Bugünden 1930'a 5,454,175 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA + CUMHURİYET 16 NİSAN 2005 CUMARTESİ 4 HABERLER DUNYADABUGUN ALİ StRMEN Depin Devlet Mazl Oldu Artık Sığ Rejlm Var Toktamış Ateş'in 14 Nisan tarihli "..'Derin Devlet' Soytarılığı" yazısını okuyunca kızmasın- daki haklılığı kolaylıkla anlıyorsunuz. T. Ateş, yazılarından alıntı yaptığı Yavuz Do- nat'adeğil de, onun konuştuğu kişilere, özellik- le Kenan Evren ve Süleyman Demirel'e kız- mış, Yavuz Donat'ın kanlı bir dönemin eli kanlı sorumlularına kendilerine aklamak imkânı ver- mesine üzülmüş. Üzülecek bir şey yok. Siyasi harabeleri ele alıp, onlardan yola çıkarak siyaset arkeolojisi yapmak, Yavuz Donat'a özgü olmayıp Türk med- yasının pek rağbet ettiği bir türdür. "Derin devlet" kavramı ise bizim sözde demok- rasimizin (hep soykırımın sözdesi olacak değil ya) en çok ilgimi çeken konularından biridir. Benim asıl ilgimi çeken, derin devletin hangi koşullarda, hangi nedenlerle devreye girdiğidir ve derin devlet ile aşikâr, aleni devleti birbirlerin- den ayıran öğeler ve çizginin ne olduğudur... Hepimiz biliyoruz ki, ne her zaman derin dev- lettirdemokrasinin en büyük düşmanı.. ne de de- rin devlettir her zaman devletin çıkarının savun- manı... Ancak kesinlikle söyleyebileceğimiz bir tek şey varsa o da, aleni ya da aşikâr devlet zaafa düşmedikçe, derin devletin devreye giremeye- ceğidir. *•• Dikkat buyurulursa, yukarıdaki tanımlarda de- rin devlet ile ilgili genellemelere girmekten özen- le kaçındım, bir tek aşikâr devletin zaafının de- rin devletin önünü açtığını söylemekle yetindim. Gerçekten de kimi zaman, sığ ya da aşikâr, ya- ni gözle görünen devlet, demokrasiyi şeyhler ve tarikatlarsultasınasokuplaiklikilkesindenuzak- laşarak çiğnemeye başlayıp, halkın çoğalan tep- kisi siyasal iredeye birtürlü yansıyamayınca, 28 Şubat örneğinde olduğu gibi, "derin devlet" devreye girdiğinde, aşikâr devletin daha demok- ratik olduğunu söyleyebilir miyiz? Yine Beyaz Saray'ın "ourboys" (bizim çocuk- lar) diye nitelediği ekibin gerçekleştirdiği 12 Ey- lül darbesinin, devletin çıkarlarını savunmakama- cıyla yapıldığı gibi bir sava, belki de olayları ya- kından izlememiş olanlar inanabilirler. Ama olay- ları bilenler, gerçekte, zorunlu din derslerini ana- yasaya sokarak laiklik ilkesini çiğnerken, Milli Eğitim'in kadrolarını imam hatipçilerle dolduran 12 Eylül darbesinin, devletin çıkarlarıyla hiçbir iliş- kisi olmadığını çok iyi bilirler. •*• Hatta siyaset arkeologları, siyasi harabeleri doğru inceleseler, yani doğru soruları sorsalar, 12 Eylül darbesinde rol oynayan derin devletin darbesinin, aslında üçüncü bir devletin baskısıy- la, bir komşu devletin çıkarları için yapıldığını da ortaya koyabilirler. Gerçekten de, 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı son- rasında, NATO'nun askeri kanadından çekilmiş olan Yunanistan artık buraya geri dönmek isti- yordu. ABD'nin de çok arzuladığı bu dönüş, NA- TO Antlaşması gereği, ancak üye ülkelerden herhangi birinin vetosu olmaması halinde müım- kündü. Yunanistan tarafından Ege'de köşeye sıkıştı- rılmış olan Türkiye'nin burada bir rahatlamaya ulaşmadan "o/ur"unu vermesi, siyasetçi ve dip- lomatlar tarafından sakıncalı görülüyordu. Işte burada devreye derin devletin iktidar yap- tığı, onun temsilcisi Kenan Evren girdi, ve Ro- gers Planı'nı kabul ederek Yunanistan'ın çıkar- larının yaşama geçmesini sağladı. Görüyoruz ki, bu örnekteolduğu gibi, derin dev- let bazen kendisine rakip başka bir devletin çı- karlarını da savunabilir. Ama artık, böyle şeyler için derin devlete ihti- yaç kalmamıştır, şimdilerde sığ rejimler kendi başlarına bu işleri görmeye yetiyorlar. Gerçekten de ne laikliği çiğnemek, nefikri ve- ya nakdi hırsızları baştacı etmek, ne Kıbrıs'ı ver- mek için derin devlete ihtiyaç kalmıştır. Derin devletteki "bizim çocuklar"m yerini, sığ rejimdeki "bizim Hocalar" almışlardır artık. asirmen@cumhuriyet.com.tr 1 YIL6AYHAPÎS DEHAPliderine trafık kesme cezası MAHMUTORAL DİYARBAKIR-DE HAP Genel Başkanı Tııncer Bakırhan, 28 Mart seçimleri öncesin- de Şırnak'ın Cizre ilçe- sınde uyarılara karşın trafiğı kapatarakkonuş- ma yaptığı gerekçesiy- le 2911 sayılı Toplantıve Göstcri Yürüyüşleri Ya- sası'na muhalefet ettiği gerekçesiyle 1 yıl 6 ay hapısle cezalandırıldı. Kars 2. Ashye Ceza Mahkemesı'nde ertele- nen 6 aylık cezası bulu- nan Bakırhan'ın ceza- evine ginnesi gündeme geldi. DEHAP Genel Baş- kanı TuncerBakırhan ve dönemin Şırnak il baş- kanı, şımdıkı Idil Bele- diye Başkanı Resul Sa- dakile döneminCızre il- ce Başkanı Mc'ımetDil- siz hakkında Cizre As- liye Ceza Mahkeme- si'nde açılan dava dün karara bağlandı. KarardaBakırhan, Sa- dak ve Dilsiz'in Ciz- re'deki toplantının 2911 sayılı Toplantı ve Gös- teri Yürüyüşleri Yasa- sı'na aykın olduğu ko- nusunda ilçe emniyet ekiplerınce 3 kez uya- rıldığı belirtildi. Bu uyarılara karşın Bakırhan'ın konuşma- sını sürdürdüğü, ardın- dan da alandaki kalaba- lığın trafiği kapatarak gösteri yürüyüşü düzen- lediği vurgulandı. Mahkeme Bakırhan, Sadakve Dilsiz'in 2911 sayılı yasanın 28/1 mad- desi uyarmca 1 yıl 6 ay hapis ve aynca 346 YTL 78 Ykr ağırpara cezasiy- la ayn ayn cezalandınl- malanna karar verdi. AKP'nin müdahalesinin ardmdan kurumda yaşanan çatışmalara bir de iç darbe eklendi Kızılay'da sulardurulmuyor• Kızılay Derneği yönetiminde önceki gün iç darbe yaşandı. Kızılay Derneği'nde Genel Başkan Talat Yılmaz'dan rahatsız olan Genel Merkez Kurulu çoğunluğu ele geçirdi. Yılmaz, bu gelişme üzerine istifa etmek zorunda kaldı. Genel Merkez Kurulu, Tekin Küçükali'yi başkan seçti. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - AKP iktidan döneminde yönetımı de- gışen Türkiye Kızılay Derneği'nde su- lar durulmuyor. Önceki gün iç darbe- ye sahne olan Kızılay'da yönetim ye- nideıı değişti. Kızılay Genel Başkanı Talat Yılmaz'dan rahatsız olan genel merkez kurulu, çoğunluğu ele geçirdi. Bu gelişme üzerine Talat Yılmaz isti- fa etmek zorunda kaldı. Kızılay Genel Merkez Kurulu, yönetim kurulu üye- sı Tekin Küçakali'yi Kızılay'ın başı- na geçirdi. AKP iktidarınca yönetımı değiştiri- len Kızılay'da iç hesaplaşma dönemi başladı. Hükumettaranndan genel mer- kez kuruluna seçılen üyeler, Genel Başkan Talat Yılmaz'ı ıstıfaya zorla- dı. Olağan genel kongre öncesinde ön- cekigüntoplananTurkiye Kızılay Der- neği Genel Merkez Kurulu üyeleri, Kı- zılay Genel Müdürvekili ÖmerTaşh'yı aynı makama asaleten atamak istedi. Üyeler, bu konuda Kızılay Genel Baş- kanı Talat Yılmaz ile karşı karşıya gel- di. Yılmaz, kurulda kendi aleyhıne ar- tan muhalefeti görünce ıstıfa etmek zorunda kaldı. Kurul, genel başkanlı- ğa yönetim kurulu üyesi Tekin Küçü- kali'yi getınrkenÖmerTaşh'yı da Kı- zılay Genel Müdürlüğü görevıne asa- leten atadı. Kunım ıç hesaplaşmaya sahne olur- ken Kızılay Olağan Genel Kongresi'ne ilişkin de mahkemeden kararçıktı. Kı- zılay eski yöneticilerinden ÖzbekSa- ran, Ankara 6. Asliye Mahkemesi'ne Kızılay Genel Kurulu, tarüşmalara da sahne oldu. Divana başkan adayhğı için başvurmak isteyen bir kişi ve delegeler arasında arbedeyaşandı. Başvuru yapmak isteyenler delege olmadıklan gerekçesiyle salondan çıkanldL Kongreye, Kızılay Genel Başkanlığı'ndan istifa eden Talat Yılmaz katılmadı. (Fotoğraf: AA) başvurarak, olağan kongre içinihtıya- tı tedbır istedi. Saran, eski Kızılay yö- netıcılennın görevden alınmasına iliş- kin Bakanlar Kurulu karanmn yürüt- mesinin durdurulduğunu anımsatarak kongre hakkında ihtiyati tedbirkonul- masını istedi Başvuruyugöruşen mah- keme de önceki gün kongreye ihtiya- ti tedbir koydu. Mahkemeden çıkan karara karşın Başbakan Tayyip Erdoğan, önceki gün akşam saatlerinde kongreye katılaca- ğını duyurdu. Kızılay yönelimi de nıah- kemenın ıhtıyatı tedbir karanna itiraz etti. Ankara 6. Ashye Ceza Mahke- mesi de akşam saatlerinde aldığı ıkın- ci kararda, Kızılay'ın itirazını yerinde bularak kongreye yönelik ihtiyati ted- bir karannı kaldırdı Olağan kongre Mahkemeden de olumlu karar çık- ması üzerine Kızılay Olağan Kongre- si dün Karayolları Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda yapıldı. Başba- kan Erdoğan, açılıştayaptığıkonuşma- da, Kızılay'a ilişkin bazı eleştirilerde bulundu. Kan merkezlerindeki kan ver- meye üışkın sorunun hâlâ çozüleme- diğim belırten Erdoğan, "Kızılay kan ınerkczindcn bir hastanın kan bulına- sı içinilla başbakanın,bakanın, millet- vekilinin oraya telefon etmesi gerek- mez. Buradaki kanlaı ınilletin kanı, milletin bu kanını başkasına vcrirken kan üzerinden istismaryapnıaya kim- senin hakkı voktur" dedi. Erdoğan yö- netime seslenerek bu konuda yanlış yapan personelın "bir saniye bUe Kı- zılay'da rutulmamasınT istedi. Bakan Çelik tazminat ödeyecek FTRATKOZOK ANKARA - Erzurum Milli Eğitim Müdürü'yken görev- den alınan, hakkındaki 6 yar- gı karannakarşın görevine ia- de edilmeyen Fevzi Budak, Mıllı Eğıtım Bakanı Hüscyin Çelik'ten 5 milyar lira mane- vi tazminat kazandı. Erzurum İl Mıllı Eğitim Mü- dürlüğü göıevini yürüten Fev- zı Budak, AKP'nin iktidara gelmesinden sonra 2003 yılı- nın başında görevinden alına- rak Bakanlık Merkez Teşkila- tı Personel Genel Müdürlü- ğü'nde görevlendırildi. Mah- keme kararıyla görevme geri dönen Budak'ın yeri 7 kez de- ğiştirildi. Budak, bakanlığın kendisi- ne ilişkin yaptığı her yeni iş- leme karşı açtığı davayı ka- zanmasına karşın başlayama- dığı asıl kadrosuna yedinci mahkeme karannın ardından kavuştu. Bakanlık, son dava- yı da kazanan Budak'12 yıhn ardındanErzurum İl Milli Eği- tim Müdürlüğü görevıne baş- lattı. Erzurum îl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne dönüş yazısı, mahkeme kararının son uygu- lama tarihinden bir hafta son- ra kendisine tebliğ edilen Bu- dak21 Şubat'takoltuğunaotu- rabildi. Son 2 yıl içınde yaşadığı yer değişiklikleri nedeniyle Ba- kanlıkyetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunan ve 30 milyar liralık tazminat davası açan Budak, Milli Eğitim Ba- kanı Çelik'ten 5 milyar lira manevi tazminat kazandı. Bakan Çelik'in yanı sıra Müsteşar Necat Birind, Per- sonel Genel Müdürü Rem/.i Kaya, Genel Müdür Yardım- cılan CemalTaşarve Hikmet Ornıan ile Daire Başkanı Be- kir Erdoğan hakkında toplam 30 milyar liralık manevi taz- minat davası açtı. Davayı gö- rüşen Ankara 10 Asliye Hu- kuk Mahkemesi, 5 bürokrat yönünden davanın reddine ka- rar venrken Çelık'ı 5 milyar lira tazminata mahkûm etti. Budak'ın avukatı Ali Altay, suçun 6 isim tarafından işlen- diğini, bu nedenle bürokratla- nn hepsi hakkında tazminat istemiyle kararı temyiz ede- ceklerini söyledi. Altay, "Ba- kanlığın, bu karardan sonra yargı kararlanna karşı daha dikkatli davranacağuu ümit ediyoruz 11 dedi. 10BİNYTLİSTENİYOR EĞİTİM BİR-SEN'DEN TEPKİ AKP'den Coşkun'a tazminatdavası ANKARA (AA)-AKP Genel Başkanlığı, bir yazısında, parti tüzelkişiliğine hakaret edildıği iddıasıyla, köşe yazan BekirCoşkun ve Hürriyet gazetesı aleyhıne 10 bin YTL'lik manevi tazminat davası açtı. AKP'nin avukatı Fatih Şahin tarafından Ankara 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne açılan davanın dılekçesındc, Hürriyet gazetesinın 7 Nisan 2005 tanhlı nüshasında, Bekir Coşkun'un köşesinde "dinveyolsuzhık" konulu biryazının yayımlandığı belirtildi. Yazıda, "...AKP'ıün ne kadar ak olduğunu sanınnı anlamaya başladınız. CHP'den bir ınilletvekili istiyorlaı; vergi inceleme ve ihale karşüığında... Partileri 'ak' ise onu hemen oradanatmalangerekmezmi? Buyolsuzluklan, suüstimalleri,en azuıdan önlenemeyenkirliliği dinle-imanla aynı kcfeye koymayı içinize süıdiriyormusunuz?" ifadelerine yer venldiği belırtılen dilekçede, söz konusu iddiaların gerçek dışı olduğu savunuldu. Banka önünde bilgisayar savaşlan ANKARA (CumhuriyetBürosu)- Milli Eği- tim Bakanlığı'nm tt Her Oğretmene Dizüstü Bil- gisayar'' projesine tepki gösteren Eğıtım Bır- Sen'in Vakıfbank önündeki basın açıklamasın- da gerginlik yaşandı. Açıklamayı engelleyeme- yen banka yönetımı, hızla toplanarak genel mü- dürlük içinde basın toplantısı düzenledi Eğitim Bir-Sen üyesi bir grup öğretmen, di- züstü bilgisayarlann fiyatlannın yüksekliğıni protesto etmek uzere Vakıtbank Genel Müdür- lüğü önünde toplandı. Duruma tepki gösteren ban- ka yönetımı sendikanm açıklamasını engelle- mek istedi. Açıklama Eğıtım Bir-Sen Ankara 1 No'lu Şube Başkanı Mustafa Kır tarafından okundu. Sendikanın basın açıklamasının bıtmesınden hemen sonra bu kez Vakıfbank Genel Müdürü Ahmet Kaçar, bir basın toplantısı düzenledi. Kaçar, yapılan açıklamayla bankanın ıtibannın zedelendiğini ve bunun bankalar yasasına göre suç olduğunu söyledi. hatemoolu İVO^^^/ORALÇALIŞLAR oralcalislar@cumhuriyetcom.tr Kürt Siyasetçiler Durup Düşünsün! Siirt'in Pervari ilçesinin Herekol Dağı'nı ve Doğan Köy'ü yıllar ön- ce Genelkurmay Başkanlığı'nın düzenlediği birgezi sırasındagör- müştüm. Doğan Köy'ün tepesin- de askeri birlik vardı. Gazeteci gru- buna brifing veriliyordu. Korucu başı da bu arada kırıkdökükTürk- çesiyle bize propaganda yapma- ya çalışıyordu. "Komutanım bunlar Kürt değil Ermeni'dir. Ermeni tohumudur" diyerekçatışmayagirdikleri PKK'li- lerin kendilerinden olmadığını ifa- de etmeye çalışıyordu. Bu türaçık- lamalarla gezi sırasında birkaç kez daha karşılaşmıştık. Dayanamayıp tepki gösterdim: "Herkötülüğü ve olumsuzluğu Ermenilere mal et- meye çaltşan bu tür açıklamaları bir kez daha duymak istemiyo- rum. Olayın Ermenilerle ne ilgisi varki!" Bir daha böyle bir açıklamayla yüz yüze gelmedik. Yöredeki su- baylarla daha sonra da haberleş- tik. O korucu başı bir PKK baskı- nında yaşamını yitirmişti. Üzül- düm. Doğan Köy ve çevresi aske- rin de PKK'nin deen çok kayıpver- diği yerlerden bırısiydi. *•• Gazetelerin dünkü haberlerin- de yine bu köy yakınlarında PKK ile güvenlik güçleri arasında çatış- ma olduğu, askeri operasyon sı- rasında 21 PKK'li ile üç güvenlik görevlisi ve bir korucunun yaşamı- nı yitirdiği yer alıyordu. • • • PKK ne yapmak istiyor? Türki- ye Avrupa Birliği sürecinde de- mokrasi arayışı içindeyken bu ey- lemlerle PKK nereye gideceğini sanıyor? Şurası bir gerçek ki, Kürt- lerin de kaderi Türkiye'de özgür- lüklerin gelişmesine, demokrasi sürecinin sağlıklı yürümesine bağ- lıdır. Dağlarda eli silahlı grupların do- laşması Kürtlere ne sağlayacaktır? Bölgedeki her çatışma, bölge in- sanının yaşamını zorlaştırıyor, on- ların yeni acılarla yüz yüze gelme- sine neden oluyor. Bölgedeki ça- tışmalar, demokrasi dışı güçlerin etkisini arttırıyor. • •• Kürt siyasetçiler bir karara var- mak zorundalar: Bu ülkede yasal siyasi mücadelenin zemini olduğu bir gerçek. Bu zemin her geçen gün daha da genişliyor. Türkiye'nin ge- lişkin bir demokrasiye sahip ol- madığını biliyoruz. Bu nedenle hâ- lâ sorunlar olduğu da bir gerçek. Siyasi Partiler Kanunu, Seçim Ka- nunu ve daha birçok benzer ka- nun siyaset yapmayı zorlaştırıyor. Bu engeller herkes için söz ko- nusu. Silahlı eylemlere gırişerek bu durum değişebilir mi? Tam ter- sine daha da zorlaşacağı bir ger- çek değil mi? • •• PKK'nin eylemleri ve vaıiığı Kürt siyasetçiler üzerinde bir baskı oluş- turuyor. Bunu biliyorum. Durum- dan memnun olmasalar bile, ses çıkarmamayı, durumu idare etme- yi yeğliyorlar. Fakat nereye kadar? Leyla Zana ve arkadaşlan, "Tür- kiye partisi" kurmak gibi bir pro- jeyle ortaya çıkıyorlar. Ancak PKK eylemlerini sürdürüyor. Bu eylem- lerin Kürtlere ve Türkiye'nin de- mokratikleşmesine zarar verdiği açıkça ifade edilmeden, silahlı ey- lemler, şiddet eylemleri kınanma- dan, Türk tarafında bir güven sağ- lanamaz. ••• BKfc* Kürt siyasetçiler, yeni bir döne- me girildiğınin farkına varmak zo- rundalar. Bu yeni dönem demok- rasi ve özgürlükler için olanakla- rın gelişmesi dönemidir. Bu süreç içinde içeride otoriter ve aşırı mil- liyetçi bir direniş de sürecektir. PKK'den gelen şiddet çağrısı, yal- nızca aşırı milliyetçiliğedestekve- rir, demokrasi isteyen güçleri ise zor duruma düşürür. Bu gerçeğin artık Kürt siyaset- çiler tarafından da açıkça dile ge- tirilmesı zamanı gelip geçmekte- dir. Yazık bu ülkenın gençlerine, ge- leceğine! PKK şiddeti en çok Kürtlerin ge- lecek hayallerini köreltiyor. ••• 1 • Türkiye çok kritik bir döneme girdi. Müzakerelerin başlaması amacıyla son adımlar atılıyor. Kürt- ler, bu süreçte kendilerine nasıl bir rol biçiyorlar? Demokrasi ve özgür- lük isteyen Türklerle birlikte mi ha- reket edecekler ya da şâhinlerin el- lerine kozlar vererek Türkiye'nin AB sürecine engel olmak isteyen- lerle el ele mi tutuşacaklar? Zaman gelip geçiyor... "KIS6J1! ^ PaltoveKaban'da i SÜPER FİYATLAR a özel 9 taksitTek od«m»d» %2 takaltte %l VaklfPan avant«iıyl> hatemoglu.ee 149.500 milyon TL' donHsaşlayon fiyatlorlp OSMANBEY (MERKEZ TOPTAN): Samanyolu 18 Osmunbey iul: (0212) 225 67 00 Faks: (0212) 233 30 50 SUADİYE: Bağdai CCKICICSİ Tol: (0216) 369 00 49 PENDİK OUTLET: Dunıorıkuya üutlel Cenler tol: (021 A) 473 52 55 İKİ1ELLİ OUTLET: Turgut Özal Cad. No: 1 53 TRI: (02 I 2) 549 40 56 İZMİT OU1LET CENTER: Tel: (0262) 335 57 35 KONYA Mİ TTPE REAL; No: 45/46 Tel: (0332) 265 19 80 KONYA MASERA: lel: (0332) 241 61 15 ÇORLU OR1ON: TGI: (02B2) 673 26 64 ERZURUM: Yakuliye Alışveriş Merkezi No:l Tel: (0442) 233 22 23 BURSA: Altıparmak Cad. No: 44 Tel:'(0224) 223 41 40 ZONGULDAK: Gazipaşa Cad. No: 77 Tel: (037?) 252 17 98 SİİRT: Güres Cud. No: 21 Tol: (0484) 224 00 43 ELAZ1Ğ: Ga/i Cud. No: 31 A 1 Cad. Yıldızkaya işhnnı No: / Yenişehir Tel: (0422) 324 99 3 1 218 41 41 ISPARTA: Cumluıı KOVA: ARKAÜIA AVM Smd 4) 23ft 99 00 RATMAN: Balıkçılur :-\\: 13 Mart Mah. d. No: I 9 Tel: (0246) 6) :>]{', 41 42 MOS-
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog