Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

16 NİSAN 2005 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER dishabta cumhuriyet.com.tr 11 rehin alındı • DışUaberlcr Servisi - Trak'ın başkenti Bağdat'a çok yakın bir mesafede bulunan Mada- en kasabasında kontrolü ele geçiren sılahlı Siinni bir grup, 60 kadar Şiiyi rehin aldı Şıi kökenlı, adı açıklanmayan bir yetkili, "Kasabadan bana telcfon edenler, yakınlannın rehin alındığım belirttiler ve hü- künıetten, rehinclerin kur- tanlmasi içm çaba göster- mesını ıstedıler" dedi. Eylemcilerin, Bağdat'ın güneyinde bulunan kasa- badakı Şıılenn burayı terk etmemeleri halinde rehi- neleri öldürmekle tehdıt ettiklerı kaydedıldı. Öte yandan Balad yakınlann- da yola yerlcştirilen bir bombanın patlaması sonu- cu 3 Iraklı asker yaşamını yitirdi. ABD'ye ait Hit üs- süne yönelık havan topu saldınsında da 1 ABD as- keri hayatmı kaybetti. Komşular Istanbul'da • AMKARA(Cumhuri- yet Bürosu) - Trak'a komşu ulkeler donığu, 18-19 Ni- san'da Istanbul'da yapıla- cak. Irak, Suriye, Suudi Arabıstan, Kuveyt, iran, Ürdün ve Mısır'dan dışiş- leri bakanlan ve üst düzey yetkılılerın katı- lacağı toplantıda, Türki- ye'yi Dışişleri Bakanı Ab- dullah Gül temsıl edecek. 18 Nısan'da "yüksek dü- zeyli memurlann" bir araya gelmesi, 19Nisan'dada "dışişleri bakanlan resmı toplantısının" yapıJması öngörülüyor. 8. komşu iil- keler resmi toplantısına Irak Dışişlen Bakanı Hoş- yar Zebarı de katılacak. Prens Rainier toprağa verildi • MONACO(AA)-Mo- naco Prensı Raınıer dün düzenlenen törenle topra- ğa verildi. Cenaze töreni, yerel saatle 12 20'de prenshğın katedraliııde düzenlenen ayinle başla- dı. Ayine, Prens Raını- er'nın 3 çocuğu ile arala- rında Fransa Cumhurbaş- kanı Jacques Chirac ve Is- panya Kralı Juan Car- los'un bulunduğu 800 kı- şımn katıldığı belirtildi. Prens Rainier, 6 Nisan'da hayata veda etmıştı Cumhuriyet 'e konuşan KKTC lideri, 'Kıbrıs'la ilgili kararlardan vazgeçilirse 2. Girit gerçek olur' diyor Denktaş giderkenuyardı• KKTC'dc liderlik koltuğunu 32 yıldan sonra devretmeye hazırlanan Denktaş'1a 'Cumhurbaşkanı' sıfatıyla son söyleşimizi yapıyorıız. Denktaş, "Kıbrıs elden giderse korkarım ki Türkiye'de çok şeyler olacak. Ama adayı kaybettikten sonra ne kıymeti var" diye soruyor. REŞATAKAR LEFKOŞA - Kuzey Kıbns Turk Cum- huriyeti'nde "liderlik koltuğunu" 32 yıl- dan sonra devretmeye hazırlanan Rauf Denktaş'la "Cıımhurbaşkanı" sıfatıyla son söyleşınıizı yapıyoruz... Yorgun, fakat savaştan yılmaınış, hatta yeni savaşlara ha- zıılanan bir komutan görüntüsü veriyor... Kendisinc, "Pazartesigöreviyenicumhıır- başkanına devrettikten sonra ne yapacak- sınız" dıye sorduğumda şu yanıtı alıyo- runı: "Dinlenmeycçokihrjyacınıvar. Gir- ne'deki cvimde 5-10 gün dinlendikten son- ra yeni ofisimde çalışmaya başlayacağun. Vatandaşla göriişüp kitap yazacagım. Uzun zamandır ihnıal ettiğim köylcrigezeceğun." - Bir yerde halla uyamk tutnıaya ve ba- n gelişmelere hazurlamaya çalışacaksımz... - Halkı uyarmak ve doğrulan söylcmck benim görevim. Ben geçmiş yıllarda Türk askerini adadan çıkaracak bir anlaşmaya bir kışutuzin dahi evet demeyeceğini dü- şünüyordum. Sonra karşımıza Annan Pla- nı çıkanldı. Bu halk kandmldı ve bunda Türkıye'nin de etkısı oldu. Referandum- da Annan Planı'na evet dediğimiz gün da- vayı kaybetmiştik. lyi ki Rum tarafı hayır diyerek bizi felaketten kurtardı. Dolayı- sıyla cumhurbaşkanı iken yapamadıkları- mı şımdı halkla birlikte yapacağım. Seçimde aday olmayan Denktaş, Cumhurbaşkanlığı personeliyle vedalaşarak hizmctleri için teşekkür etti. (Fotoğraf AA) - Türkiye,AB yolundailerlerken AB üye- siKıbns Cunıhuriyeti ile nıüzakere edecek. Aynca yakında göriişnıelerin Annan Pla- nı temelinde başlamasısözkonusu. l'ürki- ye'ye karşı mücadele nıi vereceksiniz? - Şu an ıtıbanyla her şey bitmiş, tüken- miş değil. Bu iş sabır ve pazarlık işidir. Dev- letin var, Türk askeri burada, öyleyse bıt- miş değilsin Ta kı TBMM'dekı kararlar değıştınlınceye kadar. Kıbrıs'la ilgili ka- rarları anımsatmak istiyorum. KKTC'nin tanınması, Türk askennm Kıbns'takı varlığıyla ılgılı maddeler var- dır. KKTC'ye saldıran TC'ye saldırmış olur denilmektedir. Bunlardan vazgeçilir- se o zaman davayı kaybetmiş oluruz. ıkıncı Girit hayali gerçckleşmış olur. 'Türkleri sindirip kaçıracaklar' - Türkhükümeti bunu kabul etse de Türk halkı sessiz kalır mı? - Vatan müdafaasında "Türk'ün sabn, bittigi yerde yeniden başlar" diye bir söz vardır. Kıbns elden giderse korkanm ki Tür- kiye'de çok şeyler olacak. Ama adayı kay- bettikten sonra ne kıymeti var'.' - Kıbns arük AB koruımsı altuıda. Türk askerinin Kıbrıs'tan çelrîlnıesi si/i neden bu kadar çok korkutuyor. AB üyesi bir ülke- de Rumlar yeniden katliam yapabilir nıi? - Annan Planı'na dayalı bir anlaşma bi- zı savaşa götürecek diye ödüm kopuyor. Mülkiyet konusunda çok ciddı kaygılanm var. AB ve ABD çozum istıyorsa mülkiyet sorununa tazmınatlarla çözünı bulunmalıy- dı Bir çözüm olduğunda Rumların toplu katliama girişmelerini beklemiyorum. An- cak emin olduğum bir şey var. Rumlann ye- raltı teşkilatlan hazırbeklemektedır Çözüm sonrasındakı ılk 5-10 yılda 5-10 terör ola- yı ile Türkleri sindireceklerinden eminim. Korkan, satabilirse malını satıp kaçacak ve ada Yunan adası olacak - Geriye dönttp baköğımızda, ENOStS için savaşan Makarios'un bileğini büküp 1977'de kendisine 2 bölgeli, 2 toplumlu fe- derasyonu kabul ettirdiğiniz halde neden bitirmediniz bu meseleyi? - Makarios, bu anlaşmadan 3 ay sonra ölmüştü. Yerine gelen Kiprianu 2 yıl be- nimle görüşmedi. Buluştugumuzda bir an- laşma imzaladık Adam 11 yıl bızımledal- ga geçtı. Vasiliu ve Klerides'le de görüş- meleryaptım, hepsinin politikası aynıydı. 'Öldürme emri vermedim' - Arlık görevinizsona eriyor. Bazıgerçek- lerin aydınlığa kavuşması açısından sonı- yorum. Rumlarda EOKA (Rum yeralb öı - gütü), bizde TMT (Türk Mukavemet Teş- kilatı) vardı ve bu yerallı trşkilalının kurıı- cıdarından birisiniz. Bazı Türk muhaüfle- rin o yıllarda sizin talinıatınızla vurdurul- duğu savlanna ne diyorsunuz? - TMT'nin 3 kurucusundan biriyım. Teş- kilatı kurduğumuzda arkadaşlanma ıç he- saplaşmalardan kaçmabilmek için Türki- ye'den bir soıumlu istememiz gerektiğini söyledim. Dr. Fanl Küçük'le birlikte An- kara'ya gıderek bir eğıhnen ve sılah ıste- dık. Isteklenmız 9 ay sonra yerine getiril- dı ve o arada boşluklar oldu. Bazı olaylar oldu. Ama ben kimse için öldürme emri vermedim. - Aydın Hıkmet ve Muzaffer Gürkan ad- lı 2 Türk aydın öldürülnıüştü. Bu konuda ne biliyorsunuz? - Onlar zararsız muhalıflerdı Yaşama- lan bıze zarar vernıezdı. Onları Yorgacis (Ünlü Akntas Planı'nın kurmaylarından es- kı içişleri bakanı) öldürdü. - Yeni cumhurbaşkanına yardımcıolacak mısınız? - Yeni cumlıurbaşkanı KKTC için yemin ederek göreve başlayacaktır. Daha sonra ters bir hareketi olursa bunun adı ihanettir. Ce- zasını halk da verır, Allah da. Devleti or- tadan kaldıracak bir eylem olmadığı süıe- ce ona yardımcı olmak görevimizdir. AB Anayasası'na 'evet'kampanyası başlatan Chirac'ınperformansı beğenilmedi Paris'te Türkiye üzerinden politika Chirac gençlerin sonılannı yanıtladı. (Fotoğraf. AP) Dış Ilaberler Servisi - Fransa Cıını- hurbaşkanı JacquesChirac, 29 Mayıs'ta yapılacak Avrupa Birliği (AB) Ana- yasası referandumundan a evet" çıkma- sı ıçm yurüttüğü ıkna kampanyası çer- çevesınde, öncekı akşam bir televız- yon programına katıldı. Ancak Fran- sız gazete ve televizyonlarına görc Chirac'ın performansı hiç de ıkna edı- cı değıldı. Cumhurbaşkanlığı Sarayf ndan can- lı yayımlanan programda Chirac, genç- lenn sorulannı yanıtladı. Chirac, Tür- kıye'nin Bırliğe üyelığiyle AB Ana- yasası arasında bir ilişki olmadığını ve iki konu arasında bağ kuranlann kö- tuniyetli davrandıklannı soyledı. Tür- kiye'deki yaşam tarzı, değerlen ve ış- leyış bıçımınm şu anda tam anlamıy- la Avrupa ile uyuşmadığını ifade eden Chiıac, "Biziııı değerlerinıize uymak için çaba gösterip göstermeyeceğine Türkiye karar verecek" dedı. 'Türldye 20 yıl bekleyebilir' Türkiye'nin Müslümanbırülke ol- masının laık Avrupa ıçın sorun olma- dığını belırten Chirac, "Türldye'ye zaman tanmıanıızgerekir.Bu 10,15 hat- ta 20 yıl sürebilir* diye konuştu. Chi- rac, anayasada yapılan değışıklıkle, ılende fürkıye'nm üyelıği konusun- da Fransızlarm söz söyleme hakkına sahip olacağının da altını çizdi. Avrupa'nın güçlü olmak ıçın genış- lemeye ıhtiyacı olduğunu savunan Chi- rac, ABD, Çın gıbi ülkelere karşı güç dengesi sağlanması için anayasanın gerekliliğine dikkat çekti Chirac, "ha- yır" çıkması durumunda anayasanın yeniden müzakere edilmesinin müm- kün olmayacağını ve Fransa'nın AB'nin "kara koyunu" olarak görü- leceginı belırttı. Le Hgaro ve Le Pa- nsıen'de yer alan yorumlarda, Chi- rac'ın performansının halkı "evet" ko- nusunda ikna etmekten uzak olduğu değerlendirmesı yapıldı Le Fıgaro "kaçınlan firsat" başlığını kullandı. Sonyoklanıalar, referandumda "ha- yır" oylarının daha fazla çıkacağını gösteriyor. Anayasaya karşı çıkan sağ- cılar, "hayır" demenın Türkiye'nın AB üyelığının önünü kesmenin en iyi yo- lu olduğunu savunuyor. Londra'daki Kıng's College öğre- tım üyelennden Hukuk Profesörü Bri- an Bercusson, "Eğer Fransa'da AB Anayasası kabul edilmezse Türkiye iiyeliği uııutsun" dcdı. KÖRFEZ tCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTTIRMAİLANI Sayr 2004/837 Tal. Satılmasına karar verilen ipotekli gayrimenkulün cinbi, kıymeti, adedı, evsafı: Satış ılanı tlgililerın adreslerine tebliğe gönderilraiş olup, adreste teblıgat yapılmaması veya adresi bilinmeyenler içinde işbu satış ilanının ilanen teblıgat yerine kaım olacağı ılan olunur ICocaeli, Yarımca Atalar Mahallesı pafta 30 L U.d., 186 ada, 5 parscl, 324 tn2 arsa cınslı taşınmaz, Atalar Mahallesi Pa/ar Caddesı No: 10'dakı Toprak Apartmanı olarak ısımlen- dirilen binalı parselin buluııduğu yerdır. Beledıye altyapı hızmetlennın bulunduğu ve to- poğrafik olarak ekonomık ınşaat yapımına uygun olan parseldır. Şehır merkezine yaklaşık 4 km. mesafedeki parselin ulaşım ımkânı olumlu özcllıktedır Korfez Beledıyesı Atalar Mahallesı ada numarası (186), parsel numaralarr (5) olan gay- rimenkulle alakalı 03.08.2004 tanh ve 700-1577 sayılı yazılannda ımar dıınıııı bilgilerine göre revizyon ımar planlannda tıcan sahada olduğu, parsel üzerinde inşaat ve iskân nıh- satlı zemm katta 1 (bir) adet dükkân ^ 1 adet mesken 1, 2 ve 1 normal katlarda birer adet mebken olarak ınşa cdılcn bına olduğu belirtılmektedir Blok nızam, saçak kotu (yukbek- hk), h= 12.50 m. (dört kat) TAKS- (taban alanı katsayısı)= 0 35 olan KAKS (katlar alanı katsayısı)= 1.40 ön bahçe mesafesı 5 0 yan balıçe mesafesı 3.0'dır. Parsel uzenndc yakla- şık yirmı beş yıl önce inşa edilen zenıııı kat üç normal kattan ıbaret toplam dort katiı, mı- marlık hizmetlerıne esas 111 sınıf A gnıbu yapılardan olan betonarme karkas bir bına var- dır. Bahse konu (1) numaralı (3/24 arsa payh zemın kat) dukkân yola cephelı taknben 20 m2 inşaat alanlı demir profil ve levha malzemeden gın^ kapı vc pcnccrcsı olan ve mevcut hali ile depolama alanı olarak kullanılan hcrhangı bir ılavc dekorasyonu olmayan bağımsız bölüm arsa payı ile birlikte toplam 10.000.00.- YTL. saat 14.00-14.10'da Zemin kat (2) numaralı bağımsız bölüm ıse ön cepheden gınşı olan, ancak arka ve yan cephede peneeresı olan ıkı oda, hol, mutfak, banyo, tuvalet mekânlanndan müteşekkil tak- riben 75 m2 kullanım alanlı ve mcskcn olarak ıskân edilen bağımsız bölümdür Sobalı ısınma turundekı bağımsız bölümün ıslak zemın döşemelerı seramik kaplıdır Standart ol- duğu kabul edilen malzemelenn kullanıldığı bağımsız bölümde, ınşa edılişınden sonra ila- ve bir dekorasyon uygulaması yapılmamıştır. Zemın kat 2 No'lu mesken arsa payı ile bir- likte toplam 20.000.00.- YTL. saat 14.15-14.25'te açık arttımıa suretıyle satışa çıkanlmış- tır. 1- Satış, 03.06.2005 Cuma günü saat 14.00'ten 14 25'e kadar Körfez lcra Mudurlu- ğü'nde açık arttırma suretiyle yapılacaktır Bu arttırmada talımın edilen kıymetın yuzde 60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunıı ve satış nıasraflannı geçmek şar- tı ile ıhale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkma7sa, en çok arttıranın taahhudu baki kal- mak şartıyla H.06.2005 Pazartesi güıııı Körfez tcra Müdürliiğu'nde saat 14.00 ile 14.25 arası ıkıncı arttırmaya çıkanlacaktır Bu arttırmada da bu miktar elde edılememış.se gayrı- menknl en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak uzere arttırma ılanında gosterılen müddet sonunda en çok arttırana ilıale edilecektir. Şu kadar kı artlırma bedelının malın tahmın edilen kıynıetinin yuzde 40'ını bulması ve satış ısteycnın alacağına rüçhanı olan alacakla- rın toplamından fezla olması ve bundan başka paraya çevırme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Boyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebı düşecektır. 2- Arttırmaya iştirak edeeeklerın, tahmın edilen kıymetın yüzde 20'sı nıspetınde pey akçesi veya bu mik- tar kadar mıllı bir bankanrn temınat mektubunu vermeleri lazımdır Satış, peşin para iledir Alıcı ıstedığınde 10 günü geçmemek üzcre mehıl venlebilir Tellaliye resmi ilıale pulu ta- pu harç ve masraflan alıcıya aıttır. Bınkmış vergiler satış bedelinden ödenir 3- Ipotek sa- hıbı alacaklılarla dığer ılgılılenn (ılgılıler tabirine irtifak hakkı sahipleri de dalıildir) bu gaynmenkul üzenndckı haklarını hususiyle faİ7 ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı bclgclcr ile on beş gün ıçınde dairemize bildirmeleri la/ınıdır Aksi takdirde hakları tapu sıcılı ile sabıt olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır 4- Ihaleye katılıp daha sonra ıhale bedelını yatırmamak suretiyle ihalenin feshine bebep olan tum alıcılar ve kefıllerı, teklıf ettıkleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve aynca temerrüt faızınden müteselsilen mesul olacaklardır. Ihale farkı ve temerrut faızı ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelıkle temınat be- delinden alınacaktır 5- Şartname, ilan tarihınden ıtıbaren hcrkesın görebılmesı ıçın daıre- de açık olup masrafı verildiğı takdirde ısteyen alıcıya bir örneğı gönderılebılır. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyı görmüş ve munderecatını kabul etmış sayılacakla- rı, başkaca bilgi almak isteyenlerin Korfez lcra Müdürlüğü'nün 2004/837 Tal. sayılı dosya numarası ile mudurluğümüze başvurmalan ılan olunur. 07 04.2005 Basın: 16971 İSTANBUL 5. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NDAN Dosya No- 1998/1947 Davacılar Zekı Yılmaz ve Ays.e Yılmaz vekılı Av. Saım Yapıcı tarafından davalılar Abdullah Türkkan, Mustafa Fürkkan, Ahmet Türkkan, lmam Türkkan, Zehra Akdağ, Muhammet Türkkan ve Hatice Türk- kan aleyhme açılan araç mulkıyetinin tebpıtı ve teslı- mı davasında: Mahkememızce yapılan yargılama so- nunda 21.06. 2004tanhh 1998/1947-2004/811 sayılı karar ile " 1 - Davanın kabulüne, eskı plaka No 34 VY 0860 olup sonraki plaka No 34 VBE 11 olan araç ıızerındekı davacıların mülkiyet hakkı olduğunun tes- pıtınc, dava konusu aracın davacılara aıt olduğunun tespıtıne ve aracın davalılardan alınarak aynen teslı- mine, olmadığı takdirde IlK'ııuıı 24. maddesınin ın- fazda dıkkatc alınnıasına, 15.10.1998 tanhlı tedbınn karar kesınlcşınceye kadar devamına, 2- llarçlar Ya- sast uyarınca belirlenen 228 582 000 -TL harçtan pe- şin alınan harcın mahsubu ile bakıye 190.485. 000.- 1L. harcın davalılardan tahsılı ile Hazıne'ye gelır kaydına, 3- Davacı yaranna avukatlık asgari ücret ta- rıfesı uyarınca tayın ve takdir olunan 507 960.000 - TL vekâlet ucreti ile davacı tarafından yapılan 350.029.700.-TL. yargılama gıderının davalılardan alınıp davacıya ödenmesıne, "mütedair karar" veril- mıştir Dava dılekçesı, davalılar Abdullah Türkkan, Mustafa Türkkan, Ahmet Türkkan, lmam Türkkan, Zehra Akdağ, Muhammet Türkkan vc Hatice Türk- kan ilanen teblığ olunduğundan, ışbu hüküm özeti davalılara mahkeme ılamı tebliğı yerine kaim olmak üzere ve 15 gün içinde temyiz edılmedığı lakdırde kesmleşeceğı hususuyla ılan olunur. 08 11. 2004 Basın- 16942 BURSA 7. tCRA MÜDÜRLİJĞÜ'NDEN GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTIRMA İLANI Dosya No 2004/3518 Tal. Satılmasına karar verilen gayrimenkulün cinsi, kıymeti ve vHsıfları: I'apu kaydı: Yahşıbey Mahallesı, 4830 ada, 1 parselde, 20/172 arsa paylı 3 katta 7 no'lu mesken tmar durumu: Beledıye ımar planına göre yapılmıştır Mahalli durumu: Yahşıbey Mahallesı, Çıkıntı Sokak ile Şışecı Sokağın kesıştığı sağ köşede bulunan bınanın 3 ka- tında 7 no'lu daıre olup içeri girıldığinde 1 aııtre, antreye kapıları açılan 1 salon, 1 oda, mutfak ve banyodan ıbaret, elektrığı, suyu mevcut, asansörlü, doğalgaz kat kaloriferlı, 50 m2 kullanım alanlı gaynmenkul daıre. Taşınmazın değeri: 50 000,00 YTI Satış şartlan: 1- Satış, 3 6 2005 günü saat 11 00'den 11.15'e kadar Bursa 7. lcra Müdürlüğü'nde açık artırnıa sure- tiyle yapılacaktır Bu arttırmada tahmın edilen kıymetın yuzde 60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmu- unu ve satış masraflannı geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa, en çok arttıranın taahhudu baki kalmak şartıyla 13 6 2005 gunu aynı yer ve saatlcrde ıkıncı arttırmaya çıkanlacaktır Bu arttırmada da bu miklar elde edilememişse gayrimenkul en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak üzere arttırma ilanında gösterilen muddet sonunda en çok arttırana ihale edılecektır. Şu kadar kı arttırma bedelının malın tahmin edilen kıynıetinin yuzde 40'ını bulması ve satış ısteyenın alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflannı geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektır. 2- Artürmaya ıştırak edeeeklerın, tahmın edilen kıymetın yüzde 20'si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar mılli bır bankanın temınat mektubunu veya Türk lırası karşılığı dövız cinsinde teminat vermeleri lazımdır. Satış, pe- şm para ıledır, alıcı ıstedığınde 10 günü geçmemek üzere melıil verilebilir %1 tellaliye, %04.5 damga resmı, ıhale pulu ve katma değer vergısı, harç ve masraflan alıcıya airtir. Binkmış vergiler satış bedelinden ödenir. Tellaliye harcı satış bedelinden ödenir 3- Ipotek sahıbı alacaklılarla diğer ılgilılerın (*) bu gaynmenkul uzenndekı haklarını hususiyle faız ve masrafa da- ır olan iddialarını dayanağı belgeleri ile on beş gıın içinde dairemize bıldırmelen lazımdır. Aksı takdirde haklan tapu sıcılı ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4- Ihaleye katılıp daha sonra ıhale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefil- len, teklıf ettıkleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve dığcr zararlardan ve aynca temerrüt faizinden mü- teselsilen mesul olacaklardır İhale farkı ve temerrut faızı ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil oluna- cak, bu fark, varsa öncelıkle teminat bedelinden alınacaktır 5- Şartname, ilan tarihinden ıtibaren herkesın görebılmesı ıçın daırede açık olup masrafı verildiği takdirde ısteyen alıcıya bır orneğı gönderilebilir 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyı gormüş ve munderecatını kabul etmiş sayılacaklan, başkaca bilgi almak iste- yenlerin 2004/ 3515 Tal. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvırrmalan ilan olunur 01 04.2005 (•) tlgılıler tabirine ırtıfak hakkı sahıplen de dahıldır. Basın- 16583 KÜÇÜKÇEKMECE 1. AİLE MAHKEMESİ'NDEN GÜLÜZAR SEVEN'E İLANEN TEBLİGAT r-sas No: 2003/0377 Karar No- 2004/3073 Mahkememiztn 28 12 2004 tarihli karan ile Ağıı, merkez, Hurnyel köyu veya mahallesı cn: 10 hn: 6'da nüfusa kayıtlı Sabrı vc Sanıye'den 01.01 1973 d lu Alaettın Seven ile aynı yer nüfıısuna kayıtlı Silo ve Abiye'den 09 07 1973 d lu Guluzar Seven'ın, aıle bır- lığının lemelınden sarsılması nedcnı ile boşanmalan- na vc taratlann müşterck çocııklan olmadığından bu konuda karar verilmesine yer olmadığına karar veril- nüştir Daha once duruşma gününü bıldınr açıklamalı dava dılekçesı de davaliya tlanen teblığ edılmış olduğundan bu ılanın yayınılanmasından ıtibaren 15 gün sonra ge- rekçeli karar, davalı Guluzar Seven'e teblığ edılmış sayılacağı vc bunu takıp eden 15 gün ıçerısınde karan temyiz edebıleceğı, aksı halde boşanma kararının ke- sinleşeceğı, davalı Gülüzar Seven'e ilanen tebliğ olu- nur 02.03 2005 Basm. 16920 BAKIRKÖY 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Esas No- 2002/965 Davacı Vıktor Tüysüz vekılı tarafından mahkememİ7e açılan gaıplik davasında. Malatya, merkez, Fırat köyü, cılt 23, hane 863'de nüfusa kayıtlı Manufer ile Aznif'ten olma 4.1.1942 Adıyaman doğumlu Ohanes Değırmenci'nın en son olarak 24 yıl kadar once Istanbul, Bahçelıevler, Çamlık Cad. Kızılcık Sk. Denız Apt No 5/11 adresinde oturur iken or- tadan kaybolduğunu, ve bır daha kendısınden haber almamadığını bildirerek kardeşinın gaipliğıne karar venlmesını ts- temış olmakla gaıp Ohanes Değırmencı hakkında nıalumatları olan kimselenn 3 ay ıçınde mahkememızrn 2002/965 sa- yılı dosyasına bildirmeleri, gaip veya hayatta ıse mahkememıze bıldırılmesı ılan olunur. 28 3 2005 Basın 17071 KAYSERİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN LsasNo: 2004/1081 Davaeı Seyit Erdogan tarafından açılan gaıplik davasının yapılan yargılaması sırasında verilen ara kararı gereğınee, Da- vacı Seyit Erdoğan dilekçesinde Kayserı ılı, Melıkga/ı ılçesı, Gülük Mahallesı, Cilt 20, Hane 161 ve 12 BSN ınımaıaların- da nüfusa kayıtlı Seyit ve Fikriye'den olma Kayserı 16.11.1980 doğumlu oğlu Faruk Erdoğan'ı 17 Ağustos 1999 yılında meydana gelen Marmara depreminde kaybettiklerını, kendısınuı abtsubayhk ımtıhanına katılmak üzere Gölcük'te Taç isim- lı bır otelde kalmakîa iken deprem nedeniyle otelm yıkılıp yerle bır olduğunu, kendısını aramak ıçın gıttıklennde eşyalannı bulduklannı, enkazdan deprem sabalıı çıkarıldığını, nereye goturuldugunun tespıt edılemedığı gıbı kendısının bulunmasını temm edemedıklennı, depremin arkasından 5 yıl geçmesıne rağmen bulamadıklannı, askerhk durumu vesaır hukukı hakla- nnı takıp edebılmek ıçın Marmara depreminde kayıp olan oğlu Fanık Erdoğan hakkında gaıplik karan venlmesını ıstemış olup, yukarıda açık kımlığı yazılı Faruk Erdoğan hakkında bılgı sahıbi olanların yııkanda dosya numarası yazılı mahkemc- mız dosyabina başvurmalan ilanen teblığ olunur Basın- 16460
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog