Bugünden 1930'a 5,465,457 adet makaleKatalog


«
»

Tig' Cumhuriyel L^KİTAPLARI ORTA(DAKİ) ASYA ÜLKELERİ Mustafa Balbay ÇağPdZdildiıuA^ I urkuugl Gul Nıı 19/41 (14114) t agdluglu-lstanbul Tel (212) S14 01 96 Cumhuriyet rV'CumhurİYet k ^ ~ K 1 T A P L A R1 ÎSLAMİYETVEBtLÎM-2 Erdoğan Aydın Çag Pazarlama A $ Turi.ocagı Cad No 39/41 114334) Cağalojlu-lstaııbul ld (212)514 01 96 81. YIL SAYI: 29051 / 50 YKr (500.000 TL) (KDVıçinde) KURUCUSU. Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI' NADİR NADİ (1945-1991) Genelkurmay Başkanı, Türkiye'nin önündekî iç ve dış somnlara dikkat çekti Ozkök sert çıktıTURK ULUSU BU MODELE ASLA İZIN VERMEZ Ilıınlı îslam tepkisiGcnolkıırmav Başkanı Orgcncral Ö/kök, yıllık (li'ği'i'lcııdirmcsiiHİc ABP'nin "d'iıişle- (İIIIIİN Orlariogıı vı> ku/cy Alıika" pıojısi içiıuk' I iiı kivi'iıiıı ılıınlı İslaııı moricli lıir iilko olarnk laııııııhıııııuık isU'iırii&iılc dikkal rclu'i'i'k " liiı kiyc; laik, doınokralik ve sosyal bir lıııkıık dıvklidir. Türkiyc no bir İslaııı «levk'li ıu> dı* İslaııı iilkosidiı " dedi. Türk (lonıokrasisiııdc iliri ^iicüıı laiklik olriııgıınıı vıır<>ııluvaıı Ö/kök "Ilıınlı İslanı dovk'li nıodcliıu' ıılııs^a kaısı v'kılata^ı asla <>ü/tlcn kavn ılmaınaİHİıı " tliye komışdı. *" ~ ".OKE'DKN BAŞLAYAN INİ'lKLUKK UKSKN *an'm çalışıııaları v kaygı veıici Orgeneral Hılmı Özkök, irticaı unsurların legal ve illegal oluşumlar halınde yapılandığını vur- gulayarak bu unsurların Cumhuriyet rejimınin ve demokrasınin hoşgörülerını ustalıkla kulla- narak bır aldatma içerısınde olduklarını belırttı. Özkök, radikal örgütlerin kamuda kadrolaşma- sının arttığını ve laiklik kavrammın ıçerısını bo- şaltma çabalarının yoğunlaştığını da kaydettı. PKK, AB 'yi kullanıyor PKK'nin sılahlı mücadelenm yanı sıra ısteklerını AB aracılığı ıle kültürel haklar olarak dıkte et- tırmeye çalıştığına değınen Özkök, Türkiye'nin üniter yapısını tartışmanın ülkeyi çatışmaya gö- türebileceğını belırttı. Terör örgütünün Kuzey Irak'takı varhğı konusunda ABD'nin adım at- mamasını eleştiren Genelkurmay Başkanı, Ker- kük'ün de patlamaya hazır olduğunu söyledi. Özür bekliyoruz Özkök, askeri öğrencilerin Yunanıstan zıyaretın- deki olayla ilgilı olarak resmi özür bekledıkle- rını belirterek "Aksi takdirde bu faalıyetlerın yenıden gözden geçırılmesi durumu ortaya çı- • kabılır" dedi. Türkiye'yi tclıdit olarak goren Yunanıstan'ın savunma harcamalarını arttırdı- ğına dikkat çeken Hılmı Özkök, AB'nin de KKTC ile ılgılı sözlerını tutmadığını belırtti. ÖZLEM GÜVEMLt'nin haberi • 9. Sayfada TCY'de kaçakçılık cezasının üst sının 6 yıldan 3 yıla, zamanaşımı suresi de 10 yıldan 5 yıla düşürülüyor Yine af yine Unakıtan llifıhi()/kok, İran'ııı ııiikkıı valışınala- ı ıııı»v>U"iı iilkclrı jjibi kayj»ı ilo i/lcıı- «li£iıu- Vm^u yaparak "ktı/cv ko- ıcMrıı İKisH^vıp lliııdislan, l'akislaıı vı- İıaıı ü/i'i iıınhi) m'^cıı \T l)öl»(iııi/de di- üor olası nnkli'cVgiu'hTc ıı/aııaıı ııii" leer eksi'iı, I iiıkivıKa^ısıiHhııı hüviik hir Itassasiyi't lışkil ıtuHkltıliı. I ıııki- yc'ııin politikası (>ı ladogırıııııı ııiiklc- lıaliııi' m'lıiK'sidiı. ltıı soı IIIMIII b:uış(,ıl yöııdfiı (.(i/ulııusiııi islİMiı ıı/" dedi. SÜre İndirildi Türk Ceza Yasası'nın (TCY) yürürlük ta- rıhınin ertelenmesinın altından "teşekkül halinde kaçak- çılık" ve "evrakta sahtecilikle" suçlanan Maliye Baka- nı Unakıtan'aaf çıktı. KaçakçılıklaMücadeleYasası'nda yapılnıası öngörülen değişiklikle, teşekkül halınde ka- çakçılık suçunun cezasının ust sının 3 yıla düşürülüyor. Boylece 10 yıl olan zamanaşımı suresi de 5 yıla ınıyor. DOSya Ortadan kalkacak Öneri yasalaşırsa Unakıtan 1995-1998 dönemıne ilışkin suçlandığından zamanaşımı nın 4 yılı geçmış oluyor. Unakıtan'ın dokunulmazlığı kalktıktan sonra gerıye yargılanabılmesı için 1 yıl kala- cak. Yargılamaya başlanana kadar bu bir yıllık sürenin ge- çeceği düşünülürse, dosya da ortadan kalkacak. ÎLHAN TAŞCI ve EMÎNE KAPLAN'm haberi • 4. Sayfada TGC: Bakanllğm tUtUIHU katl TGC Başkanı Erınç, ye- nı TCY'nın fikir ve halkın haber alma özgüılüğünü en- gelleyıcı maddelerı banndırdığım belirterek "Türkiye'nin gazetecılerın hapiste bulunduğu ülkelerin önde gelenı sa- yılmasım engelleyecek değişikliklere ıhtiyaç var" dedi. Erınç, Çalışnıa Grubu toplantılarına katılan bakanlıkda- nışmanlarının katı tutumlarından yakındı. • 4. Sayfada KARARNAME ÎMZAYA AÇILDI Incirlik için AKP vizesiABD'nin încirlik Üssü'nü "lojıstik merkez" olarak kullanma talebinı Meclis'ten kaçıran AKİ* hüküme- tı, kararnameyi ımzaya açtı. Kararı 2003'te kabul edılen "gizli kararnameye" dayandıran hükümetin adımı, 24 Nısan öncesinde ABD Kongresı'nde soy- kırım kararını engellcme telaşı olarak yorumlandı. Dışişleri Bakanı Gül, Încirlik kararnamesinin ımzaya açıldıgını doğrularken Bakanlar Kurulu tarafından daha önce kabul edılmış olan kararnamenin süresi- nın 1 yıl uzatılmasının söz konusu olduğunu söyle- di. Gül, "Bununla, ABD'nin lojistık merkez ile il- gllı talebı karşılanmış oluyor" dedi. • 8. Sayfada Kara çarşafokulda Istanbul Gaziosmanpaşa^da açık ilkoğretim sınavına, türbanh ve kara çarşaflıların gir- ınesine göz yumuldu. Fevzi Çakmak İlköğre- tiın Okulu'nda da cuma günleri nanıuz saat- leri arasında eğitim verilmiyor. 1 8 . Sayfada r 21 NİSAN 2005 PERŞEMBE bif başlıy Dr Fazıl Kuçuk'un aday olmadığı 1973 yılında Kıbrıs Turk Toplumu lıderlığıne seçılen ve 32 yıl sureyle bu gorevıni surduren Rauf Denktaş hakkında çok şey yazıldı, çok şey soylendı Cumhuriyet bugunden başlayarak yenı bır Denktaş dosyas açıyor REŞATAKAR'ın söyleşisi 7.sayfada BUGÜN Cumhuriyet'lebiriikte. Bayinizden istemeyi unutmayın. Eğitim-Sen raporu 'Oğrenciler aç kalıyor, bitleniyor' YİBO ve pansıyonlu ilkoğretim okul- lanna ılışkm rapordan başlıklar: tf Bitlenme, uyuz sorunları yaşanıyor. ^ Öğrencilere temizlik yaptınlıyor. tf Ezılmışlik psikolojisi var • Yemeklıane şartları hijyenik değıl. 1/ Türk-Islam sentezı empoze edıliyor 1/ Öğretmenlere eğıtım saatlerı dışında başka görevler venlıyor. F1RAT KOZOK ANKARA - Eğitim-Sen'ın yatılı ıl- köğretım bolge okulları (YİBO) ve pan- sıyonlu ilkoğretim okullarına (PÎO) ilış- kin raporu, bu kurumlardaki ıçler acısı tabloyu da ortaya koydu Bırçok okulda öğrenciler bitlenme, uyuz gıbı sorunlar- la karşılaşırken baskıcı tutum nedenıyle öğrencilerde "ezilmişlik psikolojisi" gözleniyor. Egıtım-Sen'ın 24 ıldekı 70 YÎBO ve PlO'ya ılışkın raporu, bu okul- larda yaşanan sorunlara da ışık tuttu Fi- zıkı altyapılarında birçok eksıklık bulun- duğu belirlenen okullarda ogrencı ve öğ- retmenlerin yaşadıkları sorunlar ana hat- lanyla şöyle sıralandı: -YlBO öğrencılerinde fazlaca ezilmış- lık psıkolojisi var. Öğrenciler kendısını değersiz hissediyor ve cıddı sosyalleşme MArkasıSa. 8,Sü. l'de BERLUSCONİ İSIİFA ETTİ • 10. Sayfada İİSK'TENtŞSÎZLÎK UYAR1S1 • 12. Sayfada HALİL MUTLU AVRUPA ŞAMPlYONU MSpor'da GUNCEL CITNEYT ARCAYUREK Ne Perhiz Ne Lahana Tunşusu Bu ıktidann ıpiyle kuyuya inılemeyeceğını son gün- lerdeki kıvırmalar kanıtlıyor. Gıderek büyüyen bır tartışmada köşeye sıkışan Başbakan, bır basın toplantısıyla muhalefetın çıkış- larına, konunun üzerine gıden bır kısım medyaya ya- MArkasıSa. 8,Sii. l'de Sağhkçı eylemde Sağlık çalışanları "Her- kese eşit-ücretsi/ sağlık hizmetı, ış guvencesı, m- sanca yaşayacak ücret" ıstemlerı ıle ış bırakacak. Acıl hastalar, çocuklar, hamileler, dıyahz, yoğun bakım ve kanserlıler dı- şında hızmet verılmeye- cek. • 5. Suyfada Irak'ta katliam Irak lideriTalabani, Dıcle Nehrrnde yaklaşık 50 Şıı rehınenın cesedının bu- lunduğuııu açıkladı. Bağ- dat'ın kuzeybatısındakı Hadıta kasabasında bır futbol stadyumunda da 19 ceset bulundu. Bağdat'ta bır Türk şofbrü daha yaşa- mını yıtirdi. • 10. Sayfada G. Saray finalde Türkiye Kupası'nda ılk finalıst Galatasaray oldu San-Kırmızılılar, normal suresi ve uzatma dakikalan 1-1 bıten maçı penaltı atış- ları sonunda 5-3 kazandı G Saray'ın fınaldekı rakı bı bugün oynanacak F. Bahçe-Denizlı maçıyla belli olacak. MSpor'da GUNDEM MUSTAFA BALBAY ABD Boğazlar'da Ayrıcalık İstiyor... Başlık, onumuzdekı dönemde uzun süre günde- mi etkileyecek ABD istemlerının onemlı bir halkası- nı içeriyor. Temel hedef şu: Karadenız'e hâkim olmak! Bır süredir dış basında da satır aralarında dile ge- MArkası Sa. 8, Sii. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog