Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

15NİSAN2005CUMA CUMHURİYET SAYFA HABERLER ARSEN LÜPEN TURHAN SELÇUK DURUST TABİATLI İSTANBUL EFENDİSİ ABDÜ1CANBAZ* IN HARİKULÂDE MAGERALARI EISIM HEKMİLİ BİRDEN Gümrük Müsteşar Vekili, yüksek vergilerin akaryakıt kaçakçılığmı arttırdığını söyledi Hırsızıherkes bîliyorEMİNEKAPLAN ANKARA - Gümrük Müsteşar Ve- kili Rıza TunaTuragay, verginin yuk- sek olmasının akaryakıt kaçakçihğı- nı arttırdığını vurgularken "Ilerkeshır- sızı biliyor, ancak 'kım bu hırsızı ıçe- n soktıı' demlerekgUmrüklersuçla- nıyor" dedi. Gümrüklerin yüzde yüz kontrolü- niin mümkün olmadığını anlatan Tu- ragay, "Yüzde yüz kontrolyaparsak, Türkiye'nin ne ithalan kahr ne ihra- catı kahr, herkcs kapılarda bekler. Dörttancsayımyapbnyoruz,ertesigü- nü tclcfonlar başlıyor. Siyasilerılen de çok telefon geliyor" dıye konuştu. luragay, TBMM Akaryakıt Ka- çakçılığını Araştırma Komisyonu'na Sİyasİlerden telefon Türkiye'de her zaınan gümrüklerin "günah keçisi" ilan edildiğini savunan Rıza Tuna Turagay, gümrüklerin yüzde yüz kontrolünün mümkün olmadığını belirtti. TBMM'de komisyona açıklamalarda bulunan Turagay, "Dört tane sayım yaptırıyoruz, ertesi günü telefonlar başlıyor. Siyasilerden de çok telefon geliyor" dedi. çarpıcı açıklamalar yaptı. Turagay, "Türkiye''dc akaryakıtkaçakgirdidV yclinı, bu akaryakıt nerede satdıyor, piyasada salılıyoı. Nas.il bu kadar ra- hat satılıyur. Kimler saüyor hunıı... Bunu herkes üç aşagı beş yukarı bili- yor. Bugün 13 binin Uzerinde akarya- kıt bayii var, bunun 9 bin 300'ü EPDK'den bugüne kadar lisans aldı ve akaryakıt bayilerinde kaçak akar- yakıtlarçok rahathkla sanhyor. Dola- yısıyla piyasa dcnctinı ve gözetimin- dc çokbiiyükbir sıkııılj var" dedi. Her şeyin gumrukte engellenmesi- nin olanaksız olduğunu vurgulayan Turagay, şu açıklamayı yaptı: "Türkiye'deyüzde 60-70civannda kayıt dışı ekonomiden bahsediliyor. Türkiye'de, maalesef, vergi toplama- da bizitn sıkınnlarınuzvar. Dolayısıy- la, dolayh vergilerin sürekli toplam vergigeliık'iiiçcıisindekipayının art- ügınıgörüyoruz,yüzde70, yüzde 75'k- re kadar ulaşnnş durunıda. Bu neye yol açıyor; siz kurumlar vergisini, ge- liı vergisini toplayamıyorsunuz, ta- mamıyla dolayh vergilere yükleniyor- sıınıız. Dolaylı vergilerdedjğinizzaman da en çok hangi ürünlerde var bun- lar; akaryakıüa var, içkide var, siga- rada var ve bunlar kaçakçılığa konu haline gelen ürünler. Piyasa denetimi çok önemli bu bağlamda." Türkıye 'de her zaman gümrüklerin "günah keçisi" ılan edildiğini savu- nan Turagay, gümrüklerde her şeyin mükemmel olmadığını, ancak ıç pi- yasada dolayh verginin yüksek ol- masından kaynaklanan elverişli bir ortam olduğuna dikkat çekti. Herkesin "içerde hırsız var" dedı- ğmı, bu hırsızın da yıne herkes tara- fından bılınnıesıne karşın "kim bu hırsızı içeri soktu" denilerek bütün suçun gümrüklere atıldığıru kaydedcn Gümrük Müsteşar Vekili Rı/a Tuna Turagay, "Herkes bu hırsızı biliyorsa, niye içeride gerekli tedbirler alınmı- yor? Bu- ihmal varsa, bu ihmal sade- cegümrMderinihmalideğU,ilgttidev- let kııı unılaı ının da ihmali söz koııu- su. t/jıı vcrilirkeıı çok sıhhatli şekilde denetimlerin yapılması lazım" görü- şıınıı dıle getirdı Gümrük Müsteşarlığı Avrupa Bır- lığı ve üışıhşkıler Genel Müdiirü Rı- za Mchmct Korkmaz da dünyadaki kara para miktarının bir trilyon dolar olduğunu, bunun 20 milyar dolarhk kısmmın da Türkıye'nın payına düş- tüğünü kaydettı. TRAKYA ELEKTRİK 193 trilyon liralık borç silindi • Maliye Bakanlığı'nabağlı Merkezi Uzlaşma Komisyonu, kamu zaranna yol açan doğalgaz çevrim santralı Trakya Elektrik'in 213 trilyon liralık matrahından 193 trilyon liralık borcu sildi. MURATKIŞLAL1 Interbank davasında, 3 yıl 10 ay ağır hapis ve 189.7 trilyon lira para cezası kesinleşti Çağlar'ın cezası onandı ANKARA - Maliye Bakanhgı Müsteşarı Hasan Basri Aktan, Müsteşar Yardımcı- sı Mehınet Şirin ve Gelirler Genel Mü- dürvekili Osman Anoglu'ndan oluşan Merkezi Uzlaşma Komisyonu, doğalgaz çevrim santralı Trakya Elektrik Üretim ve Ticarel AŞ'nin 213 trilyon liralık vergi matrahının 193 trilyon lirasını sıl- di. Uzlaşma Komisyonu ile 20 tnlyon li- ra vergi ödemek iizere uzlaşan santralın, Devlet Denetleme Kurumu (DDK) ve Sayıştay tarafından hazırlanan enerjı ra- porlanna göre u kamu zaranna yol açn- ğı" tespıt edılmıştı. Uzlaşma Komısyo- nu'nun Tekırdağ Marmara Breğlısı Mal Müdürlüğü'ne bağlı 8590048724 hesap numaralı Trakya Elektıik Üıetim ve Tic. AŞ ile yaptığı 10 Nisan 2004 tarihli, 2004/02( 1) ve (2) karar numaralı iki ay- rı "Uzlaşma TutanağTnda, "Komisyo- numuz aşağıda isimleri yazılı başkan ve üyelerinden müteşekkil olarak ve ıııükel- lefin iştirakiyle 10 Nisan 2004 günü saa( 10.00'datoplanmış,belirtilen miktarda uzlaşmaya varümışür'' ifadesi yer aldı ANKARA(CumhurfyetBürosu) - Yargıtay 11. Ceza Dairesi, Inter- bank'tan kurdukları bazı şirketler aracıhğıyla kredı ahp bunları ken- di gruplanna aktardıkları gerek- çesıyle eski bakan CavitÇaglar'ın da aralannda bulunduğu 35 kişı- nin hapis ve para cezalanna çarp- tırılmasına ilişkin yerel mahkeme kararını oybirliğiyle onadı. Bu ka- rarla Çağlar ile 35 kişi hakkında- ki 3 yıl 10 ay 20'şer gün ağır ha- pis cezasıyla 189 trilyon 69 milyar 962 mılyon 757'şer bın Iıra ağır pa- ra cezası kesınleşmış oldu. Yargıtay 11. Ceza Daıresı'nde diin sabah yapılan temyız duruşma- sının ardından öğleden sonra karar açıklandı. Sabahkı duruşmaya ka- tılıp savunma yapan Çağlar, karar duruşmasına katılmazken sanık ErgunEvdl ile sanık avukatlan ha- zır bulundu. Kararı açıklayan 11. Ceza Dairesi Başkanı Ersan Ül- ker, yerel mahkemenin karar ver- meye yetkili olduğunu, herhangi bir usuli engel bulunmadığını be- lirtti. Ülker, samklaı Cavit Çağlar, Mustafa Çağlar, Şükrü Şankaya ve Şenol Şankaya'nın, 7 Ocak 1999'da TMSF'ce elkonulan Interbank'tan kredi almak için, 1997-98 yıllann- da Bankalar Yasasf ndaki engelle- Yargıtay 11. Ceza Dairesi'nde yapılan temyiz duruşmasına katılan Cavit Çağlar, savunma yaptı. (AA) rı aşmayaçalıştıklarını söyledi. Ül- ker, ciroları uygun olmayan 31 pa- ravan şirket aracıhğıyla Inter- bank'tan hile ve desise yoluyla alı- nan kredilerin kendi hesaplarına aktanldığı yönünde mahkemenin tespitinin doğru olduğunu belirtti Yerel mahkemenin suç vasfını ta- yinınde eksiklik olmadığını anla- tan Ülker, savunma haklannın kı- sıtlandığı, suçun yasal unsurlan- nııı oluşmadığı, eksik soruşturma yapıldığı, para cezalarının hatah hesaplandığı yönündeki itirazları- n reddedildigini kaydetti. Ülker, sanıklar ve avukatlarının dava za- manaşımı suresinın dolduğu yö- nundekı itırazlannın da reddcdıl- diğını belırterek, Bursa 3 Ağır Ce- za Mahkemesı'nce venlen karann oybirliğiyle onandığını kaydetti. Sanıklann, dairenin karanndan sonra karar düzeltme isteminde bulunma hakları var. Ancak bu is- temin oncelikle cezanın onanma- sı yonunde goruş bildiren Yargıtay Başsavcılıgı'nca kabul edılmesı gerekıyor Bursa 3 Ağır Ceza Mah- kemesı, ılk yargılamada bütün sa- nıklann beraatına karar vermıştı. Komisyon adına Başkan Aktan, üyeler Şirin ve Anoğlu ile mükcllef adına E. Berk Hacıgüzeller ve lan Johnson'un imzalarının bulunduğu tu- tanaklarda şu bilgilcr ycr aldı: • 2004/02( l) karar numaralı tutanakta 39.5 trilyon lirası kurumlar vergisi, 3 9 trilyon lirası fon payı, 54.9 tnlyon lirası geçıcı kurumlar vergısı ve 106.9 tnlyon lirası vergi kaybı cezası olmak iizere 205.3 tnlyon liralık vergi matrahından, kurumlar vergısı ve fon payı olarak 18.9 trilyon lira ödenmesı üzerınde uzlaşıldı. • 2004/02(2) sayılı karar rutanağında ise gelir stopaj vergisi, fon payı ve ver- gi kaybı cezası olarak tespit edilen 7.5 trilyon liralık matrahlan l. l trilyon li- ranın ödenmesi uzerinde uzlaşma ya- pıldı. Yapılan bu uzlaşmalar sonucun- da Trakya Elektrik, toplam "212.8 tril- yon liralık verginin sadece 20 trilyon li- rasını ödemek üzerc" anlaştı. Kaya'nın fezlekesi MecBs'te Enerji Bakanlığı'ndaki yolsuzluk iddialanna ilişkin iddianamede AKP Genel Sekreteri Şahin'in işadamı Nasıroğlu hakkındaki dosyanın adliyeye iletilmemesi için baskı yaptığı ileri sürüldü İLHANTAŞCI Hakkındafezlekehazır- lanan Kaya, CHP'den AKP'yegeçmişti ANKARA - Enerjı Bakanlığı'ndaki yolsuzluk iddialanna ılışkın soruşturma- nın tamamlanmasının ardından açılan davanın ıddianamesınde AKP'nın üst dü- zey yönetıcılen de dolayh olarak suç- landı. Savcı ŞemsettinOzcan'ın iddiana- mesinde, AKP Genel Sekıeteri tdris Nainı Şahin'in işadamı MuzafTcrNası- roğlu hakkındaki yolsuzluk dosyasının adliyeye iletilmemesi için baskı yaptı- ğı savunuldu. AKP'li CemalKaya'nın kendisine teklif edilen bazı ıhaleleri ku- çük bularak daha buyuk ihale verilme- srni ıstediği iddıa edildi. Hnerji Bakanlığı ihalelerinde yolsuz- luk yapıldığı iddıasıyla başlatılan so- ruşturmayı tamamlayan savcı özcan, Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ne da- va açtı. İddianamede, 18 sanığın "çıkar aınaçlı suç örgütü kurmak, örgüt adına faaliyette bulunmak,riişvetalmak-ver- mek,ihalcyefcsatkanşürmak'n suçların- dan yargılanması ıstendi. Aralannda es- ki Türkiye Elektrik Üretim AŞ Genel Mü- dür Vekili Önder Piyade ve eski Genel Müdür Yardımcısı ScrvetÜst'ün de bu- lunduğu sanıklar hakkında l yıldan 24 yıla kadar hapis cezalan talep edildi. İddianamede, sanık NasıroğhTnun sahibı olduğu Fernas şırketının ıhalesı- nı aldığı ve Ağn-üoğubeyazıt-Erzu- rum boru hattının yapımı sırasında mey- dana gelen yolsuzlukla ılgılı olarak bakanlık müfettışlennce rapor düzenlen- dığı beluiıldı. Sanık İbrahimSelçuk'un Enerjı Bakanlığı Teftış Kunılu Başkan- hğı'nda bulunan teftış dosyasının adli- yeye ıletılmemesı konusunda kurul baş- kanı CcvdctMalkoç'a "sJyasiyoUardan baskı yapnrdığı" ve bu amaçla AKP'li Şahin ile görüştüğü kaydedildi. Sel- çuk'un siyasilerden aldığı güçle özel- likle Enerji Bakanlığı bürokratlan uze- rinde baskı oluşturduğu değerlendirme- sine yer verilen iddianamede, AKP'li Ka- ya'nın Selçuk'u arayarak eşı uzcnne kayıtlı Aram şırketıne EÜ AŞ'den ıhale alma ginşımmde bulunduğu savlandı Şahin'e fezleke yok Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ka- ya hakkındaki suçlamalara ilişkin fez- leke hazırlayarak TBMM'ye gönderdi, ancak AKP'li Şahin hakkında fezleke hazırlamadığı öğrenildi. Şahin'in avu- katlan müvekkilleri hakkında suçlama- lann u haksı/, dayanaksız ve gerçek dı- şı" olduğunu savundular. DUZYAZI ORHAN BtRGİT Sisler Arkasında Ceza Yasası Ya Başbakan çok kızmış olmalı.. Ya da basın da- nışmanı. Basın Konseyi Başkanı Oktay Ekşi'nin Ceza Yasası'nda basına yönelik hükümler nede- niyle Başbakan'dan randevu istemesinin üstünden on beş günlük bir sessizlik dönemi geçtiği için, öne- risini geri çektiğinı açıklamasının neden olduğu bu- nalımın arkasında bu iki isimden birisi olmalı. Düğmeye basan Başbakan'sa, yine de neyse. Ama Konsey'in ipini çekmek için türlü çeşıtli tuzak- lar hazırlayan, o arada on yedi yıldır ülkemizde ba- sın etiğini yerleştirmeye çabalayan bu sivil toplum örgütünü bir medya grubunun piyonu olarak ilan etmeye kalkışan söylentileri çıkartan ve görülme- miş hızla yayan ya öteki kişiyse? Öteki kişinin bi- zim meslekte bir türlü dikiştutturamayaraksonun- da kapağı Başbakanlık Danışmanlığı'na attığını herkes nereden bilsin. Cumhuriyet okurları, ken- disinin gazetecıliktekı "beceresi"ru llhan Selçuk'la danışman kimliği ile başlatmak istediği o sözde po- lemik yazısından belki anımsarlar. 59 yıl bu mes- lekte dirsek çürüttüm. On beş yıl parlamenterlik yap- tım ve o sırada üyesi olduğum siyasal partinin medya ile ilişkilerini yönettim. Parti sözcülüğü yap- tım. Bakanlar Kurulu'ndaki asıl görevim de yine ba- sından sorumlu olmaktı. Üstelik deneyimsiz bir bü- rokrat-gazeteci adayının böyle tepeden inme baş- danışmanlar doruğunda oturup ahkâm kesmeye kalkıştığının tanığı olmadım. Sen misin iyi niyetli... Oktay Ekşi ve beraberindeki heyet 6 Nisan Çar- şamba günü Başbakan'ın makamındayken inter- netteki bazı habersitelerine, o kurulda Vuslat Do- ğan Sabancı'nın da bulunmasından Erdoğan'ın rahatsızlık duyduğu dedikoduları yansıtıldı. Hürri- yet Gazetesi lcra Kurulu Başkanı'na, Ankara'ya gidecek basın temsilcileri arasında bulunmasını önermek bir suç ıse o suçun sahibi benim. Tıpkı, Ciner grubunun Konsey'deki temsilcisi Mehmet Güler ile Çukurova grubundan Alican Değer ar- kadaşlarıma, "Patronlarınıza aynca başvuru da yapılacak; keşke onlar da bu heyette yer alsalar" diye özlemimi bildirdiğim gibi. Ama öyle anlaşılıyor ki, Başbakanlık danışman- ları, bazı medya patronlarının o merdivenlerı sade- ce iş takibi amacıyla çıkmasına alıştıkları için sa- nırım ılk kez gördükleri bir hanım gazeteci nede- niyle akıl karışıklığına uğramışlar. Oysa bırlığin kuvvet olduğunu düşünerek, ilk top- lantı önerimizi yaparken Sevgılı Ibrahim Yıldız'ın gazetemizin yetkili temsilcisi olarak gelmesini de önermıştım. Hatta adaşım Orhan Erinç'ın şayet Ga- zeteciler Cemiyeti Başkanı olarak bu girişimi başka türlü değerlendirmesi konusunda duyarlıhğı varsa cemiyetin organı Bizım Gazete'nın ımtıyaz sahibi kimliği ile birliktelik sağlayabileceğimiz umudumu da gündemde tutmuştum. Sen mısın Ceza Yasası'nın 1 Nisan'da yürürlüğe girmesinin ertelenmesi amacıy- la eski deneyimlerinden yola çıkan!.. Kimileri çalışan gazetecilerle işverenlerin ortak kurul oluşturmasını san- ki gündem sendikal haklarmış gibi, anlaşılmaz şekil- de karşı çıktılar. Kimi o varsa ben yokum haberı gön- derdi. Dahası bıldiğinizgibi Basın Konseyi'ni bir med- ya grubunun manipülasyon aracı gibi gösteımeye kal- kışan habaset ruhlular da oldu. Ne politikada, ne de bu meslekte hiç kimsenin adamı olmadığımı bilen- ler bilir. Konsey Başkanı, önceki gün bu iddiayı çü- rutmenin en gerçekçı yöntemi olarak Milliyet ve Sa- bah gazeteleri ombudsmanlarını göreve çağırdı. Iki- sının bir üçüncü kışi uzerinde birleşmesini ve bu üç- lü kurulun Basın Konseyi'nin on yedı yıllık hem mes- lek çalışmaları ile kararlarını, hem de akçalı dunım- lannı incelemesıni istedı. Derya Sazakda, Yavuz Bay- darda Basın Konseyi'nin bireysel üyesi olmadıkları ıçın bence bu görevi kabul etmeliler. Çünkü ortada- ki tartışma sadece medyamızın etik değerlerinın yer- leşmesi konusunda on yedi yıldır sürdürülen sabırlı bir girişimin değil, gelecekte bu kulvarda emek ver- mek isteyenler açısından da önem taşıyor. O arada Adalet Bakanlığı'nda Ceza Yasası üs- tüne medya kuruluşlarının yapılmasını ıstedıklen de- ğişiklik önerileri de görüşülüyor. Çarşamba günü Adalet Bakanlığı Müsteşan'nın başkanlığındaki toplantıda Basın Konseyi, Türkiye Gazeteciler Ce- miyeti, Türkıye Gazeteciler Federasyonu, Izmir ve Bursa Gazeteciler Cemiyeti temsilcileri de bulun- muşlar. Ve ortak bir strateji yürütmüşler. Kötü haber Basın Konseyi'nden çekılen Cıner gru- bunun bu teknik toplantı için Konsey'in Turgut Kazan'la birlikte görevlendirdiği Avukat Mehmet Iplikçioğlu'nu da o toplantıya göndermekten vaz- geçmesi oldu. Ergun Babahan, demek ki papa- za kızdı! Orucu bozacaktürden yürütüyor işini. Ya- kın bir çalışma arkadaşına onun Konsey'i suçla- masının altında yatan asıl nedeni bilip bılmediğıni sordum. Sorunun bir kurumsal kimlik çekişmesi- ne dayandığı yanıtını verdi. Bakınız el oğlu gazetecilere cezaevleri kapısını ardına kadar açmaya çalışırken, Babahan'ın attı- ğı ses ve sis bombaları ile ortalık tozdan duman- dan ne hale geldi! llahi genç ve hıç cezaevi görmemiş meslek- taşım... Faks: 0 212 677 08 21 obirgitf / e-kolay.net Egebank'a el konulma sürecl Yargılamayı yanlış izin durdurdu ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Egebank'a el koııulması sürecinde bankanın Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Murat Demirel ile yönetim kurulu üyelerinin imza yetkilerinin kaldınlmasında ge- cikmeye yol açarak görcvlerini ihmal ettikleri id- dia edilen dönemin Hazine görevlıleri hakkındaki dava, soruşturma ızni Başbakan Ikyyip Erdoğan tarafından verilmediği gerekçesiyle durduruldu tzni Devlet Bakanı AliBabacan'ın verdığı behrtıl- di. Ankara 12 Asliye Ceza Mahkemesı'nde görii- lcn davanın duruşmasına, dönemin Banka ve Kambiyo Genel Müdürü Adnan Yaylacı ve döne- min daire başkanı Mesut Yıldınm, avukatlan Os- man Kürkçüoğlu ve müdahıl Hazine avukatı ka- tıldı Kürkçüoğlu, soruştumıa ızninin Başbakan tarafından venlmedığını belirterek yargılamanın durdurulmasını istedı.Yargıç ZekiDuınıuş, dosya- nın Başbakanlık'a gönderilmesine karar verdi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog