Bugünden 1930'a 5,452,388 adet makaleKatalog


«
»

16 NİSAN 2005 CUMARTESİ + CUMHURİYET SAYFA HABERLER Uzmanlar toplanıyor • İSTANBUL(ANKA)- Basın meslek örgütlennin girişimleri sonrasında Adalet Bakanhğı tarafındanTCY'de değişiklikleri belırlemek amacıyla oluşturulan çalışma grubu, bugün ikinci kez bir araya gclccek. Adalet Bakanlığı'nda sabah 9.30'da başlayacak toplantının ilki 13 Nısan günu yapılmıştı. Türkıye Gazeteciler Cemiyeti'nden yapılan açıklamada, yarın yapılacak toplantıya Gazeteciler Cemiyetı'nı temsilen avukat Fikret llkiz'in katılacağı duyuruldu Iş-Kup'da 14.4 katrilyon binikti • ANKARA (Cumhuriyet) - îşsi/lik Sigortası Fonu gelirleri 2005 Mart sonu ıtibanyia 14 katrilyon 955 tnlyon liraya ulaştı. Fonun giderlerinın çıkarılmasından sonra varlığı 14 katnlyon 430 trilyon liraya ulaştı Fonun gelirlerinin 8.8 katnlyon lirası faizden, 4.5 katnlyon lirası işçi-işveren primlcrinden, 1.6 katnlyon lirası ise devlet katkısından sağlandı. Fondan mart ayında 84 bin 229 kışiye toplam 22 tnlyon 285 milyar lira ödeme yapıldı. Böylece kışı başına yapılan ödeme rakamı 265 milyon lira olarak gerçekleşti Inönü'nün evi 23 Nisan'a hazır • ANKARA (Cumhuriyet) - Pembc Köşk olarak bılınen "tsmet Inönü Evı", 23 Nisan Ulusal Egemenlık ve Çocuk Bayramı dolayısıyla zıyarete açılacak. lsmet Inönü'nün cumhurbaşkanı olarak 2. ©üiiya Sayaşı'mfltzşı; ^ ^ günlerinde çahştığı v ' , Cumhurbaşkanlığı jj Köşkü'ndekı kütüphane, » ziyaretçileri geçmışın ; yaşandığı güıılere j göturmek için yenıden çanlahdınldı. Serginın tamtimı nedeniyle bugün mt 17.00'de Pembe ,'Koşk'te tanıtım toplantısı * düzenlenecck. .Ankara'dakarpuz tezgâhlam yasak \ • ANKARA «(Cumhuriyet Biimsu) - Ankara Büyukşehir % Beledıye Meclisi, "AB'ye \ üyelik sürecindeki J Türkiye'ye, yol î I6narlannda tezgâh İkurulmasının n(y4]kışmadığı" î gerekçesiyle, çadırlı •î karpuz tezgâhlannın „ kurulmasını yasakladı " Büyüks.ehir Beledıye Başkanı Melih Gökçek'in başkanlığında yapılan beledıye meclisi toplantısında, gündem dışı önergeler görüşüldü. Karpuz tczgâhlarını kaldınlmasına yönelik i önergeyi okuyan Gökçek, * kendısinin de önergeden yana olduğunu belirtti. ıi Önerge oyçokluğuyla ! kabul cdildi. j'Atama ?yasayauygun' • ANKARA (Cumhuriyet Biirosu) - îçişlerı Bakanhğı, Bakanhk Müsteşan Şahabettin Harput'un asaleten ı görevlendirilmesinin anayasaya ve yasalara uygun şekılde yapıldığmı bildirdı. tçışlen Bakanhğı Basın Müşavırlıği'nden yapılan açıklama ile Şahabettin Harput'un musteşarlık görevıne asaleten atanmasına ılışkın , ıddıalara yanıt verildı. Açıklamada, Harput'un kendı ınısiyatifiyle asaleten ımza atmadığı belirlilerek "lçışleri Bakanhğı Müsteşarlığı'na Vali Şahabettin Harput'un asaleten görevlendınlmesı anayasa ve kanunlara uygıın bir şekilde yajglmıştır" denildi. Erdoğan'a rağmen AKP grubunda açıklamalarınm yeterli olmadığma inananlar var UnakıtanrahatsızlığıEMtNEKAPLAN ANKARA - Malıye Bakanı Kemal Unakıtan'ın Albaraka Türk'te yönetici oldıığu dönem- de hayali ihracatyaptığına ılış- kın ıddıalar, AKP ıçinde rahat- sızlıkyarattı Grup toplantısın- da bazı mılletvekıllen, Başba- kan Tayyip Erdoğan'ın sahip çıkmasına karşın Unakıtan'dan açıklama istedi. Unakıtan ile ilgili iddıalar, AKP'yı zorluyor. Son grup top- lantısında Başbakan Tayyip Er- doğan'ın sahıp çıkmasına kar- şın bazı milletvekıllen Unakı- tan'dan açıklama yapmasını ıs- tedıler. Hatay Milletvekili Fu- at Geçen, "Sayın bakan hak- kuıda gazetelere yansıyan bazı • Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın Albaraka Türk yöneticisi olduğu dönemde hayali ıhracat yaptığına ilişkin raporlar AKP'li milletvekilleri arasında da rahatsızhk yarattı. Bir grup milletvekili Unakıtan'ın daha kapsamlı bir savunma yapmasını isterken Yalçmbayır, etik kurulu oluşturulmasını önerdi. müfettiş raporları var. Bir açık- lamayapması laznn" derken ts- tanbul Milletvekili Nevzat Yal- çıntaş da Unakıtan'ın yaptığı açıklamalan yetersiz bularak "Mutlaka bir yazıh açıklama yapın" dedı Amasya Milletvekili Ilam- za Albayrak ıse seçim bölge- lennde bu iddiaların kendıle- rine sorulduğunu vurgulaya- rak "Bize bir yazıh bilgi notu gönderirseniz çokiyi olıır. Çiin- kü gittiğimiz her ycrdc bize bıınları soruyorlar" dedı Eskı Başbakan Yardımcısı Ertuğrul Yalçmbayır, yolsuz- luklarla mucadcle için parti ıçın- de bir etik kurulu oluşturulma- sı gerektigini söyledi. Millet- vekili ve bakanlarhakkındaki id- dıalann etik kurulunda değer- lendirilerek bir rapor hazırlan- ması, Meclis Başkanı ya da Baş- bakan'a bu raporlann sunularak gereğınin yapılması gerektiğı- ni anlatan Yalçmbayır, "Bu şe- kikleetik kıırullar ohışturularak partilcrin siyasi ahlak kuralla- n yükseltilebilir. MiUetvekille- riııiıı ihalelere karışmalan etik değU" dıye konuştu. Açıklığın ve denetımin sağ- lanması gerektigini, aksı tak- dirde bu ıddıalann giderek aı- tacağına işaret eden Yalçmba- yır, denetım mekanızmalannın yenıden du/.enlenmesı, millet- vekili dokunulmazlığının yalnız- ca kürsüyle sınırlandınlmasi gerektigini söyledi. Yalçmba- yır, "Milletvekiliileyurttaşara- sııula aynm gözetilmesi doğru değildir. Milletvekilleri, bilgi ve belgelere ulaşabilmeli, kendi gruplannda kendi bakanlany- lailgilietkin denetimgörevutiya- pabilmelidir" görüşunü dile ge- tirdi. Ankara Milletvekili Ersön- mez Yarbay, iddıalardan yola çıkılarak bir yorum yapmayı doğru bulmadığını belırterek "Davalar görüldükten sonra mahkeme bir karar verirse za- ten hukııkiprosedürçalışır" de- di. Unakıtan'ın açıklamaları- nm kendisinı tatnıın ettığını kay- deden Yarbay, milletvekili do- kunulmazlığının yeniden göz- den geçınlmesi gerektigini, ak- si takdırde bu tartışmaların sü- rüp gideceğıne dıkkat çekti. AKP MYK'NÎN KARARI Kaya'ya disiplin Şahin'e koruma İdris Nainı Şahin. ANKARA (Cumhu- riyet Bürosu) -AKP yö- netimi, Enerji Bakanlı- ğı'ndaki operasyonda ıhale pazarlığına girdi- ğı saptanan AKP Ağrı milletvekili Cemal Ka- ya'yı disiplin kuruluna göndermeye hazırlanır- ken aynı dosyada suçla- nan AKP Gene) Sekre- teri İdris N<dm ŞahfatHv korumaya aldı Enerji operasyonu başladığında telefbn ka- yıtlannda adları geçen Cemal Kaya ile AKP Batman milletvekili Ne- zir Nasıroglu'nıın duru- mu AKP Merkez Yü- rütme Kurulu'nda ele ahnmıştı MYK'de gö- revlendınlen birkomis- yon ikı mılletvekılıyle il- gili inceleme yaptı Par- ti yöneticilerinın rapo- runda, Kaya hakkında- kı ıddıalann partiyi yıp- rattığı behrtılırken am- casının oğlunun şırketi nedeniyle suçlanan Ne- zirNasıroğlu'nun ıhale- lerle doğrudan bağlan- tısının saptanmadığı be- hrtıldı. Parti yönetici- leri, Cemal Kaya hak- kında işlem yapılması için Ankara Cumhunyet Başsavcılığı'nın iddi- anamesını bekleyeeek- lennı belırtmışlerdi Savcılığın ıddıaname- sinde Cemal Kaya doğ- rudan ihale pazarlığı yapmakla suçlanırken AKP Genel Sekreteri Idns Naım Şahin'in de • AKP yönetimi, enerji operasyonunda suçlanan parti yöneticisi îdris Naim Şahin'i korurken CHP'den transfer ettıği Cemal Kaya'yı disipline sevk edecek. burokratlara baskı yap- tığının belirtilmesi ge~ hşmelere yeni boyut kat- tı. Ancak suçlanan Şa- hin'ın de ıçınde bulun- duğu AKP MYK, bu üyesiyle ilgili işlem yap- mayı duşünmüyör. Ce- mal Kaya'nın ise hak- kındakıfezlekeTBMM Başkanlığı'na ulaştıkr tan sonra partj yönptp'' mince ihraç istemıyfe disiplin kuruluna sevk edılmesi bekleniyor. AKP Genel Başkan Yardımcısı Akif Gulle dün gazetecılenn soru- ları üzerine, "Şunuaçık ifade etmemiz gerekir, AKP yolsuzlukla mü- cadcle etmek için elin- den gelen her şeyi yap- mayıkamuoyuna taah- hüt elıniş ve bu şekilde iklidara gelmiş bir par- tidir" dedı Gülle, enerji operas- yonuyla ılgılı şu değer- lendirmeyı yaptı: "El- bette bağımsız nıahke- meler bu konuda kirıı olursa olsun gereğini ya- pacaktır. Bi/im açımız- dan da siyasi boyutu vardır. Hiçbir kişi veya kıırııiM hakkında, vas- fı, pozisyoııu ne olursa olsunyargısızinfaz yap- mamahyız. Eğer parti ilkelerine, parti hedef- lerine aykın bir hareket söz konıısu olursa AKP gereğini yapacaktır. Bundan hiç kimsenin zcrrece şüphesi olma- ınası lazım." ÇİZMEDEN YIJKARI MUSA KART YANLIŞ ANUMA YAVRUM... SANA MİLLt HASSASİYETİMİ ĞÖSTERMEK İSTİYORUM !.. musakart@yahoo.com Prof. Yenisey, yasanın 1 sene daha ertelenmesi gerektigini söyledi TCY yolsuzhıldarı da ^örtecek' tstanbul Haber Servisi- Bahçeşe- hır Unıversıtcsi Hukuk Fakültesı öğretim Üyesı Prof Dr. Feridun Yenisey, 1 Haziran'dayenı lCY'nin yümrluğe girınesiyle, açılmış ve görülmckte olan yolsuzluk davalan bakımından "örtülii aPfın ortaya çı- kacağını söyledi. Bahçeşehir Ünıversıtesı Global Hukuk Programlan Direktörlü- ğü'nün Istanbul Goethe Enstitüsü ış- birliğiyle düzenledığı "Yolsuzluk ve Rüşvetle Mücadele Sempozyu- mu"nun ılk oturumu, Florya'daki Şukru Balcı Polis Meslek Yukseko- kulu'nda gcrçekleştirildi. Sempoz- yumda konuşan Prof Dr. Yenisey, yenı TCY'nın, ıddianamelerde onemli değişiklikler öngörduğunü belırterek "Açılmış ve görülmekte olan davalara eski iddiaııamelerle devam etmekhukuken mümkiin ol- mayacak ve ek iddianame düzenle- nemeyecek. Dolayısıyla bugün mü- cadele etmekte olduğuıııuz yolsuz- luk fülleri bakımından örtülü bir af ortaya çıkacaktır. Benyeni TCY'nin paket bir sene daha yürürlüğe ko- nulmaması gerektigini düşünüyo- rum"diye konuştu Prof Dr Yeni- sey, yeni TCY'nin "etkuı pişman- hgı*1 da genış. biçimde uygulayan biı sisteme sahıp olduğunu belirte- rek "Rüşvet suçlannda etkin piş- manlığın kaldıı ılnıası gerekiyor" dedı. Marmara Üniversitesı Hukuk Fakültesı Oğretım Uycsi Prof. Dr. Emin Artuk da yenı TCY'nin aceleye getiıildiğinı söyledi Akaryakıt kaçakçılığmdan yargılanan Mardin milletvekilinden kayıt dışı savunması Bölünmez'den kaçakçdara övgü ElVltNEKAPLAN ANKARA - Akaryakıt ka- çakçılığından yargılanan Ba- ğımsız Mardin Milletvekili Sü- leyman Bölünmez, akarkayıtka- çakçıhğının üoğu ve Gıiney- doğu'da ekonomıyı canlandır- dığını söyledi. Kaçakçılık nede- niyle devletın vergı kaybının ekonomiye yeni yatınm olarak dondüğünü savunan Bölünmez, kendısıne yetki veıiliıse akarya- kıt kaçakçıhğını lOgündebıtı- receğını ılen surdıi. TBMM Akaryakıt Kaçakçı- lığınt Araştırma Komisyonu, akaryakıt kaçakçılığı suçlama- sıyla hakkında dokunulmaylık dosyası bulunan Bağımsız Mar- din Milletvekili SüleymanBö- lünmc?'i dinledi. Hakkındakı dosyayı hazırlayan müfettışın komısyonda uzman olarak gö- rev yapması nedeniyle ozAl biı göruşme isteyen Bölünmez, kendisıne yetki verilmesı duru- ımında kaçakçılık sorununu 10 gün ıçınde çozmeye ha/ır oldu- ğunu söyledi Bölunme/, mil- letvekillerının tüm ısrarlarına edebilme şanslannın olmama- sı" olarak sıraladı "Yapıp da yapmamış havasıyaratan ya da yanıll ıcı bilgi vermek istemedi- ğuıi" kaydeden Bölünmez, dev- letın vergı kaybı konusunda şu nomiyedönüyor.Bunun öbür 5 lirası çeşitli insanlara gidiyor, onlar da araba alıyor, daire alı- yor, bilmem ne alıyor. Tabii ki bu harekctlilik öbür insanlann cebine girdiği zaman tabiri ca- • Akaryakıt kaçakçılığmdan yargılanan Mardin milletvekili Süleyman Bölünmez, kaçakçılığı savunan açıklamalar yaptı. Kaçakçılığın bölge ekonomisini canlandırdığını savunan Bölünmez, formülünü açıklamadığı bir yöntcmle kaçakçılığı 10 günde bitircbileceğini ileri sürdü. karşın bu konudaki formülünü açıklamadı. "Çeşitli yer, kişi, yöre ve in- sanlannbu iştenmenfaatı var" dıycn Bölünmez, kaçakçılığın nedenlenni "İnsanlann ekono- mik darboğa/ı, ıııaaşlann yet- memesi, taşıma yapan araçla- rın yetersiz oluşu, dağıtım şir- kctlcrinin pazarda büyük payı olan !jiı ketleıe karşı rekabet açıklamayı yaptı: •'Dcvlelinıi/in lOliralıkolan kaybı direkt bir kişinin ccbinc girmemektedir; bu, çeşitli yol- larla, çeşitli kişilere dağılmak- tadır. Bugün bir dağıtım şirke- (inin mcnfaat sağladığı rakam İU liraysa bunun bclki 4-5 lira- sını alıyor. Bu 5 lirasıyla da yi- ne yurtta yatınm yapıyor, yine bir istihdam yarabyor,yine eko- izse helal durumda giriyor." Kaçakçılığın zaman zaman devlet politikası olarak destek- lendığını ıleri suren Bölünmez, bu nedenle ışın çığırından çık- tığını ve kesılmesi gerektigini söyledi. Bölünmez, "BizimDo- ğu'da Mardin, Midyat, Urfa, Antep, Bitlis, Muş hepsi bun- dan İaydalanmakta. Oralara kadar gitmekte, oı adaki eko- nomiyibiryerdecanlandurmak- ta bu akaryakıt Kaybolan 10 li- ra devletin 10 lirası, devlet 101i- rayı dönüp de, oralara harcasa, belki daha faydalı olacaktır" di- ye konuştu. Bir tesise gelen kaçak akar- yakıtın tenekeyle satıldığını, te- neke hizmeti veıenin de para kazandığını, diğer taraftan tak- sıcının ucuz benzin aldığı ıçın ucuza yolcu taşıdığını kayde- den Bölünmez, "Buradaütülen, lOlirakaybauğrayandevletimiz- dir" dedi. Yetkililerin tersıne akaryakıt kaçakçıhğının denız yoluyla de- ğil kara yoluyla yapıldığmı ile- n süren Bölünmez, milletvekıl- lennın kaçakçılığın deniz yoluy- la yapılıp yapılmadığı konu- sundakı ısrarlı sorulan üzenne "Yapılabuir,yapılıyor diycmem, yapılmıyor da demiyorum" di- ye konuştu. POLİTtKA GÜNLÜĞÜ HtKMET ÇETİNKAYA HataylıRemzi'ninDüşü... GİRNE - Akdeniz'in hışırtısı kıyıya vuruyor. Yat li- manına doğru yürürken üç genç ellerinde bira şışe- siyle dolaşıyor. Gıme'nin kordonboyu kalabalık... Çoğunluk Hatay, Adana, Mardin'den gelen genç- ler... Aynı görüntüleri öğle saatlerinde de görmek olası... Yaşları 20-25 arasında değişen gençler Girne'ye iş bulmak için gelmişler. Bazıları ınşaatlarda çalı- şıyor. Girne giderek bozuluyor. Çarpık yapılaşma en çok Gırne'de göze çarpıyor. Dağ taş konut. 200-250 bin sterline satılan konutlar bir yıl önce alıcı bu- luyordu Şimdilerde ise bir durgunluk var konut sa- tışlarında. Konuştuğum emlakçilerden Yakup Derviş, "Ko- nut satışlan durursa Kuzey Kıbrıs'ta ekonomi çö- ker" deyıp ekliyor: "En büyük müşterilenmiz Ingilizlerdi. Son aylar- da bir hava esti, satışlar durdu." Soruyorum: "Nasıl bir hava estı?" Yakup Derviş: "Girne ve çevresi Rumlann tapulu arazileri. Bir gün Rumlar bu yerleri geri alacak korkusu başladı Ingı- lizlerde. Bazı davalar var. Bu davalan Rumlann ka- zanacağı söyleniyor Ingiliz mahkemelerinde." Bu arada Hatay'dan gelen gençlerle konuşuyo- rum... Inşaatlarda çalışıyorlar... Hataylı Remzi, "Abi" diyor, "Belki buradan Rum kesimıne gidip iş bulabilirim". Soruyorum Rem- zı'ye, "Neden Rum kesimi" diye. Remzi, "Orada iyi para varmış, hayat güzelmiş" diyor. Remzi duşler kuruyor. "Belki bir Rum kızı bulup evlenirim..." Remzi'ye "Sen Türkiye'den geldin, gidemezsın" deyince de şu yanıtı alıyorum: "Yapanz be bir şeyler..." Kuzey Kıbrıs'ta "fiş" verme alışkanlığı yok. Lokan- tada, kahvede, bir şeyleryediğinizde içtiğinizde, bir mağazada alışveriş ettiğinizde fiş vermiyor- lar. Istemek zorundasınız... Ercan Havaalanı'ndakı gümrüksüz satış mağa- zalarında da var fiş vermeme alışkanlığı... ••* Kuzey Kıbns Türk Cumhurıyeti'nde yarın yapıla- cak cumhurbaşkanlığı seçimlerini Mehmet Ali Ta- lat'ın kazanacağını herkes biliyor... Talat, gazetelere verdığı ılanda da "dönem baş- ladı" deyip ekliyor: "Şimdi Avrupa zamanı..." Mağusa'nın tarihi Namık Kemal Alanı'nda yapı- lan mitıngde konuşan Mehmet Ali Talat, Rauf Denk- taş'açattı... Dedi ki: "Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na halkın sancağını dikıp orasını halkın malı yapacağız. Eğer çözüm is- tiyorsak, eğerAB ıstiyorsak, eğerdünyayla bütün- leşmek ıstiyorsak gücümüzü bırleştırelim." Mehmet Ali Talat'ın Mağusa'daki mitingi çok sö- nüktü. Sadece konvoy heyecanlıydı... Oysa Talat en iddialı adaydı... Bunun nedenini sordum... Işte yanıtı: "Halk gelecek için kaygıli!.." Lefkoşa'dakı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan eş- yalarını toplayan Rauf Denktaş, bir kenaraçekilme- yıp Mehmet Ali Talat'ı yakından izleyecek... Denktaş diyor kı: "Bir kenara çekilip emekliliğımın tadını çıkarır- dım ama dava henüz bıtmedi. Bakıyorum, Talat durmadan Avrupalı olma sözü veriyor ınsanımıza. Nasıl Avrupalı olacağız? Ben onlara bir devlet bı- rakıyorum. Bakalım onlar ne yapacak?" Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, seçımlere bir gün kala "Bağımsızlıktan vazgeçemeyiz" deyip ekliyor: "Egemenlik haklarımızı korumalıyız. Ben banştan yanayım..." Kuzey Kıbrıs'ta "Statükoya karşıyız, kalıntılarını fe- mizleyeceğiz" dıyenler yine öne çıkmışlar... Slogan şu: "Türkiye işgalcidir!.." Bunun arkasında şu yatıyor: "Türkiye askerini çeksin, Ada'ya barış gelsin..." Bunun nedenini anlamak gerçekten zor!.. ••• Yazıma noktayı koydum... Tam bu sırada elektrıkler kesildi yine... Otelden dışarıya çıktım... Yat Limanı'na doğru yürürken Hataylı Remzi ile karşılaştım... Elinde bıra şışesı vardı Remzi'nin. Deniz kıyısın- dan karşıya bakıyordu.. Sanırım düşleriyle baş ba- şaydı Remzi. Rum kesiminegi- decek, güzel bir kızla evlenıp mutlu olacaktı. Zaten insanoğlu düşleriyle yaşamaz mı? Talat'ın dedıği gibi... Avrupalı olma düşü!.. hikmet.cetinkaya(i7 cumhuriyet.com.tr Faks numaramız: 0212/ 513 90 98 Radikal öğretmene sınır dışı • AMSTERDAM (AA) - Hollanda'da radikal görüşlen savunduğu ve yasadışı olarak ülkede bulunduğu gerekçesiyle geçen şubat ayında gözaltma alınan bir Türk dın dersı öğretmeni sınır dışı edıldı Adalet Bakanhğı sözcüsü, dın dersi öğretmenınin Türkıye'ye gitmek üzere uçakla gonderildiğini söylerken öğretmcnin kimlığıne ılışkın bilgi vermedi. istıhbarat birimine göre, ülkede ıkamet izni bulunmayan dın dersi oğretmeııı, Batı aleyhtan ve demokrasi karşıtı görüşlcri yaymaya çalışıyordu. Imap'da tahliye taleplerine ret • İstanbul Haber Servisi - TMSt tarafından el konulan Imar Bankası'na ilişkin gıyabı tutuklu Kemal, Yavuz ve Hakan Uzan'ın da aıalarında bulunduğu 28 sanığın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 8 Ağır Ceza Mahkemesı'nde gorulen duruşmaya tutuklu sanıklar Eıol Hürbaş, Hılmı Başaran, Bahattin Uzan, Mustafa Akar, Tacettın Pak ve Yeşim Öztürk ile bazı tutuksuz sanıklar katıldı. Sanıklann tahliye taleplerini reddeden mahkeme heyetı duruşmtyı erteledi. v
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog