Bugünden 1930'a 5,477,080 adet makaleKatalog


«
»

FV"CumhuriyeC L^KİTAPLARI SÖYLEV - BELGELER H.V.Velidedeoğlu (.agFazaılanuAİ 1 uıkuıajı Lad No 19/41 (14114) ( ığıloğlu kuııbul lel (212)514 01 96 Cumhuriyef V I rifCumhuriyet — - - k ^ . K I T A P L A R I EDÂT GÜNYOL'A ARMAĞAN I (WU)CafSiloglıı tTOhulTcl (212)5140196' 81. YIL SAYI: 29048 / 50 YKr (500.000 TL) (KDViçınde) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI. NADİR NADİ (7945-799?) 18 NİSAN 2005 PAZARTE&I Cumhur^, Katolik kilisesi'nin misyonu ^h*™ ( Aı f f Ht* tev* föm^>asöi Dost mu, Düşman mı? Ne gündcme giren konu ne de başyazı köşcsi lâtife- ye ya da mi/a)ıa elvcrişli- dir; dilerdik ki Başbakan Erdoğan'ın sözleri ciddi olmasın! Ancak Başbakan TÜSİ- AD'a rakip olarak ortaya çıkan MÜSİAD (IMüstakil Sanayici ve lşadamları Derneği) kürsüsünde ko- nuşurken AB'nin Türki- ye'ye dayatmalarda bu- iunduğunu belirterek şunları söylcmiştir: "Hat- ta bızı parçalamaya yonelık gayretler ıçınde onumu/e tezler geldığı de olııyor. A- ma sızin orada dik durma- nız hahnde kımsenın kalkıp da ülkemızın uzerınde boy- le bır tasarruf yapması mümkün değıldır." Ga/etenıiz, konuşma metnini hiçbir tartışmaya yol açmasın diye, Anado- luAjansı'ndan aktararak manşete geçirdi. Dünya- ııııı ncrcsinde olursa ol- sıııı, -hele Batı ülkelerin- de- bir devletin Başbaka- m "Ülkemızı parçalamaya gayıet edıyorlaı" dediği za- maıı ciddi bir gazctc için bu manşettir. Çttnkii bu söz durup dururken söylennıez; teh- likenin AB kcsinıinden gelmesi, olayı ciddi bir tehdide dönüştürür. Ne var ki tıaber öteki gazeteler tarafından -biri dışında- görmezlikten ge- linmiştir; ya Türkiye Cumhuriyeti Hükümet Başkanrnın sözleri hiçbir ağırlık taşımıyor ya da medyamızın kendine öz- gü ölçüleri var. • AB'ye (Avrupa Birliği) girmek Türkiyc'nin öte- den beri ortak polilikası- na dönüşmüştür. Meclis'te iktidar ile mu- halefet bu yolda yürüyor- lar; mü/akere siireciniıı çctin geçeceği anlaşılıyor, cllc tutulur güçlüklerle karşılaşıyoruz. Sonu açık, en aşağı 10 yıllık bir sürecin daha başlangıcında,Türkiye'ye önkoşul olarak dayatılan taleplerin ağırlığı içerde bir sarsıntı yaratmış, gü- vcnsizliğe yol açmıştır. Başbakan 'ın sözleriyle yeni bir aşamaya gelini- yor. AB kesinıinden Türki- yc'ye yansıyan eğilinıler, istekler arasında ülkemi- zi parçalamak isteyenlere karşı Sayın layyıp Erdo- ğan "dik durmamız"ı öne- riyor. Oysa AB ailesine aday üyelerin ülke temelinde güvcnceyc ulaşmaları do- ğal değil miydi? "Bizı, parçalamaya yonelik gay- retler" e karşı kendimizi savunarak mı ortaklığa gireceğiz? Garip bir çelişki karşı- sındayız. Öteki ortaklar böyle bir tünelden gcçerck mi üye oldular? Cumhuriyet .1 Siyasi şova dönüşen Papa'nın cenaze törenine, dunyanın siyasi lıderleri, dinlerin temsilcileri yanında milyonlar katıldı. L"»ı '"•FçeTr*4 '),- J* K JSs u* Cumhuriyet Gezi Turkiye'yi ve dünyayı keşfedeceğiniz yepyeni bir dergi... y bu çarşamba Cumhuriyet 'le birlîkte. Ücretsiz. Bayinizden istemeyi unutmayınız. AB içinde Turkiye'yi bölmeye yönelik çabalar olduğunu söyleyen Erdoğan'a muhalefetten tepki Giüıa>fluı Başbakan Atina özür diledi ATİNA (Cumhuriyet) - Yunanistan Kara Kuv- vetleri Komutanlığı, Atına'dakı Yunan Kara Harp Okulu'ndayaşananTürk bayrağına saygısızhk ola- yınm sorumlulannın tespılı ıçın ıdarı soruşturma açıldığını açıkladı Yunan Kara Kuvvetlerı Komu- tanlığı Sozcusü Lazos Yannis yaptığı yazıh açık- lamada, "Gerçekten, üzerindc sloganlar yazılmış bir Türk bayrağı bulundu. Bu ii/ücii ve kıııadı- ğımız olaya ilişkin idari soruşturma derhal baş- latılnııştır. Bu olayın sorumlulannın belirlen- nıesi ve gerekli sert yaptırımların uygulanması için askeri adalet harekctc geçmiştir" dedı Yunan Kara Harp Okulu'nda mısafir edilen Ka- MArkası Stı. 8, Sü. 3'te DSP: BİZ SÖylemiŞtlk Yaklaşık üç yıldır AB merkezli politika izleyen Başbakan Erdoğan'ın scrt söylemlere yönelmesi dikkat çekti. CHP lideri Baykal, iktıdann AB'ye teslimiyetçi yaklaştı- ğını vurgulayarak "Sen hcr şcyc 'evet' demişsin, halkin tepkisini görünce AB aleyhinc konuşu- yorsun" dedı. DSP lideri Sezer, Başbakan'ın AB hedcfınden vazgeçme eğılıminde olduğunu öne sürerek Erdoğan'a, "Biz bu uyarıyı aylar önce yapmıştık" sözleriyle seslendi. CHP'li Selvi dc "AB'nin sözünden çıkmayan Başbakan, teslimiyetin yarar getirmcdiğini gönneye başladı. Bıl- dıklerını paylaşmalı. Parçalama iddiası doğruysa yenı stratejı oluşturulmah" dedi. MH.Sayfada 'Türkiye YugOSlavya Olur" Eski Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Avrupa Birliği'ninTür- kıye'yı parçalanmaya zorlayacak bir tavır içinde olduğunu aylar önce söylediğini belirterek "Turkiye'yi bölccek, Yugoslavya'ya çevirecek, istikrarsızlık yaratacak bir Avrupa Birliği üyelı- ğının ülkeye faydası yoktur. O zaman Türkiye durup düşünecektir, kendisinin parçalanmasım kabul etmeyeccktır" dıye konuştu. Demirel, "Yönetimde zaaf göstermcdikçe, kararlarımızı de- mokratık bır şekilde uyguladıkça, seçimleri zamanında yaptıkça, kalkınmamızı devam ettirmeye çalıştıkça herkes bize afcrın der. Bunlan yapmazsak hasta adama döneriz" dedi. • 8. Sayfada Beşiktaş EBahçe y yi durdurdu Süper Lig'de şampiyonluk yarışım yakından ilgilendiren derbi maçta Beşiktaş, Fc- nerbahçe'yi 4-3 yendi. Zorlu mücadelcdc Beşiktaş'ın gollcı i Tümer, Carevv, Ihrahim Akın ve Koray'dan gclirken F. Bahçe bu golîere Luciano ve Alex (2) ile yanıt vcrdi. Karşılaşmanın 76. dakikasında kırmızı kart gören Beşiktaş kalecisi Cordoba'nın ye- rine kaleyi forvet Pancu korudu. Bu sonuçla Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı yeni bir boy ut ka/anırkcn Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki puan farkı 4'c düştü. tki sczon önce F. Bahçe'nin 24 maçlık yenilmıvlik serisini bitircn Beşiktaş, bu sezon sa- hasında oynadığı 14 maçı da kazanan rakibine ilkyenilgisini tattırmış oldu. • Spor'da • HAMZA YERLlKAYA 7. KEZ AVRUPA ŞAMPÎYONU CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇlMtNt CTP LtDERİ KAZANDT KKTC'de Talat dönemiKKTC'de Rauf Denktaş'ın katılmadığı cumhurbaşkanhğı seçimlerini oyların yaklaşık yüzde 56'sını alan Başbakan Mehmet Ali Talat kazandı. Seçim so- nuçlannı "Kıbrıs Türk halkı çözüm, barış ve AB yönündekı tavrını bır kez daha onayladı" şekhnde değerlendiren Talat, KKTC'ye uygulanan ızolas- yonların kaldınlmasını isteyerek Rum lıder Papadopulos'a "barış çağrısı" yaptı. Talat, Denktaş'ın "marjmal bır duruş" sergılememesı durumunda ken- disiyle çalışmaya hazır olduğunu bıldırdı. Bugün resmen görevini devrede- cek olan Rauf Denktaş, "Yemınıne sadık kalan lıden ölesiye destekleriz, ak- si halde karşısına dıkıhrız" dedı. REŞAT AKAR'ın haberi • //. Sayfada ı vekllliöl tehllkede CHPKaya'ya karşı atakta tstifa edip AKP'ye geçen Cemal Kaya'ya karşı CHP, mılletvekıl- lerinin ihale almasını yasaklayan yasanm uygulanmasını ısteye- cek. TBMM Üyelığıyle Bağdaş- mayan lşler Hakkmdakı Yasa, doğrudan ya da dolaylı olarak kamu ıhalesi alan milletvekilleri- nın üyeliğinin düşürülmesini öngörüyor Ancak bu yasa 21 yıldır hiç uygulanmadı. EMİNE KAPLAN'ın haberi • 5. Sayfada islam ve demokrasi Rice'agöre Türkiye örnek ABD Dışışlerı Bakanı Rice, "ts- lam, Müslüman dünyası ve demok- rasinin" birbırıyle çelışmediğine örnek olarak Turkiye'yi gösterdi. Rıce, "Türkiye'de iktidarda tslamı parti bulunuyor. Hindistan'da barış var Bunlar Örtadoğu ıçın umut ol- malı. Daha ılımlı siyasi güçlerı bu- lup lslama da, demokrasıye de hiz- met eden kurumları oluşturabilen hoşgörülü bır demokratik süreç or- taya çıkabılır" dedi. • 10. Sayfada Petrol sızıntısından yangın çıktı Baraj gölünde ikinci felaket BOTAŞ petrol boru hattındaki sızıntı nede- nıyle Atarürk Baraj Golu'nun yuzeyinin pet- rolle kaplanmasmın ardından çıkan yangın zor söndürüldü. Yangın, aralannda sadece bolgede yaşayan kaplumbağaların da etkı- lenmesıne yol açarken tarlalarda kullanılan suyun ürünlere zarar vermesınden korkulu- yor. ARtF FARAÇ'uı haberi • 3. Sayfada Yanş sırasında araç çaq)tı Foto muhabiri kaza kurbanı İzmir Pınarbaşı Pısti'ndekı yarış sırasında foto muhabın Ömer Koçyığıt'e, Orkun Al- tınbaş'm kullandığı araç çarptı Ege Unıversitesı Tıp Fakültesı'ne kaldınlan Koç- yiğit, tüm çabalara karşın kurtanlamadı • 5. Sayfada1 + 65. kuruluş yıldönümü Köy Enstitüleri ruhu yaşayacak CHP hderı Baykal, Koy Enstıtulerinin yal- nızca bır eğıtım projesı değıl Anadolu ınsanı tarafından ortaya konulan eğıtım, ış ve üre- tım projesı olduğunu vurguladı. Baykal, "Köy Enstıtulen fıkrı, dı^arıdan tercume edılmış, Dünya Bankası ve lMF'den uyarlan- mış proje değildır. Özgün bır projedır" dedı FIRAT KOZOK'un haberi • 6. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Erdoğan'ın AB Senüveni! Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın AB serüve- nını 3 ana bölümde sütuna yatıralım: 1-3 Kasım 20Û2'ye giden yol. 2- 3 Kasım sonrası her yol Brüksel'e çıkar anlayışı. 3- Gelınen nokta. AKP, 14 Ağustos 2001'de Afyon'da kuruldu. Er- ken seçım önce 15 aylık zaman dılımınde, dönemin • Arkası Sa. 8, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog