Bugünden 1930'a 5,469,633 adet makaleKatalog


«
»

16 NİSAN 2005 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER 9 İmam hatip okullannda ve Kuran kurslannda eğitim gören Hatice Akça'nın bilinçlenme öyküsü Kamnlıktan aydınlığaFİGEN ATALAY Hatice Akça'nın 'Söyleyeceklerim Var1 adlı kitabı, istanbuPda, Kuran kurslannda, imam hatıp okullannda eğıtitn gören ve ünıversıte yıllannda ay- dınlanma bilıncine ulaşan bir genç kı- zın yaşamöyküsünü anlatıyor Çağdaş Eğitim Vakfı Yayınlan'ndan çikan kitabı ıçın Hatice Akça şunları söylüyor: "Çağdaş Türkiye ancak ül- kemizde insamn insanca yaşamasını sağlayacak şartlann geliştirilmesiyle miimkün olabilecektir. Çağdaşlık vc aydınlık,insanlara ulaştınlarakyayıla- bilir. İnsanlan yalnız, çaresiz, seçenek- KURAN DİNLETİSİ TuncelVde soruşturma başlatıldı TUNCELÎ (Cumhuriyet) - Tunceli'nin Pertck ilçcsınde duzenlenen Kuran dınletısı ıçın organızasyonu yapan Mıllı üençlik Vakfı ve Atıadolu Gençlik Demeğı'nın yerine Kaymakamlığa Pertek Müftülüğü'nün başvurduğu belirlendi. Müftü Muhammet Suiçme/ ile îlçe Jandarma K.omutanı Yuzbaşı Yılmaz üzdemır hakkında soruşturma başlatıldı. Pazar günü 2004 yılı Dünya Kuran Okuma Şampıyonu İıanlı Hafız Muhammet Tusi'nin de bulundugu bir grup hafız Çelebiağa Camii'nde Kuran olaıdu. Etkinliğc tlçe Kaymakamı llanın Öksüz vc tlçe Jandarma Komutanı Yıizbaşı YılmazÖzdenıir, Buğımsı/ Beledıye Başkanı Kenan Çetin ilc Ilçe Emniyet Amiri Ali thsan Saglam da katıldı. Etkinlikte Necınettin Eıbakaıı'a yakınlığıyla bılınen ve hakkmda kapatma karan bulunan Mıllı Gençlik Vakfı üenel Başkanı llyas Töngüş'ün bir konuşma yapması tartışmaya yol açtı. Tuncelı Valısi Mustafa Erkal, ctkinlik için başvurunun ilçe müftuluğunce yapıidığına dikkat çekerek "Başvuru üzerine kaymakamlıkça izin verildi. tlyas I ongüş'ün konuşnıa yapması etkinligin başka bir dcrnekçe yapıldığı izienimini vermiştir. Bu nedenle konuyla ilgili incclcme yapmak iizere bir vali yardıuıcımızı grirevlendirdik" dedi. Etkinliklc ilgili olarak Müftü Muhammet Suıçmez'ın yanı sıra tlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yılmaz Özdemır hakkında da inceleme başlatıldı. • Hatice Akça yaşam öyküsünü anlatan kitap için şu yorumda bulunuyor: "Karanlıkla kavga ederek değil ışık yakarak mücadele edebiliriz. Bu kitaptaki hiç kimse kötü adam değil, ancak tamamen masum da değil. Bir sistem içinde öğütülmüş insanların hayatlarının çahnışının öyküsü aslında." siz bıraktıktan sonra cahillikleri, bilgi- sizliklcri ile dışlamayı, yok saymayı, halktan şikâyet etmeyi hiçbir mantığa sığdıramayız. Karanlıkla kavga ederek değil ışıkyakarak mücadele edebiliriz. Bu kitaptaki hiç kimse kötü adam de- ğil, ancak lamamen masum da değil. Bir sistem içinde öğütülmüş insanla- nn hayatlannın çahnışının öyküsü as- lında.Anadolu'dangelmiş,maddi-ma- nevi sıkınular yaşayan insanlann hayat- lan, iktidar heveslilcrince,küçük bctlel- ler karşılığında kiıni zaman din, kimi zaman gelenek, kimi /aman ideolojile- rin çarkına sunuluyor. Aydınlığın ulaş(a)madığı yerde karanlık hükiim sürmeye ve tek yaşanır gerçek nlmaya devam ediyur. Bu kitapta anlatılan ha- yallar, milyonlarca insanın hikâyesi as- hnda.Kısırdöngügibigörünsede ki- tap zihinde soru işarctleri yaratmaya, çözüm üretimine küçük bir ışık olabil- mek umudu sayesinde var olmuştıuf Kîtaptan alıntılar... "...Allah'a inanıyor ve O'nu seviyo- nımtakatü'nun insanlara eziyetetmek- tcn zevk alan, erkekleri kayıran, he- saplı kitaplı ibadet yapanlara cennet Diyarbakır'da Ziya Gökalp Lisesi ile Cumhuriyet Lisesi öğrencileri arasında çıkan satııiı çaüşmada 7 kişi yaralandı. Kavgacı öğrenciler gözaltına alınırken, Cumhuriyet Lisesi bir günlüğüne tatil edildi. Kavgadan ctkilencıı bazı öğrencilerin bayıldığı, bazüannın gözyaşlanm (utanıadıgı görüldü. (Fotoğraflar: AA) Liselflerin kız kavgası DtYARBAKIR (Cumhuriyet Bünosıı) -1 )ıyarbakır'da ıkı lısenin öğrencileri arasında kız meselesi nedenıyle çıkan bıçaklı kavgada, 7 öğrenci yaralandı. Olayların ardından okul tatil edildi. Ziya Gökalp Lisesi'ndcn bir grup öğrenci önceki gıin Cumhuriyet Liscsi'nc giderek bazı öğrencılerle kavga etti. Kavganın nedenı "kız meselesi" olarak açıklanırken Ziya Gökalp Lisesi öğrencileri dün sabah yenıden Cumhuriyet Lısesı'tıe gitti. Yaklaşık 20 kişiden oluşan grup, okulun dcmir kapılaıını kırdı, tel orguleri aşarak kavgalı oldukları öğrencileri aramaya başladı Ellerindekı sopa, demir çubuk ve satırlarla okulu basan öğrenciler, A. A., Ramazan Kenan M. ve Sabri A. ile adları belirlenemeyen 3 oğrenciyi yaraladılar Yaralı öğrenciler, Diyarbakır ve Sur devlet hastanelerınde tedavı altına alındı. Polisın okula ulaşmasıyla saldırgan öğrenciler kendilerini kantine kılıtledıler. Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle öğrenciler gözaltına alınırken okul bir günlüğüne tatil edildi. Kavgadan once idarecilcrin polise haber vermesine karşın olaya geç mudahale edıldığı ıddıa edildi Cumhunyet Lısesı'nden bir oğretmen, okulu basan öğrencilerin dışarıdakı çetelerle ışbirlığı yaptığını söyledi. Olaylar sırasında bazı öğrencilerin satırlarla öğretmenleıe saldırdığı da iddia edildi. vaat eden bir yaratıcı olmadığını düşü- nüyorum. Başımı açtığım zaman Al- lah'ın bana bir musibet, bir ceza gön- dereceğinden korkan scvdiğinı pek çok insan gördülcr ki, Allalı kullanna, 'oku- yoılaı, modern yaşam bıçımını seçıyor- lar' diye ceza vermiyordu. Aksine be- ni hep daha iyiyerlere ulaşnı dığıııı, lıa- yal bilccdcmediğim şanslara ulaşürdı- ğını görüyorlar." "...Abidin Amca dördüncü sınıfa gi- den kızı Gülsüm'ün sol elinin bileğini hırsızlık yaptığı gerekçesiyle kesmişti! Ufak bir yara değildi. Çok derindi, çok korkunçtu. Kansını ve çocuklannı İs- lamagöreyaşamadıklannda lıepdöver- di ama bu çok aşınydı bana göre. Biz, AbidinAmca'yı asla kadın yüzüne bak- madığından ve kadınlarla konuşmadı- ğından (bu kadınlara kı/ çocuklan da dahildi) namazını hem canıide kıldı- ğından ve kocaman bir sanğı olduğun- dan dolayı çok şuutiu bir Müslüman ola- rak görüyorduk..." u ...Ben yine camide açılan Kuran kursuna başladım. Bir gün genç erkek hocamız bize, Sıze okullarınızda yan- lış bılgıler verıyorlar. Atatürk aslında Türk değildıı' dedi. Atatürk'ün okul- dazorlascvdirilmeycçalışıldığınıdüşü- ııüyor ve pck de sevmiyordum zaten. Genç hocamın dediklerine yıllarca inan- dım. I locam sonra onunlngiliz ajanı ol- duğunu anlattı. Bu hocam, yıllar sonra imam-hatip liscsindc öğrctuıcıı olarak karşıma çıkacaktı..." "...Daha önccbazı tarikatlarlatanış- mıştım. Hatta 'Nurcular, beni Işık Ev- leri'nden birine götürmüştü. Ama ora- da beni hiç tanımadan sıcak davranma- lan ve dershane, burs gibi vaatlcr vcr- meleri bana şüphelendirmişti. Zaten bizaUeolarakdaFethullah Gulen'inMa- son olduğunu ve Sait Nursi'nin öğreti- lcriııi kullaııarak IVIüslümanlan bi'tl- düğünü düşünürdük." "...Arkadaşlarımın çoğu namaz kıl- mıyor,yalan söylüyor, haksızlık yapıyor. Bu günahlar için kıllanm kıpıı datıııa- dıklan lıaldc neden başörtüsü konu- sunda bu kadar acı çekiyorlar ve derin- den sarsılıyorlar? Bu sorulann cevabı- nı ıı/ıın zaman bulamadım. Duygula- nmı ve düşünceleıimi toparlamaya ça- lıştım. Sonunda anladım ki başımı aç- maktan rahatsızhk duymuyorum!" "...Tam o sırada değişiminıdcn haber- dar olmayan mcslck dcrsi hocalarım- dan ikisi, beni ve diııdaıiığıyla tanınmış iki arkadaşımı yanına çağırdı,' Konuş- tuklanmızı ne arkadaşlannıza ne de ai- lelennıze asla anlatmayacaksınız. Tür- kıye'nın her yenııde kız ımam-hatip- lılere başlarını açtırdılaı. Ümraniye tmam-Hatip ve Üsküdar da açarsa tum kaleler yıkılmış olacak Sizler arka- daşlannı/adirenmelennı soyleyın Bız yapamıyoruz çünkü memuruz' dedi." GAYRlMENKUL AÇIK ARTTIRMA İLANI ADAPAZARI 2. İCRAMÜDÜRLÜĞÜ'MDEN Dosya No. 2003/557 Tal. Satılma'îina karar verilen gayrimenkulun cınsı, kıymetı, adedı, evsafı: Borçlunun Adapazarı Orta Malı Avcılar Sokak No. 8'de 8 pafta 66 ada 12 parselı teşkıl eden 1014.09 m2 mıktanndakı taşmmaz üzerınde mevcut B Blok Uülkan Apartmanı'nın kat ırtıfakına ayrılan 2 kat 5 hağımsız bölüm meskeni 1152/27648 arba payh mcskcn ko- nul olarak taalıyette olup ıçensınde borçlu ıkamet etmektedir 3 oda 1 salon, mutfak, ban- yo, WC vc holden ıbaret olan meskende odalarda tabaıı do^emeler ahşap parkc, mutfak, banyo, WC ve hol tabanları kalebodur, mutfak tezgâhı mermer, dolaplan suııta lem, du- varları fayans>, banyo tezgâhı gömme olup klozet ve lavabosu mevcuttur Mebken balkon- lar dalıil yaklaşık 110 m2'lık olup ıç sıva saten boya, isıtma aracı kaloriferdir. Meskcn ve meskenin bulundugu apartmanın tamamı 17.8 1999 tarıhlı Marmara Bolgesi depıemınden orta hasarlı olarak etkılenmı^ vc rapor edılmiştir. Meskenin bulundugu parsel dosyada mevcut inıar duruınunu gore tıcarct bölgesınde kalmakta olup ayrık ni7am 2 kat ınşaat ya- pımına ımarlıdır Borçlunun meskenin arsa payı ile bırlıkte bugünkü kıymetının "îO 000,00 YTL olduğu bilirkişilerce tespil edilmiştir. Satış şartları: l. Satış 30 05.2005 Pazartesı gü- nü saat 14.00'ten 14 10'a kadar Adapazarı Beledıye Mezat Salonu'nda açık arttırma sure- tıyle yapılacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen kıymetının % 60'ını vc rüçhanlı alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ıhale olunur. Böylc bir bedellc alıcı çıkmazsa en çok arrtıranın taahhüdu baki kalmak ^artıyla 09.06.2005 Per- şembc gunü aynı yer ve aynı saatte ıkinci arrtırmaya çıkarılacaktır. Bu arttırmada da bu mıktar elde edılememışsc gayrımenlcul en çok arttıranın taahhüdu saklı kalmak uzere art- tırma ılanında göstcnlcn müddet sonunda en çok arttırana ilıale edilecektır Şu kadar kı, arttırma bedelının malın tahmin edilen kıymetının % 40'ını bulması ve satı^ ısteyenın ala- cağına ruçhanı olan alaeakların toplamından tazla olması ve bundan başka, paraya çevir- me ve paylaştırma masraflannı gcçmesı lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir 2 Arttıımaya ışlırak edeceklerın, tahmin edilen kıymetının % 20'sı nis- petınde pey akçesi veya bu mıktar kadar mıllı bir bankanın temınat mektubıınu vermeleri lazımdır Satış peşin para iledir, alıcı ıstedığmde 10 gunü geçmemek üzere mehıl verılebı lir. Tellahye resmı, ihale pulu, KDV, tapu harç ve mas>rafları alıcıya aıttır. Bırıkmış vergıler satış bedelınden ödenir 1 tpotek sahıbı alacakhlarla dığcr ılgılılenn (*) bu gayrımenkul Ü7enndekı haklarını hususiyle faiz ve mairafa daır olan ıddıalarını dayanağı belgeler ile on bcş gün içinde dairemize bıldirmeleri lazımdır Akbi takdırde hakları tapu sıcılı ile sa- bıt olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardıı 4 llıaleye katılıp daha sonra ıhale be- delını yatırmamak suretıyle ıhalenin feshıne sebep olan tum alıcılar ve kefıllerı teklıf et- tıklerı bedel ile son ıhale bedelı arasındakı farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca tcmerrüt faızınden mutcselsılen mesul olacaklardır Ihale farkı ve temerrut faizı ayrıea hukmc hacet kalmakbizın daıremızce tahsıl olunacak, bu fark, varsa öncelikle temınat bedelinden alına- caktır. 5 Şartname, ılan tanhındcn ıtıbaren herkesın görebılmesı için dairede açık olup masraf veııldığı takdırde ısteyen alıcıya bir örneğı göndenlebılir 6 Satışa ıştırak edenle- rin şartnameyi gormuş ve munderecatını kabul etmış sayılacakları, haşkaca bılgı almak is- teyenlerın 2003/557 Tal sayılı doiya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ılan olu- nur. Dikkat llanen teblığ 1 Aytekın Buluntı, 2. Özcan Buluntı: Adresınız meçhul bulun- duğundan ışbu ılan tebligat yerine kaım olmak uzere ılan olunur. 31.03.2005 (*) llgıhler tabırıne ırtifak hakkı sahıplerı de dahıldır. Basın:16564 ANKARA 6. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NDAN hsas Ncv 2000/673 Karar No 2002/652 Davah: Oguz Yılmaz, Devnk Cad No- 4713 Ftlik- Ankara Davacı K. Savaş Esertcpe vekılı tarafından davalılar Meksa Menkul Değerler AŞ Seç Gıda San. Tıc. Ltd. Ştı. vc Oğuz Yılmaz aleyhlerıne mahkememİ7e açılan alacak davasının yapılan açık yargılaması sonunda mahkememızce verilen 27 11 2002 gün ve 2000/673 esas, 2002/652 karar sayılı ılamı davah Meksa Yatınm Menkul Değerler AŞ'ııin temyızı Ü7erine dosya Yargıtay 19. Hukuk Daıresı'ne gönderılmış, anılan dairenin 9 4 2004 tarih ve 2003/7454 esas, 2004/4170 sayılı ılamı ile hüküm onanmış olup, Işbu ilamın teblığ oiıına- mayan ve daha once ilanen mahkeme karan teblığ edilen davah Oğuz Yılmaz'a yargıtay onama ilamı yerine geçerli olmak üzerc ılanen teblığ olunur. 11.04 2005 Basın 16859 KÜÇIIKÇEKMECE 2. İCRA MÜDÜRLUGIJINDEN GAYRİMENKULUN AÇIK ARTTIRMA İLANI Dosya No. 2004/31 Satış Küçükçekmece Sullı Hukuk Mahkemesrnm 18.5.2004 tarıh ve 2003/2891 lısas, 2004/1112 sayılı karan ile satıla- rak ortaklığıııın gıderılınesıne karar verilen aşağıda cıns, mıktar, vasıf ve kıymetlerı yazılı bulunan taşınma/ açık art- tırma surctı ile satılacaktır. T'apu kaydr Küçükçekmece 2 Bolge Tapu Sicil Mudurluğu'nun 14.01.2004 tarıh ve 111 yevmıyc sayılı yazısında K Çekmece ilçesi, Safıakoyu, Safra ınevkıınde bulunan 143 ada, 10 parsel sayılı 157 00 m2 mıktanndakı arsa vasıflı taşınmazın tamıdır. Imar durumu: K Çekmece Beledıye Başkanlığı Imar ve Planlama Mıidıirlüğıı'nun 09 04 2004 ta- rıh vc 2004/21-1703/825 sayılı ımar dunıın yazısına göre K Çekmece, Sefakoy, 243 DS1 d pafla 143 ada, 10 parsel- de 1/1000 ölçekli 27 06 1990/88-15 06 1994/147 sayılı nıeclii kararı ile kabul edilen Setaköy revızyon ıslah ımar planında blok nızam, h 12.50 nıt. (4) kal ırtılada tıcarctfkonut sahasında kalmaktadır, ayrıca büyukşehır belediye başkanlığmea hazırlanmış olan 07 02 2003 tasdık tarıhlı 1/5000 ölçeklı Sefakoy nazım ımaı planında T 2 c (yol boyu tıcaret) alanı sahasında kalmakta olup sÖ7 konusıı nazım ımar plan nutunun 9 nıaddesındc T 2 ve 1 3 tıcaret alanla- rında ıstenırse üst katlar konııt alanı olaıak duzenlenır, deııılmekledır. Bu plana gorc hazırlanmakta olan 1/1000 öl- çeklı tatbıkat imar planUnnın onaylanıp yururluğe gırmesınden sonra uygulama yapılacaktır, denılmıştır Taşınmazın hahhazır durumu vc nıtelıklerı: Satışa konu taşınmaz Istanbul ılı, Küçükçekmece ilçesi, Safrakoyu, Kartaltepe Mah. Inönü Cad. (T.skı llalkalı Asfaltı) ile Sııvarı Çad koşesinde, tapunun 243 DSI d pafta, 143 ada, 10 parsel numarasım teşkıl eden ve Sııvarı Cnddesı'nden 1 kapı numarası alan 157.00 m2 mıktarh kayden arsa, mahal- len arsa ve kargir bına vasıflı taşınmazın tamamı nıtelığındedır. Inönü Caddesı ile Sııvarı Sok köşesınden yer alan ta- şınmaz üzerınde Sııvarı Caddcsrnden 1 kapı numarası alan kısmı bodrıım kat+zemın kat 14 noıınal kattan muşetek- kıl, BAK tarzda ve blok ni7amlı 2 sınıf malzeme ve ışçilık kalitesı ile ınşa edılmiş, takrıbı 30 yıllık oınre sahıp, taşı- yıcı sıstemı kısmen hasarlı bına mevcut olduğu tespıt edılmıştır. Parselm Inonu Caddesı'ne cephesı, 10.50 metre, Sü- vari Caddesı'ne cephesı 15 50 rnetre olup mevcut bınanın kısmı bodrum katı Süvarı Caddesı'nden müstakıi girişli 2 adet depo, zemın katında Inonıı Caddesı'ne ccphelı konumda, 2 dükkân, I normal katında yoldan bakışa goıe aıka eephede vc Süvarı Caddesı'ne cephelı konumda bir adet meskûn lıalde daıre ile yol ceplıelı konumda zemın katla bu- lunan dükkân ile ıçerıden hağlantılı depo olarak kullamlan daıre, 2., 3. ve 4. normal katlarında kaba ınşaatı tamam- lanmış durumda sıva ve pencere doğrama ımalatları yapılmış, karşılıklı 2 daıre bulunmaktadır Zemın katta köşe ko- numlu dükkân 29 m2 alana .sahıp zcmım seramık, duvarları sıvalı ve boyalı, bıtışığınde bulunan dükkân 44 m2 alana sahıp zemını karo mo7aık, duvarları sıvalı ve boyalı aluminyum doğramalı normal kat daırelerı takrıbı 80 m2 alanlı 2 oda, salon, mutfak, banyo wc mahallerden muteşekkıl kaba ınşaat halınde bulunan 2 , 3. ve 4. normal kat daırelerm- de daire icerMiıde sıva ınıalatı ile eleklrık ve sıhhı tesısatlar tamamlanmış durumda pencere doğramaları aluminyum şeklınde, zemınlcr şap şeklındedır Kapalı alanları ıtıbarıyle toplam ınşaat alanı 825 m2 cıvarında, dış cephebi sıvalı ve boyasız olduğu, bulundugu semt ve mevkıi ıtibariyle alt ve ust yapısı tamamlanmış, ana arter uzerınde beledıye ve sosyal ımkânlardan ıstifade edecek konumda ve kara yoluna 150 mctrc mcsafcde tıcaret sahasında olduğu bıldırıl- mıştır Kıymetı. Bılırkışı tarafından ışbu yukarıda nıtelıklerı yazılı arsa ve üzerindeki binanın tamamına 230 000 00 - YTI.. (230.000 000 000 -TL ) değer takdir edilmiştır Satış şarrlan: 1- Satış, 23/05/2005 taııhınde, saat 14.00'den 14.15'e kadar K.Çekmcce 2. lcra Müdürlüğü adresın- de açık arttırma suretiyle yapılacaktır Bu arttırmada tahmin cdılcn bedellerın yÜ7de 60'ını ve satış masraflarını ve ruçhanlı alacaklıların alacaklarını gcçmck şartı ile satış yapılır Böyle bir bedel ile alıcı çıknıadığı takdırde en çok arttıranın taahhüdu bakı kalmak kayıt ve şartı ile 02/06/2005 gunu aynı yer ve aynı saatlerde olmak uzere ayrı ıkıneı arttırmaya çıkartılacaktır Bu arttırmada da tahmin edilen değerın yüzde 40 oranını aşması vc satış masrafarı ile riiç- hanlı alacaklılann alacaklarını geçmek kayıt ve şartı ile en çok arttırana satış yapılır 2- Arttırmaya iştirak edecekle- rın, takdir edilen kıymetlenn yüzde 20'sı nıspetınde ayrı ayrı pey akçesi veya bu mıktar kadar milli bir bankanın te- mınat mektubunu vermeleri lazımdır Satış, peşin para ıledır Alıcı ıstedığmde 10 gunu geçmcmck uzere mehıl ven- lebilir thale damga pulu bedeli alıcı adınu tahakkuk edecek tapu harcı ve Katma Dcğcr Vcrgısı alıcıya aıttır Tahliye ııcreti ile taşınmazın aynındaıı doğan vergı ılışıklerı ve tapu satış harcı satış bedelınden ödenir 3- Ipotek sahibi ala- cakhlarla dığer ılgılılenn (ılgılılcr tabırıne ırtifak hakkı sahıplerı de dahildir) bu gayrimenkııl uzerindeki haklarını hususu ile faız ve masrafa daır olan ıddıaları dayanağı belgeler ile on beş gun içinde daırcmıze bıldirmeleri gerekır, aksı takdırde hakları tapu sicıli ile .sabıt olmadıkça paylaşmadan harıç bırakılacaklardır. 4- Satış bedelı hemen veya verilen mııhlet içinde odenmez ıse ÜK.'nın 133. maddesı gereğınce feshedılır Ikı ıhale arasındaki farktan ve yıızde 30 yasal faızden alıcı ve kefıllerı mesul tutulacak ve hıçbır hükme hacet kalmadan kendılerınden tahsıl edilecektır. 5- Tapu sıcılinde adreslerı mevcut olup da kendılerıne tebligat gonderılen ılgılılenn ılgılılerınc tebligat yapılamadığı takdirde ayrıca adres tahkıki yapılmayıp ışbu ılan teblığ yerine geçerli sayılacaktır. 6- Şartname, ılan tarıhinden ıtıba- ren herkesın görebılmesı ıçın açık olup masrafi verıldığı takdirde isteyen alıcıya bir örneğı gonderileeektir. 7- Satışa ıştırak edenlerın şartnameyi görmiiş ve munderecatını kabul etmiş sayılacakları, daha gcnış bılgı almak ısteyenlerın müdürlıığuımızıın yukarıda numarabi yazılı dosyasından bılgı almaları ılan olunur. 04.04.2005 Basın 1 16559 ADD ÇALIŞTAYI SONA ERDİ 'Cumhuriyet karşttı olan kuşaklav yetiştiriUyor' MALATYA (Cumhuriyet) - *1. tlusal Atatürkçü Düşiince lopluluklan Çalıştayı^nın soııuç bıldırgesınde "Devletin ve ö/cl şahıslann bazı okullannda, ilk ve ortaöğretimde, laiklik karşın bir eğitim ve öğretim ile Cumhuriyet karşıb kuşaklar yetiştirilmektedir" denildi. tnönü Üniversitesi'nde gerçekleştirilen çalıştaya Turkiye ve Kıbns'tan 27 üniversiteden toplam 271 oğrencı katıldı Kurultayın sonuç bıldırgesı, önceki gün açıklandı. Türkıye'nın coğrafi açıdan önemine dikkat çekilen bıldirgede "Kuzcy Irak'ta yaşanan gelişmeler ile ülkemizin coğrafyasıııın değiştirilmesine asla izin verilemez" ıfadelenne yer venldı. Ulusal değerler hlçe sayılıyor' Avrupa Birlıği üyesi bazı ülkelenn temsılcılennin, Türkıye'nın kurucu unsurlannı azınlık olarak gördüğü belirtılen bildirgede şoyle denildi: "Ülkemi/dc etnik milliyetçilik, tarikatçılık, kültürel yozlaşma ve hireyselcilik oluşturulmaya çalışümakta • Inönü Üniversitesi'nde gerçekleştirilen "1. Ulusal Atatürkçü Düşünce Topluluklan Çalıştayı"na Türkiye ve Kıbns'tan 27 üniversiteden toplam 271 öğrenci katıldı. ve böylece ulusal dcğcrlerimiz lıiçe sayılınaktadır. Bunıınla da yetinmeyip, sözde Ermeni soykınnıı iddialanyla ülkemize lıaksı/ ithanılar yapılmaktadır. Aynca AB müzakerelerine önşart olarak ordumuzun adadan çıkartılarak adanın Rumlara teslimi istenmektedir. Çalıştayımız, bu milli davamızın öııderi KKTC Cumlıurbaşkaııı Sayın Rauf Denktaş'ı yürekten desteklenıektediıf Ulusal ekonominın IMF baskısı altında olduğu vurgulanan bildirgede basın kuruluşlan da clcytirildi. Medya kuruluşlannın çoğunun halkın bilınçlendınlmesı yönünde tarafsız tutum almadığı ve çokuluslu şırketlerin etkisi altında olduğu belirtilen bildirgede, en buyuk tehlikenin eğitim alanında gorıildüğü vurgulanarak şu ıfadelere yer venldı: "Devletin ve özel şahıslanıı bazı okullannda, ilk ve ortaöğretimde, laiklik karşıü bir eğitim vc öğretim ile Cumhuriyet karşıtı kuşaklar yetiştirilmcktedir. Hükümetlerin üııiversitelerc ve bilime gereken önemi vermeyişi ve gençlerin yeterince istibdam ediunemesi, özeUiklc son yıllarda büyük bir beyin ve emek gücünc yol açnuşür. Gcnçliğiıı beklentilerini karşılayacak bilim ve eğitim politikalan acilen gerekmektedir. Biz Yüce Önder Atatürk'ün kurduğu ve biz Türk gençliğine emanet ettigi Cumhuriyctinıizi, başta laiklik olmak üzere temel nitcliklerinL, üııiter devlet ve toplum yapımı/ı ve laııı bağınısızlığımızı koruyarak akıl ve hilimin rehberliğinde çağdaş ııygaıiığa ulaşma yolunda her tür özvcriyle çalışma vc mücadele vcrmck a/iııı vc kararlılığmdayı/." ISTANBUL 3. İFLAS DAİRES! MUDÜRLÜĞÜ'NDEıN Dosya No 2004/33 tstanbul 11. Aslıye Tıcaret Mahkemesrncc ıflasına karar verılmış olan yukarıda ısim ve adresi yazılı müflis hakkındaki tasfıyemn şımdılık adı şekılde ıc- rası tensıp kılınmış olduğundan; 1- Müflisten alacaklı olanlarla, menkul ve gayrı- menkullcrı üzerınde ıstıhhak ıddıasında bulunanlar ilandan ıtıbaren 30 gun içinde tstanbul 3. İflas Daıre- sı'ne yazılı olarak alacak ve ıstıhhak ıddıalarını kay- dettırmeleri ve delıllerının (senet, defler hulasası vs.) asıl veya musaddak suretlcnnı tevdı eylemelerı, 2- Bunlar hılafına hareket cezaı mesulıyeti mustel- zim olmak uzere muflıse borçlu olaniar varsa bunlar da aynı müddet içinde kendilerini ve müflise verecek- lerı mal veya para miktarlarını bıldirmeleri, 3- Müflısın mallannı her ne suretle olursa olsun el- lerınde bulunduranlar, o mallar uzerindeki kanunı hakları mahfuz kalmak suretıyle bunları aynı müddet içinde iflas daıresı emrine tevdi eylemeleıı ve etmez- lerse makul mazeretlerı bulunmadıkça eezai mcsulı- yete uğrayacakları ve riiçhan haklanndan ınahrum ka- lacakları, 4- 27.04.2005 Çarşamba günü saat 15 OO'te ilk ala- caklılar toplantısı yapılacağından alacaklıların bu top- lantıya gelmelen veya selahıyetli bir vekıl göııderme- leri ve aynı zamanda müflis ile muşterck borçlu olan- iar veya müflısın borcunu ödemeyı tekeffül edecek olan sair kımselerin de bu toplantıda hazır bulunma- ları luzumu ılan ve teblığ olunur 08.04 2005 Basın 16568 ANKARA 8. AİLE MAHKEMESt'NDEN Dosya No- 2004/254 Davacı Erdal Deve vekılı Av. Rasım Ayaz tara- fından davah Aysıın Deve aleyhine ınahkeınemıze açılan boşanma davasının yapılan yargılaması so- nunda, Davanın kabulü ile tarafların boşan.nalarına, muşterek çocuklann velayet hakkının davacı baba- ya verılmesıne, annelerı ile çocuklar arasında şahsi ili^ki tesısıne, yargılama gıderlerının davacı üze- rınde bırakılmasına karar verılnıiştır Tum araştırmalara rağmcn davalı Aysun De- ve'nin ikametgâhı, meskeni ve işyeri adresi tespıt edılemcdığınden, adresi meçhul sayılan ve dava di- lekçesi de ilanen teblığ edilen davalı hakkındaki karar özetının 7201 sayılı tebligat kanununun 28. maddesı gereğınce ilanen teblığıne, tebligat kanu- nunun 31 niaddesi gereğince ilan tarıhinden ıtıba- ren 7 gün sonra teblığ edılmiş sayılmasına, Tebligat yerine geçerli olmak üzere ilanen teblığ olunur 04 04 2005 Basın. 16858
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog