Bugünden 1930'a 5,466,273 adet makaleKatalog


«
»

16 NİSAN 2005 CUMARTESİ CUMHURİYET lliJvl_f 11 vJlVJJL ekonomifa cumhuriyet.com.tr Pembe tabloya karşm pek çok sektör piyasadaki hareketsizlikten yakmıyor Gıdadabiledurgttnluk varEkonomi Servisi- Büyümeye ilişkin parlak sonuçlar ve makro ekonomik trendlere ilişkin yaygin iyimserliğe karşın pek çok sektörde durgunluk vc sıkıntı süriiyor. Açıklanan rakamlarla gerçekler arasındaki farklılik, geliş- melerin günlük yaşama pek yansıma- dığını gösteriyor. Başta gıda, içecek ve inşaat sektörlcri olmak üzere piya- sanın geniş bölümii, sektör temsilci- lerinın deyimiyle "nefesalmaktazor- lukçekiyor." Koç Holding Şeref Baş- kanı Rahmi Koç'un bile kişi başınatü- ketımin istenen seviyeye gelmeme- sinden yakındığı bir ortamda, kimi Özel Tüketim Vergisi'nin fahiij oran- larda artmasindan, kimi maliyctlerdc- kı devlet payının yiiksekliginden, ki- mi de büyümenin işe ve kişi başına gelire yansımamasından kaynaklanan • Geçen yıl krcdi kartlarına yüklenerek pompalanan tükctimin acısı fena çıkmaya başladı. Aldığı malın borcunu ödemekte zorlanan vatandaş harcamalarını kısıyor. Piyasa çcvrelerine göre bu durıım, "makro ekonomide görülen büyümenin kişi başına gelire yeterince yansımamasından" kaynaklanıyor. Hükümetin "özcl ilgi" gösterdiği şarapçılık gibi scktörler ise kan ağlıyor. ÖTV'nin yüzde 100'ü aşması özellikle şarap fabrikalarında üretimi durma noktasına getirirken biraciları da yatırımı başka yerlere götürmeye itiyor. sıkıntılar yaşıyor. Satışları ancak mart ayında topar- lanmaya başlayan otomotıv sektörün- de, ocakta binek otomobil satışlann- da yüzde 54.8 düşüş, ticari araç satış- larında ise yüzde 11.8 düşüş yaşanı- yor. Ancak ikinci el pazanndaki sıkı- şıklık tünı hızıyla devam edıyor. Geçen yıl başta otomobil olmak üzere tüketicinın borclanarak aldığı tüm dayanıklı tüketim mallannda, bu yıl satışlar, 10 aylık, 12 aylık, 24 ay- lık taksitleri dalıa da uzatarak ayakta tutulmaya çalışıhyor. Gıdada ilk üç ayda yüzde 3'lere va- ran azalma dikkat çekiyor. Market cı- rolarının bile yüzde 20'ler düzeyınde gerilcdiği ileri sürülüyor. Yalnız pcra- kende sektöründe değil, toptancılarda da ciddi talcp azlığından yakınılıyor. Çekler dönmeye, senetler protesto yemeye devam ediyor. Her ne kadar şubatta bir önceki aya göre azalsa da protestolu senetlerin sayısı 58 bin485 adedi, tutarı 157.2 milyon YTL'yi bu- luyor. Pompalanan tüketimin sonu Bahçıvan Gıda'nın sahibi ve Süt ve EtÜreticileri Bırlıği Başkanı (SetBir) Erdal Bahçıvan, gıdada büyümeyi his- setlirecek haıcamalar olmadığını ha- tırlatarak insanlann geçenyıl dayanık- lı tüketim ürünlerine borclanarak yap- tıkları harcamalann bu yıla ciddi ölçü- de pay bıraktığına dikkat çekiyor. "İn- saıılar önce borçlannı ödüyor. Ancak burçtan artanla tüketim yapabiliyor. Geçen yılki büyümenin acısını çekiyo- nız" diyen Bahçıvan, makro ekonomi- de görülen pembe tablonun gıdaya tam da yansımadığını vurguluyor. Gıda sektörünün önde gelen ısım- lerinden Mehmet Reis de "Her iş du- rur gıda durmaz dcrlerdi. Artık gıda da durdu. Yüzde 3'lük bir azalma var. Market ciroları bile yüzde 20 geriledi. Yalnız pcrakende de değiltoptancılar- da da sorun yaşanıyor" diyerek gıda sektöründe büyük bir talep daralması yaşandıgını belirtiyor. Reis sorunlann nedenlerini ise alım gücünün azlığı ve piyasada tahsilatta sıkıntılar yaşan- ması olarak özetliyor. Reis'e göre, se- vindirici olan tek şeyin, bu yıl tarım ürünlerinin yeterli miktarda olacağı. ÖTV MAĞDURU Şarap üreticisi işçi çıkarıyor Ekonomi Servisi - Başta şarap ve bira olmak üzere içecek sektöründeki sıkıntı, ÖTV olarak özetleniyor. Özcl tüketim vergisınin (ÖTV) yüzde 118.7'yi aşan oraıılarda tmasının olumsuz etkilerini ürctici, beklenenden de erketı hissetmeye başladı. Üreticilerin bir kısmı kapasitenin altında üretim yaparken bir kısnıı da işçıleri ücretsiz izne cıkarmak dururnunda kaldı. Son ÖTV arlışı sonucunda satişlarının yüzde 75 azaldığını belirten Sevilen Şarap Sanayii Yönetim Kumlu üyesi EnisGüner, çalışanların yarısının izne çıkarıldığını ve yüzden 25 kapasitcyle çalıştıklarını söyledi. Güner, şarap satamadıkları için eskisi kadar üziim almayacaklarını, bunun da geçiınini bağcıhktan sağlayan binlerce aileyi zoıa sokacağıni anlattı. Güner ayrıca, Fransızlarla yapılacak ortak yatırımın da askıya alındığını söyledi. Yatırımdan vazgeçen bir diğer şarap üreticisi de Yazgan. Yazgan Şarapları Yönetim Kurulu üyesi Murat Yazgan da Fransı/.larla "ornıan arasına yangın şeritlerine, eruzyonu da önlemek için bağ dikme projesi" geliştirdiklerini anıa şaraba getirilen yüksek ÖTV yüzünden bunu ertelediklerini belirtti. Öte yandan, Türk Tuborg ve Carlsberg'ün üst düzey yöneticisi Barry Marslıall, bu yıl sonuna kadar ÖTVtie olumlu bir adım atılmazsa Carlsberg'ün Ortadoğu, Orta Asya, Kuzey Afrika pazanna yönelik ycni fabrika kurma kararını Türkiye yerine Bulgarıstan ya da Italya'ya kaydıracaklarını söyledi. u da madalyonun gerçek yüzü İşslzlik kol gezlyor. cepte para yok Yüzde 9.9'luk büyü- menin açıklandığı 2004'te sadece 644 bin kişiye ycni iş iınkânı sağlanabildi. Oysa yine geçen yıl, işgücüne dahil nüfustaki artış 649 bin kişi idi, Böylece Türki- ye'deki işsiz sayısı, bü- yümenin eıı parlak olduğıı yılda da- hi 5 bin kişi daha artarak 2 milyon 498 bin kişiye çıktı. Bu tablonun bir nedeni 'verimlihVtekı artiştan, ya- ni eskiye göre aynı işi daha az kişi ile yapmaktan, bir nedeni de ka- ınııda çalışanların sayısındakı 252 bin kişilik azalmadan kaynaklanı- yor. tş bulamayanların sayısı sabıt kalırken ortalaına ücretleri özel sek- törün üzerindeki kamu çalışanlann- daki azalma da, vatandaş çoğunlu- ğu için kişi başına harcanabilir ge- lirin daha da düştüğünü göstenyor. İşi olanların net geliri azalıyor Reel ücretlerin giderck gerilemesi de özellikle gıda ve giyim gibi sektör- lerdeki alışverişi olumsuz etkiliyor. ANKA Günlük Bülteni'nde(llNi- san 2005) yer alan Dış licaret Uzmanı Murat Ertckin'in araştırması, Türkıye'de reel ücretlerin Çın'e göre bile gcnlcdiğini gösteriyor. Araştırmaya göre 1996 ve 1999'da sı- rasıyla 100 ve 115.6olan reel ücreten- deksi2001 'den sonra düşerek91.7'ye geriledi. Reel ücretler I996'ya gore yüzde 8.3, 2000'e göre yüzde 26 ora- nında düştü. Buna karşılık Romanya ve Pakistan dışında, Çin, Endonezya, Po- lonya, Güney Kore gibi tüm rakıpler- de reel ücretler arttı. Bu tablo, bir ya- nıyla da "ihracat ınucizesiTl nın ardın- daki yalın gerçeği gösteriyor. Tüketlci bebeğine süt parası bulamıyor Geniş kitlelerin harca- ma olanaklarındaki geri- leme, bazı piyasalarda çok çarpıcı sonuçlar da doğu- nıyor. Son günlerde süt ve sütçülük sektöründe yaşa- nanlar, bunun örneği. Tür- kiye'nin yüzde 10'ayakın büyüduğü 2004 yılında hayvancılık ve süt üretiminde sağla- nan teşvıklenn, yenı çıftlik yatırım- larının ve verimlılığın artışıyla süt üretiminde de yüzde 5'lık artış oldu. Ama bu artış, tüketıme yansımadı. Yani tüketici, bırakalım sanayii, ge- lişme çağındaki çocukları için son derece öneınli olan bu gıdayi sağla- makta güçlük çekiyor. Bu yüzden üreticiler, sütte KDV'nin yüzde 1 'e indirilmesi, okul sütii projesinin ha- yata geçirilerek fazlanın bir anlam- da devletçe sübvanse edilmesi gibi çözüm yolları arıyorlaı. EN KESKİN KÜÇÜLME Inşaatta 10 yıldıryaprak hmıldamıyor Ekonomi Servisi - Üst üste yaşanan ekonomik durgunlukların en çok etkilediği sektörlerden birini de inşaat oluşturuyor. tnşaat sektöründeki daralmanın işsizliğe etkisi bire bir olduğundan bu sektördeki krizin yakıcı etkısı çok daha fazla. Yaklaşık 10 yıldır inşaat sektöründe yaprak kımıldamadığı her kesimın kabul ettiği bir gerçek, ancak son yıllardaki büyüme rakamlarına karşın sektör, var olan durumu korumak bir yana, küçülmeye devam ediyor. Verılere göre sektör, geçen yılın 9 aylık döneminde yalnız binde 4 büyümüşken son çeytekte yüzde 1 'lık küçülme kaydctti. Türkiye Müteahhıtler Birliği Başkanı Erdal Eren, son dönemlerde ekonomik büyümeye karşın rekor düzeylerde seyreden ışsızlık oranlannın inşaat sektöründeki küçülme ile doğrudan ilişkilı olduğıına dikkat çektikten sonra, "mevcut koşulların devam ctmesi halinde bu yıl için de büyüme öngörüsündcn söz edilemeyeceğini" vurguluyor. Eren, 2005 bütçesinde yatınma ayrılmış olan ve ılk bakışta geçen yıla göre yüzde 36 oranında artan 10 milyar 100 milyon YTL'lık ödeneğin inşaat seklörünü canlandırmasını beklemenin münıkün olmadığını da belirterek geçen yıllarda çeşıtli yatınmcı kuruluşlar tarafından başlatılan, ancak ödenek yetersizlığıyle yanm kalmış olan proje stokunun 3 bin 550 kadar olduğunu hatırlatıyor liren'e göre "Tahsis edilen yatırım ödeneğinin Türkiye'nin GSYİH'si içindeki payı yüzde 2.5 kadar. Böylesine düşük bir orana dünyanın başka bir Ülkesinde rastlamak mümküıı degil. Oysaki geçmiş yıllarda bu oraıı yüzde 5 düzeylerindeydi. Böylesi bir yatınm miktannın sektürü caıılaııdırması münıkün değiP dcdı EYÜP 2. İÇRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN MENKULÜN AÇIK ART1RMA İLANI Dosya No: 2005/277 Tal Bir borçtan dolayı hacızlı ve aşağıda cins, miktar ve kıymeti yazılı mallar satışa çı- kartılmiştir. Bırıncı arttırma 06.05.2005 günii saat 10.00-10 10'da Ramı Kışla Cad. Nur San. Sıtesı No: 109/21 Eyüp- tstanbul adresinde açık artırma ılc yapılacaktır. Bi- rıncı açık artırmada menkul, tahmin edilen kıymetın %60'ını ve satış isteyenin alaea- ğına rüçham olan alaeaklar varsa bu alacaklar mecmuunu vc bundan başka paraya çe- vırme vc paylaştırma masrafiarıni geçmek şartı ile ıhale olunur. Böyle bir bedelle is- tekli bulunmadığı takdirde 11.05. 2005 günü aynı yer ve saatte 2. artırma yapılarak satılacaktır. Şu kadar ki ıkıncı açık artırmada artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %40'ını geçmesı ve bundan başka paraya cevirme ve paylaştırma masraf- lannı geçmesinın şart olduğu, mahcuzun satı^ bedeli Ü7erinden KDV'nin alıcıya aıt olacağı ve satış şartnamesının ıcra dosyasında görülebileceği, masrafı verıldığı takdir- de şartnamenin bir örncğinin isteyene gönderileceği, fazla bilgi almak ıstcyenlerın yııkarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvıırmaları ilaıı olunur. 12.04.2005 Konulan değeri Adcdi Cinsi vc özellikleri 5.552,00 1110,4 Kgr 58 top halinde, 10.1 süprem kumaş, sıyah, kenıik, olso ve mavı renklcrdc 12.921,00 4307 Kgr 180 top halinde ham kumaş Basın: 17025 EYÜP 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN MENKULÜN AÇIK ARTIRMA İLANI Dosya No- 2005/277 Tal. Bir borçlan dolayı hacizli ve aşağıda cins, miktar ve kıymetı yazılı mallar satışa çıkar- tılmıştır. Bırinei arttırma 06.05.2005 günü saat 10.20-10.30'da Murat Mahallesi, Sandö- kiimcüler Caddesi, 6 Blok No:4 Bayrampaşa-lstanbul adresinde açık artırma ile yapıla- caktır. Birinci açık artırmada menkul, tahmin edilen kıymetin %60'ına ve satış isteyenin alacagına rüçhanı olan alacaklar varsa bu alacaklar mecmuunu ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmek şarlı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle ıs- tekli bulunmadığı takdirde 11.05. 2005 günü aynı yer ve saatte 2 artırma yapılarak satı- lacaktır. Şu kadar kt ıkıncı açık artırmada artırma bedelinin malın tahmin edilen kıyme- tinin %40'ını gcçmesi ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geç- mesinin şart olduğu, mahcuzun satış bedeli iuerinden KDV'nin alıcıya aıt olacağı ve sa- tış şartnamesinın ıcra dosyasından goriılebileceği, masrafı verildığı takdirde şartname- nin bir örncğının isteyene gönderileceği, fazla bilgi almak ısteyenlerın yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 12.04.2005 Konulan değeri (YTL) Adcdi Cinsi ve özellikleri 20.000,00 I Ferrari marka, sıcak kumaij ütü, saııfor makınesı 10.000,00 1 Kromsan marka, 1990 model. mavi ve gri renkte, kumaş balon sıkma makınesı Basın: 17023 MERSİN 2. İCRADAÎRESİ'NDEN MENKULÜN AÇIK ARTIRMA İLANI Dosya No: 2005/143 Tal. Bir borçtan dolayı hacizli ve aşağıda cins, miktar ve kıymetı yazılı mallar satışa çıkarılmıştır. Birinci arttırma 04.05.2005 günü saat 09.00 09 10 arası Mersın ü. Merzeci Bulvarı Çelik Otoparkf nda yapılacak ve o gunü kıymetlerin %60'ına isteklı bulunmadığı takdirde 09 05.2005 günü aynı yer ve saatlerde ikinci artırma ya- pılarak satılacağı. Şu kadar ki artırma bedelinin malın tahmın edilen kıymetinin %40'ını bulması ve satış isteyenin alacagına rüçhanı olan alacaklının toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştınl- ma masraflarını geçmesinın şart olduğu, mahcumn satış bedeli üzerınden %1 oranında KDV'nin alıcıya aıt olacağı ve satış şartnamesinın icra dosyasında görülebileceği, masrafı verildiğı takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderılebileceği, fazla bilgi almak ısteyenlerın yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olu- nur. 07.04.2005 Muhammen kıymeti (lira): 50.000,00 YTL Adedi: 1 Cinsi (Mahiyeti ve önemli nitelikleri): 34 FGH 24 plakalı BMW marka, 2004 model 316 I Sedan tipi, Met Çelik mavısı, A50111059 motor, VVBAAY11040FG29033 şası no'lu hususi otomobil Basın: 17181 BOZKURT (KASTAMONU) KADASTRO MAHKEMESİ'NDEN Hsas No: 1994/16 Karar No: 2004/4 Davacılar Sabri Çevirgen ve arkadaşlan tarafından davahlar Maliye Hazınesı vs. aleyhine mahkememize açılan men-ı müdahale, tapu ıptal ve tescil davalarının yapılan açık yargılaması sonucunda, Davacı Sabn Çevırgen'm yuzölçumu davasının reddıne, tapu ıptal davasının kabulü ile fen bilırkışısı Mehmet Zey- rek tarafından düzenlenen 29.04.2004 tarihli krokili raporda kavunıçı renge boyalı B harfi ile gösterilen 919 m2 mık- tarındaki Bozkıırt ilçesi, Merkez Mahallesi, Köseköyaltı mevkii, 33 ada, 75 no'lu parselın bir kısmının ve sonradan oluşturulan yolun tarla niteliği ile tamamı 192 pay kabul edilerek, 152 payın Mehmet oğlu 1934 d.lu Sabri Çevirgen, 2 payın lsmaıl oğlu 1938 d.lu Cevdet Özkan, 2 payın Ismaıl oğlu 1933 d.lu Ka/ım özkan, 1 payın Mustafa Kamıl eşı 1318 d lu Şefika Atlan, 3 payın Mustafa Kamil kızı 1338 d.lu llatıce Çeliktaş, 8 payın Mehmet kızı Tahsın eşı 1325 d.lu Safiye Özkan, 8 payın Tahsın oğlu 1329 d.lu Burhan Ö/kan, 8 payın Tahsın oğlu 1332 d.lu tlhan Özkan, 8 payın Tahsın kızı 1333 d.lu Emine Korucu adına ayrı bir parsel numarası verilerek müşterek mülkıyet şeklinde tapuya kayıt ve tescıline, malık hanesının bu şekilde doldumlmasına, bu kısma ilişkin 09 03 1977 tarih ve 4 no'lu hazıne tapusu- nıın iptaline, parselın gerıye kalan 4290 m2 miktarındaki kısmının tarla niteliği ile Bozkıırt ilçesi, Merkez Mahallesi, Köseköyaltı mevkii, 33 ada, 75 no'lu parsel olarak Maliye Hazinesi adına tapuya kayıt ve tesciline, tnalik hanesinin bu şekilde doldurulmasına, Bozkıırt ilçesi, Merkez Mahallesi, Köseköyaltı mevkıınde bulunan 33 ada, 1, 8, 9, 55, 56, 76 no'lu; 34 ada, 1 no'lu; 35 ada, 1 no'lu parscllerın 3402 sayılı yasanın 7 maddesi uyannca kadastrosıınım yapılabilmesi için tutanak asıllarının kudastro müdiirliiğüne iadesıne karar venlnuş olııp, mahkeme karan, davacı Sabri Çevirgen'in ve Maliye Hazınesı'nın temyız dılekçeleri yapılan tünı araştırmalara rağmen tebligata yarar adresi tespıt edılcmeyen dava dilek- çesi ve dıımşma günü de tcblığ edilen davalı Talısin kızı, 1332 doğumlu Emıne (Ozkan) Korucu'ya ışbu kararın yayı- mı tarihinden itibaren 15 gün sonra teblığ edılmiş sayılacagı ve davalının karan temyız etmek istediği takdirde süresı ıçcrısınde mahkememi/in 1994/16 esas sayılı dosyasına tcmyiz dilekçesi ibraz etmesı hususu davetiye yerine kaim olmak üzere ılanen tcblığ olunur. Basın- 17042 tŞÇMN EVRENtNDEN ŞÜKRAN SONER AB'nin Gül Yiizii Uzun yıllardan sonra AB'nin gül yüzünü göste- ren bir girişime tanık oldum. Bildiğiniz gibi sade- ce üyelikte Türkiye'ye özgü güçlükler, kimi çifte standartlar değil içimizi acıtan. AB sermaye çıkar- larında, ekonomik birlikte, hızla yol alırken, asıl kimliği olarak bilinen, insan haklarının, demokra- sinin gerçek değerlerinde, sosyal devlet, sendikal haklar standartlarında, hem üye hem de aday ül- keler ilişkilerinde önemli, anlamlı sapmalar yaşı- yor. AB'nin sosyal devlet, sendikal haklar stan- dartlarına ilişkin duyarlılıklarını yansıtan, küçücük de olsa anlamlı bir girişime tanıklık edince, sizler- le paylaşmak istedim. Işin doğrusu gerek tek tek AB üye ülkeleri, ge- rekse sendikal konfederasyon ETUC'un, Türki- ye'ye olumlu, dost yaklaşımlarının uzun bir geç- mişi var. Onlar sadece Türkiye'yi değil, coğrafi olarak bölge içinde gördükleri, aday olsun olrna- sın bütün ülkelerin sendikacılık hareketlerini üst örgütler üyesi yapmakla yetinmediler, sendikal haklar, sosyal devlet standartlarının bu ülkelereta- şınması için örgütsel dayanışma içinde oldular. Ancak 1980'lersonrası yeni dünyasömürü düze- niçarklarındanörgütlülük olarak onlar daağırdar- beler aldılar. Sendikasızlaşma, sosyal devletten sapma, AB sendikacılık hareketlerini ve üye ülke- lerle dayanışmalarını zayıflattı. Türkiye'ye özel, bi- zim sendikacılık hareketimizin hem örgütsel hem de moral değerler anlamında, küresel saldırı ya- nında 12 Eylül etkisi ile de çöküşü, bu iletişim, da- yanışma ilişkilerini büsbütün geriletti. Lafı uzatmadan güne ve sadede gelelim.. AB sendikacılık hareketi, AB ekonomisinin güçlen- mesi ile emek hareketine pay düşeceği masalının gerçek olmadığını kafasını duvarlara çarpa çarpa öğrenme, yeniden toparlanma, örgütlenme süre- cine girdi. Hele de komşu ülkelerdeki emek sö- mürüsünün, çok kısa süreçlerde kendi standart- larının aşağı çekilmesinde nasıl olumsuz etki yap- tığını acı derslerle öğrendi. Tek yanlı sermayenin değil, emeğin Avrupası'nı oluşturmak üzere, zo- runlu, zorlu, yeniden örgütlenme ve savaşımı gün- deminin önüne aldı. Henüz eski dinamiğine kavuşmuş olmasa da 1980'lerin emeğin Avrupası için sendikal dayanış- ma, işbirliği canlandı. Dün UNI olarak bilinen, AB içinde örgütlü 303 sendikanın 7 milyon üyesini temsil eden sendikanın Avrupa genel sekreteri Bernadette Segol ile bir aradaydık. Onlar küre- sel sermaye saldırısı, sendikasızlaştırma karşısın- da yıkılmamak üzere birçok işkolunda birden bir- leştiklerinden, banka, finans, iletişim, ticaret, si- gorta, turizm, habercilik.. gibi bizim birçok işko- lumuzun sendikasını birden kapsıyor ve birçok iş- kolundan Türk sendikasını üye olarak içinde ba- rındınyor. Tabii bizde yasal düzenlemedeki sayı- sız yasakla sendikal örgütlülük önündeki ayrıntılı, sayılamayacak engelleri anlamaları da çok güç oluyor. UNI'nin Avrupa sekreteri, Türkiye'nin AB üyeli- ği için en çok kulis yapmış sendika liderlerinden biri. Yine de Türkiye'deki sendikal, sosyal devlet standartlarının aranmasında, aday, hatta üye kü- çük ülkelerden daha duyarlı, dengeli olunması ge- rektiğini düşünüyor. AB'nin bütünü içinde az nü- fuslu, ekonomisi küçük bir ülkedeki düşük sendi- kal, sosyal normlar çok fazla korkutmuyor. Bütün içinde kısa zamanda toparlanabilir. Ancak Türki- ye gibi büyük ölçeklerde hem toparlamak çok da- ha zor hem de AB'ye olumsuz yansımaları çok da- ha büyük ölçekli olabiliyor. UNI'nin üyeleri içinde en büyük kitlelerden biri- ni oluşturan bankacılık sektöründen, gündemle- rine girmiş çok önemli bir konu var örneğin. Bir- kaç önemli AB ülkesinin bankası Türkiye'deki bankalara ortak oluyor. AB'nin üyeliği nedeni ile de yükümlülükleri söz konusu. Yani AB üyesi ve adayı ülkelerde yatırım yaparlarken, AB içinde geçerli finans oluşumuna, emek haklarına ilişkin uymaları gereken ilkeler var. Hani şu bizim ünlü bankaları satın alan ünlü AB ülkelerinin bankaları var ya. Satın aldıkları bankaların çalışanlarının kazanılmış, ücret ve sosyal haklarını olduğu gibi korumak yanında, sendikal örgütlülük, toplu pazarlık haklarına karşı çıkamayacaklar. AB ül- kesindeki çalışanlarına yüksek, Türkiye'dekilere düşük normlar uygulayamayacaklar.. UNI tüm uy- galamaları tek tek izleyecek.. sonerCacumhuriyet.com.tr BÜYÜKÇEKMECE 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN MENKUL AÇIK ARTIRMA İLANI Dosya No: 2004/11067 Esas Bir borçtan dolayı hacizli ve aşağıda cins, miktar ve kıymeti yazılı mallar satışa çıkartılmıştır Birinci arttırma 06 05 2005 günü saat 1 1.30- 11 40 arası 19 Mayıs Mahallesi, Billur Sokak No. 2 Büyükçekmece adresinde yapılacaktır O gün kıy- metinin %60'ına isteklı bulunmadığı takdirde 11.05.2005 günü aynı yer ve saatte ikinci arttırma yapılarak satılacağı. Şu kadar ki arttırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %40'ını bulması ve satış isteyenin alacagına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma masraflarını geç- mesinin şart olduğu, mahcuzun satış bedeli üzerin- den % ... oranında KDV'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesiniıı bir örneğinin icra dosyasında görülebileceği, masrafı verildiği takdirde şartname- nin bir örneğinin isteyene gönderilebıleccğı, fazla bilgi almak isteyenlerın yukarıda yazılı dosya nunıa- rasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 08.04.2005 Muhammen kıymeti (Lira): 20.000,00 YTL Adcdi: I Cinsi (Mahiyeti ve önemli nitelikleri): 34 ZE 7552 plakalı Peugeot Boxer marka model, I İDİ tipi, beyaz renkli, ön çamurluk sağ, sol kopuk, muhtelif ezik ve çizik, koltuksuz panelvan kamyonet. Basın: 16909
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog