Bugünden 1930'a 5,457,753 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 16 NİSAN 2005 CUMARTESİ 10 DIŞ HABERLER dishab(")cumhuriyet.com.tr METROPOÜT HRİSOSTOMOS 'Patrikhane'ye iyi bakın...' LEYLA IAVŞANOGLU Yunanistan'da kilısede pat- lak veıenyolsuzluk olayla- rının ve Atına Başpıskopo- su Hrislodulos'un ıcraatını eıı çok eleştırcnlerdcn bırı- sı, yıne bu dın adamı Zakıntos Metropolıtı Hri- sosiomos. Metropolıt Hrı- sostomos'la geçen hafta Atı- na'da ılgınç bır soyleşı yap tım Kılıseye cn sert eieştı- rılen yoneltmekle ve telc- vızyonlaıda bunu açıkça dı- le getıımekle tanınan Hrı- sostomos, Fener Rum Patıı- ğfne karşı Hrıstodulos'un setttutumunun sadece ken- dısını bağlayacağını ıfade cttı Zakıntos Metropolıtı, Tur- kıye'ye de zeytın dalı u/a- taıak "Biz komşuyuz. tyi komşuluk ilişkilcri gütmek zonındayı/. Turkiye Patrik- hane'ye çok iyi bakmalı. Pat- riklıanc'nin varlığı, lürki- ye'nin A B uyeliğinc yardım- cı olacaktır" dedi Hrısos- tomos'la yaptığım soyleşı şoyle. Yunanis- tan'cla kilise skandalınınpat- lak verıncsiylc YunanOrtodoks dinadamlanola- rak zor zaman- largeçirdini/.Bu olay Fener Runı Patrikhanesi'ni etkilcr nıi? - Olay bıttı, sular duruldu Bu yolsuzluk olayına nokta konmuştur Yol- suzluklara karı- şan dın adamla- rının kılıscylc •şebıln Turkıye, Patrıkha- ne'nm 17 yuzyıllık tanhını surdurmesını ve Ortodoks dunyasına ışık saçmaya de- vam etmesını ısteyıp ıste- medığıne karar vermelı Bu- gün Istanbul'da yaşayan Rumların sayısı çok azaldı Ama Turkıye AB'ye gırdık ten sonra Rum nufusun sa- yısı artacaktır Tıırkıye Pat- rıkhane'ye çok ıyı bakmalı Çunku Patrıkhane'nın var- lığı, lurkıye'nın uyelığıne yardımcı olacaktır Tekyol banş Hrisostomos, Türkiye'de hep rahat erfigiııi söylüyor. ilışkılerı kesılmıt,tır Turkı- ye'de hıç mı skandal patlak vermıyor'' lnsanın olduğu hcr ycrde sorunlaı da baş- gostermektedır - Türkiye'de Başbakan'Ia ya da sokaktaki adamla kar- şılaşsanız ona ne derdiniz? Kader 1 urkıye 'yle Yuna- nıstan'ı bırbırlerıne karşıt değıl, yan yana bır konuma getırmıştır Bız bu kaderı kabul edıyoruz Sızden de bunu yapmanızı beklıyoru/ Bırlıkte geleceğı oluştura- bılırız. Bırbınmıze duşman- ca, onyargılı ya da şuphey- le yaklaşmak yenne bırlik- te mutlu komi)Uİar olarak yaşayabılmelı- yız Çunku onu muzde barış yo- lundanbaşkabır şey yok -Yanisi/ikiiıl- keninbirükte ba- nş içindeyaşaya- bilcceğine iııanı- yor musunu/? - Tabu Bunu başarabılmek ıçınherıkıulke- dekı aşırı goruş- lulenn etkılennı de yok etmehyız Bu barış ortamı- na Fener Rum Patrıkhanesı kat- kıdabulunacak- Kıbrıs çözülmeli - Tüı kiyc-Yunanistan iliş- kilerinin geleceğini nasıl gö- rüyorsıınu/? Türkiye'nin AB üyeliğini destekliyor mu- sunu/? - Tuıkıye'nın AB uyelı- ğını, butun AB ulkelennde uygulanan ınsan haklanna ve dın ve vıcdan ozgurluğune saygi gostcrılmesı ılkelerı çerçevesınde kesınlıkle des- teklıyorum lkı ulkenın ta rıhı komşuluk bdğları var I urkıye'de hep rahat ettım, olumsuz bır davranış gor- medı m Ama zaman zaman ortaya çıkan Patrıkhane me- selesı ve Kıbrıs sorununun ustesınden gelmesı lazım - Türkiyc AB'ye üye olur- sa Fener Runı Patı ikhaııe- si'nin rolıı değrçir nıi? - Patrıkhane'nın konumu ne bugun ne de yarın değı tır Ama Heybehada Ruh- ban Okulu'nun açılması da elzemdır - Zaman zaman Başpis- kopos Hristodıılos Patrik Bartholomeos'a karşı çok saldırgan bir tutum içine gi- riyor... O tur davranışların da uzerınc artık süngeı çekıldı Yunan kılıscsı bu konuda karar aldı Artık Hnstodu- los'un Turkıye ve hener Rum Patrıkhanesı hakkın- dakı sozlcrı sadece kışısel olacaktır ve Yunan kılısesı- nı bağlamayacaktır - Yunanistan'da pck çok kişi Başbakan Erdoğan'ın İslami kimligi nedeniyle Tür- kiye'nin şeriatçıbğa kayabi- leceği kaygfti duyuyor. Bu ko- nuda ne düşünüyorsunu/? - Türkiye'de benı en çok kaygılandıran, sadece Erdo- ğan'ın değıl tum hukumet- lenn kararlannı ordunun et- kısıyle almalan olasılığıdır Erdoğan'ın almak ıstedığı kararları alamadığı gıbı ha- berler duydum ANISI ONURUMUZDUR Kendımız gıbı yaşayan bınlerce yoksulun yureğını yureğımızde yaşayarak katıldık buyuk kavgaya. Ecelsız ölduruldük. Dovülduk, asıldık. Vurulduk ey halkım unutma bızı... GÜRSEL KAHRAMAN ANKARA Incesu Lısesı'nde Faşıst Katıllertarafından oldiırüldu 16Nısan1976 FAŞİZME KARŞI OMUZ OMUZA!.. VEFAT İLANI Aydınlık yannlara çağdaş bır yolda ılcrlerken ışıklaıımızdan bırnıı kaybettık Gulen Alkan ve yakınlarının acısını ıçımızde yaşıyoruz Rııhları şad oisun Tum çağdaş ınsanların başı sağ olsun. ÇAĞDAŞ YAŞAM1DESTEKLEME DERNEĞt BURSA ŞUBESİ Berlusconi zordaItalyay dayerelseçimlerde ağıryenilgi alan merkez-sağ iktidar çatırdıyor... Hıristiyan Demokratlar ve Merkez Demokratlar hükümetten çekildi Dış Haberler Servisi - ttalya'da Başbakan Sil- vio Berlusconi hukumetının kısmı yerel seçim- lerde aldığı yenılgının ardından Hıristiyan l)e- mokratlar ve Merkez Demokrallar Bırlığı (HDMDBj dun mcrke/-sağ koalısyondan çe- kıldı Seçım yenılgısı, ortaklar arasindakı sorun- ları da lyıce gun ışığına çıkarırken hukumet sallanıyor Cîclışmelerın Berlusconı'yı eıken seçıme gıtmeye zorlayabıleceğı belırtılıyor HDMDB lıderı Başbakan Yardımcısı Marco Follini ıle 3 bakan dun koalısyondan çekılme ka- rarı aldıklannı ancak parUmcntoda hukumetı desteklemeyı surdureceklennı açıkladılar HDMDB Berlusconı'nın ıstıfa etmesını ve yenı bır hukumet kurulnıasını ıstıyor Koalıs- yonun kuçuk ortaklanndan ttalya Sosyahst Par- tısı de (ISP) ıkı bakan yardımcısını koalısyon- dan çekerken hukumetı meclıste destekleyece- ğını bıldırdı Koalısyon ortaklan arasında oncekı akşam ya- pılan ılk değerlendırme toplantısında goruş ay- ıılıklaıı su yuzune çıktı GianfrancoFini lıdcr- hğındekı Ulusal tttıfak Paıtısı (UlP) Berlusco- ni'den yenı bır hukumet programıyla parlamen todan guvenoyu almasını talep ettı Fını, kabıııe değışıklığı konusunda ısrarlı ol- madıklaı ını, ancak hukumetın onumuzdekı haf- ta belırlı konularda yenılıkleı ıçeren bır huku- met programını parlamentoya sunaı ak guveno- yu tazelemesını talep ettıklerını belırttı Erkcn seçime gidilebilir UtP'lı bakanlardan Altero Matteoli toplantı- dan sonra yaptıgı açıklamada, "Partinıizinriim yetkilileri Fini'nin açıklamasını destekliyor. An- cak HDMDB bizden farklı bir tavır içerisinde" dcdı Başbakan Beılusconı'nın, ortaklanna ka- bmede bırkaç ısım değışıklığıyle yetınılmesını onerdığı belırtılıyor Berlusconi, HDMDB'nın karannın ardından, ıstıfa etmeye gerek duyma- dığını, bır krızden korkmadığmı soyledı An- cak, sıyası go/lemcıler Hıristiyan Demokratla- nn hukumetten çckılmesının Berlusconı'yı er ken seçıme gıtmeye zorlayabıleceğıne dıkkat çe- kıyor Muhalefet partılerı de, Berlusconı'nın ıstıfa etmesını ıstedı La Repııbblıca ga/etesı, Berlusco- nı'nın oncekı gun partısı Forza tta- lıa'nın uyelerı ıle yaptığı toplan tıda, ıstıfa edıp yenı hukumet kuı - ma ya da erken seçıme gıtmek gı- bı ıkı zor seçenekle karşı karşıya olduğunusoyledığınıyazdı Ko alısyonun uçuncu buyuk partısı Kuzey Bırlığı'nın dc erken se- çım yanlısı olduğu, Kuzey Bır- lığı uyesı bakdnlardan Roberto Carderolli'nın Foıza ttalıa'ya erken seçım çağnsı yaptığı be- lırtılıyor Italya'da 1-4 Nısan ta- rıhlerınde yapılan kısmı yerel seçımleı, merkez sağ koalıs- yonun yenılgısıyle sonuç- lanmıştı Seçimlerde, 13 bolgenın 11 'ınde merkez sol muhalefet galıp gel- mıştı Italya'da genel se- çımlerın 2006'da yapıl- ması ongorulüyordu Medisin önündc pıotesto gösterisiyapan eylemcilerlegüvenlikgüçlcri arasında çatışma çıktı. (Fotoğıaf AFP) Devriklider Akayev'in kızı ülkesine dönünce ortalık karıştı Kırgızlaryine sokaktaüış Haberler Servisi - Kırgı/ıslan'da devrık devlet başkanı Askar Akayev'in mılletvekılı olan kızı Bermet Akayeva'nın ulkeye dönerek mechs oturumuna katılması buyuk tepkıye neden oldu Akayeva'nın beklenmedık bır bıçımde oncekı gun metlıs otuıunıuna katılmasmı protesto cden gosterıcıler, bugun mılletvekıllerını meclısc sokmama karan aldılar Kelkel dençlık orgulu onderlığınde toplanan ve ellennde "Akayev'in kızı def ol", "Meclis başkanı istifa", "•Bermet, ailenin yanına dön", "Akayevlere Kır^ı/îstan'da yer yok" gıbı pankartlar bulunan yaklaşık 500 gosterıcı, sabah saatlennde ıkı kez meclis başkanıyla goruşmeye çalıştı Gosterıcılerın bu gırışımı, polıs ve askerlcrın muddhalesıyle engellendı Bu sırada çıkan arbedede bır guvenlık gorevlısı başından yaralandı Protestocular, "Bugun Akayev'in kızı Bermet döndü, yarın oğlu Aydar dönecek. Bunlar yeniden bi/i yonetmeye kalkacak. Biz devrimi niye yaplık" dıyerek Akayev aılesının ulkeye donuşune ızın vcrılmemesını ıstıyor Daha sonra Meclis Başkanı Omurbek Tekebayev ıle goruşmek uzere heyet oluşturan gosterıcıler, bu heyctlc bırlıkte kendıleriyle goruşmek uzere dışarı çıkan Tekebayev'ı kovdıı dostencıler 5 saat suren eylemlerının sonunda meclısın bugunku otuıunnınu engelleme karan aldılar VJEZİ ÖNCESÎNABIZYOKLAMA Erdoğan Şaron'u telefonla aradı ANKARA (Cumhuriyet Bıı- rosu) - Başbakan Recep Tay- yip Erdoğan, mayıs ayında ya- pacağı zıyaret oncesınde lsra- ıl Başbakanı Ariel Şaron'u te- lefonla aradı tsraıl Başbakanı ıle yaşadığı soğukluğu gıder- meyı amaçlayan Crdoğan, "Şalısınıve ülkem olarakbanş surecine katkıda bulunabiür- sek ne muüu" dcdı Başbakan Lrdoğan dun ak- şam saatlennde lsraıl Başbaka- nı Şaron'u telefonla arayarak, 1 Mayıs'tabaşbakan olarak ılk kez lsraıl'e yapacağı zıyarel oncesınde gorüş alışvenşınde bulundu FJ rdoğan,"HaremiŞe- riPteGa/ze'den çekilnıc plaııı- na karşı gostcri yapan ^rupla- ra yonelık olarak alüığınız giı- vcnlik tedbirlerini nıemnııni- yetlc karşıladık" dedı lsraıl Başbakanı Şaıoıı da ıkı ulke arasındakı ışbırlığı alan- lanna ışaret ettı Başbakan Er- doğdiı'ın yapacağı zıyeretın onemlı olacağını belırten Şaion, u İlişkilerimi/i ve işbirliğimizi pekiştirecekpekçok alan oldu- ğunu göniyorum" dedı Hu- kumet kaynaklaıı, Şaron'un goruşmedc 1 urkıye'nınkatkı- laı ına açık olduklan mesajı ve- reıek, "Ortadoğu'dakigelişme- leremudalıflolnıanızaçokönenı veriyoru/" goruşunu ılettığını kaydettıler OFl ANNAN 'DAN SUÇLAMA Kaçak petrolü ABD ve îngiltere'ye sorun Dış Haberler Servisi - Bır- leşmış Mılletler Genel Sekre- terı Kofi Annan, Irak'ta Sad- dam Huseyin ıklıdarı done mındekı yasadışı petrol satış- laruıdan elde edılen mılyarlar- ca doların bır kısmının fatu- rasının ABD ve tngılteıe hu- kumetlenne çıkarılabıleceğı- nı soyledı ABD Senatosu'ndakı so- ruşturmaldr sonucu, Iraklı yet- kılılenn programa dahıl olan petrol şırketlen aracılığıyla yaklaşık dört mılyon dolar gelır sağladığı açığa çıknıış- tı Turkıye ve Urdun gıbı konı şu ulkelere kaçak yollarla sa- tılan petrolden elde edılen ge lır ıse 14 mılyon dolar Kotı Annan'a gore, tngılız ve ABD'lı yetkılıler yolsuz- lukların faıkındaydı ancak bu ulkeler muttefıklcrı olduğu ıçın olanlara gozlennı yum- dular Annan, "Yasaklamayı ko- yanlarbu ulkelerdi,büyükih- rimalle orada ne d<>ndıiğiinü de biliyorlardı. Ancak I ıırki- ye ve Urdün'deki kaçakçılığa göz yumdular, çıinkü bu ülkc- ler onlann ıııiiUefiklcriydi'" dıye konuştu PENDfK 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GAYRİMENKULİJIN AÇIK ARTTIRMA İLANT DosyaNo 2004/1S(>« l.ıl Satılmasına karar \crilun gayrımcnkulun ıınsı, kıymetı, adedı. evsatı: No/ konusıı gayıı mcnkul Dügu Malıallusı, Aydınlı ynlıı caddesı kıi7eyındc, Madalyon bokak, ls kapıla^, no'lu, Kardclcn Apartınanı A lîlok bodrum ı/tmın ı 7 normal katlı bttun<ırıııe kııkas bı- nanııı "î noıııul kal (10) no lıı daıresıdır Normal katlaıda ıkı^u daııi- vaıdıı Daııeye gııin- ı.e antre solda nıuttak, bıtı ı îığınd(. bır basaıııakla ınılen balkonlıı salon antıe dc\amında sa- lona açık korıdor, korıdoıa avılan ıkısı balkonlıı 1 yatik odası ve bınyo lakrıbı 116 nı2 brut sahahdır Daıadc iblak ınalıallcı scı ımık silon ve odalar parkt, mutlakla mcınıtt tczgalı all ve ııstııruk dolaplaı banyoda kııvel klozet vc lavabo orta dern.ı.dt ınal/cnıı; ve ı^ılıkle ın ^a edılnıı^ meıke/ı sıstenıde dopalj;.!/ kalorılerlı, asansorlu elcktrık ve sııyu vaı denı? go- ruı ılçenın ıyı yerlcjim bolgeltrındendır ıl(,e ıneıkezı yakııı ınesTfededıı ıılaşım ımkanları ıyıdır Kıymeti: [îılirki^ı laraiından gayııınenkıılıın lamamına SS 000 000 000 -1L değer bı- çılmi!>tır İmardurumu: l'cndık Btl R>,k Imaı Mud'nun 20 09 2004 larıh 28W8l'î2 sayı lı ya^ısına goıt Pendık ılı,esı Doğıı Mahallesı 100/2 patta-S60 Ada-46 paısel sayılı yeıle ıl gılı olaıak soz konıısu parselın 1/1000 olı,eklı 12 01 1976-1 ^ 04 1988 2^ 01 1996 tasdık ta- rıhlı Pendık ımaı planı tadılalında (5/A-M/î) IAK.İ 0 18 0 2*5 KAKS 1 M) yapılanma ^arl- larında konuı alanında kaldığı btlıılılnıı^lıı Satı^artları: 1-Salı;, 10 06 2001 yımı saal 14 OO'tcn 14 10 a kadar l'uıdık 2 kıa Mıı duıluğu ndu aı,ık arllıınıa sıııetıyİL yapılacaklır Bu aıltımıada talımın edılen kıymetııı yuz- de 60'ını ve ııı^lıanlı )lat.aklılaı vaısa alatakları mccnnııınu ve sıtı-, mısnflaıını etvmck •>artı ıle ılıalc olunur Uoylc bıı btdtllı. alıtı «.ıkma/sa en (,ok atitııanın taahhudu bakı kal- mak şartıyla 20 06 2005 gıınıı ayııı yı_ı ve siıtleıde ıkıncı aıttırmaya (,ıkaıılacaktıı Bu arl lırmada da bu ınıktaı LKIL edılememış«,e gıyrımenkul cn <,ok arllıranın taahhudu saklı kil mak u/eıe aıltııma ılanındi gosterılcn nuıddet sonunda en ı,ok aıtüıana ıhale edılecektıı Su kadar kı aıttıttna bedelının nıalın tahmııı edılen kıymetının yu/de 40'ını bulınası ve sali'j ıs- teyenın alacağına ru(,hanı olan alaıaklatın loplanıındnn fazh olması ve bundan ba^ka paıa ya (,cvırme VL pdyla^lıııııa ınasıaflaıını gegnesı la/ımdır lioyle la/la bi.di.lk alıcı (.ıkmazsa t,atiij talebı dıı^eı.ektır 2 Attlırmaya ıştııak edeceklı.nn. lahmın edılen kıyıııetın yu/de 20'sı nıspelınde pey ak^esı veya bu mıktar kadar mıllı bu bankanın leıııınal ınekiubunu \crmelen Ia7imdıı Satış peşın para ıledu, alıeı ıslcdığındc 10 guını gegneınek U7ere mchıl verıltbılır Tellalıye ıcsmı, bırıkmı^ VL tapu satım lıaaı satı^ bedelınden odenecektır, ılıalc damga pulu bedelı tapu alını haıu ılt kl)V alıtıy ı ııttn "\ lpotek sahıbı alataklılaıla Uığu ılgılılcıııı (*) bugayrımenkul Li/cııııdckı haklııını lnısıwyle taı/ \t masraladan olan ıddıalaıını dayanagı belgeleıı ıle oıı bi.'î gun n,ınde daııenıi7L bıldırmduı lazımdıı Akbi lakdude lı ıklaıı tapu sı- eılı ıle sahıt olnıadıkça payl ışmaddn hanç bırakılacaklaıdn 4 tlıaleye kitılıp daha sonra ıhale bedelını yatırmamak surLlıylt ıhakıuıı leslııne sebep olan tum alıcılaı ve kclıllı.ıı tck llf ettıklerı bcdcl ıle son ıhak bedclı ıı.ısmdakı taıktan ve dığer /ararlardan ve aynea teıneı rut taı/ınden uuıtcselbilen nıesul olaeakl ırdıı Ihale tarkı ve temtrrut laı/ı ayııta luıknıe ln eet kalmakbi/ın daııemı/re nhsıl olunatak, bu lark, varsa oncelıkle temınat bedelınden alı- nacaktır S "jaıtname ılan taııhınden ıtıbaıen herkesın goııbılmesı ıı,ın daırcde ac,ık olup masıatı venldığı takdırdc ıstcyen alıcıya bıı oınegı gondeıılebılıı 6- Satışa ıştırak edenlerın şartnameyı gormuş vc munduecatmı kabul etmi1 ) sayılacakları, ba'jkaca bılgı almak ibtcyen lcrın 2004/ 1868 lal sayılı dusya nıınnıasıyla mudurluğunuuc baijvurınalaıı ılan oluııuı (*) llgılıleı tabıııne ıılıhk lnkkı sahıplerı de dahıldır Basın 1669K BEYOĞLU 2. tCRA DAİRESİ'NDEN GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTT1RMA İLANI Dosya No 2OOVIS2Tal Salılmasına karar verılen gayrimenkulun dnsı, kıymcCı, adedı, evsafı. neyoğlu ılçesı, lluseyınağa Malı (Baltk l'a/aıı) Sahne Sok U7ermde 11 kapı no'lu 4 patta î?l ada 28 parsel sayılı 202 00 ın2 mıktarh arsada ın^a cdılmı^ 7 kallı bctonaıme kargır bınada, 5 katta 116/1680 arsa paylı 11 bag~ıııısi7 bolıım no'lu ve mahallcn 9 no kı daııe I lalıha/ır durumu Beyoğlu ıl<,esı I luseyınaga Mah (Balıkpa/arı) Sahne Sokak uzmnde 11 kapı no'lıı 4 palta, 331 ada, 28 parsel sayılı 202 00 m2 mıktaıh arsada ınş.a edılmıs. betonaıme kargır bınada S katta 116/1680 arsa paylı 11 bağımsı/ vc nıa- İıallcn 9 no'lu daııenın taımmıdır Ana gayunıcnkul olan Sahne Sokağı ıi7eıınde 11 kapı no'lu bına, zemınde 188 00 m2 mık taıh alanda ınl }a edılmıs.tır Bodrum /eının s normal kallı olmak ıızeıe 7 katlı kargır yapıdıı Bodıum katta dcpo ve konıuı lukleı vardır /emın katta 2 dııkkan nuınıal kıtlaıda 2'şer daııe vardır Bına gııi!) kapibi, demıı konstııksuyonduı (jiııs. holıı- nun /emını scramık kaplıdıı Bınada katlaı v ısı demır korkuluklu ahijap kupc^leiı ve nıeımeı basamaklı merdıvcn vaıdır (, a- tısı kırctnıt kaplıdıı Di 1 ? (.tphesı sıva u/eıı badana kaplıdır Bına geııeilıkle hakımsı/ ve eskı yapıdır S katta 116/1680 aısa paylı 11 bagıınsı/ holıım no'lu vc mahallen 9 no kı daıre mesken olaıak kullanılmaktadır 94 00 m2 bıut alanlıdn Daııedc iıol salon 3 oda nıuttak banyo ve wc vaıdır Odalaıın /emını tihta ve dııvarları sıva u/erı badana kaplıdıı Mııtfakta u/eıı ta yans kaplı evyelı lavabolu tc/gah vaıdıı Banyod.ı kııvel lavabo ve klozet vardır Wc de lavabo ve klo/el vardıı Daııedc elekt- rık temı/ su ve pıs su tesısatı vaıdıı Daııe genellıklc bakımsı/dıı la^ınma/ın kıymeti Rulunduğu semr mcvkıı, rağbet derc- cesı yoğıın ıskan ve mesken bolgesınde olıışu ana tralık yoluna mesafesı tstanbııl'un ış ve tıcaret scmtı olan Sahne Sokağın uzerınde olıışu ımar durumu, parselın yuzol(,umu. arsa payından gelen mıktarı ana hınanın bolum ve kullanım ^eklı daırenın bııyukluğıı bolum ve kullanım ijeklı, ana bınanın ve daııenın yapımında kullanılan malzemenın kalıtesı ı>vıhğı ve yıpıanma mıktaıı Bayındırlık vc Iskan Bakanlığı ıayıt, bedel dıkkite alındığında cıvarda emsal olacak alını satını değeıleıı \e kıymctıne tesır eden bıluınum laktoıleı go/ onuııde tııtularak daırenın tamamına -*6 000 00 YTI (otıı/alhın Y 11 ) kıymct takdır cdıl- ını^tır Imar durumu Beyoğlu Beledıyc Baş.kanlığı Imar Mudıırlugu nıın Beyoğlu ılçesı lluseyınağa Mah 4 palla 331 dda 28 paısel sayılı yeı 7 7 1993 tarıh vc 4720 sayılı kıııııl kııaıı ıle kentsel sıt alanı ıçınc almarı bolgcdc kalmaktıdıı Piısel 1/1000 olçeklı 28 12 1977 tasdık taııhlı Beyoğlu 111 etap plamnda h 12 50 m ırtılada ıskan sahasında olmak u/eıe ımar du- lumu olduğu ancak 1 No kı kııllur ve lalııat Vaılıklarını koruma K.urulu ndan alınacak kaıaı doğıultıısunda ımaı durumu tanzım edıleceğı anla-jilıni'jtıı Satışşartlan. 1 Tamamımn satıs,ı 24/05/ 2005 gunu baat 1000'dan 10 11 arasında Beyoğlu 2 lcra Muduıluğu ndeacıkarl lırma suıetı ıle yapılacaktır Bu aıttıımada lahmın edılen kıyıııetın yuzdc 60'ını ve ruçhanlı alacaklılaı vaısa alauıklaıı mec mıııınıı ve satış masratlarmı gcı,mek ^aıtı ıle ıhale olıınııı Boyle bır bedcllc alıcı (,'ktna/ba, en ı,ok aıttımıın taahhudu bakı kalmak >,artı ıle 03/06/2001 gunu ayııı saatleıde ıkıncı arltırmaya çıkarılacaktıı Bıı aıttıımada da bu ınıktaı elde edılcmemi!)Sc gaytınıenkul en <,ok arttıranın laahhudu saklı kalmak uzeıe aıttııma ılanında gosteııleıı nıuddct sonunda en <,ok artluana ıhak edıleceklıı Su kadir kı aıttırma bedelının nıalın talımın edılen kıymetının yıi7de 40 ını bulması vc balı> ısteyuıııı alaı_ağını ıın,hanı olan alacakların loplamıııdan la/la olnıısı ve bundan başka paraya çevırme vc payla^lııma masıanaııııı geı,mesı la- 7imdır Boyle la/la bedelle alıcı cıkma/s.ı satı-, talebı dus.eccktır 2- Arttıınıaya ı^tııak cdccekleıın lahmın edıkn kıymetın yu/de 20'sı nıspclınde pey akı.csı \eyı bıı ınıktaı kadar mıllı bır bankanın lemınat nıektııbıınu veımelcıı Ia7imdır Satı^ pe^ın para ıledıı Alıcı ıstedığınde 10 gunu geçmemck u/erc mchıl vcrılebılıı Ihale pııkı tapu harc ve masratları alıcıya aıltıı Bııık mi!, veıgıler satı;, bedelınden odenır KDV alıcıya aıttıı lellahyc salı-, hedelındeıı odenır 3- ipotck sahıbı alacaklılaı la dıgeı ıl gılıleıııı (*) bıı gayrımenkul u/ctındekı haklaıını lıusıısıyle faı/ ve masrata daır olan ıddıalarını dayanagı belgeleıı ıle oıı be$ gun ıçınde daııemıze bıldıımclcıı la/ımdıı Aksı takdnde hakları tapu sıcılı ıle sabıt ülmadıkı,a paylavnadan haııç bııakıla- caklardır 4- lhaleye katılıp daha sonn ıhale bedelını yatırmamak suretıyle ıhaknın leshıne sebep olan tum alıcılaı ve kelılle- ıı, tckhl ettıkleıı bcdtl ıle son ıhale bedelı arasındakı tarktan vc dığeı /aıaılaıdaıı ve ayııca tenıeırut taı/ındcn mutcselbikn ıııcbiıl olacaklaıdıı thale tarkı vc temcrrut laızı ayrıca lıuknıe lıacet kalm ıksı/ın daırenıi7cc tahsıl olunacak bu lark, vaısa on celıkle temınat bedelınden alınacaktıı 5- !>aıtname ılan taııhınden ıtıbaıen hcrkesın gorebılmcbi ıvın daırcde aı,ık olup masıa fı venldığı takdırde ıstcyen alıcıya bıı orneğı goııdeıılebılır 6- Satıs,a ıs,tırak edenlerın ^aıtnaıncyı goımııv ve mıınderecatını kabul etmı^ sayılacaklaıı ba^kaca bılgı alnnk ısteyenlerın Beyoğlu 2 kıa Mııdııılııgu'nıın 2003/152 lal sayılı dosya tıumaidsı ıle mudurluğumıı/e başvııımaları ılan olunur (lc II K 126) 12 04 2001 (*) llgılıleı tabırınc ııtılak hakkı sahıpleıı dc dahıldıı Basın 16689
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog