Bugünden 1930'a 5,465,953 adet makaleKatalog


«
»

r^r"'Cumhuriyet k^KlTAPLARI AFRÜCA'NIN UÇLARINDA Vlustafa Balbay Çag hzarfma A.Ş Tâlkragı Cad. No:3*41 (343* Caiaioglu-IstartıunM (2121 514 01 96 Cumhuriyet . K I T A P L A R I ÎSLAMtYETTEAHLAK VEKADIN-3 Erdoğan Aydın Çag Pazaima A.Ş. TMtocagı Cad. NoJ9'4I (343341 CaSüogiu-btanfcul Td: (212) 514 01 96 8 1 . YIL SAYI: 29053 /50 YKr (500.000 TL) (KDViçinde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ f1945-1991) 23 NİSAN 2005 CUMARTESİ T a r i h s e l g e r ç e k l e r ı ş ı ğ ı n d a E r m e n i s o y k ı r ı m ı i d d i a s ı Cumhuriyjet Ermeni dosyasını açıyor Goçnak adlı Ermeni gazetesi: Van'da sadece 1500 Türk sağ kaldı. Ermeni iddialarının temel dayanakları. Lozan'da Ermeni meselesi hukuken ve siyaseten çözümlendi. Ş ü k r ü E I e k d a ğ ' ı n k a l e m i n d e n y a k ı n d a C u m h u r i y e t ' t e . . . Cumhuriyet ' le biıiikte. Cumhurbaşkanı Sezer, 23 Nisan mesajında yurttaşlan kışkırtmalara karşı dikkatli olmaya çağırdı Gerginliğe iziıı vermeyin Erdoğan görüşmeden gergin ayrıldı Başbakan Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Özkök ile yaklaşık 1.5 sa- at süren bir görüşme yaptı. Başbakan'ın istemiyle gerçekleştirilen gö- rüşmede, Incirlik Üssü ile ilgili kararname, Kıbns, Ege, Kuzey Irak, PKK, iç ve dış güvenlik konulannın ele alındığı öğrenildi. Oldukça gergin olduğu gözlenen Erdoğan, Özkök'ün Harp Akademileri'ndeki açıklamalannı nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine, "Herkesin kanaati şüphesiz kendiyle alakalı. Tabii ki paylaştığımız yerler olur, paylaşmadığımız yerler olur. O ayn mesele... Ama bana göre, geneli itibanyla olgunca yapılan bir değerlendirmedir" dedi. • 7. Sayfada Barış ortamından rahatsız olanlar var Cumhurbaşkanı Sezer, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" nedeniyle yayımladığı mesajında, Büyük Önder'in, ulusal birliği sağlayarak et- nik köken, din, dil, toplumsal konum aynmı olmaksızın herkesi aynı ülkü etrafinda topladığını, Türkiye'yi esenliğe kavuşturan tasanlan- nı ulusuyla birlikte hareket ederek yaşama geçirdiğini ifade etti. Se- zer, Türkiye'nin tehlikeli bir sürece, gerginlik ortamuıa çekilmek is- tendiğini belirterek yurttaşlan yönlendirmelerden, kışkırtmalardan etkilenmeden, akıl ve sağduyu ile davranmaya çağırdı. • //. Sayfada CHP'den TÜBİTAK yasasındaki değişikliğe tepki Hükümet bilimi çarmıha geriyor CHP Grup Başkanvekili Koç, komisyonda kabul edi- len ve TÜBİTAK Bilim Kurulu üyelerinin 7'sinin başbakan tarafından seçilmesini.öngören teklifle ku- rumun bilimsel özerkliğinin "çarmıha gerilmek" istendiğini vurguladı. Koç, üniversiteleri "TÜBl- TAK'taki siyasi işgale tepki koymaya" çağırdı. Önerinin AKP Grup Başkanvekili Salih Kapusuz ta- rafmdan hazırlandığma işaret eden Koç, "Türkiye, ortaçağa geri döndürülüyor. Salih Bey yasa teklifi verecek, Recep Bey bilim adamı atayacak. Ileride TÜBÎTAK'ta büyücü ve üfürükçüler alt komisyon- lan oluşturulursa şaşuınayın" dedi. • 5. Sayfada HahıkKoç:CHP siyasi işgale i/in vermeyecek. TOPRAĞA VERİLDİLER '18 işçi ihmal kurbanı' Kütahya'nın Gediz ilçesindeki grizu faciasında yaşamını yitiren 18 işçi, gözyaşlanyla toprağa ve- rildi. CHP'li Selvi, Çahşma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın maden havzasıyla ilgilenmediğini söyledi. Selvi, "Çahşan işçilerin çok genç ve tecrübesiz olduğunu, hatta bir bölümünün, ilk maaşını bile alamadan hayatını kaybet- tiğini öğrendik" dedi. TAŞKIN ÖZLER'in haberi • 3. Sayfada ÇİFTÇİYARARLANAMADI Tanm kredisi maaşa gitti 600 miryon dolarlık reform kre- disinm büyük bölümü çiftçiye değil personele ödemede kulla- nıldı. Dünya Bankası'ndan kulla- nılan kredıden çiftçiye 3 milyon, TSKB personeline 90 milyon do- lar ödendi. Tanm son 5 yılda yüzde 6 küçülürken Bakan Baba- can, Tanmda Reform ve Uygula- ma Projesi'nin başanlı olamadığını itiraf etti. AYŞE SAYIN'ın haberi • 17. Sayfada SEDAT BUCAK TANIK OLARAK DİNLENECEK M 4. Sayfada MADEN'DE Şll KATLİAMI • 14. Savfada TANER, HALTERDE A\HUPA ŞAMPİYONU MSpor'da GUNCEL CLNEYT ARCA1TJREK Anlayana... Anlamayana... Adının soyadının uzunluğu Ispanyol soylulannkine benzeyen RTE'nin AKP Genel Merkezi'ndeki ağzı Dengirrr Mirrr Mehmet Fıratttt beyefendi; AB virü- sü kapmış, iflah olmaz bir iki dönek dışında hemen her kesimde olumlu karşılanan Genelkurmay Başkanı Or- genera! Hilmi Özkök'le iftihar ettiğini söyledi. Oysa, hükümet sözcüğünü kullanmadan iç ve dış açmazları sıralayan Orgeneral özkök'ü (askeri) öve- UArkasıSa.8,Sü. l'de Çocukların en güzelgünü Çocuklar, 23 Nisan sayfalan hazırladılar. Ga- zetemiz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çtf cuk Bayramı'nda çocuklara iki sayfa arma- ğan etti. Istanbul'daki beş ilköğretim okulu- nun öğrencileri sayfalan, şiirler, resimler, anketler, makalelerle doldurdular. Birbirin- den güzel eserlerden seçim yapmak çok zor oldu. 23 Nisan sayfalan için emek veren tüm çocuklara ve öğretmenlerine teşekkür ederiz. Hepinizin bayramı kutlu olsun. ÇOCUK SAYTALARI • 12. ve 13. Sayfalarda söz OKURUN Cumhuriyet, sayfalarını CUMOK'lara yerel ve genel sorunlarını yansıtmakta açıyor."Söz Okurun"sayfamızda yayın önemli işler üstieneceklerine inanıyoruz. ilke e r i m i z e uygun tüm ADD ve ÇYDD'nin varoluşlarını haberlere.duyurulara.görüşlere ve hızlandıracak iletişim ağının "Söz eleştirilere yer vereceğiz.CUMOK'lar Okurun"sayfasında gerçekleşmesi de bu gazetenin gerçek sahibidirler; ülke olanak kazanacaktır.2000 vuruşu yayın yaşamına yepyeni katkılarda aşmayacak görüş ve eleştirilerinizi bulunup ufuklar açacaklarına,ülkenin bekliyoruz. posta@cumhuriyet.com.tr • Faks: 0212 513 90 98 Ortaklık Konseyi AB'nin eleştirisi sert olacak 26 Nisan'daki Ortaklık Konseyi toplantısında AB, Türkiye'ye sert eleş- tiriler getirmeye hazırla- nıyor. Türkiye tarafına su- nulacak olan tutum belge- sinde kitap toplatma ve son dönemdeki olaylann gündeme getirileceği öğ- renildi. Türkiye'nin ek protokolü bir an önce im- zalamasını isteyen AB, askeri güçler üzerinde si- vil kontrolün sağlanması gerektiğini iletecek. ELÇtN POYRAZLAR'm haberi • 14. Sayfada Incirlik açıklaması ABD: îddialar doğru değil Hükümetin Meclis'ten kaçırdığı încirlik kararna- mesi tartışılııken ABD Büyükelçiliği tarafından bilgi notu hazırlandı. Bilgi notunda, talebin Irak ve Afganistan'la sınırh oldu- ğu savunularak "Önemle belirtilmesi gereken, uçuş- larda asker, mühimmat ta- şınmayacak olmasıdır" de- nildı. • 14. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY AKP'nin Devletle Dansı! AKP, tek başına iktidara gelişinin ilk günlerinden itibaren şöyle bir düzen için kollan sıvadı: 1 - Devlet kurumlan AKP iktidannın bir altında, yan yana ve eşit durumdadır. 2- Yasama-yargı-yürütme üçgenindeki kuvvetler aynmı geçersizdir. Belirieyici unsur siyasi iktidardır. 3- Dış politikada devlet bakışı yok, AKP görüşü vardır! UArkası Sa. 8, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog