Bugünden 1930'a 5,457,753 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 16 NİSAN 2005 CUMARTESİ 14 UİV kulturtacumhurîyet.com.tr Sanatmm doruğundaki caz piyanisti Jason Moran, bu akşam Indigo'da sahnede olacak GelenektetutunamköncüoknakMURAT BEŞER Rock dünyasının kült müzısyenı Jonathan Richman bir defasında de- mişti ki. "Büyük bir zevkle çalıyo- rıım, tamamen ağzımın ladıyla". Bu ılencı caz pıyanıstı Jason Moran ıçın de geçerlı. Bazı müzık dergılennde bü- yük bir yanılsama ile Moran'ın yenı albümü 'SameMother'ın tiirüne avan- gard yaftası kondu. Halbuki, yaşamı- nı pur modern caz müzigıne adayan Moran, altıncı Blue Note etıketlı al- bümünde ılk defa bu kadar yoğun bir biçımde blues müzıği ıle sarmaş do- laş oldu. Ama alışık olduğumuz ve ez- bcrlcdiğimiz blues kalıplarını öylesi- ne ihtiraslı ve ortodoks karşıti bir an- layış ıle çaldı ki, bu eskimiş muzıkal bıçımler ıster ısteme7 kulağa çarptı- ğında olağan bir avangardızm yanıl saması yarattı. Caz bir geli$im süreciytH... Harlem sokaklarının tozunu yut- mak, New Orleans'ta pıyano profe- sörü olmaktan çok daha önemlıydı onun iein. Evet! Belki yukarıda otu- raniar dünyanın en iyi salonlarına ko- nuk oluyor vc iyi dc para kazanıyor- lardı ama cazpiyanosunun gelişımin- de son sözü, yırtık pantolonlu cebı de- lılder söyleyecektı; ıkı ünlü ısım Ja- mcs P.Johnson ve Willie 'LioıT Snıitlı; heı ikisi de bu kuşak ıçinde öııe çıkan eşsiz bestecilerdi. Caz bir gelişim sü- reciydi. Müziğin, bugünden daha az ture sahip olduğu zarnanlarda genç caz mü/isyenleri tecrübe edinmek, kcndıni geliştirmek ve bir sanatçı ola- rak olgunlaşmak ıçın daha farkh şans- lara sahıptı. Çoğunlukla henüz kışısel çızgılenni bulamadan, tükenene kadar çalanlar ve en güçlüler hayatta kala- bildi. Buna karşılık Genç Aslanların hatalarından ders çıkaran yeni bir caz mıi7İsyeni kuşağı yetişti. Moran bun- lardan bın; onun gelışimını ızlemek hc- yecan verıcı bir süreç. Kültürlü bir aı- \Jenç kuşağın en yetenekli piyanistlerinden biri olarak kabul edilen Jason Moran 'ın cazı yüzde yüz insan manzaralan ve ihtiraslan üzerine kurulu. Yüksek kültür hiçbir zaman tükenmeyecek kadar bereketli bir pınar; ama unutmayalım ne öğreniyorsak sokaktan öğreniyoruz. .... leden gelen Moran, Errol Garner, Art Tatum, Cecil Taylor ve Thelonious Monkgıbı değerlı ısımlerın mırasına sahip çıkanlaı arasında genç kuşağın en yetenekli adı. Moran ilginç isimli bu yeni albumunu gerçekleştirmeden cvvel, kansına annesinden miras ka- lan caz ve blues onerılenne kulak ver- mış lnanması güç, ama bu bırgerçek; çünlcü Moran'ın kaynanası gündemı, gelışmeleıı ve modayı ızleyen, yanı kı- sacası zamanını kültüıel açıdan iyi tü- keten, oldukça ilginç bir kadınmış. Onun evınde topladığı favori plakla- rından yapılmış dınleme seansları, 'Same Mother' albümünün oluşması- nın bıncık ılham kaynağı olmuş. 2003 tanhlı 'Banchvagon' projesın- de süslemccilıkten uzak bir estetik an- layışı ıçindeolduğununetbirlavırha- linde ortaya koyan Moran, gcleneksel ve tican cazdan uzak duran kimliğini gıderek sıvnltıyor 'SameMother'daar- monık, ntmık ve melodık yaratıcılığı- nı cömertçe sergıledığı yorumlarda bulunuyor, heı pasa|dadoğaçlamaye teneğini konuşturuyor. Kendi kültürü- nun içinden çekip çıkardığı malzeme- lerden, bol bol kullandığı zihin açıcı müzıkal oyunlar, gi/li seksi bir hava, mahır gıtar dokunuşlan, ustaca yara- tılmış vızıldayarak etkileyen atmosfe- rik bir tınının yardımı ıle görkemlı bir müzik yaratıyor. Moran'ın son zamanlardakı takın- tisı polisiye romanlar ve gangsterle- rın dunyası. O yü/.den açılıştaki 'Gangsterism On The Rise', silalı gi- bı patlayan sol el tekniğınin, çatışma sahnelerine gönderme yapan yuvar- lanan davullarla flört cttiği parça. Gıtarcı Marvin Sewell'in albume kat- kısı buyuk; dclı deli çalınan birpunk rock gıtanyla, katıldigı parçaları mu- kemmel ateşlıyor Örneğin Mump Up' ve Mal Waldron bestesı İ'U Play The Blues For You' yorumunda, bı- çimi geleneksel bir 12 bar olan par- çadan fokur fokur kaynayan biı çor- ba çıkarıyor; hem de lencereden hiç taşırmadan Basçı Tarus Mateen ve davulcıı NasheetWaits, çclenin diğer tetıkçı üyelen. Sonparçanın adı Mo- ran'ın tarzını ve yaklaşımıni çok ıyı anlatıyor; 'Gangsterism On The Set' çelişktleri sonuna kadar yaşamak Zaten albümün butununde kendi- ni gösteren blues müzığının ve New Orlcans karnavalları atmosferinin nedenı de bu. Ancak bu yanlış bir fi- kir vermesin; dedığımız gıbı Mo- ran'ın müziği geleneksel olmamak- la bırhkte, kesınlıkle avangard da değil. Bu müzik arada derede olma nın verdiğı bııruk tat gibi; tıpkı met- res ıle karısının arasında kalmak, barda takılmakla yatılı okulda oku- mak, hayvansever olarak et yemek- ten vazgeçememek türünden genhm ve çelışkilerı sonuna kadar yaşıyor- sıınuz'Same Mother'da Moran ın cazı, yüzde yüz insan manzaralan ve ıhtıraslan uzerıne kurulu. Yüksek kültür hıçbır zaman tükenmeyecek kadar bereketli bir pınar, ama unut- mayalım ne öğreniyorsak sokaktan öğreniyoruz. Not: Genç kuşağın en yetenekli pıyanıstlennden bırı kabul edilen Moıan, bu akşam 'Same Mother' rurnesinın kapsamında Indigo'da olacak. Aynntılı bılgı ıçın: 244 85 67 ya da biletix.com muratbeser(a)studyoimge.conı • Yalın - Bir Bakmışsm (Pasaj) ı/' Zernn Ü7er - Ve Böyle Bir Şey (TMC Müzık) • Abdurrahman Önül - Düet Öksüzüm (Beste Müzık) • Dilana Rengin - Renkli Halay Kurdısh Folk Dance (Ses Plak) • Cankat Erdoğan - Alın Uzağa Götürün (Sıla Muzik) • Mehmel Demirtaş - Dert Çekene (Sıla Muzik) • Rkrern Oruç - hlaziğ Halk Oyunları (Kılıç Müzık) • Lazdeke Tulıım, Kemençe Eşlığınde Karadenız Müzıği (Atak) • Hasan Yılnıaz - Bı Sanıye Salla (Akbaş Müzik) • Cevdet Bağca - r Emanct Öyküler (Bıçcm Muzik) • Şevbıherka Dengbejan 2 (Mır Prodııktıon) • Mıhemed Şexo - Koçe Me Barkır (Kom Müzık) • Koma Gulen Xerzan - Rukena Mııı (Kom Müzik) • Taıısu - Tansu (Şabka) • Ali Sıcakyüz - Gelmesen de Olur (Şabka) • Kamuıan Akkor - Ü/ülmedım ki (De-Ka) ^ Kamuran Akkor - Sev Yeter (De-Ka) • Kamuran Akkor - Sevdiğimi Biliyoısun (Dc-Ka) • Sulcyman Banş - Var mısın Aşka? (Emin Oztatlı) • Ekrem Ataer - Dıllerım Lal (Iber Mü7ik) MÜZIK DÜNYASINDAN KISA KISA... Gııitar Wolf un basçısı arük yok • Dünyaca ünlü dans müzıği sensı Back To Mıne'ın sıradakı konuğu 25 Nısan'da çıkacak albümle Pet Shop Boys olacak. • Eski Smashing Pumpkins ve Zwan topluluklaıının şarkıcısı Billy Corgan, solo albümünün tüm çalışmalannı tamamladı • Beynınde damar genışlemesı saptanan country rock efsanesı Neil Young, bir gününii hastanede doktor kontrolü altında geçırdi. • SnovvPatrol, eskı basçısı MarkMcLelIand'ın aynlışı üzerinde, ınternet sıtesınden bulduğu yenı basçı Paul Wilson ile aniaştı. • Keith Jarrett, sekiz yıllık bir aranm ardından ilk defa "Radiance* adlı, Japonya'daki bir konserin kayıtlanndan solo pıyano albüm hazırlıyor • GuitarWolf topluluğunun 38 yaşındaki basçısı Hideaki Sekiguchi, geçııdiği bir kalp kruı sonucu yaşamını yitirdi. • Yes topluluğunun solisti Jon Anderson, "Son Of Olias" isimli albümünün devanıı nıteliğindekı bir albumun çalışmalarına başladı. • 10 yıldan beri çalışmalarını sürdüren lılandalı Indıe ve alternatıf rock topluluğu TheDelgados dağıldı. ijîtal Medya Sponsoru DİOİTURK s Sponsoru S«UPFRQNLIN€" Sınema Yayın Sponsoru btratcjık Ara$tırrna bponsoru ilırn Deslek Sponsoru U S t S U U f î l«İP İstanbul Kültür Sanat Vakfi, 24. Uluslararası İstanbul Filrn Festivali'rıin gerçekleştirilrnesine destek sağlayan Dijital Medya Sponsoru, Sinema Yayın Sponsoru, Stratejik Araşttrma Sponsoru, İnternet Servis Sponsoru ve Yazılım Destek Sponsoru'na teşekkür edıyor. 5 sinama... 16 glin... 62 Ulkeden 154 yöneimen... l66film... 36oseans... 2-17 Nisan tarîhleri arasında, 24. Uluslararası İstanbul Film Festivali'nde. ıSIANBUL wiww.iksu.org TURKCELL V MARVÎARA MALATYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'INDEN hsas No. 2004/227 Davacı Huseyin Coşkun tarafından davalı Nüfiıs Müdürlüğü aleyhıne açılan nüfus kayıt ıptalı davasının mahkeme- mızdc yapılan duru^ması sırasında vetilen aıa kaıaıı geıegınce, Malatya ılı, Kale ılçcsı, hrdcmlı Koyu, Cılt No. 122, Haııe No 27'de nufusa kayıtlı Iliisevın ve Sultan'da olma 01 04 I97T d lu dahılı davalı Yusut'Coşkun'un mahkcmcmı/.de yapılacak olan 25 05 200^ tanhlı dııru>maya bi77at veya kendısıni bir vekille temsil ettırerek katılması, aksı takdırde yokluğunda karar vcnleccgı husıiiu ılarıen tebliğ olunıır. Basııı 16775 BÜYÜKÇEKMECE 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN MENKULİJN AÇ1K AKITIRMA İLANI Sayı. 2005/102 Tal Bir borçtan dolayı hacızlı ve aşağıda cıns, mıktar vc kıymctlerı yazılı rnallar satışa çıkarılmıştır. Bınncı arttırma 29/04/2005 giınü saat 12 30-12 45 arasında Isıso Sanayı Sı- tesi Y Blolc No1 2 Hoşdere yolu Büyükçekmece adrcsınde yapılacaktır O guıı kıymctının yüzde 60'ına ısteklı bulunmadığı takdirde 04/05/2005 günü aynı yer ve saatte 2 arttırma yapılarak satılacağı. Şu kadar ki, arttırma bedelının malın tahmın edilen kıymetının yuzde kırkını bulmasının ve satış isteyenın alacağa nıçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan baş- ka paraya çevırme ve paylann paylaştırma masraflarmın geçmesinin şart ol- duğu, mahcuzun batı^ bedelı uzerınde yüzde oranında KDV'nın alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesının bir örncğının ısteyene gonderılebılecegi, fazla bılgı almak ısteyenlerın yukarıda yazılı dosya numarasıyla daıremıze başvurmalan ılan olunıır 12/04/2005 Mııhammen kıymetı Cınsı (Mahiyeti ve onemli niteliklerı) Ekçelik, markd masa ustü nıatkap Markasız masa ustıi nıatkap (mavı renge boyalı) Zumrut nıarka masa üstü nıatkap Markasız matkap Markasız anahtar çekme makınesi Markasız mavı vakıımlama makınesı Tansoy nıetal ahimınyum enıeksıyon makınesı Tansoy marka aluıninyıım enıeksıyon makınesı Yigitsan kompresör 4235 serı nolıı Teknik makıne alıimınyum enıeksıyon Otomat makınesı lndex-tornos strohm Markasız 25 tonluk pfes Markasi7 apgant pres MOAF/b -K 2130C ıbarelı 60 tonluk pres 9433 serı nolu Markasız 60 tonluk pres (mavı renge boyalı) Ekçelik masa üstü matkap mavı ıeııklı Markasız masa ustu matkap 052 serı nolu Fırat marka freze bılgısayarlı Terzen marka torna I metrelik Tıryakı marka ayaklı matkap Vestel marka bılgısayar Markabiz 15 tonluk pres Markasız 35 tonluk pres Markasız 40 tonluk pres Markasız 100 tonluk pıes Ispanyölet dokum kalıbı lspanyolct kcs>me kalıbı Oda kapı kılıdı kalıbı Alümınyum kol dokum kalıbı Zamak menteşe kalıbı Ayna kalıbı Pul kebme kalıbı Karşılık kalıbı Basın. 16765 1 ıra 450.00.-YTL. 600.00.-YTL. 150.00.-YTL. I50.00.-YIL. 1.000.00.-YTL. 1.250.00.-YIL. 5.00ü.00.-YrL. 5.000.00.-YTL. 1.000 00.-YTL. 5.000.00.-YTL 3 000.0ü.-YI"L. 3.000.00.-YTL. 5.000 00.-YTL. 8.000 00 -YTL. 16 000 00-YTL 150 00-YTL 150 00-YTL 700 00 -YTL 500 00 -YTL 300 00-YTL. 200 00 -YTL 1 500 00 -YTL. 1 700 00-YTL 1 800.00 -YTL. 4 000 00 -YTL. 6 000 00 -YTI 3 500 00 -YTL 4 000 00-YTL 900 00-YTL 1 200 00-YTL 800 00 -YTL. 500 00 -YTL. 1 200 00 -Y 1 L. Adedı 3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 5 3 4 1 7 2 2 2 SANATA BAK1Ş SELMl ANDAK Prof. Mesut İktu ile Tiirk Bestecileri CD'de Müzık dunyasındayıllardan berı, uluslararası ka- riyer sahibi bariton Prof. Mesut İktu, opera sanat- çılığı ıle beraber özellıkle çağdaş, evrensel, çok- sesli yapıtların yaratıcılarından oluşan geniş reper- tuvarını gerek konserlerde ve son yıllarda CD'lerde yorumlayarak çok yararlı hizmet yapmaktadır. Şim- dı de, bariton Mesut İktu, Sevda-Cenap And Vak- fı'nın öncülüğünde, Türk bestecilerinin çeşitli form- larda yapıtlarını bir CD'de yorumlayarak toplamış bulunmaktadır. Bariton Mesut Iktu'ya piyanodaSer- gel Gavrilov eşlik ediyor Avusturya Zappel fırma- sı bu CD'nın yapımını üstlendi. CD'nin başlığı "The Art OfTurkish Song - Türk Bestecilerinden Lied'ler" adını taşıyor. CD'de eserlerıyle yer alan bestecile- rimiz: CD'deki sıraya göre Necîl Kâzım Akses (1906-1999), Ahmet Adnan Saygun (1907-1991), Nevit Kodalh (1924), llhan Osmanbaş (1921), Mu- ammer Sun (1932), Cenan Akın (1932), llhan Ba- ran (1934), Cemal Reşit Rey (1904-1985), Ulvi Cemal Erkin (1906-1973), Gürer Aykal (1942)... CD aynı zamanda müzik-edebiyat ilişkisinin de vurgu- landığı bir arşiv çalışması niteliği de taşıyor: Örne- ğin Ömer Bedrettin Uşaklıgil, Orhan Veli Kanık, Ece Ayhan gibi ozanlarımızın bazı şiırlerı de bes- telenmış... Bariton Prof Mesut Iktu'ya rahatlıkla sanatçı- eğitmen dıyebilırız. Uzun yıllardır İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin solist sanatçısı oluşunun yanı sıra, daha önce bu kurumun mudur ve genel sanat yönetmenliğini de üstlenmiş bulunan ve kısa bir sü- re önce kendi ısteğıyle ayrılarak, halen Mımar Si- nan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konserva- tuvarı Müdürü, Opera Anasanat Dalı Başkanı ola- rak görevını sürdüren bariton Prof. Mesut İktu, bu çalışmalarının yanı sıra, yıllardan berı amaç edindi- ğı ve çeşıtlı etkınlıklerle başarıyla gerçekleştirdiği bir ilke için yorulmadan, titizlikle emek veriyor Bu amaç 1 "Türk bestecılennı tanıtmak". Bu uğraşıyı konser- lerinde repertuvar belirlenmesi ile ayrıca CD'ler dol- durmak suretıyle başarıyla emek veriyor... Bu uğ- raşının en onemli özelliği: Bu girişimin bireyselden öteye, toplumsal karakterı ve genış müzıksever kıt- lesıne (halka diyebiliriz), özellikle gençliğe tanıtıl- ması amacına da ulaşmasıdır... Sanatçı-eğitmen Mesut İktu, "Türkbestecileh"n\ tanıtmak ilkesini şu özet sözleriyle açıklıyor: "Şimdı hayatta olmayan bes- tecılerımız ıle eserlerini bire bir çalışan, sanırım son kuşak sanatçıyım. Genç sanatçılanmızın da buyön- de çalışmalar yapmalarını ıstıyorum. Türk eserleri, bir anlamda varlık nedenimizdir." Aynı zamanda MSGSÜDK'de Türk bestecileri dersı verdığıni anım- satarak "Genç opera sanatçıları bizim eserlerimi- zi başka türlü bir müzikalite ıle ve son derece du- yarlı yorumluyorlar" niteliğini belirtiyor... Prof. Me- sut İktu yurtiçi ve yurtdışı ülkelerde sayısız konser- ler ve operada bariton rollerı üstlendi. Sanatçının ay- rıca Bilkent Senfoni Orkestrası eşliğinde tanınmış Lied'ler ve opera aryalarından oluşan bir başka CD çalışması da var... Mesut Iktu'nun bu CD üretimi bir çeşit arşiv nıteliğinde. Sanatçı-eğitmen Mesut İktu çalışmalar ıçın şu noktayı da belirtiyor: "Evrensel- liğe giden yolda bestecilerımız ve eserleri çok de- ğerli. Her konuda olduğu gibi, bu konuda da tanı- tım eksikliğimiz var." 4 - ^ Tanilli (sağ başta) ndül törcnindc yaptığı konuşına- da cgitim sistemindeki aksaklıklara dikkat çekti. Prof. Tanilli9 aydınlanma ödülü İZMİR (Cumhuriyet Ege Biirosu) - Yenı Ku- şak Köy Enstitülüler Derneğı'nın, "2005 Aydın- laıımaOnurÖdülü'", lzmır Büyükşehır Beledı- ye Başkanı AzizKucaoğlu taıafından gazetemız ya?an Prof Dr Server Tanilli'ye verildi. Kültürpark'takı tzmir Sanat'ta duzcnlcnen ödül törenmde konuşan Yenı Kuşak Koy Ensti- tülüler Derneğı Başkanı Prof Dr Kemal Koca- baş, Aydınlannıa Onur Ödülü'nün 2003 yılında Vedat Günyol'a, geçen yıl da Dr. Engin Ton- guç'a verildiğini anımsataraku Derneginıiz2005 ödülünü de Sayın Server Tanilli'ye vernıeyi ka- rariaşürmıştır. Sayın Tanilli, Cıımhuriyd'in ay- dınlanma girişiminin anlam ve önemini yaşamı- nın her alanında yansıtınıştıı" dedı. Daha soııra tzmir Büyükşehır Beledrye Baş kaııı Aziz Kocaoğlu, Tanilli'ye 2005 Aydınlan- ma Onur Ödulu'nu verdi. Tanilli de, odul torenınin ardından yaplığı ko- nuşmada, "Enstitüler sadece teknik eğitim değil, sanatla da iç içeydi. İnsan merke^li, lnik, demok- ratik eğitini veriliyordu. ünıın için ölünceye ka- dar kcndimi Enstîtülü olarak göstereceğim" de- di.Tanilli, bugün gelınen süreçte "Neyapmah" sorusunun ön plana eıktığını vuıgulayaıak "İki şeyi birlikte yapınalıvı/.. Okulu vc topluıııu kur- tarmalıyı/. İbplıımu kurtarınak için dcvı iıııci, yurtseverlerin iktidarını kıırmalı\ 1/. Okulu kur- tarmak için de 23 Devrimi'nin ortaya koyduğu ilkeleıi yaşama geçinnclhiz" dedı Israilli besteci öldii • FtLtSTİN (AFP) - îsrail'in meşhuı bestecilerinden birı olan (A yaşındaki Ehud Manor yaşamını yıtırdi. Israil radyosu, bestecının anısına Manor1 un yu/lerce bestesınden meşhur olanlanndan 'l'n Lı Itretz Aheret (I Have No Other Country)' ısımlı paıcasınayeı vetdi. Manor yüzlerce bestesının yanında Shakespeare'ın de dahıl olduğu bırçok edebiyat yapıtını Ibranieeye çevırmiştır. <•
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog