- sulluğa, baskıya ve savaşa karşı 1 Mayıs'ta Kadıköy'e bekliyoruz" denildi. • 3. Sayfada GUNCEL CUINEYT ARCAYUREK Başka Kapıya... Devletın üç önemli kurumu; önce Cumhurbaşka- nı, arkasından Genelkurmay Başkanı ve şimdı de Anayasa Mahkemesi Başkanı Mustafa Bumin ko- nuştu. "Gidişatı" eleştiren, değerlendiren, uyarıcı içerikli konuşmalar... Hükümet Sözcüsü Çiçek Cemil, Bumin'in uyarı- cı soylemlerını "kJşısel" dıye nıteledı. MArkasıSo.8,Sü. Vde F klavye sıkıntısı Bilgisayar kampanyasında öğretmenlere iki seçenek sunuldu ancak Q klavye istemeyen uzun süre beklemek zorunda kaldı AıNKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Mil- li Eğitım BakanlığTnın "Her Öğretmene Dizüstü Bilgisayar" kampanyasına katılan öğretmenler " F " ve "Q" kla\yelerden is- tedıklennı seçebıliyorlar. Bilgısayarlarla il- gılı Vakıfbank şubelenne başvuran öğret- menler hangı klavyeyi istediklerini sözleş- melennde bildiriyorlar.^una göre öğret- + menlere istediklen türde klavye hazırlanı- yor. Üretici firmalar "Q" klavyeleri daha kısa sürede teslim ederken "özel üretim "F"klavyelerin tesümı daha uzun sürüyor. Beklemek istemeyen öğretmenler çözümü "Q" klavye üzerinde " F " klavye çıkar- • Arkası Sa. 8, Sü. 3 'te Tropik esinti Sirkeci'deki ÜsküdarVapur tskelesi önünde 5 Ek^ ador- lunun yaptığı müzik, tstanbul'daki güzel havaya tropik esintiler gerirmişti dün. Dev kentin dayanılmaz tempo- sunda yaşayan birçok >ıırttaş öğle güneşi altında din- lendirici OrtaAmerika ezgilerini dinlemek için ara ver- di koşturmacaya. Manuel, Caüxto, Arturo, Humberto ve küçük Louis'den oluşan Llacta Pura adlı grup yak- laşık 15 gün önce gelmiş Türkiye'ye. Haziran ayına ka- dar îstanbul'da kaldıktan sonra ününü duyduklan Bodrum'a geçeceklermiş. (Fotoğraf: ALPERİZBLT) DÖRTYILLIK ULUSLARARASIGOREV KemalDerviş UNDPBaşkanı CHP îstanbul Milletvekili Kemal Derviş, Bir- leşmiş Milletler (BM) Kalkınma Programı CUNDP) Başkanlığı'na seçildi. BM Genel Sekreteri Kofi Annan'ın sözcüsü Dujarric, UNDP'ye ilk defa, kalkınma programlan uy- gulanan bir ülkeden başkan seçildiğini söyledi. Derviş, görevi süresince "evrensel değerlere da-. yalı, daha hakça, insanlara daha iyi hizmet eden dünya ekonomisinin oluşması için elin- den geleni yapacağını" belirtti. Derviş, daha önce de etik olmayacağı gerekçesiyle milletve- killiğinden aynlacağını söylemişti. • 8. Sayfada DARBOĞAZ Anadolulu iş anyor Ekonomisi tekstil ve otomotiv sektörüne da- yalı kentlerde on bin- lerce kişi işsiz kaldı. En yoğun işten çıkar- malaruı görüldüğü ku- rumlann başında ise AKP'li belediyeler yö- netnnindeki belediye iktisadi teşekkülleri geliyor. • 13. Sayfada ÖTVZAMMI Deodorant bile lüks Bakanlar Kurulu, havyar, parfum, hraş losyonlan, vücut de- odorantlan, saç spre- yi, elmas, altuı ve gümüş kaşık-çatal gibi lüks mallann özel tüketım vergisi- ni yüzde 6.7'den yüz- de 20'ye çıkardı. • 12. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog