Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 16 NİSAN 2005 CUMARTESİ 8 HABERLERIN DEVAMI TURKIYE Istanbul PB 21 Sinop Y 15 Adana Y 20 Edırne PB 23 Samsun Y 16 Kocaelı PB 24 Trabzon Y 22 Çanakkale PB 20 Gıresun Y 21 Izmir B 25 Ankara Y 18 Manısa B 25 Eskişehir Y 18 Aydın B 25 Konya PB 19 Denizh B 21 Sıvas Y 17 Zonguldak Y 18 Antalya B 24 Kars Mersın Diyarbakır Şanlıurfa Mardin Sıırt Hakkârı Van V Y PB Y Y Y Y 20 17 21 19 17 14 11 Y 12 QA ç ,k Butun bolgelenmız parçalı ve çok bulutlu, Karadenız Iç Anado- lu'nun kuzey ve doğusu, Doğu Akdenız, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ıle Guneydoğu Anadulu nun doğusu sanağak ve gok gurultu- lusağanakyağışlıgeçe- cek Hava sıcaklıgı yur dun batı vp ıg küsımle- rınde artacak, doğu ke- sımlerde ıse azalacak MERKEZLER Oslo Helsınkı Stockholm Londra Amsterdam Bruksel Parıs Bonn Y PB PB Y Y Y PB PB 12 10 11 14 11 11 16 16 Münıh PB 20 Zurıh Bernn Budapeşte Madrıd Vıyana Belgrad Sofya Roma Atına HB PB PB PB PB Y Y PB 2U 23 14 21 21 22 17 21 Y 17 Şâm Moskova Aşkabat Astana Taşkent Bakû Bışkek Tıflıs Kahıre Y B PB PB PB PB Y PB 1/ 31 7 23 22 20 23 25 PB 22 Parçalı bulutlu Sibh , Bulutlu t Çok bulutlu ı Yağmurlu GUNCEL CİINEYT ARCAYUKEK • Baştarafı 1. Sayfada "müktesep" (kazanılmış) hakları haline geldiğini söylüyor ve fakat; Yıllardır -Prof. Erol Manisalı'nın kulakları çınla- sın- AB'nin bizi tam üye olarak içine almayacağı- nı öne sürenlerin haklı çıktığını kabul edecek mi, ediyor mu RTE? Yoksa bir zaman sonra AB'den gelen pırıltılı bırkaç kısa açıklamadan sonra bizi teşvik edenlerin önümüze şimdi engel koydukla- rını yinelemekten kaçınacak mı? RTE'nin bu açıklamasından önceki günlerde dikkati çeken bir başka ama anlamlı değişim Ba- tı basınında izlendi. 17 Aralık zırvesinden önce bize müzakere tari- hı verilmesi ve AB'ye üyeliğimizin yadsınmaması üzerine geniş yayın yapan Avrupa'nın belli başlı iletişim organlarında son bir aydır tamamen aksi- ne yayınlar birbirini kovaladı. Sürüyor. RTE'nin son açıklamasından sonra AKP iktida- rının ayakları yere basacak mı acaba? • •• (2)- AB üyelerinin bir numaralı tartışma konusu Türkiye. Fransa'da üyelığimize karşı AB Anayasa- sı'nı onaylamak veya onaylamamak sorunu gide- rek önem kazanıyor. Hollanda AB Anayasası'nı onaylamaya karşı. Almanya ve Avusturya zaten özel statü isteyerek Türkiye'yi AB içinde istemi- yor. Hemen her toplumsal olaydan sonra Brük- sel'den eleştiriler güçlenerek sürüyor. AB Türkiye Temsilcisi Hans Jörg Kretschmer -elbette Brüksel'e tercüman oluyor- son açıklama- sında, AB ölçütlerine ulaşmamız için "hâlâ kate- dilecek mesafeler" olduğunu söylüyor. Mersin ve Trabzon olaylarında hükümetin açık- lama yapmakta tereddüt eder görünmesi üzerine TSK'nin bayrak duyarlılığımızı yineleyen açıkla- masını Kretschmer'in AB ölçütleriyle karşılaştır- ması bir bakıma haklı, bir bakıma haksız. Bir bakıma haklı; zira hükümet bayrağın yırtıl- ması, yere atılarak çiğnenmesinden, Trabzon'da- kı lınç olayından sonra devletin gücünü kanıtlaya- cak veya anımsatacak açıklamalarla hareketleri zamanında yapmadı. Bir bakıma haksız; bu olaylara hükümet sessiz kalınca, TSK'nin: Ulusal refleksi yansıtan bir açıklamayla ulusun duygularını sergilemesi; doğal, yerinde, zamanın- da ve gerekliliği tartışılmaz bir hareket. Asla kına- namaz. Kretschmer'in savladığı gibi "bu olayAB ölçüt- lerine ulaşmamız için hâlâ alınacak mesafeler ol- duğunu" kanıtlamaz; tersıne ulusal varlığımızı ko- rumakta ne kadar kararlı olduğumuzu gösterir. örnek gösteriyor AB temsilcisi; Almanya'da Ge- nelkurmay Başkanı toplumsal bir olay karşısında boyle bir açıklamada bulunmazmış. Herr Kretschmer; iç ve dış düşmanlara karşı ulusal bütünlüğümüzü, laik demokratik cumhuri- yetı, Atatürk devrimlerini koruyan kollayan; koru- mak ve kollamakla görevli Türk Silahlı Kuvvetleri ile Alman ordusunu lütfen birbirine karıştırmayınız. Destek azalıyor AKP'de anketşoku BÜLENT SARIOĞLU ANKARA - Hükümete toplumsal destek, 3 Kasım 2002 seçiminden beri en düşük düzeye indı. AKP'ye kamuoyu araştırması yapan Pollmark şırketının "trend raporu"na göre, hastanelerm bırleştınlmesi, ckonomik büyüme ve enflasyondaki düşüşe karşın hiikümeti başarılı bulanlann oranı, ocak ayındaki yüzde 58.5 oranından 23 puan genlcyerek yüzdc 35.7'ye düştü. Hükümetin dış politıkada eleştirilen tavrı, Irak, Kıbrıs polıtıkası, AKP'den istifalar ile Mersin ve Trabzon'dakı eylemlenn hükümete dönük desteği azalttığı görüldü AKP yönetiminin anket çalışması yaptırdığı 3 şırketten biri olan Pollmark, 4 Nisan 2005 tarihlı "AKP hükümeti trend raporu"nda iktidarın 2.5 yıllık oy oranlannı iıdeledi. Son ankette, RecepTayyip Erdoğan'ın siyasi lider olarak beğenılme oranı, önceki ankete göre 10 puan gerileyerek yüzde 22 oranında olçüldü. AB üyeliğine dönük toplumsal destekte de 10 puanlık gerileme gözlendı. AKP yönetımini kaygılandıran anket verileri şöyle: Hükümetin pcrformansını başarılı bulanlar: 2003- mayıs yuzdc 40.9, haziran yüzde 41.1, kasım yüzde 48 3, 2004- ocak yüzde 54.1, temmuz yüzde 51.3, eylül yüzde 51.5, kasım yüzde 48.6. 2005- ocak yüzde 58.5, mart yuzde 35.7. Hükümetin ekonomik perfnrmansını başarılı bulanlar: 2003- mart yüzde 37, haziran yüzde 44.6, kasım yüzde 48 7 2004-ocak yüzde 51.8, temmuz yüzde 53.9, kasım yüzde 54.3. 2005- ocak yüzde 62.1, mart yüzde 44.7 AB üyeliğine taraftar olanların oranı: 2003- ocak yüzde 66.2, haziran yüzde 76 9, kasım yüzde 75.2. 2004- ocak yüzde 73 1, temmuz yüzde 72.6, kasım yüzde 70. 2005- ocak yüzde 70.6, mart yüzde 63.5. Raporda Mersin ve Trabzon'daki olaylar yorumlanırken, "Batı karşıtlığının geleneksel araçlarının halen toplumda güçlü ve derin bir destek bulduğu söylenebilir. Görünen o ki, Türkiye'nin en kritik ve kontrol altında tutulması gereken alan kuşkusuz burasıdır" denıldı Partilere destek oranı: AKP: yüzde 33.7. CHP: yüzde 10 3. Erdoğan'ın siyasetçi olarak heğenilme düzeyi de gerıledı. 2005 ocak ayinda yüzde 31.6 olan bu oraıı, mart ayında yüzde 22'ye geriledi. Karlı Olimpik skandal• Baştarafı 1. Sayfada nnın yaşama geçinlcmediğini söyledl. Bunda ılgilı yasada ko- nulan Toplu Konut ve Spor To- to'dan gelen payların yeni yasal düzenlemelerle ortadan kaldırıl- masının etkılı olduğunu kaydc- den Aksoy, şu görüşlen dılc ge- tirdi: "Konsolide bütçe payı scmbolik olmaktan öteye gide- ınenıiş, İstanbul Büyükşehir Belediycsi payı tahsil edileme- miş ve Milli Piyango ve Türki- ye Jokey Kulübü payı da yakın- da ortadan kalkacak gibi gö- rünmektedir... Bu durumda HDK'nin gerckli yatırımiarı yapması bir yana, mevcııt Ha- zine vc dış kredi borçlarını öde- nıe imkânı kalmayacaktır." Aksoy, mali sorunların aşılma- sı ıçın devletin bulün kurumları- nın seferber edilnıesini ıstedı. Kurul yetkilileri sadece tstanbul Büyükşehir Belcdiyesi'nin öde- mesı gereken kaynağın 19 trilyon lıra olduğuna dikkat çekerken, belediyenın naktı ödeme ycrine altyapı hızmetı götürmekle yetin- diğine işaret ettiler. KİT Alt Ko- misyonu Üyesi CHP Zonguldak Milletvekili HarunAkın ise İs- tanbul olimpiyatı projesinin dün- yada yasası olan tek olimpiyat projesı olduğunu belirterek, yap- tıkları ıncelemelerde sistemin "iflas ettiğini" görduklcnni soy- ledi. Olimpiyat Parkı yapımın- daki ihale usulsüzlüklen ve faz- la ödemelerle kaynaklann hava- ya savrulduğunun anlaşıldığını kaydeden Akın, "Elde 100 mil- yon dolara yapılmış bir Olim- piyat Stadı var. O da lıiçbir şe- kilde kullanılamıyor, rüzgâr nedeniyle futbol oynamaya bi- le elverişli değil" dedi. BaşbakanhkTeftiş Kurulu'nun 15 Temmuz 2004 tanhli raporun- da HDK'nin Ohmpık Park saha- sı uygulama ımar planı, genel yerleşim planının hazırlanması, altyapı tatbikat projelerı ıle hız- metlerin araziye aplikasyonu ve ılave ışlerini verdiği Altınok- Akabe Mühendislik Müşavirlik firmalarına 2003 rakamlarına gö- re 3.7 trilyon lıralık fazla odeme yapıldığını belırledı tkı şırketin 1 yıl devlet ıhalelennden yasak- lanması istenen raporda şu sapta- malara yer verıldi: "Yapılmamış hizmetleri ve projeleri, planlan yapılmış gi- bi ya da yapılandan fazla gös- tererek, projelendirilmelere ilişkin formülleri hatalı alarak ve formülleri yapılmış olan iş- lere uygun olarak almayarak, sözleşme kapsamında ve ilave işlcrde 2003 yılı fiyatlarıyla toplam 1 trilyon 834 milyar, ka- mulaştırma işlcmlerinde 1 tril- yon 140 milyar, 16.4.1999 tarih- li protokol ile yapılan işlcrde 825.2 milyar lira olmak ü/cre toplam 3 trilyon 770 milyar li- ra haksız kazanç sağlayıp ida- rczaranna neden olunan hake- diş raporlarında imzası bıılıı- nan yüklenici şirket ortağı En- ver Altınok, şirket vekili Abdur- rahman Altunkaynak hakların- da TCY'nin 339. maddesi hü- kümleri uyarınca işlcm yapıl- mak üzere tstanbul Cumhuri- yet Başsavcılığ'na sııç duyuru- su yapılması gerekmektedir." Ankara'yı ziyaret eden îlk Güney Kore Cumhurbaşkanı olan Roh, başkentte sıcak bir şekilde karşılandı. Beraberin- de Güney Kore'nin önde gelen şirketlerinin üst düzey yöneticile- rinin de bulunduğu bir heyetle Ankara'yı ziyaret eden Roh Moo- Hyun, Türkiye'ye 55 yıl önce Güney Kore'ye asker göndererek ül- kesine destek verdiği için teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Roh, baş- kentteki ilk görüşmesini Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile yaptı. Her iki ülkenin ilişkilerinin "çok boyutlu ortaklık" düzeyine Sıcak karşılama yükseltilmesi yönünde aynı istenci pay- laşmakta olduğuna işaret eden Sezer, "Görüşmelerimiz, birçok konuya bakı- şımızdaki benzerliği birlikte saptama olanağını da vermiştir. Bun- dan mutluluk duyuyoruz" dedi. Başbakan Erdoğan'la da görüşen konuk Cumhurbaşkanı, Irak'taki Kore askerleri için yardım istedi. Erdoğan da yardım sözü verirken iki ülkenin nükleer sorun konu- sunda ortak tavır alması benimsendi. Konuk Cumhurbaşkanı için Cumhurbaşkanı Sezer, akşam onur yemeği verdi. (Fotoğraf: AA) Eski başbakan Yılmaz ve eski bakan Taner'in yargılanmalanna devam edildi Divan'da 'doğru söylemiyof tartışması ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Eski Başbakan Mesut Yılmaz ile eski Devlet Bakanı Güneş Taner'in, Türkbank ıha- lesıne fesatkarıştırdıklaıı savıy- la yargılandıkları Yüce Divan'da, 'İstihbaratçılann doğru söyle- mediği tartışması" yaşandı. Emnıyet lstıhbarat Daırc Başka- nı Sabri Uzun, Alaattin Çakıcı kasetiyle ilgılıYılmaz'a bılgı vc- rildiğini söyledi. Yılmaz'ın avu- katlan, Uzun'un sorulara net ya- nıt vcrmediğini savundular. Uzun ıse avukatlarla tartışmaya gıremeyeceğıni kaydetti. Anayasa Mahkemesi'ndeki duruşmaya Yılmaz ve avukatları ile Taner'in avukatı katıldı Ta- ner, duruşmaya gelmedı Sabah erken saatlerde duruşmayı ızle- mek üzere gelen Türkbankzede- ler ANAPTıların kendilerını tar- takladığını iddia ettileı. Uzun, Çakıcı'nın telefon ko- nuşmalarıyla ılgili kendilerine gelen bılgılenn lçişleri Bakanlı- ğı ve Başbakanlık'a gonderildi- ğini söyledı. Uzun, 3 Ağustos 1998'de Çakıcı'nın ihale sürecın- de işadamı Hayyam Gariboğ- FİKRİ SAĞLAR VE EYUP AŞIK DİNLENECEK Yüce Divan'da dinlenen dönemın Emniyet Genel Müdürü Necati Bilican, Çakıcı'nın Türkbank ıhalesinin arzu etti- ğı şekilde yapılması için nıüdahale edeceğı duyumunu aldık- lannı belirterek "Ancak, ilıaleyi iptal ettirebilecek bir belge bulamadık" dedi. Eski İstanbul Emnıyet Müdüru Hasan Özdemir dc "Alaattin Çakıcı birçok işadamım tehdit edi- yor, işadamları ağzını acaınıyoıdu" dedi. Yılmaz'a bu ko- nuda brıfıng verdigini belirten Özdemir, "Çünkü birçok ye- re mafya sızmıştı" diye konuştu. Dıvan Başkanı Bumın, ara- larında l^ıkri Sağlar, Eyüp Aşık,YaşarYazıcıoğlu'nun da bu- lunduğu kışılerın dinlenmesine karar venldığım bıldırdı Bu- mın, dunışmanın 17 Mayıs Salı gunüne ertelendığını açıkladı. lu'nu tehdit ettiğinc ilişkin bılgı notu geldiğini, bunu lçişleri Ba- kanlığı ve Başbakanlık'a gön- derdıklennı kaydetti. Uzun, Yü- ce Divan Başkanı Mustafa Bu- min'ııı "Fıkrı Sağlar ile emniye- tin kaseti aynı mıydı" sorusu üzerine, kasetın aynı olduğunu belirterek "Sağlar'a bu kaset Çakıcı ya da bizim görevliler tarafından vcrildi. Bundan hâ- lâ üzünlii duyarını" dedi. Uzun, kaset hakkında Yıl- maz'a bılgı verip vermediğinin sorulması üzenne, "Bizim bilgi gizlememiz söz konusu değil. Ancak 'Bu tcybi çözün getirın. İlgılı makamlara sunacağını' di- yemem. Adli işlemdir" dedi. Uzun, Yılmaz'ın "3 Ağustos 1998 Pazartesi günlü Gariboğ- lu'nun tehdit edildiğini içeren bilgi neden benden gizlendi. Emniyet teşkilatı içindeki bil- gi eksikliği bizim yapmamsız gereken tasarrufu engellemiş- tir" demcsi üzerine, "Bilginin derlenmesi İslanbuPdaki adli çalışma içindir. Kararın alınış nedeni Çakıcı'dır. Dinleme ka- rarı idari işlem değil, adli iş- lemdir. tdari işlem kısnıı ken- disine intikal ettirilmiştir. 3 Ağustos da pazar günüdür. Tartışmaya giremem" dedi. Yılmaz'ın avukatı Uğur Ala- cakaptan, 3 Ağustos'un pazar değil, pazartesi olduğunu belirte- rek gerçeğin yansıtılmadığını sa- vundu. Bunun üzenne yenıden söz alan Uzun, 3 Ağustos 1998 tanhının pazar günü olduğunda ısrar ettı Sanık avukalları, Uzun'un sorulara net ccvap ver- mediğını söylediler Güneş Ta- ner'in avukatı Ömer Lütfü Av- şar da Uzun'un doğrulan söyle- mediğini ileri sürdü. Uzun, soru- lar uzerinc kasetin ıçerığını asla bilemeyeceğini ama tehdit ve şantaj olduğunu bildiğini söyle- dı Döncmin tstanbul Emniyet ls- tıhbarat Şube Mudürü Niyazi Palabıyık, 13 Mayıs 1998 tarih- lı yazıda ılk kez Türkbank ihalc- sinde olması muhtemel gelişme- lerin yer aldığını, bunlan isim ve şirket bazında evraka döktükle- rini anlatarak bu yazıyı lstıhba- rat Daire Başkanlığı'na gönder- dıklennı söyledi. Maliye Bakanı, 2 yılda 399 trilyon liralık 'vergi uzlaşması' yapıldığını söyledi Unakıtan ^sıfirlamaları9 açıklamadı MURAT KIŞLAL1 ANKARA - Maliye Bakanı Kemal IJnakıtan, bakanlığına bağlı Merkezi Uzlaşma Komis- yonu'nun 2003 ve 2004 yıllann- da kaç mükellefin, nc kadarlık matrahının "sıfırlandığını" açıklamaktan kaçındı. Bakan Unakıtan, CHP Diyar- bakır Mılletvekılı Muhsin Koç- yiğit'in "2003 ve 2004 yılları iti- barıyla Merkezi Uzlaşma Ko- misyonu'ııda görüşülereksıfır- lanan matrah ve ınükcllef (ger- çek ve tüzel kişi) var mıdır? Varsa, matrah tutarı ne kadar- dır? Mükellef sayısı kaçtır" so- rusuna, "vergi mahremiyeti kapsamında" olduğu gerekçe- sıyle yanıt vermedi. Buna karşın Unakıtan, Koçyi- ğit'in benzer nıtelıktekı bir soru- suna yanıt vererek Uzlaşma Ko- mısyonu'na 2003 yılında 38 mü- kellefin 57.3 trilyon liralık, 2004 yılında ıse 81 mükellefin 341.9 trilyon liralık matrahının geldiği- ni açıkladı.CHP'lıKoçyiğit "Ga- rip! Bu ııasıl iş anlamadım. Ben isim sornıuyorum ki, sıtirlanan matrahın tutarını soruyorum. Niçin vergi mahremiyetine gir- sin? Madem o vergi mahremi- yetine giriyor, o zaman toplam uzlaşılan mükellef ve matrahı niye açıklıyor?" dıye tepkı gös- terdı.Komisyon bakanlık müste- şarı Hasan Basri Aktan, Müste- şar Yardımcısı Mehmet Şirin ve Gelırler (ienel Mudurvckili Os- man Arıoğlu'ndan oluşuyor Komisyon, Bursa Çekırge Ver- gi Dairesi 8460000422 numaralı mükcllefine çıkanlan 5 trilyon li- ralık vergi ve cezasını, TÜSİ- AD'ın eski başkanlarından Mu- harrem Kayhan'a aıt Söktaş fir- ması ile Denızbank'ın ve Bolu Tuneli'ni yapan ltalyan Astaldı fırmalannın vergi borçlarını "sıfırlamıştı". Taşkent Gök gurııltıılıı GUNDEM MUSTAFA BALBAY • Baştarafı 1. Sayfada lanıyor. Bugün iktıdarda olanlar ıddıaları yalanlamakla ve dokunulmazlık zırhının ardına sığınmakla yetiniyor. Eski bakanlardan Cavit Çağlar daha önce sahibi olduğu Interbank'tan Bankalar Yasası'ndaki engelle- ri aşarak kendi hesaplarına para aktarmakla suçla- nıyordu. Çağlar siyasal gücünün yerinde olduğu gun- lerde bu tür iddıalara pek de aldırmıyordu. Ancak partisı iktidardan düşünce hakkındaki suç- lamalar yeniden öne çıktı, yargılandı. Sonuç şu: Yargıtay 11. Ceza Dairesi Interbank davasında Bur- sa Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği 3 yıl 10 ay ağır hapis, 189.7 trilyon liralık para cezasını onayladı. Çağlar'ın bakanlığı dönemı ve sonrasında iyi bir si- yasal denetim mekanızması olsaydı, belki Çağlar da böyle bir girişimde bulunmayacaktı! • • • Eski ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz ve ANAP'ın iktidarda olduğu dönemin Devlet Bakanı Güneş Taner, Türkbank ihalesıne fesat karıştırmak- tan Yüce Divan'da yargılanıyor. Yargılama dün de de- vam etti. Yılmaz ve Çiller'le ilgılı iddıalar 1990'ların ikinci ya- rısı boyunca Türkiye'nin gündemini oluşturdu. Gün oldu karşılıklı aklandılar, gün oldu birbırlerı hakkında komisyon kurdurdular. DSP-MHP-ANAP iktidarında iddialar rafa kalktı. AKP iktidara gelince fezlekelerin kapaklarını yeni- den açtı. Meclis, bu dosyalar Yuce Divan'lık dedi ve yargı surecı başladı. Yılmaz yargılama sonucunda hüküm gıyerse, boy- numuz kıldan ince dıyecek. Beraat ederse, diyecek ki: - En temiz siyasetçi benim. Yıllarca hakkımda id- dialar ortaya atıldı, en yüce mahkeme bu kararı ver- di! Bu süreç çok daha önce başlamış ve bugüne bir şey kalmamış olsaydı, belkı de kımı AKP'liler ihale- ler konusunda bu kadar zaaf içinde olmazdı. • •• Geldik bugüne... Maliye Bakanı Kemal Unakı- tan'ın yönetim kurulu üyelığinı yaptığı bir özel finans kurumu hakkında ağır bir iddia var: Hayali ihracatta rol oynamak! İddia gerçekten ağır. Bir Maliye Bakanı'nın en son karşılaşmak ısteyeceği durum. Unakıtan Cumhuri- yet'te llhan Taşcı, Milliyet'te Nedim Şener imzalı bu habere ılk 3 gün şu karşılıkları verdi: - Aptesımden şüphem yok... - Çiğ yemedik ki karnımız ağrısın! Ancak iddıalar örtülebilir cinsten değildi. AKP gru- bunda Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır, Ha- tay Milletvekili Fuat Geçen, istanbul Milletvekili Nev- zat Yalçıntaş, Amasya Milletvekili Hamza Albay- rak, Unakıtan'a ilişkin suçlamaların sık sık karşıları- na geldiğini söyleyip açıklama ıstedıler. Unakıtan so- nunda dün yazılı bir açıklama yapmak durumunda kaldı. CHP'den AKP'ye geçen Ağrı Milletvekili Cemal Kaya hakkında ıse aldığı ihalelerle ilgili fezleke hazır- landı. Korkarız siyasetteki bunca leke, pek çok fezleke kaldıracak. 10 yıl sonra kurulacak mahkemeleri görür gibıyız! ankcumcı cumhuriyet.com.tr Erdoğan'a Öcalan mektuhu • BAND1RMA (AA) - AKP Balıkesır Millet- vekili Turhan Çomez, teror örgülü elebaşısı Ab- dullah öcalan'ın, avukatları aracılığıyla "düşün- celerını ve örgütun stratejılerini yandaşlarına deklare ettığını içeren bir mektubu" Başbakan Erdoğan'a ılctılmek uzere Başbakanlık Özel Ka- lem Müdurlüğu'nc tcslim ettiğini söyledı. ÇÖ- mez, yenı yılın ılk gunlerinden ıtibaren avukatla- rın Öcalan ıle cezaevindc yaptıkları görüşmele- rın tutanaklarını, kendilerine ait inlernet sitele- rınden taradığını bıldirdi Çömez, Erdoğan'a te- rör örgütü elebaşısının cc/aevinden avukatları marıfetıyle örgütü vc sempatizanlarını yönlendir- mesınin yanlış olduğunu beyan ettiğini belirtti. Emniyet önünde kurşun yağmuru • İZMİR (Cumhuriyet Ege Bürosu) - iz- mir'ın Kemalpaşa ılçesındc, kendisini aldatlığı ıddıasıyla eşı Tıjcn A'yı olduren Kenan A'nın babası; ölen kadının akrabalarından bıriııi öl- dürdü, ıkısı polıs 4 kışiyi dc yaraladı. Halen tu- tuklu bulunan Kenan A. hakkında şikâyetçı ol- mak üzere ılçc emnıyet mudürlüğüne gelen Tı- jen A'nın akrabalan, çıkışta zanlımn babası emeklı polıs memuru Kemal A. tarafından kur- şun yağmuruna tutuldu. Yusuf Özbek olay ye rınde ölürken polıs memurları Erdal Uysal ve Mustafa Yavuz ağır şekilde yaralandı. Toplam 4 kışının yaralandığı olayda polis memurlarının hayatı tehlıkesının bulunduğu öğrenildi. ACIKAYBIMIZ Cemıyetırniz IJyesi, Süreklı Basın Kartı Sahibi Değcrli Arkadaşımız • t ESEN UNUR 14 Nısan 2005 Perşembe günü vefat etmıştır. Kaybı topluluğumuzda büyuk üzüntü yaratan Esen Ünür'un cenazesi 17 Nısan 2005 Pazar günü öğle nanıazının ardından Kocatepe Camıı'nden alınarak Karşıyaka Mezarlığf nda toprağa verilccektir. Esen Ünür'e Tanrfdan rahmet, kederli ailesıne ve üyelerimıze başsağlığı dileriz. TÜRKİYE GAZETECtLER CEMlYETİ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog