Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

16NİSAN 2005 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA kulturo cumhuriyet.com.tr 15 ESİNTİLER ZEYNEP ORAL Sıradan faşizm...GergedanlaşmaTurk Sınematek Deıneğı kuruldu- gunda muthii} bır hazıneye, yeryuzu- nun tum /engınlıklerıne kavui>mus- tuk Yd^amın, goruntunun ve buyu- nun, yanı sınemanın bıtmez tukcnmez s.erıdı artık bızımdı 6O'lı yıllann s.o- nuydu İstanbul'da Sınematek'ın ız- be salonunda ızledığım 'Sıradan Fa- şizm' adlı fılm, o gun bugun benı terk etmedı Sovyet yonelmcn Mikhail Rumnı, bu belgescl fılmde, Nazı propaganda fılmlennı, Hitler'ın ozel arşıvındekı fılmlen, SS subaylannın gunluklerı- nı kaynak olarak kullanmış, bunları yepyenı bıı kurgu ve montajla gerı te- penbırsılahadonuşturmu^tu Fılmde Almanya'dakı Nazızmın yuksclıs,ını, yaygınlaşmasını, heyecanını ve coş- kusunu ızlemekle kalmıyor, faşi7tnin sıradanlaşmasını da ızlıyorduk Taşızm nasıl mı sıradanlaşıyordu' Hıç de olağan sayılmayan, sayılma- ması gereken kımı guncel olaylann 'olağan' sayılmasıyla "Bana do- kunmayan yılan bin yaşasın" du- şuncesıy1e 01 up bi ten karşısında ıl- gısızlık, gorme/den gelmcler, onem- sememeler, yok saymalarla Tepkı gostermekten, sorumluluk almaktan kaçınmalarla Suçun cezasız kalma- sıyla Hlmın en vurucu yanı, hıç ku^ku- suz, yalnız faşızmın korkunç yuzunu gostermesı değıl, aynı /amanda fa- şızm olgusunun bır duşunce bıçımı oldugunıı yansıtmasıydı Hıç unutmadığım sahneler arasın- da, ozellıkle şu ıkısı hâlâ gozumun onunde Çocuğunu, sevgılısını okşa- yan bır elın, fd^ızmın vunacu gucune donu^nıesı, sapsarı saçlı Alman ço- cuk ve gcnçlerının papatya tdrlasını anımsatan gorunumundcn vahşı, çığ- nnddn cıkmi!}, asla durdurulamaya- cakbırguruhadonu^mesı (Bırbaş ka fılmde, 'Kabare'de, doğayı yucel ten pastoral bır şarkının, Nazı marşı na donuşmesını anımsayın ) Mersin-Trabzon-sakarya Neden tam da şu sıralar (hele hele îstıkldl Caddesı, tstanbul Fılm Festı- valı nedenıyle muhtcşcm bır çıçek bahçesıne donusjmuşkui) yalnız be- Pablo Pıcasso'nun 'Gucrnıca' adlı yapıtı. C/tekını' düşnıan saydığımz, 'vatan haını' saydığınız an, 'ya benden yanasın ya düşmandan' dedığınız an başlıyor faşızmın kuralları ışlemeye Güvenlığınızı ancak şıddet kullanarak sağlayabılıyorsanız ya da sağladığınıza ınanıyorsamz, sız de başhyorsunuz fasjizmın kurallarını ışletmeye .. Faşızm nasıl mı sıradanlaşir? Hıç de olağan sayılmayan, sayılmaması gereken kımı guncel olaylann 'olağan' sayılmasıyla "Bana dokunmayan yılan bm yaşasın" duşuncesıyle Olup bıten karşısında ılgısızlık, görmezden gelmeler, onemsememeler, yok saymalarla Tepkı gostermekten, sorumluluk almaktan kaçınmalarla suçun cezasız kalmasıyla . nım dcğıl, bırçok ınsanın aklına bu fıl- mın gcldığını sormuyorsunuz herhal- dc> Benım ızleyebıldığım kadarıyla fıl mın adını başlığa ılk çıkaran, Irab zon'da yaşananlan tum ayrıntılarıyla ve yerel medyanın lınç gınşımındekı rolunu vurgulayarak veren, BtA Hd- ber Merkezı'nden, Erhan Kemal Öz- meıı ve Tolga Korkut oldu Haberın başlıgı 'Trab/on'da Sıradan Fa- y/m'dı Mersm'de yaşanan şıddet olaylan nm, Irabzon'da bır değıl, ıkı kez tek- rarlandığına, oradan Sakarya'ya sıçra- dığıııa tanık olduk Orhan Panıuk' a yoneltılen ofke ve kının, bır kaymaka- mın Sutluce Kaymakamı nın tum yet- kılerını aşarak kıtap toplatma ve ım ha etme kararıyla noktalandığını ve aradan bunca zaman geçtığı halde o kaymakanıın hâlâ goıevden alınma dığını, Lezalandırılmadığını goıduk Aşııı mıllıyetçılık kışkırtmasıyla duyguların kıtlesel hısterıye donuş- mesını yaşadık Hayır, burada yenı- den bu olaylan dıle getırmeyecegım Hepsını gunlerdır ızlıyorsunuz Benım vıırgıılamak ıstedığım, faşız- mın beyınlen, ruhları ve bedenlerı ele geçırme yontemı llla kı bır kışkırtmaya, aslı olan ya da olmayan bır soylentıye, "Bayrağı- mı/ı yakmışlar", "Anamı/a kufret- mişler", "Onlar ^oyleymiş, boyley- miş" gibılerınden -mış lı haberlere gerek yok 'Otekını' duşman saydığınız, 'va- tan haini' saydığınız an," Ya benden yanasın ya düşmandan" dedığınız an başlıyor faşızmın kurallan ışleme ye Çocuk yaştan şıddet sarmalında bu- yuduysenız, güvenlığınızı ancak şıd- det kullanarak sağlayabılıyorsanız ya da sağladığını/a ınanıyorsanı/, sı/ de başlıyorsunu/ faşı/mın kurallarını ış- letmeye Eğer sokakta polısın yaka paça go- turduğu sırtına cop ındırdığı bır msa- na ılgı duymuyorsanız, nedenını og- renmeye çalışmıyorsanız Kocasın- dan her gun dayak yedığını bıldığınız arkadaşınıza, "Erkektir, sever de do- ver de, katlanıver" dıyoısanız So kakta duşup canını acıttığı ı«,ın, uyku su geldığı ıçın, ıstedığı olmadığı ıçııı ya da hıç nedensız avaz avaz ağlayan kuçucuk bır çocuğa, anası "Sus, yok- sa şinıdi gcbertirim seni" dıye bağı- rıp tokat attığını gorduğunuzde ısyan elmıyorsanı/ Turkıye'de yaşayıp, ÎHD, KESK, TAYAD gıbı gıbı harf- lenn ne anlama geldıgını bılmıyorsa- nız Kıtap toplatma ve ımha karan veren kaymakamın nasıl cezalandınlacağı- nı merak etmıyorsanız Mersın-Is- parta- Irabzon-Sakarya'dd olanlan olağan karşılıyorsanız, (orneklen bm- lerle çoğaltabılınz) sıradan faşızme geçıt vermeye başladınız demektır 'Cergedanlagma' Ionesco'nun 'Gergedan' oyununu duşunmeden edemıyoı um Anımsayacdksınız, kentte bır, ıkı, uç, beş, derken herkes gergedanlaş- maya başlar Kalın denh, tek boynuz- lu o koca çırkın hayvana donuşmek ıçın, bır zorlama bıle gerekmez Iste yerek gergedanlaşırlar, sayıları, gun geçtikçe çoğalır Çunku çoğunluk oy- le ıstıyordur, oyle duşunııyordur Da- ha doğrusu duşunmuyordur da, bır akıntıya kapılıp gıdıyorlardır ışte Gıdeıek geıgeddnlaşmanın lyı bıı 'dc- ğışim' olduğunu bıle soylerler, gerge- danlaşmayı yucelcştınrler Insanlığı- nı yıtırme pahasına, bır ornek bır kıt- leye donuşmenın guvenını yaşarlar Gergedanlaşmaya karşı tek dırenen, oyunun baş kdhrdmam (yoksa anlı- kdhrdmdn mı dcmelı 7 ) Btrenger'dır Kıtleye karşı dururken, o/gurluğunu korur ama nasıl da yalnızdır çaresız- dır Başkaları gıbı duşunmedığı ıçın akıntıya karşı kuıek çektığı ıçın, her an onlann (gergedanlarm) ayaklaı ı al- tında kalabılır, oklurulebılır Bu guzclım ulkcdc nc gergedan- laşmaya, ne de taşızme -sıradan ve sı- radan olmayanına- geçıt yok www.zeyneporal.com faks: 0212.257 16 50 sınemn m• O ŞİMDİ MAHKHÛM Ahdııll ıh Oğuz uıı vnın I1ı;,ı (ılındt Yavuz Uıngol üıırhan Öçal Cokhin Özoğuz rol alıyor Pılm ısktılığın hıti'jiiHkn ıkı yıl sonıiıi ııı lıaijlangıı, yapıyor Ba^arısız bır ış kanyerı otan I ovent (1 event K ı/ak) 0 Şımdı M tlıkum ıdınd ı bır sıl tom yazarak bd^rolunu oynamasını ıstedığı Athena grubunun solıstı fiokh ııı ın pe^ıne du'jiıyoı Hıı aksılık sonucu bjşl ırı btlaya gıren ıkı arkadaş hapse dıışuyoı Koguşta cskı arkada^hrı Karlıdiğ (Y ıvıız Bıngol) ılc k ır^ıl ışıin ıkılımı/ kcndıltnnı ytraltı dunyasının hetıiphşmaMnın ıı,ınde bııluyor (\kulluı Al M Altunt aık ( npılnl Alako\ Alııtım Alako\ Oalleııa 4\cıtm Avşaı Ac\üw Ne» A\şaı Btıgtılm Sılı R(ikııko\ AhM Bakıılu) A\ytr Bakıko\ Cınc Chajjlın Bakııktn Renk Bakııko\ Strıema 74 BtylıkduzııArM Be]oğlıı Al M Beioğhı Allas Çen^elko) Cmemcua Dolmabahçe Shnpmıltıs Itıhı 4hM 1knıe/kı htılıı itMllplımn (.lazıosmanpaSjü MASS tdealhpe \f-M htıııyt Cmemall Kadıkoy kmhlu\ Kııdıko) CınemaModa Kadıko] Rexv Kadıko] Tepe Kmııul Hn^ıı i(i hoz\(]tn$ı ( mtpnl Mnçka G malî Mecıdıycko^ Ocleon 0<;manbe\ Cazı Otlako\ 41 M PendıkGune\ Sılıuı Lınımım Şaikıııbakkal Bıka hşult\ı AhM UmıarmeAhM /citınhuınıı Cımııh) M AYIN KARANLIK YUZU Bıku llhan ın yonettıgı filmde Alı Poyı ı/o^lu Melınıel Alı A] ıboı ı SınemÇelık IOI ılıyor hılm toa cınayctı hukumlusu tctıkçı taııhı tsn kaçakçısı ve binka hortıımtusıı dort adamın bıradada kavma kovalama tııtku hesiphşmı nykusunu ınhlıyoı (\katkit \bM \luknv (jtıllttıa A\alaı A\$at Bağcıtaı Sıte Bakııkoı A\şaı Bakıtko\ Cıne Lhııplın Bt\t>jth{ \HM Bi)/>0ıı Sıncpop ^cmberlıkış Mouepler (en^elkoy CınemuM Ftıleı Mnvıeplex Gazınsmanpaşa Mass Ltıme Malhpe Al M Oıtako\ Feıne Pendık Gıınev PendıkOscm SııadiM Mo\ıtpli\ S/s// M(}iicplc\ 7ı\lınbııımı Cıntcıl\) M MİNİK FİL HEFFALUMP/ Pooh's Heffalump Movıe A Mılne ın 1920 yılındi y ı/dığı (,o(.uk kıt ıpl ırınd ın uyarlanan Pooh s KÜLTÜR • SAMAT HefTılump Movıe 2001 y ıpımı I ht [ı^gLrMnvn vt '(KHyıpımı PıgİLt s Uıg Movıe nın ardmdan Pooh strısındtn yapılan uçuntıı uyırhnıı 11 ııık Nıssen ın yonettıgı ınınnsyon tılmınde 100 Donumluk ormanda yaijanan eirarengız olaylar anlatılıyor (tlttttıı d(k Ca/tıtol Alakf}\ (lalltntı Ivtılaı iıyıı Bııgtılııt Sıtı Baktıko) Al M Bakııko) A\şaı Be\ko: Acaıkem Be\lıkdıııuAhM Iiıvt>glıı( ını Mujı\tıc Çm^elktıyCını ma\ı Ftıltı 4FMAkııu'ikez klılerAI M Uptoun hltlit Cınecın Idcalupc ihM hnmc Cıncmall Kadıkuı Atlanlı\ Ktıdıkın hpt KuvaLik Bot*u ıçı Kruvalcığı C ınecınt konatıığı Lmepol Maçka 0 Matl Mallepe AFM Maltepe kana Meeıdneknv Odeon Pendık Guney Sdnıı Lınımını ŞaşkınhakkalBeko U)vıkı\t AhM Umıamyı AhM) • SAKİN OL / Be Cool r Gary'ın yonettıgı fılmde lohn Tıavolta Unıa Ihııınun Vıııcc Vuıghn rol alıyor John Irıvolt ı BeCoolda C hılı Palmcr olarak gcrı donuyor Palmcr bukezkcndısını muzık endııstıısındt. k ınıtl ını ly ı k ır ır vuıyoı SııiLm ı Lndıısüısının dontk ınsanlarından sıkılan C hılı tum ışıııı muzık endustrısıne yonlcndırır Hem de en bııyıık sıl ılıı yıİLiıtklı bır ^arkiLi olan 1 ında Moon IIL (Alhımzade tapıtol Atakoy Galleım BeyoghıAI M Çembeılıtaş Movıeple\ Dnlmahahçı Shop mılle\ htıler Menıepler Istınvı Cmemall Kadıko) Sıııev\a kadıko] Tepe kozyalağı Cınecın Maçka G Mall Maltept İhM MııulıvtkoyOdıon Nışanlaşı Mo\ıepk\ buadneMoueple\ Şışlı \lo\ıeple\ UrmanneAFM) KARŞI DAİRE / O Outro Lado Da Rua M ıruıs Bemsieın m yonutığı filrndt 1 (.rnando Montuıcgro Raııl Corttz LuısCarlos Peıxyrol ılıyoı Fılm koıkum, bıı ^uplıe ıle yollııı kesı^en ıkı yılnı/ rııha ılı^kın dokıınaklı bır dram (Be\oglıı Alkazaı) M ALDATAN YUREK/The Heart ıs Deceıtful Above All Thıngs Asıa Argcnto nun yonettıgı tılmdc Asıa Argento Jımmy Rennett Dylan Spıouse başrollen payhşıyor (4lako\ Galleııa Pıiilıj hSı\oğlıı B(\oğlıt kadıko\ Bıoadwm Nt$<mtaşı Mo\ttpUx) • BASKIN/Assault on Precınct 13 lean Tıançoıs Rıdıet nın yonelüğı lılmde b ı^roflerı Man ı Bello O ıbrıel Byrne Elhan Hawke paylaşıyor f iltunızadc Capılol 4tako\ Atııum Aîako\ Galleııa Pnstıı Bdkıtko) Ivşuı Bt\oğlu thM Dalmabahçt ShopdcMıks 6 OP Mass Idealtepe AFM htınyeCmemall kadıko\ Cmema Moıkı kudıko\ Rıx\ kudıkoı ltpc ko jtıkıgı Banu\ kn \akıgı Cınepol Maçka 6 Mall Mallepe Al M Mecıdı\eko\ Odeon ŞaşkmhakkalHn\mı Umıanne 4hM /e\tmhwımCınecıt\) M GELİNİM OLUR MUSUN?/Brıde&Prejudıce Ourındcr ( Indln nın yonttlığı IIIIIKIL Aıshwııyı Kiı Mirtın Htndeıson Navten Andresvs rol alıyor (Alnmızadt Capılol Atako\ Atııum (•212) 293 •« 7* Üthcock yaştnaydı gıırur duwiı" BrYOGLU BEYOÖLU NİŞANTAŞI MOVIEPLEX BEYOGLU ALKAZAR 0212 293 24 66 12 00 14 00-16 30-19 00-21 15 A1AKOY GALLERIA PRESTIOE 560 7 ; CO 11 4-ı 14 1b 1b 4i. 19 1İ> /1 45 KADIKOY BROADVVAY 34614B1 11 30 13 30 15 30 17 30 19 10 21 30 liı\nglu Mkti ın {(tnhıthtuş \ftnııpk\ Flıkı Mmupk\ I\lıınt Cmemall kadıko) Bıoadua) kadıko\ lepe Nışantaşt Mo\ıeple\ Oıtiikov I(II\L Sııaılnc Mmupk \) • KOMANDO DADI/The Pacıfıer Adam Shankman ın yonettıgı lılmde Vın Uıcsıl 1-aıl 1 ord I aııaııCırıhaın bairolluı p lyl ıijiyor iAîlunı adt Capılal Uakm Galkııa \\ciku A\^aı Bakııko\ 4\)ür Bevkoz Acaıkenr Be\o\>lu Atlas Çengelko\ Cmema\ı hnkı Pıttgıııt Ful\a Towınıdc dOP Ma\s klınyı ( ımmtıll kadıkın Adunlıs Kadıko) Tept koz\alai>ı Bonıts ku-\atagı Cınepol Maçka Lı Mall Mecıdneko\ Odton Pındık(jime\ Sılnıı Cmemaxı $ıi!)kınbakkal Bc kıı A ılınbııınu C ım ı ıl\) • YOLDA Lrdcn Kıral ın yontttığı tılmde Halıl Lrgun Yciim Bubtr Ytldı Reyn ıuld ba*jrolİLrı payl ılıyor I ( tttıım tuk Cupttul Atako\ Galleııa Aırılaı NL» 4\şaı Flakııko\ Cıne Chapltn Be\oglııAlM Be\oğlu Cme Majesnc Bınııkçekmece Fa\on tımbıılıluş Movııpkı kadıkot kadıko\ Ptndık Gııtn) Pendık Ovaı Şışlı Mo\ıeple\) • GUZEL DEDEKTİF 2 SİLAHLI VE CAZİBELİ/Mıss Congenıalıty 2 Armed and Fabulous lolın Pısqmn ın yonettıgı iılmde başrollerı Sandra Bullock Rcgına Kıng hıırıqut Muruano paylaşıyor (Bakııko\ A\jaı Bc\oghı C ım Majeitıc Hıtyııkçeknıere Fa\oıı Çcmhuhtaş Mo\upk\ Flıleı PııtgLOl htııne Cmemall Kadıko\ lepe k'or\atagı Bonııs koziatagı Cınepol Maçka G-Mall Maltrpı AhM Metuk]ektı\ Odcnn Osırmnhc\ (ıcı ı Sııadnt Mo\ uplı v Şaçkınhakkul BL ko) • SAKLAMBAÇ/Hıde and Seek Joh Polson ın yoneltığı lılmde ba^ıolltıı Kobtrl ÜL Nıro D ıkola 1 ınıııııj, [ amke J ınssen paylaşıyor (ilümızade Capıtol Atako\ iııuım Atako) Galleııa Avcıkıı A\yıı Bakırko\ AFM Bakııko\ lıy» BakırkovCınıma Chaplın Bnlıkdıızıı AFM Bno^lıı 4F\İ Çunhuhtai Movıepler Çengelko\ Cınema\ı Ltıleı 41M 4kmeıkız trıleı Mo\ıeplev (r OP WÖSS lstın\L Cmemall kadıkın \ıııı\\a( ep kadıkın Tıpı knz\alagı Bonus Mallept AFM Meadncko) Odeon Sılnıl Cmcnunı Sıuulnc Mouıplır Şijlı Mo\upk\ Umıanne AFM /e\tınbııınıı ( ınetıl\) M KARŞINIZDA PETER SELLERS/The Lıfe and Death of PeterSellers Sleplıen Hopkıns ın yonellığı lılındt. (ıtollrty Rıısh Charlı/e Theroıı Fınıly VVitson başıolkrı pıyhşıyor (Alako\ Galkııa Pıestıj Be\koz kaıUm I ııl\a loueısıde Oıkıko) heıne) • İMPARATORLUĞUN YOLCULUĞU/La Marche de L'Empereur Vahşı yaşam belgesı.lLrıvlc tanınan Luc Jacqet hala MITI ı.u/ulrnı.ıni'} va^aml ırı ol ın Imp ır ıluıkık Pen^uenltr ın bınltrLe yıldır sure^elen yoİLUİuklarını ılk ktz tızun metraj bır y ıpımla bty ızptrdtve ıkt ırıyor (Be \ ko- tcııılınl BiMiiilıı VIa ııı kııdık ı\ SmıımıTık Mıı^kıı (ı Mall \ısantası Mo\ıepk\) • ÇOKUŞ/Downfall Olıvcr Hııs<.hbn.J^LI ın yonettıgı tılıııde Bııınodın/ Alex ıııdr ı M ııı ı I ııı ( oıınn ı H tıfbııılı IOI alıyoı Pılmdc llıtlcr ın vc çcvıcsındekı ınsanların 12 yıl boyıınea Ydşadıkları scıuvenın ion on ıkı gunııne dıkk ıt çckıyor t illıını ııdı ( apılol Ih\o0lıı 1/ M lit\ofhı ^ınıpop C]embeıIttaj Mtnıeple\ kudıko\ kadıko\ Sıtadnc \lo\ıcple\ )<ı$lı Mo\ıepk\) M KAYIP NİŞANLI/A Very Long Engagement lean Pıerrc Jeunet nın yonettıgı lılmde b ı^rolde Aııdrev I ıııtoıı \ u (İllıını tuk Capılol Be\ıı^lıı )i)dt,ıwı Sımmıtsı kadıkın Cmema Moda) • HALKA2/The Rıng llıdeo Nıkıtı nın yonettıgı tılıııde N lonıı Wılls ve Sııııoıı B ıkeı bı>ıolleıı pıyhşıyoı (4ltıınızade Capılol Atako\ Galleııa Beı\ıampaşa C oşkıın Sabah Be\ogltı l////s Bııuıkçekmeec ha\nı ı I alılı 11 a I ıııdık adekeı\an kadıkın 4llanlıs kaıaıık floı>«.i(/ Mulhpe kana O\manbe\ f ırı) • GELİBOLU Tulj,ı Oıııek ın hem senııyosunu yı/dığı hein de yonettıgı bclgcsel 2 Ingılız 1 Yenı Zelandalı î Avustralyalı ve 2 Iııık lopl ım 10 ııı ı k ıı ıkleıııı meklııp ve ^unlııkltımden yol n,ıkıhnk dıl dın ırk to/etnieksı/ın savaşın ınsanların uzerındekı etkılerı anlatılıyor (Altıınraek Capılol BeıgeıkırSıle Bakııkın ( ımma ( lıaplıtı Ha\ıımıpasn (oşkıııı Sıılnıh Sınımaluıı Bc\ko. kana Bmukçekmece Ia\oıı Çembeılıraş Mo\ıeple\ kaclılın Utanlıs Pendık Oscaı) M ANLAT ISTANBUL Dmıl Un ıl Kudret Sabaneı Selıııı Demırdekn VuceH oleıı ve Omıır Atav ın vonetlıgı lılmde baijrollerı Allın hrkeklı H k ı ı ı t ııı O/^ıı N ım ıl pıyl lyyor (Allıını ııdı ( apılol Ba^ıılaı Sık Ba\ıumpei)U Coskıın Sabah Smemalaıı Imdıkzadekenan Koz\ata\tı Cmıpol Osmanbe\ Ga ı Pendık ( ıııu \ Pındık ihıaı) • CONSTANTİNE Tnneıs 1 avvreiıcc ııı yonettıgı fılmde Keanıı Reeves Raehcl Weıs/ Shı 11 ıBeoııl rol ılıyor ( Ulıtnı adt ( apılol Ba\ıamj)a\a C tışlııtı Sabah Sımnıalaıı Falıh feuıl • EĞRETİ GELİN Atıt Yılnw ııı vonettığı lılmde bıyolleıı Nıırgııl \ e>ıleay Mıi|de Aı ve Melın Akpııı ır |nyl ı^ıyur (Bagcılüi Sıte Be\oglıı Peıa kadıko\ 4tlanrıs) -i SİNEMA TELEFONLARI Akatlar AFM Mayadrom <s' M 5/ AltunızadeCapıtolft5/ U 41 AtakoyAtrıum 5599V« Ata- koy Yunus Emre 661 3H 94 Av- cılar IGS Cınemetro 676 74 <)4 AvcılarStandartrt'^ I6 4"i Bah- çelıevler Kadır Has •/•/: /! S6) Bahçelıevler Holıdayplex 44121 09 Bahçeşehır Cınemax M'> 64 00 Beyoglu AFM ^ / 20 V) Ba kırkoyAvşar s\U(tiP Bakırkoy AFMCarousel ->7l <<? W Bakır- koy Incırh'î 72 6439 Bağcılar Sı- te 462 20 21 Bakırkoy Renk V2 IS 6i Bakırkoy Sınema 74 ST> 04 44 BayrampaşaCınebayft/) 14 77 Beylıkduzu AFM Mıgros S52 01 90, Beyoğlu Akademı IV 74 S4 Beyoğlu Alkazar '"J * 24 M BeyoğluAtlas M'M7d Beyoğ- lu Beyoğlu '5/ V 40 Beyoğlu Emek 291 S4 19 Beyoğlu Fıtaş 25; 20 20 Beyoğlu Lale 24^2 f 24 Beyoglu Pera n/ 1 uo Beyoğ- lu Sınepop 'W // 7ı Buyukçek- meceAlkent2OOOSS9w:7 Bu- yukçekmece Favorı W2 OH 64 Çemberlıtaş Şafak WA 26 60 EtılerAFMAkmerkez 'A ~>0W) Etıler Movıeplex 'W 10 Of Etı- ler Parlıament Cınema Club 261 is is Fatıh Feza^/ 16 1)1 Fenerbahçe AFM Pyramıd 414 9000 FındıkzadeCınemarsoî' 411' Florya Prestıge 66121 S6 Galerıa Prestıge SM) 7' 66 Ga- zıosmanpaşa Cınemass • s '•() C Harbıye As r/ih Ideal- tepe AFM-/ H90S 66 Kadıkoy As 316 00 ıo Kadıkoy Tepe Cıne maxx iiys<< S5 KavacıkBoğa- zıçı •/' • IJ h Kadıkoy Atlantıs 116 06 7 1 Kadıkoy Baharıye^/-/ îı fl5 Kadıkoy Broadvvay 146 14 SI Kadıkoy Hollyvvood us ')0 76 Kadıkoy Kadıkoy 117 74 00 Kadıkoy Moda U7 0I 'S Ka- dıkoy Ocak 116 V 71 Kadıkoy Rexx 116 01 12 Kadıkoy Sıne- ma Tek U6 01 41 Kadıkoy Su reyya 116 1)6 s 1 Karagumruk Feza 6i/ l/ı 01 Kozyatağı Cı- nepol îrî1 V 00 Levent Kultur MerkezıTURSAKSıneması V> 41 11 Maltepe Grandhaus ;;' 60 10 Maslak AFM Prıncess 1 S5 06 9i Mecıdıyekoy Cınep- lex Odeon V6 17 90 Nışantaşı Movıeplex ıv (/'; M) Ortakoy Ferıye 1 ıı s M Ortakoy AFM Prıncess >İ6 ">() 71 Osmanbey Gazı 24 7 96 65 Pendık Guney 1U H S1 Pendık Oscar 1'M) 0'i 69 Sılıvrı Maxı Parlıament 7ifr 01 60 Suadıye M&S Cınemax 467 41 t<\ Suadıye Movıeplex 111 24 49 Şaşkınbakkal Cıne- max M&S 467 44 6i Şışlı Kent 241 d' Ih Tatılya Drıve Inn S5' 01 55 Teşvıkıye AFM Erıcsson 224 01 Oi Umranıye AFM Pnn- cess46l 0112 Yeşılçam '91 (>s 00 Yeşılyurt Parlıament Cıne ma Club M> ' 5 ıı Zeytınbur- nu Cınecıty Olıvıum •> It 9ı 9t> 16-22 MAYIS TARÎHLERÎ ARASINDA Gençlik Günleri'ne başvurularbaşladı Kultur Servisi - lstanbul Buyukşehır Beledıyesı Şehır Tıyatıolan'nın 1985 yılından bu yana gekneksel olarak duzenledığı Gençlik Gunlen'nın 21 sı 16 - 22 Mayıs 2005 tanhlen arasında gerçekleştırılecek Tıyatro oyunlarının yanı sıra, konser, sergı ve gosterımlere yer verılmesı duşunulen Gençlik Gunlen'ne katılmak ısteyen topluluklann 18 Nısan pazartesı gunune kadar başvurulan değerlendırılecek ve bu yılın programı olu^turulacak O/ellıkle unıversıte gençliğının yoğun ılgısıyle karşilanan Gençlik Gunlen ıçın bastırılacak olan broşurlerde katılan topluluklann da yeı alması ıçın onerdıklen ctkınlıklcrle ılgılı gorsel ve yazılı belgelenn de t B B Şehır rıyatrolan Gençlik Gunlen çalışma ekıbıne ulaştırılması gerekıyor Her yıl 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı haftasında duzenlenen Gençlik Gunlerfnın 21 sınde unıversıte tıyatrolarının sezon oyvınları seyırcıyle buluşacak (Gençlik Gunlen ıle ılgılı ay rıntılı bılgı Tıyatro Araştırma Laboıatmaıı ndan (TAL) Dılek Tekmtaş tan alınabılır (0212 246 06 28-29 /Dahıh 166) f Ne Janti Abimizdin Sen' • Kultur Servisi - Gcçen yıl temmuz ayında yıtırdığimi7 unlu çızer sanatçı Necati Abacı ıçın başlayan kıtap tasansı yazar çızer dost ve aılesınden oluşan 97 kışının katkılanyla sonuçlandırıldı Abacı, "Ne Janti Abimizdin Sen" anı kıtabıyla, dunyalarını paylaştığı dostlan, aılesı ve arkadaşlan tarafından bır kez daha anılıyor lçınde 111 adet gorsel malzemenın de yer aldığı kıtapta, usta gzeı Necati Abacı'ya aıt 56 adet ozgun yapıt, sanatçı dostlarının Abacı ıçın çızdıklerı 15 ayrı çızım ve 40 adet anı fotoğrafı bulunuyor Kıtapta, Sunay Akın, Asını Bezirci, Yıldız Kenter, Turhan Selçuk, Hilmi Yavuz, Kaya O/sezgın, O/demir Nutku, Uıısal Oskay, Tan Oral, Gurbu/ Doğan Ekşioğlu,, Semih Poroy, Metin Ustundağ, Fahrettin Baykal, Cihan Demirci, Mehmet Kısmet, Semih Gumuş, Ahmet Onel ve daha bırçok sanatçmın Nctdtı Abacı ıçın yazdığı yazılar da yer alıyor Freud'un kendi portresi sergide • LONDRA (AFP) - Lucıen Freud 'The Paınter ıs burprısed by a Naked Admırer' (Çıplak Hayranına Şaşıran Ressam) ısımlı kendı portresım Ulusal Portre Galensı'nde sergılıyor Daha once yaptıklanna hıç benzemedığını belırten yazar Wılham Feaver, resımde Freud'un 82 yaşında ne hıssettığını yansıttığını soyledı "Ressamın aynadakı gomntusunun resmedıldığı resım" olarak tanımlanan yapıtı Freud, "Çok komık bır duygu Mesafe ve şeyleıle ılgılı bıı şey Başkabn gezegende yapmak gıbı bıı şey" sozleııyle açıklıyor ISTANBUL FtLM FESTÎVALl • CEMAL REŞtT REY KONSER SALONU'nda 20 OO'de odul torenı ve kapanış fılmının ('Bomhon KopekV Carlos Sorin) gostenmı • EMLK te 11 00 de 'Aşkın Getirdikleri', 13 3O'da 'Yaradılış: Buyuk Sır', 16 00 da 'Kardeşler', 19 OO'da 'Cinayet Gunluğu', 213O'da'IHX1138" (0 212 293 84 39) • ATLAS'ta 11 OO'de 'Manda Çobam', 13 30'da 'Zafer Yollan', 16 OO'da 'Galindez Dosyası 1 , 19 OO'da 'Vera Drakc', 21 30'da 'Aldatılnırç ve Terkedılmı^' (0 212 2 52 85 76) • SİNEPOP'ta 11 OO'de 'Darwın'ın Kâhıısıı' 1'] 10da 'Çocuk Yıldız' 16 OO'da 'Kuçıık Kasap', 19 OO'da 'Deniz Yukselince', 21 30'da 'Savaş Alanı' (0 212 251 11 76) • BLYOĞLU SİNEMASI'nda 11 OO'de 'Kuzey Ruzgârı', 13 30'da 'Kralın Oyıınu', 16 OO'da 'Vaha\ 19 OO'da 'Gece İnmeden', 21 30'da 'Marsh Mila 1 (0 212 251 32 40) • REXX'te 11 OO'de 'Gu/elıstan', 13 30'da 'Terketme Sanatı', 16 OO'da 'Metallica: Bu Ne Biçim Canavar', 19 OO'da '2046', 21 30'da 'Not' (0 216 116 01 12) BUGÜN • ATATURK KÜLTÜR MERKEZt'nde 11 OO'de İDSO'dan 'Çanakkale Zaferinin 90. Yılı Konseri' Şef Gary Raverne Solıstlcr Birgul Su Ariç (soprano) Aylin Ateş (mezzo - soprano), Şenol lalınlı (tenor), Hakan Tıraşoğlu (banton), Kaya Akarsu (anlatıcı), Şenova Ulker (trompet) (0 212 251 56 00) • IARIK ZAFER IUNAYA KULTUR MERKEZİ'nde 14 OO'te Bahadır Baruter ve Metin Ustundağ'ın katılacağı 'Mizah Külturu' konulu soyle^ı (0 212 293 12 70) • YAPI KREDÎ KAZIM TAŞKENT SANAT GALERİSİ'ndc 16 OO'da Gulseli İnal'ın katılacağı sergı gezısı (0 212 252 47 00) • İFSAK'ta 17 OO'de 'Wild At Heart' adlı tılmın gosteıımı (0 212 292 42 01) • BİLGİ UNİVERSİ1ESİ DOLAPDERE KAMPUSU'nda 15 OO'te ' 1 urk Kızı, Gok Kızı, Alalurk Kı/ı, Sabilıa Gokçen 1 , 17 OO'de 'Belleville'de Randevu', 20 OO'de 'Olum ııstaüi' (444 0 428)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog