Bugünden 1930'a 5,466,700 adet makaleKatalog


«
»

fV'CumhuriyeC L^-KİTAPLARI CUMHURİYET'İN BÎREYİ OLMAK Türkan Saylan Cag PazarlamaA.S. Türkucnğı Cad No:.W41 (M334) Ca$aIoSlu-İHltınbulTcl: (212) 514 01 96 + Cumhuriyel ^"Cumhuriyef ^ K İ T A P L A R I ACITÜTÜN j£ (lütün Zamanı 3) [ecâtkQımalı o:M/41 E=mc2 100 yaşında 81. YIL SAYI: 29046 / 50 YKr (500.000 TL) (KDViçinde) KURUCUSU: Y U N U S N A D İ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR N A D İ (1945-1991) Cumhuriyet Gezi Türkiye'yi ve dünyayı keşfedeceğiniz yepyeni bir dergi... Ergenlikte hamileliknasıl önlenir? Cinsel eğitim mi? Bekâret yemini mi? trgenlerin çocuk sahibi olmalarını engellemenin yollarından biri cinsel konularda eğitilmeleri, bir diğeri de bekâreflerini korumaları yönünde teşvik edilmeleridir. Şimdi Bafılı ülkeler bu alternafiflerin sonuçlarını değerlendiriyor. Cumhuriyet le birlikte. Ucretşiz. Bayinizden istemeyi unutmayınız. YARIN Proje 13 yılda iflas noktasına geldi; geriye ara sıra maç yapılan bir stat kaldı Oliıtıpik skandalBaşbakanlık Teftiş Kurulu, YDK ve KÎT Ko- misyonu'nun raporları, Türkiye'nin "tstanbul Olimpiyat Oyunları" projesinin çökme noktası- na geldiğini ortaya koydu. Denetimlerde Olim- piyat Parkı yapım ihalelerinde çok sayıda usul- süzlük saptandı. Projeler için alınan yüklü mik- tardaki dış kredilerin ödenmediği belirtildi. Acil olarak 13 trilyon liralık kaynak buluna- mazsa faaliyetlerin duracağı uyansı yapıldı. AYŞE SAYIN ANKARA - 2000YazOlimpiyatlan'nın îstanbul'da yapılması için 1992'de bir ya- sa çıkararak bu konuda bütün olanakları- nı seferber eden Türkiye'nin olimpiyat projesi, 13 yılda iflas noktasına geldi. YDK, BTK ve KtT Komisyonu'nun, yasa gereği spordan sorumlu Devlet Bakanı'nın başkanhgında oluşturulan 13 üyeli "İstan- bul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Dü- zenleme Kurulu"na dönük yaptığı dene- timlerde, olimpiyat parkı yapım ihalele- rinde birçok usulsüzlük saptandı. Kurulun aynca, yasal olarak Istanbul Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Jokey Kulübü ve Mil- li Piyango'dan alması gereken trilyonlarca liralık kaynağı tahsil edemediği için dar- boğaza düştüğü belirlendi. TBMM KlT Komisyonu'nun Başbakan- hk Teftiş Kurulu ve YDK raporları doğrul- tusunda 12-13 Nisan'da yaptığı denetim- lerde, faaliyetleri hakkında bilgi veren HDK Genel Direktörü Yalçın Aksoy'un yaptığı açıklamalar, olimpiyat projesinin sahipsiz kaldığını da ortaya koydu. Aksoy, tstanbul olimpiyat projesinin en önemli ayağı olarak nitelenen Atatürk Olimpiyat Stadı'nın 119 milyon dolara tamamlandı- ğını, ancak ekonomik darboğaz nedeniyle Olimpiyat Parkı'nın diğer önemli unsurla- MArkasıSa.8,Sü.3'te BAŞINI AÇAN HATİCE AKÇA'NIN ÖYKÜSÜ Karaıılıktaıı aydınlığa... Hatice Akça'nın "Söyleyeceklerim Var" adlı kitabı, Kuran kurslarında, imam hatip okullarmda eğitim gören ve üniversite yıllarında aydınlanma bilincine ulaşan bir genç kızm yaşamöyküsünü anlatıyor. Kitapta anlatı- lan yaşamlann aslında milyonlarca insanın öyküsü olduğunu belirten Akça, "Çağdaş Türkiye ancak ülkemizde insanın insanca yaşamasını sağlayacak şartların geliştirilmesiyle mümkün olabilecektir" diyor. Akça, şu yorumda bulunuyor: "Bu kitaptaki hiç kimse kötii adam değil, ancak tamamen masum da değil. Anadolu'dan gclmiş, sıkıntılar yaşa- yan insanların hayatları, iktidar heveslilerince, küçük bedeller karşılı- ğında kimi zaman din, kimi zaman gelenek, kimi zaman ideolojilerin çarkına sunuluyor. Bir sistem içinde öğütülmüş insanlann hayatlannın çalınışımn öyküsü aslında." FİGEN ATALAY'ın haberi • 9. Sayfada DENKTAŞ UYARDI 'İkinci Girit gerçekolur' KKTC'dc liderlik koltuğu- nu 32 yıldan sonra devretme- ye hazırlanan Rauf Denktaş, "Kıbrıs elden giderse korka- nm ki Türkiye'de çok şeyler olacak. Aına adayı kaybet- tikten sonra ne kıymeti var" diye soruyor. KKTC lideri, "Kıbrıs'la ilgili kararlardan vazgeçilirse ikinci Girit gerçek olur" diye konuşuyor. REŞAT AKAR'ın haberi • 11. Sayfada ARŞlV BELGELERÎ Ermeni Ikatliamları Genelkurmay Başkanlığı S ^ f 1914-1918 tarihleri arasında- kı belgeleri yayımladı. Bel- geler, Van'da Ermeniler tara- iindan bazı kadınların hami- leyken kannlannın deşildi- ğıni, bazılarının çocukları ile tandırda yakıldığını ve akra- balanna etlerinin yedirildiği- ııi, bazılarının da çocuklarını boğmaya zorlandığını gözler onüne seriyor. • 7. Sayfada Fransa 9 da otelyangını: 20 ölü Paıis'in mcrkezinde diin bir otelde sabaha karşı çıkan yangın sonucu aralarında 10 çocuğun da bu- lunduğu 20 kişi yaşamını yitirdi. 76 miişterisi bıılunan Paris-Opera Otcli'nin birinci katındaki kah- valtı salonunda başladığı sanılan yangının kısa sürede binaya yayılıtıasıyla büyük panik yaşandı, in- sanlar alevlerden kurtulmak için pencerelerden atladı. 6 katlı, 32 odalı otelin 26 odasının belediye tarafından Afrikalı göçmcnlerin geçici olarak kalması için kiralandığı, ölü ve yaralıların çoğunu Afrikaülann oluşturduğu belirtildi. Ölen 10 çocuk arasında bebeklcr de bulunuyor. Opera yakın- larındaki dar bir sokakta bulunan otcldcki yangında 13'ü ağır 55 kişi de yaralandı. (Fotoğraf: REUTERS) Hükümette kamuoyu araştırması şoku AKP'ye destek eriyorAKP'ye kamuoyu araştırması yapan şirketin "trend raporu" iktidara desteğin azaldığını ortaya koydu. Ekonomik büyüme ve enflasyon- daki düşüşe karşın hükümeti başa- rılı bulanların oranı, ocak ayında- ki yüzde 58.5 oranından 23 puan gerileyerek yüzde 35.7'ye düştü. Hükümetin ekonomik performan- smı başanlı bulanların oranı yüz- de 62'den yüzde 44'e geriledi. AB üyeliğine dönük toplunısal destek- te de 10 puan gerileme oldu. Er- doğan'ın beğenilme oranı 10 puan düştü. BÜLENT SARIOĞLU'- nun haberi • 8. Sayfada iddialarAKP'yi kanşürdı Unakıtan rahatsızlığı Maliye Bakanı Unakıtan'ın Alba- raka Türk yöneticisi olduğu dö- nenıde hayali ihracat yaptığına ilişkin raporlar AKP'de de rahat- sızlık yarattı. Bir grup milletveki- li Unakıtan'ın daha kapsamlı bir savunma yapmasın» isterken Er- tuğrul Yalçınbayır, etik kurulu oluşturulmasını önerdi. EMİNE KAPLAN'm haberi • 5. Sayfada KDV indirimine karşı çıktı Tekstilciye IMF darbesi Tekstil ve konfeksiyon temsilcileri- nin, sorunları aşnıak için kademeli olarak KDV'nin indirilmesi öneri- sine Maliye Bakanı Unakıtan olumlu yanıt verdi. Ancak IMF Türkiye Temsilcisi Bredenkamp, "Bunun iyi bir politika olmadığını düşünüyoruz. Hükümetin politika- ya sıkı sıkıya bağlı kalacağını umanz" diye uyardı. • 12. Sayfada KIZILAY'DA SULAR DURULMUYOR M 4. Sayfada YtJCE DİVAN'DA TARTIŞMA M 8. Sayfada TANÎLLI'YE AYDINLANMA ÖDÜLÜ M14, Savfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK İki Olay İki Sonuç llginç gelişmeler yaşanıyor. (1)- Başbakan'ın son konuşmasında araya sıkış- tırdığı cümleler nedense dikkat çekmedi. RTE, -yazılı basında görülmeyen- çok dikkat çe- kici bir iki cümlesinin ilkinde ilk kez "Bizi teşvik eden- leryavaş yavaş önümüze engel koyuyorlar" diyor. Başbakan'ın teselli duyumsatan bir başka ifadesi daha var: Alınan hakların atılan adımların Türkiye'nin MArkasıSa. 8,Sü. l'de Tüm çağların hastalığı Antalya'da düzenlenen Türkiye Psikiyatri Derneği Yıllık Toplantısı'na katılan Dernek Onursal Başkanı Prof, Özcan Köknel, MÖ 1500-2000 yıllan arasında depresyonun Çin'de kötü ruh olarak taııımlandığını be- lirtli. Yani taş devrinden bronz çağına, sa- nayi devriminden 21. yüzyıla uzanan dep- resyon, farklı dönemlerde, benzer tanım- landırmalarla adlandırılmış. GÜRSU KUNT'un haberi BArku Sayfada Geleneklere tutunmak Genç kuşağın en yetenekli piyanistlerinden biri olarak kabul edilen Jason Moran'ın ca- zı yüzde yüz insan manzarala- n ve ihtiraslan üzerine kurulu. Yüksek kültür hiçbir zaman tükenmeyecek kadar bereketli bir pınar, aına unutmayalım ne öğreniyorsak sokaktan öğreni- yoruz. MIJRAT BEŞER'in haberi M14. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Vekil Fez-lekelepî! Haftanın ikinci yarısındaki gelişmeler Türkiye'de- ki siyasi yapının tipik bir görüntüsüydü... Bitip tükenmek bilmeyen yolsuzluk iddialarının na- sıl birsüreç izlediğini ne kadar anlatsak bu kadar gü- zel ortaya koyamazdık. 10 yıl önce iktidarda olanlar hüküm giydi, Yargı- tay onayladı. 5 yıl önce iktidarda olanlar Yüce Divan'da yargı- MArkasıSa. 8,Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog