Bugünden 1930'a 5,458,541 adet makaleKatalog


«
»

15 NİSAN 2005 CUMA CUMHURİYET SAYFA DİZİ ABD'ye göreAtatürkdesuçluEyaletlerde kabul edilen ve Temsilciler Meclisi'nde bekletilen karar tasansına göre, Kurtuluş Savaşımız, açıkça "insanlık karşıtı suçun bir örneği" olarak görülüyor. ABD, yalnız "Ermeni soykırımı" değil, aynı zamanda "Rum soykırımı" tanımını da kullanıyor. T urkıye'yı suçlu ılan ctmek ıçın yu- rutulen 'Ennenisoykınmı' kampan- yası, Atlantık'ın ote yakasında baş latıldı 2000 yılı Ekım ayında ABD Temsilciler Meclısı Genel Kunılu gundemıne gelen 'Ermeni Soykınmfna İJişkinABD Kayıt- laıınııı Teyidi Kararı'nın ıçenğı, Turkıye kamu- oyundan gızlendı Karar tasarısı, ABD Temsil- ciler Meclısı Uluslararası llışkıler Komısyo- nu'na Mıster Radanovich ve Mıster Boııior ta- rafından 18Kasım 1999gunuverılmıştı Tasa- n Temsilciler Meclısı gundemındeydı Ne var kı, Aydınlık dergısınde yayımlanana kadar ıçe- nğı bıhnmıyordu Tasannın tam metnı, Dışış- len Bakanlığı dahıl, resmı kurumlann arşıvle- nnde bulunmuyordu ABD karar tasarısının gızleıımesı, 'buyukmuttefik'e sadakatm dere- cesını gosterıyor Oysa ABD karar tasarısı okunmah, çerçeve- letılmelı ve toplumun gorebıleceğı her yere asıl- malıdır Turkıye, hangı tehdıtlerle karşı karşı- ya olduğunu bılmelıdır (37) ABD karar tasan- sının onemı, NATO ulkelerı parlamentolann- da kabul edilen brmeııı soykırımı kanun ve ka- rarlarma ornek oluşturmasıdır Anlaşılıyor kı, bu tasarı, SuperNATO merkezınde hazırlanmış ve NATO ulkelerıne yollanmıştır Öte yandan ABD eyaletlennde kabul edilen Erınenı soykınmı kararlan da, Temsilciler Mec- lısı'ndekı tasarıyı aynen ornek almaktadır Ozetle, bu tasarı, Haçlı'nın ortak tavrını be- lırlemıştır KURTULUŞ SAVAŞIMIZ İNSANLIK SUÇU' SAYILIYOS! ABD karar tasarısının 2 maddesının 1 ben- dınde, Turkıye'nın sekız yıllık Kurtuluş Sava- şı'nın boynuna ılmek geçırılmektedır " 1. Ermeni snykırımı, 1915 ilc 1923 yıüarı ara- sındaOsmanlı tmparatorluğu tarafıııdan tasar- lanıp gerçekleştirilnıiştir" Dıkkat edılmelıdır, buradd yalnız 1915 yılın- dakı Lrmem tehcın (zorla goç cttırme) değıl, 1915 yılından 1923 'e kadar u/anan sekız yıllık Kur- tuluş Savaşımi7 mahkûm edılmış, MustalaKe- mal Paşa'nııı onderlığmdekı lstıklal Harbı'nnı Doğu Cephesı ve Guney Cephesı harekâtlan dd 'suç' sayılmıştır Daha vahımı, 2 madde 21 bentte, Frmenıler yanında "Yunan ırkına kar- şı işlenmiş suçlar" da 'soykırım' kapsamına alı- narak Kurtuluş Savaşı'nın Doğu ve Guney Cep- hesı harekâtı yanında Batı Cephesı harekâtı da 'soykınm' olarak ılan edılmcktedır Maddenın devamında, Kurtuluş Savaşımız, bır butun ola- rak ve açıkça "insanlık karşıtı suçun bir orne- ği" olarak gorulmektedır ABD Temsilciler Mec lısı'ndekı karar tasansı, Turkıye'nın Jon Turk- lerden Mustafa Kemal 'lere uzanan devrımcı ta- rıhını mahkûm etmek peşındedır EMPERYALIST DEVLETLERIN TURKİYE'YI IŞCALLERİ AKLANIYOR Turkıye'nın Kurtuluş Savaşı 'insanlık suçu' olunca, Turkıye'yı paylaşmak ıçın savaşan em peryalıstler "haklı" oluyor ABD Temsilciler Soyyet Belgelerinde Eınperyalimı DOĞU PERİNÇEK merika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi karar tasarısı, Sevr hükümlerı ıle Ikınci Dünya Savaşı sonrasındaki yargılamalar arasında bağlantı kurarak Sevr Antlaşması'nı insanlık suçuna karşı mücadelede "örnek" gosterıyor ve hukukun tepesine oturtuyor. ABD Başkanı Bush ise "Ermenıler geçen yüzyılın en büyük suçlarından birine, soykırıma uğramıştır. Ulusumun bu soykırımı tanıması ıçin elimden geleni yapacağım" sözünü veriyor. ARMENIAN GENOCIDE TURK S» GOVtRNMCNT Bütünüyle ABD merkezli sozde Ermeni soykınm kampanyasıyla Türkiye'ye bölgede silahlı piyonluk görevi yiıklenmesi amaçlanıyor. Meclısı'ndekı tasannın 2 maddesının2 ve3 bentlerınde, emperyalıstler ısım ısım sayılarak akldnmaktadır "tngiltere.FransaveRusya'daıı oluşan tölaf Devletleri, 24 Mayıs 1915'te ortak bir bildiri yayımlayarak tarihte ilk kez bir baş- ka hukumeti insanhğa karşı suç işleıııekle açık- çaithametmiştir." "Türkiye'ıuninsanhğa veuy- garhğa karşı işledıgi bu ycni suçlan goz onunde bulunduran ttilaf hukumctlerı, bu ortak bildı- ride, Babıâli'ye, Osmanlı hukumetının butun uyelerinin ve bu katliamda yer alan gorevlilerin, bu suçlardan dolayı kişısel olarak sorumlu tu- tulacağım kamuoyu onunde duyurmuştur." ABD Temsilciler Meclısı gundemınde bek- letilen karar tasansı, son derece tutarhdır O ka- dar kı, ulkemızdekı emperyalıst ışbırlıkçısı hu- kumete selam gondermeyı bıle ıhmal etmemış- tır 2 madde 4 bende gorc, Damat Fent huku- metının lngılız baskısıyla yaptığı yargılama şoyle ovulmektedır "Birinci Duııya Savaşı'ndan sonra kurulan Turkhukumeti,Ermeni soykırı- mının 'orgutlenmesınde ve gerçekleştırılme- sınde' ve 'I rmenılerınkatledılıp ımha edılme- smde' yer alan ust duzcy h'dcrlere karşı dava aç- mıştır." SEVR ANTLASMAS! ULUSLARARASI HUKUKUİM TEPESİNE OTURTULUYOR ABD Temsıluler Meclısı, butun emperyalıst mırasa sahıp çıkarken elbette Sevr Antlaşma- sı'na da acık(,a gondermede bulunuyor Daha- sı Sevr hukumlen ıle Ikınci Dunya Savaşı son- rasındaki yargılamalar arasında bağlantı kuru- larak Sevr Aııtlaşması hukukun tepesine otur- tuluyor BM Komısyonu kardrını hatırlatan 2 maddenın 21 bendınde soyle ya/ıyor "SevrBanşAntlaşması'nın 230. maddesinde- kı hukumlerin, 1915 ltilaf notasına uygun ola- rak... Turk uyruklu, fakat Ermeni veya Yunan ırkııulan kimselere karşı Turk topı akları uze- nnde işlenmiş suçlan kapsaması açıkça amaç- lanmıştır. Dolayısıyla bu madde Nurnberg ve Tokyo ^artlan'nın 6 c ve 5 c maddelen ıçin bır emsal teşkil etmekte olup, bu hukunılerden an- laşıldığıuzere'ınsanlığa karşı ışlenen suçlar' ka- tegorilerine bir ornek sunmaktadır." (abç) Bu aıada karar lasansının 2 maddesının 19 24 bentlerı arasındd, Bırleşmış Mılletler'ın "Ermeni soykırımına" ılışkın ABD gudumlu ka- rarlan ve komısyon raporlan yanında, Avrupa Parlamentosu'nun ve bazı Batı ulkelerının res- mı goruşlen de sıralanıyor Boylece ABD Tem- silciler Meclısı, Irak'a ve Yugoslavya'ya saldı- nlarda olduğu gıbı, bombardıman gerekçelen- nı uluslararası belgelere ya/dırdıklannı hatır- latmayı da ıhmal etmıyor Ermenilere soykınmı tanıma sözü T asanmn2 maddesının 27 bendın- de, "İnsanlığa karşı işlenmiş olaıı bu eniğrenç suçakarşıuyanıkolma" çağnsıyapılmaktadır 28 maddede ıse Başkan Baba Bush'un 1988'de yaptığı "Er- menisoykınmı"yla ılgılı konuşmasuıa gonder- mede bulunularak "tekrannı onlcmek" ıçın, Ermeni halkına yapılan soykırımın tanınması ıstenıyor Tasarı, ABD baş- kanlaruun hepsuıın resmı acıklama- larım sıralayarak "Ermeni soykın- mTnı mahkûm ettıklennı saptıyor ve taııımayı uygulama duzlemıne çıkanyor Boylece Amenkanper- ver takımının, ABD başkanlannı so- zum ona Turk dostu gosterme gay retkeşlıklen de, yıne bu metınle yalanlanıyor KURT SOYKIRIMI" IMASI ABD karar tasansı, "Kürt soykınmı" yapıldığı ınıasın- dada bulunuyor 2 madde 31 bent- te, "Ermeni soykınmındansorum- lu kisileryerel uluslararasıyargıta- rafindan lezalandınlmadığı için, benzer soykmmların tckrarlan- mışolduğuvçtekrariaııabüeceğıile- ri sunilüyor. ABD, tarıh merakıyla bu konula- ragırmışdeğıldır TayyipErdoğanyo- netmıı, konuyu tanhçılere ve arşıvlere havale edeıken ABD tasarısının 3 mad- desı, açıkça "Pölitika tlanı* başlığını taşı- yor Öte yandan yıne aynı maddenın 31 ben- dınde, ABD yargı kararlannın Ermeni soykın- mı konusunu, "ABD'nin u/un rodeli politikası- nın" araçlarından bın olarak gorduğu vurgula- nıyor ABD tasarısını hazırlayanlar, Temsilci- ler Meclısı'nın elbette bır tanh akademısı ve araştırma merkezı olmadığını bılıyorlar ve butun dun- yaya, ABD'nm sozde "Ermeni soykmmTnı bır polıtık arat olarak ele aldığını "PöütikaİlanT başlığıyla hatır- latıyorlar ABD BAŞKANI VE HUKUMETINE OYCULAMA GOREV8 Nıtekım karar tasansı, 3 maddenın 1 bendınde, ABD hukumetıne ve başkanına karan uygulama gorevı ver- mektedır ABD hukumeti, "tnsan haklan, etnık temiz- Kkve Ermeni soykıı ınııyla ilgilı ABD kayıtlannca belge- lenen soykmm" konusunda Tuık mahkemelennce ve rılen hukumlerin uygulanmasındakı başansızlığı ınce leyecek ve bunun sonuçlarıyla ılgılı konularda ABD dış polıtıkasının anlayış ve duyarlılığını yansıtması ıçın Başkan'dan taleplerde bulunacaktır Bu hukmun Turkçesı şudur ABD dış polıtıkası ge- rektırdığı zaınan, "1915-1923 arasında Ermeni ve Yiı- nan ırkıııa yapılan soykınm nedeniyle insanük suçu iş- leyenlenn yargılanmasım" yenıden gundeme getırmek- ten tutun da tazmınat taleplenne kadar, Türkiye'ye kar- şı her tur baskı uygulanabılecektır Buna bağlı olarak mad- denın 2 bendınde, ABD Başkanf na, her yıl 24 Nısan gunu yayımlayacağı "Ermeni soykmmTnı anma mesa- jında, "1.5 milyon Ermeninin sistematik ve kasıtlı ola- rak imha edılısinı soykınm diye nitelemeve ABD'nin Er- meni soykırımına karşı ginşrigi müdahalcnin onurlu ta- rihini hatuiatma" gorevı venlmektedır TURKIYE'YI SOYKîRIMLA SUÇLAYAN CLINTON'A ŞUKRAN SUNANLAR 2000 yılı Eknn başında Temsilciler Meclısı gundemı- ne konan karar tasarısı, son anda o zamankı Başkan CUnton'ın ve Genelkurmay Başkanı Henry Shelton'ın Temsilciler MeLİısıBaşkanlığı'nayolladıklan 19 Lkım 2000 tarıhlı mektuplan uzenne toplantı gundemınden çekıldı Bu uygulamayı, Turkıye hukumeti ve ışbırlık çı basnı Chnton'a "şukranlar" sunarak karşıladı ve ABD Başkanı ıçuı reklam kampanyası yuruttu Oysa ABD Başkanı, mektubunda, "soykınm"ın 1915-1923 arasın- da yapıldığını belırterek Mustata Kemal'ı ve Kurtuluş Savaşımızı suçlanıaya devam edıyor- du Yıne Clınton, "Her yıl 24 Nisan Ermeni Soykınmını Anma Gunü'ndc, ınasuın Ernıe- nilerin /orla göç ettiıilmesı ve sovkıı ııııa uğra- tılmalannı andığuu, her yıl butun Anıenkalı- lara bu tur vahşetlenn tekariaıııııaıııası ko- nusundaki mucadeleye kendileı ıııı ada- malan için telkinde bulunduğunu" belır- tıyordu (38) Tasannın gen çekılmesı, ABD polıtı- kasında değışıklık anlamına gelmıyordu ABD tehdıdın ut.unu gostermıştı üaha onemlısı, aynı karar tasansı ABD eyalet meclısleıınden gevırıldı ABD, kara lıs- teye ahna tehdıdını, Turkıye'nın tepesın de sallandırma olanağını elınde rutma ya devam edıyordu Ancak hepsınden onemlısı, Turkı- ye'nın dırencının ne kadar etkılı oldu ğudur tşçı Partısı'nın ABD'nin "Er- meni soykınmı" tasansına karşı başlat- tığı mucadele, genış kesımlen kucakla mış ve harekete geçırmıştı ABD yone- tımı ıse, "Ermem soykuımı" tasarısını yenıden Temsilciler Meclısı gundemıne getırme tehdıdını her yıl gundeme getırme- ye devam ettı BUSHTAN ERMENİLERE SOZ ABD Başkanı George W Bush, 1996 yı- lındakl seçım kampanyası sırasında aynen şoyle konuştu "Ermeniler geçen yüzyılın en büyuksuçlanndan birine, soykırıma ma- ruzkahmştu-.Scçılırsenı ulusumun bu soy- kınmı tanıması için elimden geleni yapa- cagun." Bush seçılır seçılmez Ermenılerden bır mektup aldı Mektubun en ılgı çekıcı kıs- mı "Bize vermiş olduğunu7 sözleri tu- tun" dıyeyazılan son cumlelerdı (39) IVashington UeErivan ışbırlıgı B ush'un kuvvet polıtıkasının uygula- masma geçıldı bıle ABD, Turkıye uzerındekı tehdıdını yalnız karar ta- sanlarıyla değıl, olası silahlı muda- halelen kolaylaştıracak asken anlaşmalarla da yurutuyor ABD Savunma Bakanlığı Pentagon ıle Ermenıstan arasında 2000 yılı sonunda As- ken Işbırlıgı Anlaşması ımzalandı (40) Anlaşmdnın en onemlı maddesı Amerıka'nın Ermenıstan'a vereceğı sınır gucu desteğıdır "Sınu- Gucu"nden kasıt, Turkıye ve Azerbay- can sınınna yığılacak ABD Ermeni ortak as- ken gucu ABD askennı yakıııda Ermenıstan sınmmızda gorunce, "Büyük nıüttefik"ın bı- zım sınınmızda ne aradığını tahlıl etmek ıçın gecıkmış olacağız Bu gucun kımlen hedefal- dığı sorusuna gerçekçı bır cevap vermek, bu- tun bolgeler ıçın, ozellıkle de Turkıye ıçın hd- yatı onem taşıyor Anlaşma sonrasında bır ba- sın toplantısı yapan Pentagon Avrupa yetkıhsı CharlesSimpson, Rusya ıle Enııenıstan arasın- da var olan ıyı ılışkılerı bozmayı hedeflemedık- lennı soyledı Konuyla ılgılı çarpıu açıklama ıse, ABD'nin Erıvaıı Asken Ataşesı Eric Von Tersch'ten geldı Ataşe, anlaşmanın Frmenıs- tan'ın Azerbaycan suurında var olan sınır guç- lennı arttırmak ve desteklemek amacıyla ya- pıldığını belırttı Pentagon-Envan anlaşmasına gore, Rusya'ya yakın bolgclere sınır gucu yar- dımı yapılmayacak Ayrıca Pentagon, Erme nıstan'a ABD ıle orlak sınır muhafb guçlen oluş turmast ıçın 1 milyon 600 bm dolarlık yardım yapacak Anlasmd Ermenıstan'ın guney sını- rında guvenlık ve kontrol nıtelığı taşıyor Da- hası sınır, Amenkan çıkarlan doğrultusunda tam bu- tampon bolge halıne getmlıyor Rus- ya, Ermenıstdn'la Pentagon arasmda yapılan an- laşma sonrasında Ermenıstan 'la dıplomatık ılış- kılerını gozden geçırcceğını açıkladı Anlaşma ya Azerbaycan 'dan da tepkı geldı Azerbaycan Devlet Başkanı HaydarAliyev, Amenka'run bu gırışımının Azerı çıkarlannı olumsuz yonde etkıleyeceğını ve bolgede yenı bır kutuplaş- maya yol açacağını soyledı 90. YİL KAMPANYASININ AIUIACİ Bush'un Turkıye'nın sırtına en sonunda sılah- la piyonluk rolu yukleme polıtıkası, son yıllar- dd butun boyutlanyla açığa çıknııştır ve "Er- meni soykunmı" kampanyasında da bu kap- samda yenı bır aşamaya geçılmıştır ABD or- dusu 2002 yılı 24 Tenımuz gununden 15 Ağus- tos'a kadar Nevada eyaletınde tarıhının en buyuk asken tatbıkatını gerçekleştırdı Lozan Antlaşması'nın yıldonumunde başlatılan ve 22 gun suren "Binyıhn Meydan Okuması" (Mıl- lenıum Challenge 2002) adlı bu tatbıkat, Tur- kıye'yı ışgal kurgusu uzenne kurulmuştu Ar- kasından 2003 yılı 4 Temmuz gunu Irak'ın kuzeyınde Suleymanıye kentınde Turk subay ve astsubaylannuı başına çuval geçırdıler ABD, 1991 ve 2003 Korfez savaşlanyla Irak'ı ışgal edıp parçalayarak kuzeyde bır kukla devlet kur- muştur Dahası Kerkukpetrollennı de bu dev- lete katmıştır Şımdı sıra ıkmcı Israıl rolunu ustlenen bu devletı, Türkiye'ye hukuken de kabul ettumeye gelmıştır Dahası ABD, bu kuk la devletınbekçılığını Türkiye'ye vermek ıstıyor ABD planına gore, Turk ordusu, ABD'nin pıyonu yapılacak, Turkıye uçuncu İsraıl olacak ve arkasından Dıyarbakır, kukla devletın mer- kezı yapılacdktır Erdoğan, 14Şubat2004gunu Kanal D ekranından "ABD'nin Büyük Or- tadoğu Projesi içinde Diyarbakıı 'ı merkez yapacağız" dıyerek bu gorevını açıklamıştır ErmeniSoykmmı" kampanyası, 90 yıldonumu teranelenyle bu yıl, ışte bu plana bağlı olarak uygulanmaktadır Turkıye'nuı, Irak'ın kuzeyın- de kurulan kukla devlete bekçılık yapması ıçın her yandan kuşatıldığı goruluyor Kıbrıs'tan yoneltılen baskılarınnedenı de budur "Ermeni soykınmı" konusunda 2005 yılında başlatıldn kampanya, burunuyle ABD merkezhdır Clinton DİPNOTLARI V- ABD Temiilcıler Meclısı ndekı "Ermeni Soy- kınmrnnllişkınABDKayıtlannın Teyidi KararTbaş lıklı tasannın tam metnı ılk kez Aydınlık'ta yayımlan dı Bkz sayı691, 15 Ekım 2000 Tasannın dalıa dık- katlı bır çevırısını, bu kıtabın belgeler bolumunde buldcdksınız 38- ABD Başkanı Clınton'ın Temsilciler MeLİiii Başkanlığı 'na gonderdığı mektubun tam met- nı bu kıtabın belgeler bolumunde bulunuyor Mektup, Turkıye de ılk kez Aydınlık tarafıııdan ydyımlandı Bkz sayı693,29Fkım2000 s 12 39- Bush un "Er- meni soykınmı" konusundakı a^ıklamaları ıçın bkz Aydınlık sayı 17/706 28Ocak2001,s 8,40-ABD- Ermenıstan Askerı Işbırlıgı Anlaşmas.1 ıçın bkz Ay- dınlık, 17 Aralık 2000, s 24 YARIN: AVRUPA ATATÜRK'Ü SUÇLUYOR
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog