Bugünden 1930'a 5,465,953 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet81. YIL SAVI: 29056 / 50 YKr (500.000 TL) (KDVıçmde) KURUCUSU. YUNUS NADİ (1924-1945} BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) OnlOHn Can Oüv^llfll Içİn ArkaKoituk ÇocuManmatn DOĞUŞ OTOMOTIV 26 NİSAN 2005 SALI Anayasa Mahkemesi Başkanı Bumin, AKP yönetimini Refah Partisi örneğini Türhaııparti 'HAJCGÖRMEZDENGELtNEMEZ 1 Açıklamalar AKP'yi hzdırdı Bumin'in açıklamalanna tepki göste- ren Başbakan Erdoğan, Anayasa Mahkemesi'nın kuruluş resepsiyonu- na katılmadı. Türbanın bır hak oldu- ğunu ıma eden Erdoğan, halk ile ku- rumlar arasında "mutabakat" olma- dığını savundu. Annç yasakçı zihni- yetle bir yere vanlamayacağını söy- ledı. Anayasa Mahkemesi Başkanve- kılı Haşım Kılıç da kokteyle gelme- yenler arasındaydı. • 8. Sayfada Mustafa Bumin, Anayasa Mahkemesi'nin 43. kuruluş yıl- dönümünde yaptığı konuşmada, öğrencilerin üniversitele- re, kamu görevlilerinin de resmi dairelere türbanla girme- sinin anayasaya aykırı olduğunu vurgulayarak laiklik kar- şıtı yasal düzenlemelerde bulunulmaması uyansını yaptı. Bumin, türbanın çatışmaya yol açabileceğine işaret etti. Türbana özgürlük getirmek amacıyla anayasa ne gitmenin de çözüm olmayacağını belirten konuda anayasaya kural konulsa bile buAlHS'ye uygun ol- mayacaktır" dedi. Bumin, kuruluş yıldönümü resepsiyo- nunda da "Aynı davranış biçimini yapanlann safahatını an- lattım. Tabii ki anlayana" diyerek AKP'ye mesaj verdi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Anayasa Mahkemesi Başkanı Mus- tafa Bumin, anayasadakı laık dü- zenlemeler var olduğu sürece tür- banlılann ünıversıtelere öğrencı sıfatıyla ve resmı dairelere de ka- mu görevlısı olarak gırmelen- ne yol açacak yasal düzenleme- lenn anayasaya aykın olacağı- nı vurguladı. Bumin. turban konusunda anayasaya kural konulsa bıle bu kez de ana- yasanınAvrupa Insan Hak- lan Sözleşmesı'ne uygun olamayacağı- na dıkkat çektı. Bumin, dm ve dın duy- gulan ıle dınce kutsal sayılan şeylenn ıstısmar edılmesı yoluna başvuran par- tılenn de laıklık karşıtı eylemler nede- nıyle kapatıldığını ve bunun AİHM'ce de benımsendığmı anımsattı. Cumhur- başkanı Ahmet Necdet Sezer, TBMM Başkanı Bülent Annç, Başbakan RecepTayyip Erdoğan ıle çok sayıda bakan ve yüksek yargı temsılcısının ka- tıldığı Anayasa Mahkemesi'nın 43. ku- ruluş yıldönümü nedenıyle düzenlenen törene, AKP'ye türban ve kapatma uya- nsı damgasını vurdu. Haziranda emek- lıye aynlacak olan Yüksek Mahkeme Başkanı Bumin'in konuşmasında öne çıkan konular şöyle: Türban zorlamadır: 25 Nısan 2001 günü yaptığım Anayasa Mahkeme- si'nın 39. kuruluş yıldönümü konuşma- sında, laıklık ılkesının Türkıye Cum- hunyetı ıçın taşıdığı öneme başta ana- yasa olmak üzere uluslararası normlar- dan da söz ederek değındım. AlHM, Anayasa Mahkemesi, Danıştay 8 Da- ıresı ve Idan Dava Daırelen Genel Ku- rulu kararlannda, türbanın ınanç gere- ğı takılan gıysı olmadığı, bır nevı sım- ge olarak kullanıldığı, resmı daıre ve üniversıtelerde başörtüsü serbestısı ta- nımanın bir tür yönlendırme ve bır an- lamda zorlama olduğu bıçimınde ge- rekçelere yer venldığını belırtmıştım. MArkası Sa. 8, Sü. 3 'te • 'KONUŞMASAYDIM İÇİMDE UKDE KALIRDI' • 8. Sayfada 'NATO'nun Gizli Ordulan'nın yazan Isviçreli araştırmacı Dr. Ganser, 70'li yıllan Cumhuriyet'e anlattı KontrgerfllaAvrupa'da 70'li yıllarda yaşanan birçok terör eylemi- nın esas sorumlusunun NATO, CIA ve MI6 olduğu- nu belirten Dr. Ganser, bu merkezlerin, geçmişe yö- nelik bilgılenn kamuoyuna sızmaması için şımdi de yoğun bir çaba harcadığmı söyledi. Kontrgerillanın dığer NATO üyelenne oranla daha fazla şıddet uygu- ladığı Türkjye'de 1970'lerde yaşanan vahşetin aydın- latılmaması halinde, şiddet döngüsünden kurtulma- nın mümkün oünayacağını savunan Ganser, "Uğur Mumcu'nun öldürühnesı utanç verici bir şeydır. Ön- ce gerçeği bulalım, sonra bırbinmizı affedenz" dıyor. OSMAN ÇUTSAY'ın söyleşisi • 10. Sayfada ABD Başkanı 'Soyhrnm' demedi Bush, 24 Nısan me- sajında Ermenılen ha- yal kınklığına uğrattı, ancak Geçış Dönemi Adaleti îçın Uluslara- rası Merkez'ın 1915'te yaşananlann "soykınm olarak be- tımlenebileceğıni" be- lirten raporuna olumlu şekılde atıfta bulundu. Mesaj Ankara'da da rahatsızlık yarattı. • 11. Sayfada Almanya Yatırımcı çıkarması Almanya Başbakanı Schröder, 600 ışada- mıyla bırlikte Türkı- yeye gelıyor. Istan- bul'da 4-5 Mayıs ta- rihlennde gerçekleşti- nlecek Türk-Alman Ekonomı Kongresf ne Mercedes-Benz, Ford Werke,MetroA.G, Deutschebank ve Sı- mens'inüstdüzey temsılcılen de katılı- yor. • 13. Sayfada Baykal'dan ERDEMlR'e ziyaret 4 Amiral gemisi satılmayac ak' Özelleştirme Idaresi"nın ERDEMlR'in blok satışı karanru aldığmı anımsatan Baykal, " 1 Mart'ta Tür- kıye'nin başına bela açılmasını önlediysek ERDE- MlR'in satışını da önleyeceğiz" dedı. ERDEMÎR'e dünya demir-çelik tröstlerinin talıp olacağmı \Tirgu- layan Baykal, "Türkiye pazaruıa el konulacak. Ka- rar, ekonomimizin geleceğinde çok önemlı sorunla- ra yol açacak niteliktedir. ERDEMÎR, ekonomimi- zin amiral gemısı ve kalbidir" dedi. • 5. Sayfada Ortakdilek: Savaşsız bir dünya Anzak KoyU'nda Şafak Aylliİ' Çanakkale Savaşlan'nm 90. yıldönümünde, 1. Dünya Savaşı'nda Ingilızlenn yanında yer alarak Gelibolu Yarımadası'nda yaşamlannı yıtıren Avustral- ya Yenı Zelanda Kolordusu'nun askerlen (AnzakJar) dün sa- baha karşı gerçekleştirilen 'Şafak Ayini'yle anıldı. Anzak Ko- yu'nda bir araya gelen Yenı Zelandalı, Avustralyah ve Türkler- den oluşan yaklaşık 40 bin kışi, 1. Dünya Savaşı'nda yaşamı- nı yitirenler için saygı duruşunda bulundu; savaşsız, banş için- de bır dünya diledi. OZAIV YA^TVIAN'ın haberi • 7. Sayfada mÜZİği dililendl Yenı Zelanda ve A\-ustralya ban- dolan, kendı verel müzıklen ile birlikte bizım meşhur Çanak- kale Destanı, Kâtibımtürkülenni de çahyorlar. '"Ölülerimız ar- tık ortak hepimizın. Evet, ıkı taraf da çok şey kaybetti ama fark- lı şekillerde özgürlüklerini kazandılar" dercesine... 04.30'da başhyor tören. Ülke temsilcilerinin konuşmalan, şiırsel sözler, savaşı anlatan belgeseller, herkesi büyüleyen lazerli ışık gös- terisini Prens Charles'ın okuduğu dua ve başka ılahiler takip ediyor. ÖZLEM ITJZAK'ın telenimleri • 7. Sayfada Üniversitelerden TÜBİTAK tepkisi AKP'ye 'yasalan uygula' çağnsı TÜBİTAK'ın özerkliğıni yok eden önenye YÖK ve ÜAK başkanlanndan sert tepkı geldi. Tezıç. hüküme- tin öncelikle TÜBİTAK hakkında verilen yargı ka- rarlannı uygulaması gerek- tığını behrterek yenı bır yasal düzenlemeye gitme- nin "mahkeme kararlanna karşı hile yapmak'" anla- mma geleceginı belırttı. Alptekın de kurumun siya- sallaşacağını vurguladı. FDIAT KOZOK'un haberi • 4. Sayfada Kararname tamam İndrlik'e 'gjbdVonay ABD'nin Incırlık'ı lojıstik merkez olarak kullanma ta- lebine, "sessız sedasız"' uzattığı gızlı kararname ıle izin verildı Hükümet, ka- ramameyi Cumhurbaşka- nı'na sunarken Genelkur- may'a ızın ıçın talımatname gönderdi. • 10. Sayfada STK'lerden çağn: TCYyeniden düzenlenmeU Sivil örgütler, 1 Hazı- ran'da yürürlüğe gırecek TCY'nın yeniden düzen- lenmesmı istedi. TGC Baş- kanı Erinç, "Genye dönüşü simgeleyen yeni TCY. AB önündeki en önemli engel olacak" dedı. • 4. Sayfada IŞIL ÖZGENTÜRK'ün köşe yazısı • 6. Sayfada soz OKURUN posta@cumhuriyet.com.tr Faks:0212 513 90 98 GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Ha Ali, Ha Veli... Acaba, diyorum. Talat, inanmadığı ilkeleri içeren Cumhurbaşkanlığı yemını ederken bırayağını kaldır- dımı? Zira KKTC Anayasası'ndaki yemin metninde yazı- lı temel öğeler MA Talat'ın düne kadar savunmaktan özenle kaçındığı ve olanağını bulduğu zaman yad- sıdığı öğelerı ıçenyor. Seçimden bir gün önce Kuzey Kıbrıs TV'sinde mArkasıSa.8,Sü.l'de Çocuk tiyatrosu ve kalkuıma "Çocuk tiyatrosu, insan yavrusunun, ana sütünden sonra baş besinıdır. Her mahal- lede bır çocuk tiyatrosu, her ılde bır gençlik tiyatTosu kurulmadıkça, siz ıster- senız bın bır kalkınma planı yapın, o planları uygulayacak aydın bulamazsı- nız!"' diyen Muhsın Erruğrul tarafından 1935 yılında tohumlan atılan çocuk tiyat- rosu bu yıl yetmişınci yaşını doldurdu. DtKMEN GÜRÜIV'ün yazısı • 14. Sayfada CumhurİYet'le birlikte. GUNDEM MUSTAFA BALBAY TUBIT-AK••• Anayasa Mahkemesi Başkanı Mustafa Bumin mahkemenin kuruluşunun 43. yıldönümünde hükü- met üyelerının açıkça alkışlamama eylemine giriş- mesine neden olacak netlikle bir konuşma yaptı. Hükümetin, "Meclis benim elımde, istediğım ko- nuda yasa çıkanr, istediğım uygulamayı yapanm" gi- dişıne yüksek mahkemeden açık bir uyarı geldi. Bumin'in uyanlarının özeti birkaç maddeyle şöy- MArkasıSa.8,Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog