Bugünden 1930'a 5,464,858 adet makale



Katalog


«
»

Cumhuriyet DUVARIN ÜSTÜNDEKÎ TÎLKÎ İlhan Selçuk Oıj Pmnrhmn A Ş TOltocagl Cad. No:3<)/4I (34334) Cagalojlıı-lstautnıl lel; (212) 514 (H 90 Cumhuriyet81. YIL SAYI: 29032 / 50 YKr (500.000 TL) (KDViçinde) KURUCUSU: Y U N U S N A D İ (1924-1945)BAŞYAZARI: NADİR N A D İ (1945-1991) 2NİSAN20 RTESİ Koyulhisar'da daha büyük ikinci bir heyelan tehlikesi var! l\uzulu (Koyulhisar) Heyelanı, depremlerin gölgesindeki bir doğa olayı olarak gerçekleşti. Bölge, Kuzey Anadolu Fayı'na yakın. Yılda 2.5 cm'lik haıekel eden ve kayaların durmadan deforme olduğu bölge, heyelan ve toprak akması gibi hareketler oluşturmnya uygun jeolojik, |eomorfolojik ve iklimsel özelliklere sahip. Bugün ve her Cumartesi Cumhuriyet 'le birlikte. Cennet, Piraye ya da Rüya... Koller, replikler gelir geçer, oyuncu kendisiyle kalır. "İkinci Bahar" ve "Gönül Yarası"nda rol alan Devin Ozgür Çınar, şimdi de "Köpek" dizisinde oynuyor. Çınar, sadeleşmek istiyor. Yarın ve her Pazar Cumhuriyet 'le birlikte. \her pazarfesi... Cumhuriyet'le birlikte. Başsavcı Ok, köktendincilerin son dönemde güçlenme ortamı bulduğunu söyledi Devlete sızdılar'Lalkllk m u t l a k a k o m n m a l l ' Yargıtay Cum- huriyet Başsavcısı Nuri Ok, gcrici kesimin dev- leti ele geçirme hedefi olduğunu vurgulayarak laikliğin mutlaka savunulması gerektiğini belirt- ti. Ok, aklı ve bilinıi dışlayan bir anlayışı tcmsil eden laiklik karşıtlarının yandaş sayılarını ve olanaklarını arttırdıklarını kaydetti. Kadmların kullanıldığına da dikkat çeken Başsavcı, "Tür- banın okula sokulması laikliğe aykırıdır" dedi. ÇAINAKKALE (Cumhuriyet) - Yargı tay Cumhuriyet Başsavcısı Nuri Ok, son dönemlerde güçlenme ortamı bulan laik- lik karşıtlarının hızla devlete sızdıgını söy- ledi. Köktendinci kesimin devleti ele ge- çirme hedefi olduğu sürece laikliğin savu- nulması gerektiğini belirten Ok, üııiversi- telerde tiirban takılmasının laikliğe aykırı olduğunu kaydetti. Çanakkale Barosu tarafından düzenle- nen panele katılan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Nuri Ok, konuşmasında laiklik karşıtı girişimlerle ilgili sert açıklamalar- da bulundu. Başsavcı, laiklik karşıtı giri- şimlerin aklı ve bilimi dışladığını, gerici bir anlayışı temsil ettiğini söyledi. Başsav- cı Ok, konuşmasını şöyle sürdürdü: "La- iklik karşıtlarının ülkemizde güçlenme ortamı huldukları, yandaş sayılarını ve imkânlarını arttırdıkları, bunların do- ğal sonucu olarak devlete sızdıkları bir gerçektir. Gerek siyasi partilere gerek- se devlet kadrolarına otoritcr rejim yan- lılarıyla köktendinci kesimlerden sız- malara fırsat verilmesi mücadelede et- kinliği azaltır." Özellikle kadınların laik- lik karşıtları tarafından kullanıldığını vur- gulayan Nuri Ok, "Köktendincilerin saf WArkasıSa.8,Sü. 7'de ÜS KULLANIMA AÇILDI Ingiltere'ye İndrlikjestiUükümet, Meclis kararı ve yeni bir kararnanıeye ge- rek duymadan tngiltere'ye tncirlik Üssü'nü lojistik rnalzeme ve personel nakliyesi için kullanma izni verdi. Hükümet kaynakları, iznin hukuksal dayana- ğmın 23 Haziran 2003'te çıkarılan ve 2004'te '1 yıl süreyle' uzatılan kararname olduğunu belirttiler. AYHAN ŞİMŞEK ANKARA - Hükümet, ABD'yi încirlik Üssü ko- nusunda bekletirken, tngil- tere'ye kullanım izni verdi. tngiliz uçaklarının, Irak ve Afganistan operasyonların- da lojistik malzeme ve per- sonel nakliyesi için Încirlik Üssü'nü kullanmaya başla- dığı öğrenildi. Hükümet kaynakları, izin için Meclis karan ya da yeni bir karar- nameye gerek olmadığını savunurken, iznin hukuksal dayanağının 23 Haziran 2003'te çıkarılan ve 2004te "1 yıl süreyle" uzatılan Bakanlar Kurulu kararnamesi olduğunu kay- dettiler. ABD'nin 9 ay önce iletti- ği Incirlik'i "lojistik nıer- kez" olarak kullanma tale- bi konusunda karar vcrc- meyen hükümet, tngilte- re'nin benzer talebine çok kısa sürede olumlu yanıt verdi. Edinilen bilgilere gö- MArkasıSa. 8,Sü. Vde YÖK BAŞKANI'NDAN BAKAN ÇELÎK'E YANIT Teziç: Sığ düşünce Başbakanlık Müsteşarı Ömer Dinçer'in intihal yaptığını açıklayan Cumlıuriyet Üniversitesi yönetimini suçlayan Bakan Hüseyin Çe- lık'e yanıt, YÖK Başkanı Prof. Hrdoğan Teziç'ten geldi. "Düşünce sığsa üslup da iyi olmuyor, üslup da zaafa uğruyor" diyen Teziç, binlerce öğrenci ve veliyi ilgilendiren bir üniversıteyı bu şekilde hedef almanın "akademik etikle bağdaşmayacağını" belirtti. Cumhuriyet Üniversitesi de Çelik'in hakaret dolu ıddialarını kı- nayarak ispata çağırdı. FIKAT KOZOK'ıuı haberi • 4. Sayfada MlLLETVEKlLl SAYISINI 10'AÇIKARDI ANAP 'grup yamsı' ANAP, Isparta Milletvekili Mumcu'nun tek genel başkan adayı olarak gireceği bugünkü 4. Olağanüstü Büyük Kongre öncesinde 4 milletve- kilinin katılımıyla moral buldu. Son katıhmlarla milletvekili sayısım 10'a çıkaran ANAP, grup kurmak için gereken sayının yarısına ulaş- mış oldu. Katılım töreninde konuşan Mumcu, ANAP'ın 'müzakereci demokrasi' ilkeleriyle yeniden yapılanma için adım attığını, bugün yapılacak kongrenin bunun ilk aşaması olacağını ifade etti. tki gün sürecek kongrede ANAP 6. genel başkanını seçecek. • 5. Sayfada Lüks tüketim kaynaklı Büyüme dargelirliye yansımadı Gayrİ safi yurtiçi hasılada 2004 yılında gerçekleşen yüzde 8.9'luk artışın yüzde 75'i hane halkı tüke- timinden kaynaklandı. Bu tüketim artışının yüzde 6O'ı daha çok üst gelir düzeyine sahip yurttaşların yaptığı dayanıklı ve yarı dayanıkh tüketim harcamalanndan gelirken dar gelirlilerin ana harcama kale- mi olan gıda ile içki tüketimi son bir yıl içinde reel olarak yalnızca yüzde 2.8 oranında arttı. Sonuçlar, gelir dağılımındaki dengesizliğin tüketim rakanılarına da yansıdığı- nı ortaya koydu. • 13. Sayfada TCYtavrında değişiidik MeclisHe kötü sınav TBMM'deki görüşmeler sırasında TCY için 'devrim' nitelemesinde bulunan pek çok siyasi ve yargı mensubu, itirazların yükselmesi üzerine tavır değiştirdi. Yasayı zi- na düzenlemesine kilitleyen AKP hükümeti, TBMM sürecinde yasa- nın pek çok tartışmalı maddesini gözlerden kaçırdı. CHP lideri De- niz Baykal, "Parlamentoda bu ka- dar çoğunluğu olan bu iktidar doğ- ru dürüst bir yasayı çıkarmayı ba- şaramamıştır" dedi. • 6. Sayfada Çetelerle mücadele Emniyetten acı itiraf Emniyet Genel Müdürlüğü Istihba- rat Şube Müdürü Güven, "organi- ze suç örgütleriyle mücadelede başarılı olunamadığı" itirafında bulundu. Güven "Bugüne kadar organize suçlarla mücadele yasa- sından hüküm giyen olmayınca 'Acaba nerede yanlış yaptık' diye düşünmeden edemiyorum" dedi. Güven, mafya dizilerinde emniyet ile sanat dünyasının işbirliği yap- masını da önerdi. • 7. Sayfada OSMANLI'YA İNGİLİZRÜŞVETİ M 11. Sayfada TİM'DEN ÜIŞ AÇIKUYARISI M 13. Suvfada ATAMAN'IN 'KÜBA LtBRE'Sl M 15. Savfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Perişanlığın Resmidir TCY'nin 1 Nisan'da yürürlüğe gireceğini, yasaya yöneltilen eleştirilerin uygulamalar izlendikten son- ra ele alınıp düzeltilebileceğinihemen her seviyede açıklayan bir hükümet... basın kuruluşlarına, sivil toplum örgütlerine, polisten uyarıcı adıyla gelen bas- kıya aylardır direnen bu hükümet... Ne olduysa oldu; birden hidayete erdi. TCY'nin yürürlüğe giriş tarihini iki ay erteledi ve böylece: MArkasıSa,8,Sü.rde Fok katliamına büyük tepki Kanada'da "fok avı" sezonunun açılmasıyla birlikte fokların kafaları- na vurularak uyuşturulup canlı canlı derilerinin yüzülmesi şeklinde yaşa- nan "katliam" sahneleri, hayvanse- verleri ayağa kaldırdı. Kanada'daki fok katliamını kınayan hayvansever- ler, Kanada'da üretilen deniz ürünleri- ne ambargo uygulanması çagrısında bulundular. • .V. Sayfada Papa'nm kalbi durdu iddiası Katolik dünyasının nıerak ve kaygıyla izlediği Papa 2. Jean Paul'ün yaşamına ilişkin çelişkili bilgiler geliyor. Italyan medyası Papa'nın öldüğünü duyururken, Vatikan haberi yalanlayarak Papa'nın "kalbi ve beyni işlevsel" açıklaması yaptı. Papa'nın "saghğına kavuşması için" dünyanın dört bir yanında dualar edilirken Mehmet Ali Ağca'nın da çok üzüldüğü belirtildi. • 11. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY InciPlik'ten Esen Sam Yeli! ABD'nin încirlik konusundaki ısrarı hangi neden- lere dayalı olabilir? Irakve Afganistan'ı öldürleştirme, affedersinizöz- gürleştirme girişimleri devam ediyor. Her iki ülkede de olağanüstü durum, olağan hale geldi. Buna, ABD de alıştı! MArkasıSa.8,Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog