Bugünden 1930'a 5,470,688 adet makaleKatalog


«
»

y'Cumhuriyet L^^ W I T A D I A D I• - K İ T A P L A R I ALACABlRÖFKE Hikmet Çerinkaya ÇagPazariamaAŞ Tmtaagı Cad No 39/41 (34334) Cagüogu-lstaııbu]Td (212) 51401 96 Cumhuriyet 'Cumhuriyet 81. YIL SAYI: 29055 / 50 YKr (500.000 TL) (KDVıçmde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) T a r i h s e I g e r ç e k I e r ı ş ı g ı n d E r m e n i s o y k ı r ı m ı i d d i a s ı Cumhuriyet Ermeni dosyasını açıyor AB'den Türkiye'ye Ermeni engeli... TBMM'den Ermenistan'a tarihi çağrı... Baskılara direnilmeli ve taviz verilmemeli... Ş ü k r ü E l e k d a ğ ' ı n k a l e m i n d e n b u g ü n 6 . s a y f a d a . . . Söylenmeyen Sözcük... Cumhurbaşkanı Se- zer'in varlığı, içinde yaşa- dığımız dönenı için bir ta- lih sayümalı. Talihsiz bir iktidar sü- recinin yaşandığı şu gün- lerde, Çankaya, gerek hu- kuk yetkilerini kullana- rak, gerek zatnanında yaptığı uyarılarıyla den- geleri koruyan, güven ve- ren konumunu ve işlevini sürdürüyor. Sayın Sezer 23 Nisan gü- nü yayımladıği mesajında "Türkıye'nın gergınlık or- tamına çekılmek ıstendiği- tıı" vurgulayarak yurttaş- lan "kışkırtmalardan etki- lenmeden, akıl ve sağduyu ıle davranmaya" çağırdı. Gün geçtikçe her türlü kışkırtmanın körüklediği gerilimin, yalnız içerde de- ğil, dışarda da yoğunlaştı- ğı izleniyor. • Gerilim yalnız bizim yurttaşlarımız arasında tırmanmakla kalmıyor; son günlerde Atina, Eri- van, Lefkoşa vb. kaynaklı çeşitli olaylann gazete say- falarına yansıması bir önemli olgudur ve rastlan- tı değildir. Günümüzün moda de- yişiyle 'sankı bın düğmeye basmıştır'. 20'nci yüzyıhn başında Anadolu ve çevresinde gündeme girip tarihe yazı- lan düşmanlıklan kışkırt- mak, kızıştırmak, kan da- valannı körüklemek iste- yenler birdenbire eyleme geçmişlerdir. Çeşitli ulusları, halkla- n, etnik kesimleri bölgede birbirine düşürmek iste- yen bir görünmeyen güç mü vardır? Yalnız Türk'ü Türk'le çatıştırmakla kalmayıp Ermeniyi, Rumu, Kürt'ü, Arap'ı,Türk'ü,Yunanı so- nu gelmeyecek hesaplaş- maların kör kuyusunda harcamak isteyen bu gü- cün adı nedir? • Bu gücün adını özellik- le Batı'nın önde gelen medyası ve ciddi gazetele- ri kuüanmaktan pek hoş- lantnazlar; bizde de bu konuda çekingenlik sür- mektedir. Çatışmaların kimi alan- da savaşa dönüştüğü böl- gemizde 'Küreselleşme' deyimi bol bol yinelenir; anıa, 'emperyalızm' sözcü- ğü adeta aforoz edilmiştir. Emperyalizmden söz tdilmediği sürece de halk- ların ve insanların birbir- lerini suçlamalan ve bir- birlerine düşmanlaşmala- nndan başka bir yol ve vordam kalmaz. Insanlan Te toplumları birbirlerine Jüşmanlaştıran ve çatıştı- ran temel nedenler geriye jtildiğinden serinkanhhk- ta olayların üstüne eğil- nek olanakları ortadan kalkar. Başbakan Erdoğan bir- taç gün önce Türkiye'yi •arçalamak isteyenlerden töz açtı. Görülüyor ki MArkasıSa. 8,Sü. l'de . ' Cumhuriyei AB, Ortaklık Konseyi'nde Türkiye'ye tekstilden ilaca kadar bir dizi uyarıda bulunacak Yeni ödev listesiYabancıları engellemeyln' AB ıle Türkiye arasm- daki en üst düzey karar organı olan Ortaklık Konseyi'nin yann Lüksemburg'da yapılacak toplantısında AB, Anka- ra'ya ekonomik eleştiriler getirecek. AB'nin ortak tutum belgesinde Türkiye, ikinci el makine ithalatında engel çı- karmaması konusunda uyanhyor. Türk piyasasında ya- bancı ürünlerin aynmcılığa uğrâdığının öne sürüldüğü ra- porda tütün, alkollü içecekler ile AB'den gelecek et ve sığırlara uygulanan engellerin kaldınlması isteniyor. YOZİaşmaya Önlem allllr ABraporunda Türkiye'nin Güneydoğu Avrupa Enerji Topluluğu Anlaşmasrnı im- zalaması öneriliyor. llaç sektöründe veri imtiyazı kural- lanna uyulmasının istendiği raporda, ekonomi ve kamu- da yozlaşmanın büyük sorun olduğuna işaret ediliyor. Ra- porda, Türkiye'nin Çin'den gelen tekstil ürünlerine kota koymasının AB şirketlerini olumsuz etkilediği belirtile- rek sorunun gümrük birliği çerçevesinde çözülmesi iste- niyor. ELÇÎN POYRAZL.\R'ın haberi • 13. Sayfada TekStilde yangin var' CHP Tekstil Sorunlan Araştır- ma Komisyonu, acil önlem alınmazsa Türkiye'de sektö- rün yok olacağı uyarısında bulundu. "AB ile Tam Üye- lik Sürecinde Tekstilin Sorunlan" konulu seminerde ko- nuşan TÜTSlS Yönetim Kurulu Başkanı Narin, Çin'den ithalat yapanlann verdiği zarara dikkat çekerek "Çinli Türklerden çok çekiyoruz" dedi. TlSK Başkanı Kudat- gobilik "tekstilin yangında ilk kurtarılacak" olduğunu söyledi. MURAT GÜLDEREN'in haberi • 12. Sayfada .-•,.» ı.- ^ Çalışma Bakanlığı'nın raporuna göre, çoğu ruhsatsız ve kurallara uymadan işliyor Madende acı tabloİ$ gÜVenllği yok Madenlerin büyük bölümünde iş güvenliği bulun- muyor. Gediz'de 18 işçinin yaşamını yıtırmesıne neden olan maden kazası da bu gerçeğı ortaya koyuyor. Müfettişlerin raporuna göre, 44 ildeki 772 yeraltı ve yerüstü madeninden 725'inin maden kurma, 685'inin de işletme izni yok. 59 işletmede patlama tehlıkesi olan or- tamlarda sigara içiliyor. 145 madende ilkyardım ekıbi bulunmuyor, 112 madende ıse işçılenn çoğu karbonmonoksit maskesı takmıyor. İhmal can aliyor Denetim sonucuna göre, kazalann büyük bölümü ıhmal ve iş güvenliğinin bulunmamasından kaynaklanıyor. Yeraltı kömür işletmelennde, "tahkimata özen gösterilmemesi, tahkimat ye- tersizliğinden meydana gelen göçükler ve tavandan malzeme düşme- leri" birınci derecede kazalara neden oluyor. Ocaklarda havalandır- ma sisteminin yetersiz olması ve iyı sistemin kurulamaması metan yanmalanna ve grizu patlamalanna kaynaklık ediyor. • 5. Sayfada ÖZKÖK'TEN DENKTAŞ'A MESAJ 'KKTC her türlü koşulda korunur' Görevini resmen Mehmet Alı Talat'a de\Teden eski KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'a me- saj gönderen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hılmı Özkök, "TSK, Kıbns Türk halkının gü- venliğinin temınatıdır" dedı. Özkök, "TSK'nın, sıyasi ve ekonomik koşullar ne şekilde olursa olsun, Türkıye'nın 1960 antlaşmalanndan kay- naklanan hak ve sorumluluklan ıle KKTC'nin hak ve özgürlüğünü sonuna kadar korumaya kararlı olduğunu" \ıırguladı. • 10. Sayfada KLERÎDES'TEN HATA ÎTÎRAFI '1973'teçözüm aşamasındaydık' Güney Kıbns Rum Yönetımi'nin eski lıden Glaf- kos Klendes, müzakerecı olarak görev yaptığı 1973'te Kıbns sorununu çözmeye yaklaştüdan- nı belirterek o dönemde bunu açıklamamış ol- masını "büyük bir yanlış" olarak niteledi. Rum lider Klendes, "Türklerle anlaşıyonız desey- dim 1974 olmayabılirdı" dedi. • 10. Sayfada Çanakkale Zaferi 90yaşında Çanakkale Savaşı'nın 90. yıldönümünde şehitler anıtında bir araya gelen halklar, banş ve dostluk mesajı verdi. Türk askerlerinin, savaşa katılan ülkelerin bayraklannı taşıdığı törene Başbakan Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Özkök, 1. Ordu Komutam Orgeneral Tolon, Yeni Ze- landa Başbakanı Clark, Avusrralya, Kanada. Fransa, Almanya, Hindis- tan, trlanda, Güney Afrika ve İngiltere temsilcileri ve çok sayıda yurttaş katıldı. İngiltere Veliaht Prensi Ctaarles da törenlere katümak üzere dün akşam Çanakkale'ye geldi. OZAN YAYMAN'ın haberi • 5. Sayfada , OKURUNsorunlarını yansıtmakta onemlı ışler ustleneceklerıne ınanıyoruz A D D ve ÇYDD'nın varoluşlarını hızlandıracak ıletışım ağının "Söz Okurun" sayfasında gerçekleşmesı de olanak kazanacaktır 2000 vuruşu aşmayacak goruş ve eleşîinlerınızı beklıyoruz posta@cumhuriyet.com.tr • Faks: 0212 513 90 98 C-umhurıyet, sayfalarını CUMOK'lara açıyor "Söz Okurun" sayfamızda yayın ilkelerımıze uygun tum haberlere duyurularp, goruşlere ve eleştirılere yer vereceğiz CUMOK'lar bu gazetemn gerçek sahibıdırler, ulke yayın yaşamına yepyenı kafkılarda bulunup ufuklar açacoklarına, ulkenın yerel ve genel Zirve yanşında puan kaybı yok Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi ve- ren ekipler haftayı galibiyetle kapattı. Li- der Fenerbahçe, Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor'u deplasmanda 1-0'la geçer- ken liderin takipçisi Galatasaray Diyarba- kırspor'u evinde aynı skorla mağlup etti. Trabzonspor ise Aııkaragücü'nü 3-1 ye- nerek zirve yanşını sürdürdü. • Spor'da SHP LİDERİKARAYALÇIN 'Siyaset yeniden yaptianmak zorunda' SHP Genel Başkanı Murat Karayal- çın, Türkiye'de siyaset alanının yeniden yapılandınlması gerektı- ğinı belirterek "Seçımlerdeki ülke barajı düşürülmeh, siyası partiler demokratıkleşmeh ve seçım ıttı- faklannın kurulmasının yasal ze- minı sağlanmah" dıye konuştu. Karayalçın, Cumhurbaşkanı'nın da yüzde 10'luk barajı yüksek buldu- ğunu belirterek "Sayın Cumhur- başkanı, yüzde 10 oranımn gerek- sız olduğunu, yüzde 5'e ındınl- mesinin de doğru olmayacağını, yüzde 7 gibi bir oranın olabılece- ğıni ifade etti" dedı. • 5. Sayfada AVRUPA BÖLÜNDÜ Vatikan \laki 'KaraPapa' XVI. Benedict'ın -namı dığer Rat- zinger- özgeçmişı; Ingıliz ve Al- man kamuoyu arasında karşıkklı "hakaretleşmeye" dönüştü. "Rat- züıger"e "Nazinger" diyenı mi ararsınız, "Kara Papa" diyeni mı? Vatikan'dakı "taht törenı" ardın- dan çizgisinı özetleyen uzun bir vaaz veren XVI. Benedıct bu gi- dişle tarihe, yalnız Nazi geçmi- şiyle değil, "uygarlık çatışması- nın papası" olarak geçecek... NtLGÜÎN CERRAHOĞLU'nun yazısı M 17. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Blok İzin... ABD ile Incırtik'in kullanımına ilişkin süren dolaylı dolaysız görüşmelerden çıkan ortak sonuçlar henüz bir incır çekirdeğinı dolduracak yoğunlukta değıl. Karşılıklı açıklamalar ABD'nin ısrarını, Türkiye'nin denge arayışını gösterıyor. ABD Büyükelçisı Eric Edelman öncekı akşam TBMM'deki 23 Nisan resepsiyonunda Incırlık'ı nasıl kullanmak ıstediklerıni şöyle dile getırdı: MArkası Sa, 8, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog