Bugünden 1930'a 5,452,388 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyel Imtiyaz Sahibi: CUMHURİYET VAKFI adına İLHAN SELÇUK Genel Yayın Yönetrneni: İbrahim Yıldız # Yazıışleri Müdiirü: SaKm ,\lpaslan#Sûiiii)ilu Miidür: Mehmet Sucu • Haber Merkezı Müdiirü: Hakan Kara tstihbaral: Cengiz Yıldırım • Hkonomi: Hasan Eriş 9 Kültür: Egemen Bvrköz • Spor: Ab- dülkadir Yücclman # Makalcler: Sami Ka- raören • Düzcllmc: Abdullah Yazıcı • Bil- gi-Belge: Edibe Bugra • Yurt Haberleri: Meh- met Faraç • Avrupa Temsilcisi: Güray öz Yayın Kurulu: tlhan Sclçuk (Daşkan), Enırc Kungar (Da- nışmaıı), Orhan Erinç, Hikmet Çetinkaya, Şükran Soncr, İb- rahim Yıldız, Orhan Bursalı, Mııstafii Balbay, Hakan Kara. Ankara Temsilcisi: Mustafa Balbay Atalürk Hulviiri No: 125, Kat:4, Rakanlıklar Tel: 4195020(7hat), Faks:4195027•IzmirTemsilrisi- ScrılarKızık,H.ZİyaBlv. 1352 S.2/3 Tel: 44!1220, Faks: 4418745 • Adana Temsilcisi: Çctin Yiğcnoğlu, lnönü Cd 1 I9S.NO: 1/1,Tel: 36.1 12 11, Faks: 363 12 15 Antalya Temsilcisi: Ahmet Oruçoglu Cumhııriyet Cad. 80/5 Tel: 0242 2480057 Fax: 2430509 0 Müessese Müdiirü: Erol Erkııt 0 Satıg: Fazilet Kıı/a 6 C uınhuıiyıt Rrklanı: # (îencl Müdiir: Özlenı Ayden O (ienel Miidür Yardımcısı: Nazenıle Pal'R-l: ( 0 2 1 2 ) 5 1 2 4 1 1 9 - 512 48 30 - 512 47 78 Fax: (0212) 513 84 63 Y»yımlay8n:YcniC,iinIIabcrAjansıBasınvcYayııralıkA.!>, IMocnjiı Cad.39/41 Cagaloglu34334 Istaııbul. PK: 246- Sirkcoi VI«M«. Tcl: (0/212)51205 (K (20hnı) Faks:|M12|Sl.lR5')5 Yaygın siirelı yayın B»skı:McıtaHGazeteDergiBasımYnyıırcılıkSm veTic. A5 I atih Mah. Haıan Busri Cfiıl Sıımandını Kaıial/lslanbul DaJKıııı: Merke/Dagınm Payarlama San. veTıc. A,$. 16 NİSAN 2005 lmsak:4.43 Güneş:6.17 Öğle: 13.11 tkindi: 16.52 Akşam: 19.53 Yatsı: 21.19 Çin'de 'kötü ruh' olarak adlandınlan depresyon Gılgamış'm da başını ağntan bir sorundu İnsanlıkkadar eskihastalık Ünlü fizikçi Einsten için Londra'daki Bilim Müzesi'ndede bir sergiaçıldı. Ser- giye koııulmakiçin Einstcin'iıı fiberglas- tan bir biistü hazırlandı. (AP) Einstein'ın 50. öliim yılı • ANKARA (AA) - Ankara Üniversitesi, ölümünün 50. yılında ünlü fizikçi Albert Einstein'ı Sabancı Üniversitesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdal lnönü'nün de katıldığı etkinlikle anacak. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Bilim Tarihi Anabilim Dah'nın düzenlediği etkinlik, 18 Nisan 2005 Pazartesi günü yapılacak. Einstein, ölümünün 50, Newton mekaniğinin yasalannı değiştiren ve kütle ile enerjinin eşdeğerli olduğunu öne süren Görelilik Kuramı'nın da 100. yıldönümündc anılacak. Etkinlikte Prof. Dr. înönü de "Görelilik Kuramı ve Bilim Tarihi Açısından önemi" başhklı bir bildiri sunacak. Zeugma'daki mezarlar • GAZİAISTEP(AA)- Gaziantep'te yapımı süren Mozaik Müzesi'nde, Zeugma Antik Kenti'nden çıkanlan eserlerin sergilenmesi için yapılan çalışmalar devam ediyor. Müzede mezar odalannm aslına uygun bir şekiJde yapımını üstlencn Pemon Peyzaj firmasının Teknik Danışmanı Mehmet Onursalan, Gaziantep ve yöresinde ortaya çıkanlan Genç Roma dönemine ait kaya mezarlann imitasyon çalışmalanmn yapıldığını söyledi. Onursalan, Dülük Antik Kenti ile Zeugma Antik Kenti'nde çıkanlan mezar odalarının, orijinaline sadık kalınarak müze içinde yapıldığını belirterek "Gaziantep Müzesi içinde gerçekleştirilen bu uygulama dünyada ilk kez yapıldı" dedi. GÜRSU KUNT ANTALYA - "Çağın hastahğı" olarak tanımlanan "depresyon" aslında bilinenin aksine sadece günümüzün değil, tarihin derin- liklerinden bugüne uzanan bir hastalık. Yani taş devrinden bronz çağına, sanayi devriminden 21. yüzyıla uzanan depresyon, fark- İı dönemlerde, benzer tanınılan- dırmalarla adlandınlmış. Antalya'da düzenlenen Türki- ye Psikiyatri Derneği Yıllık Top- lantısı'na katılan Dernek Onur- sal Başkanı Prof. ÖzcanKöknel, MÖ 1500-2000 yıllan arasında depresyonun Çin'de kötü ruh ola- rak tanımlandığını belirtti. Prof. Köknel, "Olarihle,döneminbil- gisiyle, depresyon 7 şeytan nılıu olaraktanımlandL Bugün de dep- 'OŞimdi Mahkum'un galasıyapıldı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Abdullah Oğu/'un yönettiği "O Şimdi Mahkûm" adlı filmin galası önceki akşam Kızılay Büyülü Fener sinemasında yapıldı. Galaya, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Adalet Bakanı Cemil Çiçek, ANAP Genel Başkanı Erkan Munıcu, Adalet Baİcanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürü Kenan İpek ile çok sayıda davetli katıldı. Filmin oyunculan Burhan Öcal, Yavuz BingöL Ayça Ind, Melisa Sözen, Levent Kazak, Nazif Uslu ile filmde konuk oyuncu olarak rol alan Menderes Samancılar galada konuklar arasında yer aldı. Adalet Bakanı Çiçek, sanatçılarla bir süre sohbet ettikten sonra filmi seyretmeden sinemadan aynldı. Baykal ise, filmi izledikten sonra kokteylde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Baykal, film hakkında "Türk sinemasının son dönemdeki başarılı çalışmalarına bir yenisi daha eklenmiş oldu. Sanatçılan kutluyorunT dedi. • Depresyonun her çağda rastlanan bir hastalık olduğunu belirten Prof. Dr. Özcan Köknel, Gılgamış Destanı'nda, Gılgamış'ın dışadönük bir kahramanken ortağınm ölümünden sonra bitkin, halsiz ve umutsuz bir duruma düştüğünü söyledi. Köknel, bu belirtilerin bugünkü depresyona işaret ettiğini belirtti. resyonun 7 türünden söz etmek münıkün" dedi. BîTKİNVE UMUTSUZ Gılgamış Destam'nda, Gılga- mış'ın da aslında depresyonda olduğunu ifade eden Prof. Kök- nel, şöyle konuştu: "Gılgamış'ın ilk efsanesinde, Gılgamışkarşunızda dışadönük, yalaşıklı bir kahraman. Ancak pek çok başanlara birliktc imza atnğı ortağının ölümünden son- ra Gdgamışyemiyor,içmiyor, uyu- yamıyor, bitkin, halsiz ve umut- suz. Bütün bunlar bugünkü dep- resyon tanısı içinde yer alıyor. Ay- nca, Mısır'da papiriislere hasta- lık tanılannın yazıldığını, beyin ameliyatlannın hatta beyne elekt- ro şok uygulandığım biliyoruz. Kaİaya cin giıdiği gerekçesiyle yapılan beyin ameliyatlannın ya- nı su*a afyonla tedaviler de o dö- nemde uygulanıyordu." Prof. Köknel, Hipokrat'ın da 6 ruh hastahğı tarif ettiğini, bun- lar arasında bugün de aynı şekil- Destiny's Childturnede miizik grubu Destiny'sChild, dünya tumcsi kapsamında konserver- digi l'okyo'da hayranlanyla buluştu. Beyonce Knovvlcs (üstte), Mic- helle VVilliams ve Kelfy Rowland'dan oluşan grubun 'Dostiny Fulfıl- led... And Lovin'K' adını verdikleri turneleri 70 kenti kapsıyor. (AP) de adlandınlan mani, melanko- li, sara ve histeri gibi hastalıkla- nn yer aldığını vurguladı. Anadolu kültürünün dünya ruh sağlığı bilgileri üzerinde dc önem- li etkileri bulunduğunu ifade eden Prof. Köknel, "HititierdeJd Şa- nıan inancına göre, Gök Tann ve Yer Tann arasındaki uzlaşmayı şaman sağlar. Bu Freud'un üst ben, alt ben tanımıyla birebir ör- tüşüyor. Adana'da MÖ. 100. yıl- da da bitkileri inceleyen ve bunu kitaplaştıran Deoacoridas'm ki- tabının 1400 yılıııa kadar kıılla- nüdığını biliyom/. Aynı şekilde, Sinop'ta yaşayan Pontus Kralı Midriatat, zehirlennıc korkusu içinde panzehir üreterek savaş esirlerinde deniyor. Midriatat, toksilojinin de babası olarak bi- linir" dedi. Anne karnında fosilyumurta WASHINGTON(AA)- Çin'de "anne karnında' 7 fosilleşmiş iki dinozor yumurtası bulundu. Yumurtaların en az 65 milyon yıllık olduğu belirlendi. Science dergisinin son sayısındaki makaleye göre, Çin'in güneyindeki Ciangşi bölgesinde bulunan yumurtalar, dinozorlarla bugünkü kuşlar ve bazı sürüngenler arasındaki benzerlikleri gösteriyor. Leğen kemiği ve kabuklu yumurta çiftiııin yanı sıra birkaç da omur bulan araştırmacılar, bunlann ana karnında fosilleşmiş yumurtalar olduğuna hükmetti. Leğen kemiği ve yumurtalann teropotlann alt grubu oviraptozora ait olduğunu belirleyen araştırmacılar, oviraptozorlann kuşlann atası olduğuna inanıyor. Araştırmacılara göre, hayvamn boyu 4 metreyı buluyordu. Bulunan iki yumurtanın, kuş yumurtalannı andırdığı, ancak bu yumurtalann kabuklannın yeterince sağlam gözükmediği belirtiliyor. imkıye'de saclpre yonı Rcnault kulldnıcıları* Autodrom'da ucretsız Skıd Car eğıtıminden geçiyor. Skid Car size, sertifikalj eğitmenlerin gozctmıınde, tehlıkelı ve 7or yol koşullarında kendınızı özel pıstlerde deneme ımkanı sağlıyor, güvenli bir ortamda hayati sürüş becerileri ka7andırıyor, Boylece kaygan zemınlere, panik frenlere ve sldlomlara hazırlıklı hale gelıyorsunuz. Siz de güvenliğe Renault kadar önem verıyorsanız, Autodrom'da buluşalım. www.renault.com.tr Türkiye'de ilk: Renault alanlara güvenli sürüş eğitîmi 1 Ntssn /'OOi Ufıhındtn ıtıbaren flto kap arflı dışındakl sıfır km. .; if talfiek otoınobjt alımlarında geçerlıdır Bu ı-ıjıtlmı alabllmenlz İçin vanıniîda mutlaka CarDvisit'inizi bulundurün. Autodrom hakkında daha fazla bllgl İçin: www.auto-drom.com MESELA DEDİK ERDAL ATABEK Çaktırmadan uyumak... K^ültür Bakarumız tuplantıda kestirirken objektiflerc ya- J\. kalanmış, "Gözlcriıni dinlendiriyordumamaizin ver- nıcdiııiz" diye sitem et- miş. Bakan da insandır, toplantılardaki uzıın ko- nuşmalar uykusunu getir- miş olabilir. Hepimiz de zaman zaman toplantılar- da böyle iç geçmeleri ya- şamış olabiliriz. Ne var ki, yetkili ve sorumlu kişiler her zaman uyanık olduk- lannı göstermek zorıında- dır. Böyle durumlarda ne yapmalı, nasıl davranma- İı acaba? Çaktırmadan uyuma teknikleri var mıdır? Derln düsünerek dinleme... YENİ STANDARTLARI RENAULT BEÜRÜYOR! ok yararlı bir tekniktir. Burada içi geçip uyumak üze- y re olan kişi kendini kontro! edebilmeli, bir parmağı- nı şakağına dayayarak 'derin düşünınc' pozu almalıdır. 'Derin diişünnıe1 , ortadaki konunun her yöniüıü akıldan ge- çiriyormuş gibi anlanılı yüz ifadeleri gerektirir. Eğer yüz hatları kendini bırakır da sarkmış bir çchre göıiintüye gi- rerse, değil derin düşünme, hiçbir şeyin artık zihinde ha- reket etmediği anlaşılır. Bu da fiyasko olur. Hatta, 'derin düşünme1 pekiştirmesı için aıa sıra başın öne arkaya ha- fifçe sallanması gerekir. Başın öne sallanması 'hah şöyle' anlamına gelirken, arkaya hareketi de 'yok, burası olma- dı' demeye gelir ki bu da konunun dikkatle dinlendiği iz- lenimi oluşturur. Ancak başın yana kaykılıp lıiç hareket et- memesi, bu tabloyu feııa halde bozar. Böyle yana kaymış, hareketsiz bir baş, sahibinin artık orada bile olmadığı an- lamına gelir, böylece sevimsiz bir durum ortaya çıkar. 'De- rin düsünerek dinleme' ara sıra gözünü açıp sanki önem- li şeyleri görüyormuş gibi yapmayı da gerektirir. Böylece, salonda bulunanlar önemli kişilerin her şeyi çok iyi dinle- diğini sanarak dikkatli olurlar, memleketin işleri de uykıı- ya yatmamış olur. Kulağını açarak dinleme... /şte size test edilip onaylanmış bir dinleme tekniği. "Ben 1 kulağımı açarak dink'rim" dediğiniz zaman, kimse "Ba- kalım gözü açık ıııı, kapalı mı?" dıyemez. Bu teknikte, kol- tııkta oturan kişi elini kulağınm altına dayayarak lıafifçe yanlar. Sağ dirsek koltuğun kenanna dayanmıştır. Böyle- ce 'destekli kestirmc 1 denilen ve RRM ııykusuna kadar va- rabilen nefis bir uyku pozisyonu almmış olur. 'Kulağını açarakdüıleme'de elbette gözlerin açık olmasına gerek yok- tur. Zaten kafanın yanla- mış pozisyonu nedeniyle göınıe alanı da daraldığı için gözler kapatılır Ku- lak gerçekten de açıktır ama düşünme merkezi de ışitme merkezi gibi tati- le gırmiştir. Beyin tam bk dinlenme devresindedir. Böyle dinleyen kişi de çok önemli meseleler ne- deniyle yorulmuş beyni- ni dinlendinne fırsatını bulmuş olur. Böyle yorgun beyinlerin zaman zaman 'pa- use-ara' vermeleri bünyeyc çok iyi gelir, yeni hamlelcr için encrji toplanmış olur. Beyinleri sık sık tatile çıkanla- ıın da böyle 'kulağını açarak dinlcme'lcri çok yararlı bir dinleme ınodeli oluşturur. Çok konuşup da yorulanlann ara sıra dinlemeleri gerektiğinden bu teknikler önem taşır. An- cak, ufaktan başlayan horlama bu tabloyu bozacağı için yan tarafta oturandan 'horlarsa dürhnesi 1 rica edilmelidir. Dlnleyerek dinlenme... D ir taşla iki kuş vunılan miikemmel bir tekniktir. Yüz- JD yıllar boyunca geliştirilip çeşitli varyasyonlarla zen- ginleştirilmiştir. Bu tekniği uygulayan hem dinler hem dinlenir. Uygulama basittir. Konuşmalar dinleniyormuş gi- bi yapılır ama tek sözcük bile dinlenmez. Bu tek- nikte gözler açıktır, hatta konuşmacıya yöneliktir ama zihinde bambaşka şeyler düşünülmektedir. İşte size her istediğinizi düşünmek için mükem- mel bir fırsat. Hem toplan- tıda olursunuz hem de ya- ratıcılığınızı serbestçe uçurursunuz Eğer ara sı- ra söze kanşıp bir şeyler söylemeniz gerekirse buna hazırlıklı olmalısınız. Size "Ne düşünüyorsunuz?" diye sorulınuş olabilir. Böyle bir so- ruya 'henüztamdeğerlendirmeyapaınadığınızr söyleye- rek yanıt verirseniz, üstelik 'çokdüşünüyorcanım' türün- den yorumlar bile alabilirsiniz. Uyuyun uyuyun, nasılsa biz buradayız...
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog