Bugünden 1930'a 5,452,388 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 16 NİSAN 2005 CUMARTESİ 16 J. JliLJLJ V \.Lk JL U l 1 cumtvfr/ cumhuriyet.com.tr GüNÜN FlLMLERİ Pinokyo 11.15 TRT 1 Masal /TTN (Pinocehıo) - Geppetto, kapu>ınu kddur gelcn o- ^Cs dun ıle Pınocchıa adında konuşan bir kukla ya par Pinocehıo, yalan soyledıkı^e burnu uzayan vok yarama/ ve tembel bır kukladır Bu yuzdcn de başı- na pck ı,ok olay gelır Roberto Benıgnı 'nın henı yo netıp hem de oynadığı fılmde sanatçıya, Nıcolettd Braichı e^lık edıyor Milyarder 15.20 Star Güldüru Mesudıye kasaba^ında îbtabyon şetı olan Me- sııt, gevım sıkıntısı çeken şereflı bır adaıııdır Kasabanın ılerı gelenlerınden Halıs, Mesut un kızı Sema yla evlenmek ıster Ancak duğun gecesı da tnadın babası fakırlıklerıyle alay edınce Mesut kızı- nı vermekten vazgeçer Yılbaşında buyuk ıkramıye Mesut a çıkınca başta aılesı oinıak uzeıe butuıı ka- saba etrafında pervanc olur Yon Kartal Tıbet Oyn Şencr Şcn, Munır (Vkul, Uğıır Yucel (1986) Valentino 21.15 CNBCE-e Dram /TT\ (Valenlino) - lango dansorluğunden ve jıgolu- VS/ luktan sınema tanhının en ımlu bas.Un vıkariLa- sına donuşen benzemz bır yaşamoykusu 31 yıllık omru ıçınde hayatın bır ınsana verebıleceğı herşeye erı şen hakkında sayısız efsane çıkarılan, olumu ulusal bır felaket halıne donuş.en Valentino ' Valentıno"yu ozel- lıkle sınema sanatına ve sınemanın gevmışme ılgı du- yanlaıın ızleraesı gerekırYon Ken Russell / Gor Peter Suschıtzky / Oyn Rudolf Nureyev, [ eslıe Caron, Mıchelle Phıllıps, Carol K.ane, Fclıcıty K- endal /1977 lngıltere, 128 dakıka Oyunculanyla öne çıkan yapım, geç saatte ekrana gelse de izlenmeyi hak eden başarıh bir hapishane fılmi ÖÖÖzgürlüğekanataçankelebekTV Servisi - Fılm, "Kelebek" dıyebılınen mahkûm Henrı C har- rıerc'nın "Şeytan Adası"ndan ka- çış seruvcnını konu alıyor îşlemedığı bır suçtan otunı omur boyu hapıs cezası alan Hen n (Steve McQueen), "Şeytan Ada- sı"na gondenhr Dığeı mahkum- larla bırhkte gemıde yol alırken, sahtekaı Louı.s Dcga (Dustin HofTman) ıle tanı^ır Gıttiklerı yerde heı ıkısı de çalı^ma kam- pındd gorevlendırılır Henrı bır sure sunrd sakladığı parayla bır kayık dlır, ancak gardıyanlarca ydkdlanır ve hucreye hapsedılır O/gurluğune kavuşma tııtkıısun dan vazgeçmeyen Henn'nınkaç ma gınşımlen bununla sınırlı kal mayacaktır Henri Charriere'nın kendı ba şından geçenlerı anlattığı lomanı "Kelebek", 1970'lerın bd^ında cgr TRT 1 00 20 Kelebek - Papıllon / Yon: Franklin J. Schaffner / Senaryo' Dalton Trumbo, Lorenzo Semple Jr. / Goruntu Fred Koenekamp / Muzık. Jerry Goldsmith / Oyun Steve McOueen, Dustin Hoffmann, Victor Jory / 1973 ABDyapımı, 150 dakıka. Mario Pu7onun "Baba" romanı gıbı, aylarca en çok satan kıtaplar lıstesınde kalmıştı Bııtunağırko şullara ve cezalaıa karşın ozgur luk duşunden vazgeçmeyen ve sonunda bunu başaran "Kclebek" Henrı'nın oykıısu, her çağın ın- sanıııa seslenecek o/ellıkler ta^ı- yor 13 mılyon dolara mal olan ''Ke- lebek'', mahkûmlann bu "hapis- hane ada"da ya^adıklarını, turlu ışkencelen, aşagılanmalan ve ayakta kalma savaşımlannı so- mutlayan oldukça başanh bır ya- pım Baijroldekı ıkı onemlı oyun- cunun bırbırlerını tamamlayan kompozısyonlanndan büyuk guç alan "Kelebek", ıkı buçuk saatlık uzunluğuna karşın sarkmayan bır anlatıma sahıp özellıkle Steve MçQueen'nın Charrıere'ye ver- dığı "yaşam soluğu" fılmın ol- ma/sd olmdz unsuru Jerry Goldsmith ımzalı muzığı- nın Oscdr adayı olduğu "Kele- bek", John Frankenheimer'ın başyapıtı "Alcatraz Kuşçusu"yla karşılaştırılabılecek değerde bır hapishane fılmı Daha once ızle- medıysenız, TRT 1 'ın geç bır sa- atte ekrana getırdığı bu fılmı ka- çırmayın denz Steve McQueen'in yorunıuyla değerlcnen 'Kclebek', Henri Charrierc'nin çok satan romanından ııyarlama. TRT 2 16.10 Alp'in yaşamı TV Servisi - "Işıkla Yazd- mış Oykuler", Turkıye'nın ge- leceğıne ışık tutan unlu bılım ınsanlanm tanıtmaya devam edıyor "Geçmişi Okumak" başlığını taşıyan bu bolumde, Turkıye'ye sadece bılımsel ça- lışmalarıyld dcğıl, eğıtımcılığı ıle de hızmet veren ılk Turk Hı- tıtoloğu Ordınaıyus Prof Dr Sedat Alp'in yaşamı hakkında bılgı venlıyor CNN Türk 19.20 Oradaydım TV Servisi - "Oraday- dım"dd, 1936yılındaHitler'm golgesınde geıçekleştırılen Herlın Ohmpıyat Oyunlan ko- nu alınıyor Soner Yalçın'ın bunduğu yapıma, olımpıyatlar- da Tuıkıye'yı bısıklel dalında temsıl eden Talat Tunçalp ka- tılıyor Yapımda, Hıtler'ın olımpıyat oyunlannı nasıl pro- pogandd aracı olarak kullandı- ğı anlatılıyor Tv PROGRAMLARI 10.20 Dızı Hayvanların Efendısı 11.15 Yabancı Fılm: Pinokyo 13.25 Yorelerımız - Turkulerımız 13.55 Turkı- ye 2 Lıg Futbol Karşılaşması Altay F Karagumrukspor 15.55 Belgesel Yağmurcanın Çığlığı 16.25 Super Lıg Futbol Karşılaşması Kayserıspor - Malatyaspor (Canlı) 18.25 Şenlık Baş- lıyor19 00AnaHaber19 55Dızı Zey- tın Dalı 21.20 Şans Gecesı 22.55 Dızı Kanıt Peşınde 24.00 Gunun Ardından 00.20 Fîlm: Kelebok 02.50 Yorelerımız Turkulerımız (0 312 490 43 00) 10.15 Sınırlar Arasında 11.05 Konser Salonla- rından 12 40 Rıtım 13.25 Resım Sevıncı 14.20 Bılınmeyen Topraklar 15.15 Ankara - Bruksel Hat- tı 16.10 Işıkla Yazılmış öykuler 16 40 Mını Konser 17.10 llber Oltaylı Ile 17 40 DunyayaBakış 18.15 Dızı Kap- tdrı Grand'ın Çocukları 19.30 Balkan- lar ve Göç 20.05 Film- Ölum Oyunu 22.00 Dızı Suç ve Ceza 22.50 Bılım ve Yaşam 23.30 Anılarla Muzık 24.00 Rock Market 01.30 Fılm: Karşılaş- madığımız Gace (0 212 259 72 75) 07.30 Çızgı Fılm Kıng Kong 08.00 Çızgı Fılm Sevımlı Hır- ^ sız 09.30 Çızgı Sınema Prop Star v e Berta 10.50 Terazı 12 00 Şampıyonlar Lıgı Özel 13 00 Haberler 13.20 Super Magazın 15.20 Yerlı Film: Milyarder 17 20 Dızı En Son Babalar Duyar 19.00 Ana Haber Bul tenı 20 00 Ftuya Gerçek Olunca 21.10 Mıss Turkey 2005 (Canlı) 00.10 Ha- berler 00.30 Spor Geresı 00.40 Ya- bancı Fılm: Cesur Kayakçı 02 30 De nız Show 03 40 Turk Halk Muzığı (0 212 448 80 00) IIAGÜED 17:00 LIYERPOOL canlı TOTTENHAM 24 ULUSLARARASI İSTANBUL FİLM FESTİVAU ÖDÜL TÖRENİ 20:00 canlı Yazan Dûnald Mareulıes • Çevlren Mııammcr öitat • Yöneten Tufan Karabulut ıiîorinfi rtıışunmBtı ttnta yormak Ittotfo yapmâk yofururi r iak«l "Dosfe la Mv*n VtiTmğ n seyrodoıKan kıtnrf i ğınıta VH ıevK bıı btfinda gmçvHtapyo iûm bu laı ( ) Tuıı oyuiîcu kadrosu oaşorıtı nr ayun heglynr AşK kokiKunu sal wJan duvâbıllvo M Tulan Kaıabului'u oyunculugunun yan nda yûnetmenlt^ le de ku lanıak cjesek Pdinsr ööullu Doalarta A n Yemeğ m* vork Pnm fl#dn gbı ^hııferJ« UyuK beâeni [oplams Ayn igyl Tıyatra Fora le Isıanbuida da hak etton oyunu noHukJar mulldhft dolmal! Eca Başokur Tlyatro Derphi 17 Nisan, Pazar 18.30 5ORTAOYUNCULAR 16 Nisan, Saat: 20.00 Yer: Oytmcıdar Tıyatro Kahve iatıklal Cad Rumeh Han 88/4 Tel 0 2 1 2 2 4 3 1 1 1 4 08.30 Dızı En lyı Arkadaşım 10.45 Elıfnağme 12.45 Barkot 13.15 Mobıl Hayat 14 15 Çağatay Euroleague'de 14.45 Yerh Fılm: Yanlış Numara 16.30 Yağmur Zamanı 19.00 Ana Haber 20.00 Dızı Cennet Mahallesı 21 45 Dızı Çatkapı 23.30 Acun Fırarda 00.45 Haber 01.15 Yabancı Fılm: Yavaş Olum 03.00 Trendsetter 03.30 Hepsı Ger- çek 05.00 Film: Çıtkırıldım (0 212 355 01 01) __ i _ _ 08.00 Çızgı Fılm Pocahontas 09.00 Şt T y Hugo ve tolga Abı 10.00 Çızgı Fılm ^ ^ Jackıe Chan ın Maceraları 10.30 Elıfnağme 13 00 Gun Ortası 13.30 Çızgı Fılm Jackıe Chan ın Maceraları 14.00 Çızgı Fılm Po- cahontas 15.00 Basketbol Maçı Daruşşafaka - Pınara Karşıyaka (Canlı) 17.00 Yorlı Fılm Zehır Hafıye 19 00 Ana Haber 20.00 Dızı Saklambaç 21.40 Ayda Bır 23.10 Gunun Maçı 23.15 A Takı- mı 00.45 Sokak Arası (0 212 354 30 00) ği5&,«<mr\* 09.35GereGunduz10.10Velnsan â p l I V 10.30 Hayatın Rıtmı 11.05 Lıfestyle Otomobıl 11.30 Keşıfler 12.05 Gun- luk Hayat Özel 13.10 Maça Doğru 13.20 NBA Ac- tıon 14.10 Maça Doğru 14.30 Dunya Rallı Şam pıyonası 16 10 Futbol Aktuel 17 00 Premıer Le- ague Lıverpool - Tottenham (Canlı) 19 00 Haber- ler 19.30 Internatıonal Herald Trıbune 20.00 24 Uluslararası Istanbul Fılm Festıvalı Ödul Torenı 21 15 Bundeslıga Maçı Schalke 04 - Hamburg (Bant) 23.15 NBA Studyo (0212 335 00 00) °9.00 Yenı Gun Haftasonu 12.05 7 Vıtes 12.30 Iş'te Gundem 13.05 Ora- daydım 14 05 The Apprentıce 16.30 oerbı Özel 17.05 Şıddete Kırmızı Kart 18 05 Kameramla Kampuste 19.20 Oradaydım 20 05 Pıt Stop 21.30 Otomobıl Insana Benzer 22.05 Ilk Durak 23.10 Frekans 00.05 Headquar ters (0 212 413 56 00) 08.30 Çızgı Fılm 09 00 Dısney Saatı 09.30 Scooby Doo and Scrappy Show 10.30 Şırınler 11.00 Film: Tövbekar »! 13.00 Surucunun Tutkusu 13.30Genç Magazın 14 40 Magazın D 16.45 Yer- lı Fılm: Salak Mılyoner 19.00 Haber 19.50 Spor 20.00 Sıhırlı Annem 21.50 Gönullerde Ikıncı Ba har 00.30 Zaga 02.00 Haberler 02.10 Yerlı Fılm- Gonul Garıp Bır Kuştur 04.10 Dızı Vahşı Guzel 05.00 Sıgaranın Zararları (0 212 413 51 11) 10.00 Çızgı Fılm Spongebob Squ- arepants 11.00 Dızı The Sımpsons 11.30 Fılm: Tarzan Efsanesı 14.30 Dızı LıstenUp15 00BostonPubhc 16.00 Mıss Match 17.00 Dızı Cold Case 18.00 Dızı CSI NY 19.00 Film: Mılyonluk Beyın 21.15 Fılm: Valentino 23.30 Dızı Buffy The Vampıre Slayer 00.30 Dızı The X Fıles (0 212 330 01 01) 10.30 Hayatı Keşfet 11.30 Gökler- dekı Istıkbâl 12.00 Baş Tacı 13.15 . ,JTFt, r L , lnternetveTeknolojı14 15FACup KdndllUrK Yarı Fınal Maçı Arsenal Black- burn Rovers (Naklen) 16.15 Çızgı Fılm Kuşağı 18.00 Dızı Nıkıta 19.00 Haber 20.00 Dızı Robın Hood 21.00 Attılâ llhan'la Yolculuk 21 45 Gel de Katılma 23.45 Performans 01.15 Fa Cup Yarı Fı- nal Maçı (0 212 274 50 50). J 10.00 Avrasya Bu Itenı 11.00 Web TV 12.00Kureselleşme13.15Se- yahatname 14.00 Sendıkam 16.00 Yoruk Obalarımız 17.15 Sı yah Beyaz Replıkler 18 00 Avang-Art 19.00 Ha- berler 20.00 Gonul Bahçesı 22.00 Turk Kahvesı 24.00 Haber (0 312 231 21 00) 07.30 Clıp's 09.00 Klıptomanı 11.00 Sarı Şeker 13.00 Specıal VVeekend 15.00 Hıt Chp 17.30 Klıpler 18 30 Yer lı Fılm 20.00 Haber 20 30 Yıldızlar Gemısı Hoş Geldın 23.00 Cevız Kabuğu (0 212 256 82 82) 10.00 Dızı Bak Şu Konuşan Köpe- ğe 10.30 Bum Bum 11.00 Doğum Gunun Kutlu Olsun 12.00 Packshot 13.00 Haberler 14.00 Ekopolıtıka 14.30 8 Etap 15.05 Bay Turızm 16.00 Studyo 17.20 Zoka 18.30 Dızı Kadın Her Zaman Haklıdır 19.00 Mes- sına Udınese (Canlı) 21.30 Roma - Reggına (Canlı) 23.30 Dıkkat Şahan Çıkabılırl 00.30 Ya- şamdan Dakıkalar (0 212 288 51 52) Ekonomı 11 10 Ureten Turkıye 12 10 Muzık Pınarı 13.10 Davulun Sesı 14.15 Özgur Bakış 16.10 Yaşam ve Iş Dunyası 17.10 Atletızm Dunyası 18.10 Gunun Içınden 19.00 Ana Haber Bultenı 19.45 Spor 20.30 Koyden Kente 22.00 Gunun Içınden 23.00 Gece Haberlerı (0 212 251 50 90) p£~ 09 00 Huzura Doğru 10.00 Gunah ğÇXQ 11.00 Ah Bır Zengın Olsam 12.00 Ha- berler 12.30 Film: Çalınan Hayat 14.30 By - Kuş Show 15.30 Bızım Konak 17.30 Anadolu Ruzgarı 19.00 Ana Haber 19.45 Yalan- cı Karım 22.00 Haber 01.00 Gece Haberlerı 10.45 Metal Mucadelesı 11.40 Ef- sane Avcıları 12.35 Savaş Fırtına ları 13.30 Amerıkan Kumarhanesı 14.30Amerıkan Motorları 15.30 Uzaktan Kuman- daÇılgınlıgı 16.00Sıra Dışı Makıneler17.00Vah şı Doğa 18.00 Altı Derece 19.00 Hava Savaşları 20.00 Amerıkan Arabası 21.00 Yenıden Açılan Cınayetler 22.00 FBI Dosyaları 23.00 Adlı Tıp De- dektıflerı 24.00 Sıra Dışı Muhendıslık 07.00 Ekonomı Basını 08.30 SozSızın 10.00 Fı- nansör 11.00 Renga 12.30 Parantez 13.00 Fuar 13.45 Benı Hatırlayı- nız 16.00 Hızmetturk 18.00 Franchısıng Dunya sı 19 00 Anadolu yu Teşvık 21.30 Vatan Tekno- lojı 22.30 Agora 01.00 TV Cambazı www.p*rar*klam.com.tr • (0212) 293 89 78 HADİ ÇAMAN YEDİTEPE OYUNCULARI Sinema TEK KADIKOY Tlf: 0216.346 01 41 lılmiyı Sak» Glilii Sıl No:Z! KADIKÖY- BARIŞ MANÇO KÜLTÜH MERKEZİ 0 (216) 411 95 41 CENK SOZfRİ, PETEKGUNEY, KIVAN( ÎİHfR CÜLYALAZ, AYFER DİNÇEk, HADİCAMAN SELDAOZER Yazart ve Yöneten: Hadi Çaman - 1 ö( www ortaoyuncular.coıı Ferhan Şensoy'un BENİBENMİDEÜRTTİM?|| Cumartesi 20.00 ve Pazar 17.00 wmmam Ferhan Şensoy 12030, 17Nii«ıPınafSMM530 I t Kflltütöitttir.110 frtff h II y 1 HADİÇAMANltYAUîÛSü T«*vıbye Tol (0212) .»16 l / / / ; i 9 1/t 2') www nndıcnmnn rorn KADIKOY'DE SADECE SINEMAMIZDA 2005 Sundanc» Film Festlvall IMPARATOR'UN YOLCULUĞU 10.10 Kultür Unı- versıtesı 10.40 Hı-End 11 10 Empatı 12.10 Id- dıa 13.20 Yaşama Keyfı 13.30 Son Duzluk 14.00 En Heyecanlı Yerı 15.10 Sen de Katıl 15.20 At Yarışları 18.30 Duğun Provaları 19.10 Yaşama Keyfı 19.30 Iş ve Yaşam 20.10 Turklıder 21.10 Futbol 21.20 Soylen- meyenler 23.10 Ne Var Ne Yok 24.00 Haber 00.10 Spor (0 212 449 07 00) bir LUC JACQUET filmi E F E S Ptlsen'in kültür ve sanata katkıları artarak sürecek. FERHANGIŞEYLER 29 Nisan Cuma 20.00 Ferhan Şensoy FELEK BİR GÜN SALAKKEN 22 Nisan Cuma 20.00 İSTIKLAL CAD. N0140 TEL: (0 212) 251II45-44 FAX: (0 212) 244 43 27 İlanlarınız İçin (O21 2) 293 89 78 perareklam@perareklam.com.1r perareklam@sup©ronlin0 com vvvvvv perareklam.com.tr 5 l IIAKA 1/HYtNt/1 ** IıûlHthu rutilsi VOr A (, (KAttAK ı,l m, İK0SIİ) Bl« IIftM < IKARMIŞ; OBTAVA, BU BELOLSfcLDL OORDÜM " Ege Cdrgiln VA1AN 11.00-13.00-15.00-17.00-19.00-21.00 Akbank Kultür Sanat Merkezı'ncle Sarkıs, 7 Nısan 28 Mayıs 2005 tarıhlerı arasındd, her katını sergı kdvrdmının ıçme aldığı, genış kapsamlı bır çalışma ıle sı? sanatseverlerle buluşuyor Bu butunleştırıcı pro|eyle Sarkıs, Akbank Kultür Sanat Merkezı'nın her alanına dağılan ve her boluşumu bır du7enleme ıçıne sokan bır çahşmanın ıçıne gırıyor Alı Akay'ın koordmatorluçurıu yaptıgı bu sergıde, Canan Goknıl'ın kostum ıcrasıyla, Çağdaş Turk Muzığı, dans, tartışma okulu, su ıçınde suluboya atolyesı, totoğraf ve çocuk kostumlerınden oluşmuş yerleştırme, fotograflar, kıtaplar VP vıdpolar, fılmler ve konferanslar, konser bır butunun ıçınde yer alıyoı.. Akbank Kultür Sanat Merkezı tıım bu hareketlılığı bunyesınde dıle getırıyor, ışleme sokuyor >Sergi AMILESTONE AKBANK KÜLTÜH AKBANK 07 Nısan >28MayısO5> apııl 1 VXJ 1 Sergı Pazartesı, Salı ve resnıı tatıl gunlerı haııç 11 00 19 00 saatlerı arasında gezılebılıı , Akbnrık Kultıır Sımt Merkezı Istıklal Cad No 11 18 Rpyoglıı Ibtınbı I , Daha fazla bılgı ıçın > 0 ? l ? ?52 35 0 0 / 0 1 www skbanksanat com MSM ULUSLARARASI KALİTt BELGESİ .. riMbB MUJDAT GEZEN SANAT MERKEZİ BEYOĞLU ŞUBESİ KONSERVATUVARLARA HAZIRLIK KURSU KAYITLAR DEVAM EDİYOR Tel: 0212 245 87 07-245 87 08 *ax: 0212 245 89 69 Adres SıuselvılerCdddesı Mavı Pla/ı No !XX kıl ftTıksım/Istıııhııl h maıl m'.mh 08 30 Yabancı Fılm Baja 10.00 Cıne Sı- nema 10.20 Beşte Beş 11.00 Yabanoı Fılm Dece- ıver 12.35 Yabancı Fılm Geçmeyen Saatler 14.10 Yabancı Fılm Mıdaq Soka- ğı 16.30 Cıne Maıson 17.15 Çızgı Fılm Kuşağı 18.30 Başka Yerde Yok 20.00 Ana Haber Bultenı 21.00 Yaban- cı Fılm Jerry and Tom 22.40 Yerlı Fılm Vızontele 00 30 Fantasy (0 212 336 15 15) 09.00 Film: \ A Arkadaşım Fılıka 10.30 Resmedelım 11.30 Pota Al- tı 13.00 Haber 13.15 Katalog 13.30 Başka Hayatlar 15.05 Bursa Konuşuyor 16.30 Sağhk Köşesı 17.05 Fınale Doğru 18.00 Hobı ve Sanat 18.30 Ters Koşe 19.30 Ha- ber 20.30 Türku Dıyenler 22.00 Eko Lıfe 23.00 Gece- nın Kokteylı 24.00 Haber 00.15 Duğun Magazın (0224 331 70 00) 07.00 Dıya- net Saatı 08.00 Çızgı Fılm Gladyator Akademısı 08.30 Aıle Bağları 09.30 Yerli Film: Bir Akşam Ustu 11.00 Kasaba 11.30 Dalda lan 13.00 Yaprak Dokumu 14.00 Usta Çırak 15.00 So- kak öykulerı 16.00 Yaşamın Sesı Turku 17.00 Turku Ge- cesı 18.00 Avrupa Güreş Şampıyonası 20.00 Voleybol 1 Lıgı Fınal Turnuvası 22.00 Voleybol 1 Lıgı Fınal Turnu- vası 24.00 Kapanış UE OBURSULER |15 N/son Cuma 20 30/16 Nısan Cumarlesı 20 30 | 17 Nısan Pazar 15 00/19 Nısan Salı 20 00 | (Inka OdltoryumuJitinye) | 29 Nısan Cuma 20 30 / 30 Nısan Cumartesı 20 30 f KOCAMlOTArAI'AŞA ÇEVRE TİYATKOSI UHRYEIMZ17 Nısan Pazar 12 00 [yenl çocuk oyunu) _ 08.35 Ya- W ı a x i bancı Fılm Sınderella 10.05 Yabancı Fılm ÖyleBır Kız Kı 11.45 Fılnr Johnny Englısh 13.15 Fılm Çapkın Aşık 14.50 Yabancı Fılm Bır Erkek 10 Gunde Nasıl Kay- bedılırV 16.45 Fılm Kelebek Etkısı 18.40 Yabancı Fılm Sekız Bacaklı Canavarlar 20.30 Fılm Çılgın Kahraman 22.05 Fılm Elım Belım Bağ- lı 23.45 Fılm Johnny Englısh (0 212 326 00 00)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog