Bugünden 1930'a 5,477,080 adet makaleKatalog


«
»

riTCumhuriyet k ^ ~ K İ T A P L A R 1 ORTA(DAKİ)ASYA. ÜLKELERİ Mustafa Balbay Çag Pazıriam A_$ TüAocaJ] CaA No 39 41 (J43J4)Cagaloglu-IsODbulTd (212ı 51401 9i Cumhuriyet rif Cumhuriyet L^KİTAPLARI ÎSLAMlYETVEBÎLlM-2 ErdoğanAydın Çaj Pazaiana A4 T â t a a | ı Cad No 39 41 (34334) Caglloğlu-ISanbulTd (212)51401% 8 1 . YIL SAYI: 29052/ 50 YKr (500.000 TL) (KDVtçmde) KURUCUSU- Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (7945-7997; 22 NİSAN 2005 CUMA soz OKURUM Cumhuriyet, sayfalannı CUMOK'lara açıyor."Söz Okurun"sayfamızda yayın ilkelerımize uygun tüm haberlere,duyurulara,görüşlere ve eleştirilere yer vereceğiz.CUMOK'lar bu gazetenin gerçek sahibidirler; ülke yayın yaşamına yepyeni katkılarda bulunup ufuklar açacaklarına,ülkenin yerel ve genel sorunlarını yansıtmakta önemli işler üstleneceklerine inanıyoruz. ADD ve ÇYDD'nin varoluşbrını hızlandıracak iletişim ağının "Söz Okurun"sayfasında gerçekleşmesi de olanak kazanacaktır.500 vuruşu aşmayacak görüş ve eleştirilerinizi bekliyoruz. posta@cumhuriyet.com.tr • Faks: 0212 513 90 98 ÇOCUKLAR 23 NİSAN SAYFALARI HAZIRLADILAR 23 Nisan'da Cumhuriyef'te... YA / Nı Cumhuriyet 'le birtikte. Büyükelçilerden Baydemir'e: Öcalan'a umut bağlamak ve bölücülük çıkmaz sokak AB'den net mesaj ZtRVEDE GÖRÜŞ AYRILIĞI Ilımlı İslam aynşması AKP hükümeti ABD'nin "Genış- letilmiş Ortadoğu Projesi" ile ılım- lı tslam modeline sıcak bakarken Cunıhurbaşkanı Sezer, Genelkur- may Başkanı Özkök ve yargı cephesi Türki- ye'nin ancak laik, demokratik ve hukuk devleti yapısıyla Ortadoğu ülkelerine önıek olabileceği uyansını yapıyor. • 8. Sayfada BAYRAK KRİZt BÜYÜYOR Yunanistan özür dilemedi Yunanistan Dışişleri Sözcüsü Ku- muçakos, Kara Kuvvetlerı Komutan- lığı'nın Türk bayrağının parçalanma- sı nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getirdiğinı belirterek Özkök'ün sözlenyle ilgıli açıklama yapmayacağını söyledi. Ankara'da da Dışışleri'nin Atina'ya "nota" vermemesı eleşti- rildi. MURAT tLEM'in haberi • 10. Sayfada Ortak tavir AB, Kürt sorunu konusunda ilk kez ortak ve net mesajlar verdi. Diyarbakır Belediye Başkanı Baydemir'le görüşen büyükelçiler, "Si- lah yoluyla çözüm aramak çıkmaz sokaktır. AB, aynlıkçı değil, birleştirici bir projedir. Biz fede- rasyonu desteklemiyoruz" görüşünü belirttiler. AYHAN ŞİMŞEK ANKARA - Avrupa Birlıği (AB) büyükelçileri, Diyarbakır Belediye Başkanı Osman Bay- demir'i öğle yemeğıne davet ederek Kürt sorunu, Türki- ye'nin toprak bütünlüğü ve AB süreci konulannda net mesajlar verdiler. Avrupa Birlığı'nın ay- nlıkçı değıl, birleştirici bir pro- je olduğunun altını çizen büyü- kelçılenn. "Öcalan'a umut bağlamak, silah yoluyla çö- züm aramak çıkmaz sokaktır. Biz federasyonu desteklemi- yoruz. Türkiye'nin AB süre- cinde demokratikleşmesi, tüm yurttaşların \ararına olacaktır" dedıkleri öğrenildi. Osman Baydemir ise Güneydo- ğu'ya yönelik kapsamlı siyasal, ekonomik ve sosyal reform beklentilerini ifade etti. MArkası Sa. 8, Sü. 4'te Hortumcular, dolandıncılar yeniden banka kurabilecek. înancı kötüye kullananlar memur olabilecek AKP afla yetinınediTCK'de değişiklik ve uyum çalışmasıyla görevli olan AKP'li Hakkı Köylü, Bakan Unakıtan hakkındaki dos- yalara af getiren önerisinin ardından tartışmah bir dü- zenlemeye daha imza attı. Köylü'nün Meclis gündemine getirdiği önerisinde, yüz kızartıcı suçlardan mahkûm edi- lip affa uğrayanlara getirilen kısıtlamalar kaldınlıyor. Öneriye göre zimmet, irtikap, rüşvet, dolandmcılık gibi suçlardan mahkûm olup affa uğrayanlar yeniden banka, borsa aracılık şirketi ya da bireysel emeklilik şirketi ku- rabilecek. Yüz kızartıcı suçtan veya inancı kötüye kullan- maktan hüküm giyip affedilenler kamuda müşavir, mü- fettiş olabilecek, polisliğe başvurabilecekler. • 5. Sayfada ÎNCtRLlKTEPKlSÎ 'Meclis'e bilgi verin' Hükümetin Incirlik karar- namesi konusunda Meclis'e bılgi vermemesıne sert tepki gösteren CHP Genel Başkan Yardımcısı Oymen, "Ne yü- kümlülükler üstlenildi, risk- ler nelerdır? ABD, Türki- ye"nın hangi beklentilerini karşılamıştır? Dışişlen Ko- mısyonu'na bılgi verilmeli- dir" dedi. • 11. Sayfada I TÜBÎTAKTASARISI Bilime ağır darbe TÜBtTAK Bilim Kuru- lu'nun başkan dahil 13'ten 15'e çıkanlan üyelerinin 7'sinin başbakan tarafmdan belirlenmesinı öngören yasa önerisi AKP oylanyla komis- yondan geçtı. Tasannın ku- rumda kadrolaşmaya yasal kılıf için hazırlandığını belir- ten CHP'li üyeler komisyonu terk ettiler. • 4. Sayfada ^^ h ü ' t u ı n e t i l ı m ' G«nel Sağlık Sigortası ve Sosyal GüvenlikYasa Tasansı'na tepki gösteren sağlık emekçileri dün yurt genelinde iş bırakarak beyaz uya- rı eylemi gerçekleştirdi. Hükümetin sağlık politikalarmı protesto etmek ama- CI ^' a ^'^ J 1 '^ 3 *' ^ e z '$ bırakan sağlık emekçileri, uyarılarının dikkate aun- maması durumunda eylemlerin genişleyeceğini vurguladılar. • 3. Sayfada ENDİŞELt BEKLEYİŞ - Maden oca- ğında göçük altında kalan işçilerin aile- leri olay yerine akın etti. Ancak göçük- ten acı haberler birbiri ardına geldi. Madende facia: 17 işçi öldü Kütahya'nın Gedız ilçesınde Kömür Işletmeleri Anonim Şirketi'ne ait lin- yit maden ocağında grızu patladı. Pat- lama sonrası göçük meydana gelen ocakta yanguı çıktı. Toprak altında ka- lan 17 işçinin cesetlerine ulaşıldı. Yü- zeye yakın yerde bulunan iki ışçi, ar- kadaşlannca kurtanldı. • 6. Sayfada Gelibolu belgeseli Bizeyabancı bir destan Yönetmen Tolga Örnek, cömertçe ya- rarlandığı pek çok yabancı kaynağa karşın Can Dündar ımzalı başanlı Ge- libolu belgeselinden hiç yararlanma- mış. Çanakkale Savaşlan'mn kaderini değiştiren bir strateji dâhisi, yani Mustafa Kemal, belgeselde bir figü- ran gibi kalıyor. Türk tarihçılenn gö- rüşlerine de yer verilmiyor. BUKET UZUNER'in yazısı • 7. Sayfada Anzaklar ayin yapacak Çanakkale'nin 90. yıldönümü Çanakkale Savaşlan'nın 90. yıldönü- mü etkinliklen bugün "Halk Yürüyü- şü"yle başlıyor. 6 gün sürecek etkm- likler kapsammda pazartesi günü sa- at 05.00"te Anzak Koyu'ndaki "Şa- fak Törem"nin ardından, Avustralya ve Yeni Zelanda Anıtı ıle 57. Alay Şehıtliği'nde törenler düzenlenecek. BAŞMÜZAKERECI IÇlN UZLAŞMA • 8. Sayfada STOKLARDA SANAL BÜYÜME • 13. Sayfada OYUNCAKLAR, VtÜZESlNE KAVUŞTU • 14. Savfada ' ~~r -ı 3 o GUNCEL CUNEYT ARCA\UREK İçe Dışa Uyarı... Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in, önce ya- bancılara, örneğin Dışişleri Bakanı Rice'a, daha son- raki konuşmalarında halkımıza (tabiı bugünkü ıktıda- ra) söyledıği görüşü, Genelkurmay Başkanı Orgene- ral Hilmi Özkök de gayet açık, net ifadelerle yineledi: Devletin başından askere uzanan çizgideki bu "gö- rüş", Büyük Ortadoğu Projesi içinde ılımlı İslam dı- ye tanımladığı Türkiye'yi, bu özelliği nedeniyle İslam MArkası Sa. 8, Sü. 1 'de Gizli ovla seçildi Yaşar<gil'e Onur Ödülü TBMM Başkanhk Divanı, Milli Egemenlik Onur Ödülü'nün Prof. Dr. Gazi Yaşargil'e verilmesini ka- rarlaştırdı. 143 adayın arasmdan sıy- nlan Yaşargil'e ödülünün gelecek hafta düzenlenecek bir törenle veril- mesı planlanıyor. • 7. Sayfada Türkive Kupası Fenerbahçe finale çıktı Türkiye Kupası'nda ikinci finalist Fenerbahçe oldu. Normal süresi 0-0, uzatma bölümü 1-1 sona eren maçta Denizlispor'u penaltılarla 5-4 yenen Sarı-Lacivertliler, Galatasaray'ın rakibi oldu. Gergin maçta Ümit ve Luciano kırmızı kart gördü. MSpor'da GUNDEM MUSTAFA BALBAY TCY'de Hedef Ozel Af mı? AKP ıktidarının kamuoyuna ve hukukçulara ınat i- ki ay ertelemeyle 1 Haziran 'da yürürlüğe koymak is- tediği Türk Ceza Yasası (TCY), şimdiden şu unvanı ılk sayfasına kazıttı: Daha yürürlüğe girmeden değişikliğe uğrayan te- mel yasa! Hükümet 1 Mayıs'a dek yapılması planlanan de- ğişiklikleri bir paket olarak Meclis'e getirecek. En geç MArkası Sa. 8, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog