Bugünden 1930'a 5,452,388 adet makaleKatalog


«
»

16 NİSAN 2005 CUMARTESİ + CUMHURİYET SAYFA HABERLER Gençlik Federasyonu okuldan atılmalan, soruşturmalan ve disiplin cezalannı protesto edecek ÖğrencilerAnkara yolunda 1 hattada 78 kişl öldü • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Emnıyet Genel Müdürlüğü, yurt genelınde geçen hafta meydana geleıı trafık kazalan ve asayiş olaylarında 125 kışının oldüğunü açıkladı Yapılan açıklamada Turkiye'dc işlediğı suç nedeniyle hakkında gıyabı tevkif müzekkeresi bulunan ve uluslararası alanda aranan ' Ali Ak adlı kişinin Almanya'da tutuklandığı, bu kışının 8 Nısan günü iadesinin sağlandığı bıldınldı Ovey anne dehşeti • KONYA (AA) - Konya'mn merkez Meram ilçesine bağlı Kaşınhanı beldesinde, Feride Uçar, imam nikâhıyla birlikte yaşadığı Ali Geyik'in 3 yaşındaki kızını döverek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı. Ölen çocuğun öz annesi Arife Geyik'in 3 ay önce kendisinden 20 yaş buyük bırkışıyle kaçtığı ve 1 5, 3 ve 5 yaşındaki 3 çocuğunu babalan Ali Gcyik'c bıraktığı öğrenıldı. Mayo krîzi çözüldü • tZMtR (Cumhuriyet Ege Bürosu) - Izmir'in Aliağa ilçesinde tartışmaya neden olan mayo krizine AKP tl Başkanı Ali Aşlık el koydu. Mağaza sahibi Münevver Adan'dan özür dıleyen îl Başkanı Aşlık, "Partımm böyle bir olayı tasvıp etmesı söz konusu olamaz" dedi AKP ilçe başkanının eşı bır mayo reklamının bulunduğu pano nedeniyle mayo mağazasının sahibini tehdit etmekle suçlanmıştı. Dondurmadan cezaevinde • ANTALYA (Cumhuriyet) - Antalya'nın Kemer ilçesinde, bir marketteki dolaptan dondurma çalan 2 genç, yakalanarak cezaevine konuldu. Bir markette dondurma dolabını tornavidayla açarak 75 paket dondurma çalan A.B. (20) ve A B. (17) kaçmaya başladı. Polıs tarafından yakalanan 2 genç, tutuklanarak cezaevine konuldu. Satranç turnuvası • tstanbul Haber Servisi - Kültür Fen Lisesi "Gençlik Kupası Liselerarası 7. Satranç Takım 1\ırnuvası" bugün ve yarın Kültür Fen Lisesi încirli yerleşkesinde gerçekleştirilecek. Turnuvaya Jstanbul genelındeki 40 liseden 240 öğrencı katılacak. Saat 09.00'da açılış törenıyle başlayacak turnuvada, ılk üçe gıren- ler, odullerini yann saat 17.30'da yapılacak kapanış töreninde alacak. BEKO. [YILGARANTİ ALPERTURGUT Gençlik Federasyonu, "Polis- tdare tşbirliğıneve Sonışturmala- ra Son" kampanyası çerçevesin- de, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erdo- ğan Tterfç ile gorüşmek üzere 18 Ni- san günü Ankara'da toplanıyor. Federasyon üyeleri, îstanbul ve Zonguldak Karaelmas üniversite- lerinden 26 öğrencınin okuldan atılmasıyla Türkiye genelindeki 22 üniversitede 1024 kişiye soruş- turma açılması ve çeşitli disiplin cezalan venlmesını protesto ede- cek. Gençlik Federasyonu üyeleri, üniversite yönetimlerinin, demok- ratık eylemlere katılmaktan ımza toplamaya, Kürtçe marş söylemek- • YÖK Başkanı Prof. Dr. Erdoğan Teziç ile gorüşmek üzere 18 Nisan günü Ankara'da toplanacak olan öğrenciler, " Soruşturma terörüne bir an önce son verilmelidir" diye konuşuyor. ten okula sıyaset sokmaya, slogan atmaktan konsere gitmeye dek bir- çok konuda öğrencüere soruştur- ma açtığını belırterek "Polisin sa- kıncalı bulduğu öğrencilere anın- da soruşturma açıhyor. Ulaşım üc- retini protesto etmek yasak, oku- lun içindeciritatan srvilpolislerial- kışlamak suç... Idare, öğrencilerin pişnıan olduklaruu kabul ctnıclc- riııi istiyor; aksi takdirde uyarma, kmama, uzaklaştnrma ve' YÖK'ten çıkarma' gibi disiplin cezalan vc- riyor. Hatta bu cezalardan okul- dan aynlmış, bitirmiş, hatta vefat etmişöğrenciler bile nasibiniahyor. Soruşturma terörüne bir an önce son verilmelidir" dıye konuşuyor. Ankara'da kltlesel açıklama Galatasaray Meydanı'nda yann akşam saatlerınde bir araya gele- cek olan federasyon üyesi öğren- ciler, Harbiye'deki TRTbinası önü- ne bir yürüyüş gerçekleştirecek. Harbiye'den otobüslerle Ankara'ya hareket edecek olan öğrenciler, 18 Nisan günü Teziç ile görüşecek. Görüşmenin sonuçlanysa Ankara Yüksel Caddesi'nde yapılacak kıt- lesel bir açıklamayla aktanlacak. Dev-Genç'in mırasma sahıp çık- tıklannı behrten Gençlik Federas- yonu'nun talepleri şöyle. # YÖK kaldırılsın. # Soruşturmalara son venlsm # Polıs vejandarma okullardan çıksın. # özel güvenlik birimleri da- ğıtılsm. # Okullarda gencı-faşist kad- rolaşmaya son verilsin. # Okuldan atılarak eğitim hak- lan gasp edilen arkadaşlanmıza haklan gen venlsın. # Okullarda polis-idare işbir- liğine son verilsin. Sultanahmet'te düzenlenen törende Askeri Mehteran da bir konser verdi. (Fotograf: FATtH ERDOĞDU) Güler: Kenti Avrupa'nın kültür başkenti yapmakiçin çalışıyoruz IstanbuTda turizm şenliği ÎstanbulHaber Servisi - Turizm Haftası etkinliklen kapsamında düzenlenen "tstanbulTurizm Şen- liği 2005", îstanbul Valisi Muam- merGülerve Büyükşehir Beledı- ye Başkanı Kadir Topbaş'ın da katıldığı törenle başladı. Sulta- nahmet'teki Ayasofya Meyda- nı'nda yapılan törende konuşan Valı Güler, 2010 yılında lstanbul'u "Avrupakültür başkenti" yapmak için çahştıklarını söyledi. Büyük- şehir Belediye Başkanı Kadir Top- baş da, tunzmın Türkıye'nın eko- nomisı açısından taşıdığı öneme işaret ederek tstanbul' un şimdiye kadar turizmde potansiyelini ye- tennce değerlendıremedığını söy- ledi. Konuşmalann ardından çeşit- li mesleklere özgü kıyafetleri giy- miş anaokulu öğrencileri gösteri sunarken Askeri Mehteran da bir konser verdı. Îstanbul Teknik Ünı- versıtesi öğrencilennın halkoyun- ları gösterisi sunduğu şenlik kap- samındaki etkinlikler 22 Nisan'a dek sürecek. ÇUKURU KAPATTILAR Koruda elektrik direğine tepki tstanbul Haber Servisi- Îstanbul Büyükşehir Beledıyesı'nın Vali- debağ Korusu'na ışıklandırma aına- cıyla elektrik dırekleri koyma ka- ran protesto edildi. Validebağ Gö- nüllüleri, "gereksiz,tehlikeliveya- sadışı" bulduklan elektrik direkle- rini koymak amacıyla açılan çu- kurlan sembolik olarak doldurdu tstanbul'un Anadolu Yakası'nda yeşıl kalabılmış ender alanlardan bın olan Validebağ Korusu'na elekt- nk dıreklen konmak ıstenmesi ma- halle halkının tepkisine neden ol- du. Bu koruyu çevreleyen Acıba- dem, Altunizade, Barbaros ve Ko- şuyolu'nda yaşayan yurttaşların kurduğu Validebağ Gönülluleri dün Validebağ Öğretmenler Evi'nın bahçesinde bir araya gelerek açı- lan çukurlardan bınnı doldurdu. Validebağ Gönüllülen adına ya- pılan açıklamada, Îstanbul Büyük- şehir Belediyesi'nın ışıklandırma karannın yaıüış olduğuna dikkat çe- kılerek "Korular gece değil gün- düz zaman geçirilen ycrlerdir. Bu yüzdcn ışıklandırma gereksizdir. Aydmlatmaaıııacryladöşenen elekt- rik kablolan yanguıa neden olarak korunun tümden yanmasına yol açabilir" denıldi. Aydınlatma isteğının ardında ko- ruda çay bahçesı, lokanta gıbı me- kânlar açma isteğının yattığı belır- tılen açıklamada, sıt alanı olan bu korudaherhangi bir şey yapabilmek için koruma kurullanndan izin ahn- ması gerektiği ifade edildi. Bu taksitler kaçmaz!Beko'da Çamaşır Makinesi 36 YTL Bulaşık Makinesi 29 YTL Fırın 33 YTL'den başlayan taksitlerle! Üstelik, kredi kartınız olsun olmasın her seçenekte +4 taksit fırsatıyla! yW ındırırnı yapıtdıktan sonra en uzun vade seçeneğındeki taksit tutarlanc Bu kcimparıyo 30 Nisan'a kddar geçerlıdır. Bekohızınetmerketl 4 4 4 1 4 Q 4 0216 585 8 404 wwwbf»kocomtr ARAYIŞ TOKTAMIŞ ATEŞ Türkiye'nin AB'ye KatkısK!) Dünya üzerindeki ve Avrupa'nın kıyıcığındakl ve AB üyeliğimizin arlfesindeki varlığımız; Avrupa Bir- liği için, bulunmaz bır "nımet" özelliğı taşıyor ve AB'ye büyük katkılar yapabileceğimizin(!) müjdesi- ni veriyor... Bugün bır "Avrupalı olma billnci" varsa bu bilin- cin kökeninde, bizim varlığımız olduğu söylenir. Gerçekten Osmanlı atalarımızın Orta Avrupa'ya, hatta Orta Avrupa'nın biraz ilerisine giderek Viyana kapılarına dayanmaları, Avrupa kıtasında yaşayan farklı mezhep ve etnisiteden insanların arasında, manevi bir "birliktelik bilinci" ya da "ortak duygu- lar" yaratmış. Her ne kadar, sırasında bırbırlerini paralamak için her şeyi yapsalar bile, söz konusu Türkler olunca, genellikle düşmanlıklarını erteleye- bilmişler. • • • Ve sonunda, bizi buralara kadar sürmüşler. Ru- meli ve Balkanlar elimizden çıkmış; Arap dünyası- nı, işgalleri altına almışlar. (Bu arada Arap dindaş- larımız, özgürleştiklerini sanıyorlardı ama, yanıldık- larını çok geç anladılar.) Aslında bize bugünkü yur- dumuzu bırakmaya da pek niyetleri yokmuş fakat, Tann'nın Türk ulusuna bir lütfu olan Mustafa Ke- mal'in önderliğinde, "can havliyle" silkinen ataları- mız, "imkânsızı başarmış" ve bugünkü misak-ı mil- lı sınırlarımıza kavuşabılmişız. Ve 1. Dünya Savaşı sonrasının, haksız barış an- laşmalarının kaçınılmaz bir sonucu olarak "revızyo- nist" ve "anti-revizyonist" olmak üzere iki kutba ayrılan Avrupa'nın dumanlı siyasal yapısı içinde; "Tûrkiye'yi karşı bloka kaptırmamak isteyen", dev- letlerin bu zaaflarını iyi kullanan Mustafa Kemal, hem Boğazlar'daki anlamsız düzenlemelere son vermış ve hem de Iskenderun Sancağı'nı, ulusal sınırlarımız içine katmış. 2. Dünya Savaşı sonrasındakı "Soğuk Savaş" döneminde de "Komünizmin ve SSCB'nin önün- de ciddi bir engel oluşturan" Türkiye, bu konumu- nu sonuna kadar kullanmış. Zaten "Ortak Pazar- Avrupa Ekonomik Topluluğu-Avrupa Birliği" ola- rak dönüşen ortaklığa Yunanistan'la birlikte, altıncı ve yedinci üye olma başvurumuzun kolaylıkla ka- bulünün ardında yatan dürtü budur. Fakat 1970'li yıllarda yeterince hazırlanamadığımızı dile getırerek (belki de biraz zorunluluktan), ilişkilerimizi dondur- muşuz. Donduruş, 0 donduruş... *•* Kimi "süper zekâlılar", geçmişte yaşananları gü- nümüzün koşulları ve kavramlarıyla değerlendirir ye eleştirirler. Fakat açıkça görülür ki zaman değiş- tikçe koşullar da değışır, ılışkiler de değışir, kav- ramlar da (bir ölçüde) değişir. 1960'larda "sağlam bir müttefık" olarak görülen Türkiye, artık 1990'larda istenmeyen bir ülkedir. Zi- ra soğuk savaş sona ermiş ve SSCB dağıtılmıştır. Koşullar öylesıne değişmıştır kı, kendi elleriyle oluşturdukları Çekoslovakya ve Yugoslavya'yı par- çalamaktan bile çekinmezler. Hele Yugoslavya... • • • Kimi hayalperest siyasetçi ve toplumsal bilimci- lerin gözünde AB, "müstakbel" ve "muhtemel" bir Avrupa Birleşik Devletleri'nin öncüsüdür. Acaba mı? Doğrusu, hiç sanmıyorum. Zira, özelllkle ortak para birimi Euro'ya geçtikten sonra başta Yunanıs- tan olmak üzere, kimi istisnalar dışında, AB üyesi ülkelerin çoğu hoşnutsuzluk içindedir. (Zaten Ingil- tere, işin başında ortak para birimini reddetmişti). Binbir güçlükle hazırlanan AB Anayasası'nın gele- ceği de epey karanlık görünmektedir. Hükümetle- rin olumlu yaklaşımları, halklar tarafından paylaşıl- mamaktadır. Avrupa Parlamentosu güçlendırılmekte ve yetki- leri arttırılmaktadır ama AP seçimlerıne "katılım", inanılmayacak kadar düşüktür. Günümüz "Avrupa- //"sı, gününü gün etmekten öte bir şey düşünmü- yor gibidir. • • • Işte bu koşullar altın- da, "Halkının çoğunluğu Müslüman", "Işsiziik ra- kamları çok yüksek", "Farklı değerler sistemi olan", "Koşullara çok kolay uyum sağlayan", İnanılmaz derecede atı- lımcı", vb. ınsanlardan oluşan bir devlet, kapıya dayanmıştır. Bu durum, AB üyesi ülkelerin halklarında ye- nıden bir "Avrupalılık bı- linci" uyandırabilir. Ve eğer biz bu iyiliği de yaparsak bize olan borçlarını ödeyemezler!.. D ü n y a m a r k a s Yüksel'e tepki: 'Esefle karşıüyoruz' Eğitim Servisi-Türkiye Çocuklara Yeniden Öz- gürlük Vakfı Başkanı Gü- ııcy Haştcıııoğlu, Antalya Valisi Alaaddin Yüksel'in "Sokağa dönen çocuklar olursa onlara sokakları dar ederim"sözünü esef- le karşıladıklannı söyledi. Vakıf Başkanı, Vali Yüksel'in, 12 Nisan 2005 tarihinde, eTV'deki bir programda, Antalya'dakı sokak çocuklan için "Dev- let olarakonlara şefkat ve sevgi elini uzattık. lş bul- duk, kalacak yer göster- dik. £ğer bu çocuklariçin- den yine sokağa döncnlcr olursa onlara sokakları dar ederim" dedığine dik- kat çekti. Haştemoğlu, "Unutul- ınasın ki onlarşiddetin ço- cuklandır. Siz onlara ne- rcyc kadar bir şiddet uy- gulayacaksinizkikorkuta- cak, sindineccksiniz' 1 dedi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog