Bugünden 1930'a 5,465,197 adet makaleKatalog


«
»

15NİSAN2005CUMA CUMHURİYET SAYFA HABERLER Esen Üniir yaşamını yitirtti • ANKARA (Cumhuri- yet Bürosu) - Gazetecı- yazar Esen Ünür, tedavi gördüğü hastanede yaşa- mını yitırdi. Üniir, önce- ki gün rahatsızlanması- nın ardından Güven Has- tanesı'ne kaldmlmış, be- yın kanaması geçırdığı- nin anlaşılması üzerıne yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınmıştı. TRT HaberMerkezi'nde 1967 yilında muhabir olarak mesleğe adım atan Ünür, TRT'de çeşıth görevlerde bulundu. 2001 yılında yenıden TRT'de görev alan Ünür, bır süre danış- ınanlık yapnıış ve emekli olmuştu. Ihalesiz tadilat TBMM'ye taşındı • ANKARA (Cumhuri- yet Bürosu) - CHP Ada- na Milletvekili Tacidar Seyhan, AKP dönemin- de tamamen yenılenen Başbakanlık yenı bına- sındakı ışlemler ıçın ıha- le açılıp açılmadığını sordu. Tadilatın Başba- kan'ın eczaevinden arka- daşı olan danışmam Mü- cahıt Arslan tarafından yapılıp yapılmadığını soran Seyhan, ödemele- rin örtülü ödenekten ger- çekleştirılıp gerçekleşti- rilmediğine de açıklık getirilmesini istedi. Ülkücüler tutuklandı • KONYA (Cumhuri- yet) - Konya Ülkü Ocak- lan îl Başkanlığı'nda ge- çen günlerde bır kişinin yaralanmasıyla sonuçla- nan olaylann ardından yapılan baskında gözaltı- na alınan 21 kişı Cumhu- riyet Savcıhğı'nda ifade- leri alındıktan sonıa mahkemeye sevk edildi. Aralarında Ülkü Ocakla- rı Konya Şube Başkanı Fatih Akbaş'ın da bulun- duğu 8 kışı tutuklanarak Konya ü Tıpı Cezaevı'ne konuldu. 13 kışıdetu- tuksuz yargılanmak üze- re serbest bırakıldı. CHP'den 2 dil eğitimî önerisi • ANKARA (Cumhuri- yet) - CHP, ilköğretimde en az bir yabancı dilin zorunlu hale getirilmesi, ortaöğretımde de ıkı ya- bancı dıl eğıtımı sağlan- masını içeren yasa öneri- si verdi. CHP Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 12 arkada- şı tarafından verilen yasa onerisınde, ortaöğretime başlayan ögrencilere yö- nelık ılk yılıçın biri asil, dığerı yardımcı olmak üzere yabancı dıl hazır- lık sınıfları oluşturulma sı, daha sonraki öğrenim sürecinde de iki yabancı dil eğitıminin sürdürül- mesi ısteniyor. Yıjmaz ve Taner Yiice Divan'da • ANKAKA (Cumhuri- yet) - Yiice Divan'da eski Başbakan Mesııt Yılmaz ve eski Devlet Bakanı Güneş Taner'in "devlet alım satımına fesat karış- tırmak"tan cn az 10 yıl hapis istemiyle yargılan- malarına devam edılecek. Davada bugün ışadamlan Mehmet Emın Karamelımet ve Erdoğan Demırören, eski Emniyet Genel Müdürü Necati Bilican, Emniyet Genel Müdürlüğü îstih- barat Daire Başkanı Sab- ri Uzun eski Istanbul bmnıyet Miidüriı Hasan Özdemır ve Aslan lekın Önel de tanık olarak dinlcnilecek. DYP lideri Ağar, AKP iktidannın oturduğu koltuğu dolduramadığını ileri sürdü: ^blsuzluk dosyalan kabardı ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - DYP Genel Başkanı Mehmet Ağar, hükümetın Trabzon ve Mersin'deki olay- lan anlayamadığını, hüküme- tın bıı konuda acz ıçmde ol- duğunu vurgulayarak "Bir baş- bakanın görevi hayalet taşla- yarak suçlanıa yapmak değil- dir. Varsa bir komplo, varsa te- laşiçinde olanlar nıillet bilsin " dedi. Hükümetin yolsuzluk dosyalannın kabardığına dik- kat çeken Ağar, "Bıınlar gör- mezlikten gelincrck hükümet edilemez" diye konuştu. DYP hderı Ağar, dün TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Trabzon ve Mer- sin'de yaşanan olaylan deger- • DYP Genel Başkanı Mehmet Ağar, hükümetin Trabzon ve Mersin'deki olaylarda beceriksizce davrandığmı söyledi. Ağar, "Bir başbakanm görevi hayalet taşlayarak suçlama yapmak değildir. Varsa böyle bir komplo, senaryo yazıp ortaya koyanları millet bilsin. Millet dedektif değildir" dedi. lendirdi. Hükümetin "henüz çokcılız" düzeyde olan sokak hareketlerini önlemekte başa- rısız olduğunu vurgulayan Ağar," 15-20 günden bu yana Türkiye'nin her yerini dola- şarakortaya koyduğumuz ça- balarbunu önlemeyeyönelik- tir. Hükümet sokakfa, Anado- lu'da, şehirlerdeyoktıırama biz varız" diye konuştu. 'Hükümet acz içinde' Mersin ve Trabzon olayla- nnın,"hükümetin basiretsiz- liğini, öngörüsüzlüğünü, olay- lan ortaya çıkmadan önce ön- lcyenıcme beceriksizliğini" gösterdiğini vurgulayan Ağar, Türkıye'ye yönelik dayatma- cı tavırların bu olaylann alt- yapısını hazırladığını söyle- di. Daha önce yaşanan acıla- nn yınelenmesini kabullene- meyeceklennı kaydeden Ağar, hükümetin acz içinde oldu- ğunu belirtti. Başbakan Tayyip Erdo- ğan'ın grup toplantısında yap- tığı konuşmanın sorunu anla- madığını ortaya koyduğunu kaydeden Mehmet Agar, şu görüşleri dile getırdı: "Burada hem beceriksizlik, hem de lıayalibüy ükliikkomp- leksi olduğu görülmektedir. Hangi başan? Bu başan kar- şısında telaşlananlar kinıler- dir? Bir Başbakan'ın görevi hayalet taşlayarak suçlama yapmak değildir. Kimse bıın- lar, ortaya çıkarılınalı, bunla- rı bilmek milletin de hizinı de hakkımızdır. Varsa böyle bir komplo,varsa telaşiçinde olan- lar ve senaryo yazıp ortaya ko- yanları millet bilsin. Millet de- dektifdcgildiı; sizin hayali söz- leriııi/.iıı arkasuıdaki gerçcği arama görevi milletin değil- dir." lktidarın oturduğu koltuğu dolduramadığını anlatan Ağar, halkın meşru zeminlerde ka- larak seçım yoluyla yönetımi değiştireceğıne inandığını kay- detti. AKP iktidannın yolsuz- luk dosyalannın kabarmaya başladığını, yenı müiettış ra- porlarının hükümet üyelerini açıkça suçladığını vurgulayan Mehmet Ağar, hıç kımsenın bunları yok sayarak hükümet görevini sürdüremeyeceğini söyledi. MtLLl EĞİTİM BAKANI ÇELlK Ulusalcüığı ipek kozasına benzetti • Türkiye'de bir ulusalcılık rüzgân estiğini belirten Çelik, "Bugün ulusalcılık adı altında özellikle bir ipekböceği politikası vatandaşın önüne sürülüyor. Bu, sonuçta bizi o kozanın içinde boğulmaya götürür" dedi. ANKARA (Cumhuri- yet Bürosu) - Milh Eğıtım Bakanı Hüseyin Çelik, "Bugün ulusalcılık adı al- tuıda özellikle bir ipekbö- ceği politikası vatandaşın önüne sürülüyor. Bu bizi kozanın içinde boğulmaya götürür" dedi. Çelik, Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesf nde dü- zenlenen Okul Meclıslen Konferansrnın açıhşında yaptığı konuşmada, Tür- kıye'nın sahnp olduğu po- tansiyeli iyi kullanmak zo- runda olduğunu söyledi. Çehk, "Fakat Türkiye ne zaman bir gelişim, bir sıç- rama hamlesine başlasa hemen içerden birileri, bir- büimizi kırdırmaya başta- yor" dedi. 'Antenler açık olmair Mersin'deki bayrağa sal- dırı olayını anunsatan Çe- lik, buna herkesin tepki gösterdiğini, milli duyar- lılık ve reaksıyon konu- suııda herhangi bir eksık- lik olmadığını, ancak bu- nu "histeriyedönüştürme- nin bu ülkeye bir yararsağ- lamayacağnu" kaydettı. Trabzon ve Sakarya'da "ortalıkkarışsın, insanlar birbirlerinegirsin diye pro- vayapıldığuu" ıfade eden Çelik, bu tür olaylar kar şısında soğukkanh olmak gerektiğini dile gctirdi. "Türkiye'de şimdi bir ulu- salcılık rüzgân esiyor" dı- yen Çelik, insanlann ülke- sını, bayrağını, lidenni sev- mesının vatanseverlık ol- duğunu ancak ulusalcılığın böyle olmadığını söyledi. Çelik, "•Bugün ulusalcılık adı altında özellikle bir ipekböceği politikası va- tandaşın önünesürülüyor. Yani kozanın içine kendi- mizi hapsedelinı, etrafımı- za koza örelim. Bu, bizi o kozanın içinde boğulmaya götürür. Kendi değerleri- ıni/i yaşatarak antenleri- mizi dünyaya açık tutnıak zorundayız" dedi. Çelik, konferanstan ay- rılırken gazetecilerin, 4'ü süper lise olmak üzere 81 lısenın üniversiteye öğren- ci yerleştıremeyışi konu- sundaki görüşünü sorma- lan üzerine, sorunun çö- zümü için sınav sistemi getireceklerini söyledi. Çe- lik, "Notortalamasınagö- re değU, ortaöğretim ku- runıları sınavında aldık- ları puana göre bundan sonıa süperliselere öğren- d alacağız. Dolaytsıyla bun- dan sonra süper liseler, Anadolu liseleriyle aynıka- litede öğrenciye sahip ola- cak. Başan oranlan da o düzeyde olacak" dedi. ÇtZMEDEN YUKARI MUSA BCART Kredi kartı borçları sosyal faciaya dönüştü !. musakart(g^yahoo.com MEB ağustos ayında 10 bin 509 öğretmenin atamasını yapacak Rusça ve Japonca öğretmeııi geliyor • Milli Eğitim Bakanlığı ağustos ayında 1600 sınıf, 1400 tngilizce, 1300Türkçe, 1000 tane de ilköğretim matematik öğretmeni atayacak. Bakanlık, bu yıl ilk kez 10 Rusça ve 1 de Japonca öğretmeni atayacak. FERATKOZOK ANKARA - Mılh Eğitim Ba- kanlığı, ağustos ayında 10 bın 509 öğretmenin atamasını yapa- cak. En fazla atama 1600 kadroy- la sınıf öğretmenliğı branşına ya- pılacak Din kultürü ve ahlakbil- gisi içın 520 kadro ayıran bakan- lık, bu yıl ılk kez 10 Rusça ve 1 de Japonca öğretmeni atayacak. 2005 yılı içın 20 bın öğretmen kadrosu açan, bunun 9 bın 494'ünü şubat ayında atayan Mil- li Eğitim Bakanlığı, ağustos ayın- da ikinci atamayı yapacak. Bakan- lık, 48 branşa 10 bin 299'u ilk ata- ma, 210'u da açıktan atama ol- mak üzere toplam 10 bin 509 öğ- retmen atayacak. Bakanlık, ağustos dönemi ata- malannda en fazla kadroyu sınıf öğretmenliğı branşına ayıracak. Sınıf öğretmenlığıne yapılacak 1600 atamanın ardından en faz- la kadro 1400 kişi ile lngilizce- ye ve 1300 kışı ıle Türkçeye ve- rilecek. Dın kültürü ve ahlak bıl- gisi branşına 520 öğretmen ata- mayı planlayan bakanlık, imam hatıp lisesi meslek dersleri için de toplam 50 öğretmen ataya- cak. Bakanlık atamalarda bir ilkı gerçekleştirerek 1 Japonca ve 10 da Rusça öğretmeni atayacak YASA KOMİSYONDAN AYNEN GE£T[ Hükümet 10 bin poliste ısrarlı TAVŞANOĞLU'NUN VİZESİ GECİKTİRİLDİ İngiltere'den gazeteciye engelleme ANKARA (Cumhuriyet Büro- su) - Çumhurbaşkanı Ahmet Nec- det Sezer'in Meclis'e iadc eltiği üniversıte mezunu 10 bın yeni po- lis alımıyla ilgili yasa TBMM Plan- Bütçe Komisyonu'nda değiştırilmeden kabul edıldı. Içışlerı Bakanı AİKİülkadirAksu, Çum- hurbaşkanı Sezer'in ge- rekçelerinın tersinc ya- sada anayasaya aykınlık görmediklerıni, öngör- dükleri 6 aylık eğitimin de yeterli olduğunu söy- ledi. Yasaya göre, en az 4 yıllık yük- seköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği kabul cdilen yurt- dışındakı yükseköğretım kurumla- rından mezun olup sınav tarıhı ıtı- 7'çişleri Bakanı Aksu, Sezer'in iade gerekçeleri- nin tersine,yasa- da anayasaya ay- kınlıkgörmedik- lerınisöyledi. banyla 27 yaşından giin almayan er- kek ve kadmlarla askerlığını yap- mış, 29 yaşından gün almamış er- kek adaylar arasından yapılacak seçme sınavında başanlı olanlar, 6 aydaıı az olmamak üze- re eğitim merkezlerin- de, meslek eğitimine alınacak. Konıisyorida ÇHP milletvekilleri Çumhur- başkanı'nın iade gerek- çelennı destekledi CHP Istanbul Milletvekili Ke- mal Kıhçdaroğhı, uygu- lamanın polislik mesle- ğını "dejenere edeceğini" söyledi Bazı ÇHP mılletvekıllerıyse Çum- hurbaşkanı'nın gerekçeleri dikkate alınmazsa yasanrn Anayasa Mahke- mesı'nden döneceğını savundu tstanbul Haber Servisi - Istan- buPdakı Ingıltere Başkonsoloslu- ğu, hıçbır gerekçe göstermeden 36 yıllık gazelecı LeylaTavşanoğhı'nun vızesini geciktirerek gazetecilik mesleğını yapmasını en- gelledı. Gelibolu Belgeseli'nin 14Nisan2005'tcLond- ra'da gerçekleştınlen ga- lasına katılması ıçrn Do- ğuş Şirketler Grubu Baş- kanı FeritŞahenk'ten da- vet aldığını belirten Tav- şanoğlu, vızesının gecık- tirilmesı nedenıyle da- vete katılamadığını belirterek olayı şöyleanlattr "SayınŞahenk'edave- te katılacağunı bildirmeme karşın bir süredir İngiltere'ye gitmediğim için bu ülkeye giriş vizem yoktu. Bir -4- yıllıkgazete- d Tavşanoğlu, "Mesleğimi icra ve serbest dola- şım özgürlüğüm engellenmiş durumda"dedi yurtdışı gezim vardı. Dönüşümde hemen pasaportumu ve gcrckli bü- tün evraklanmı tngiltere Başkonso- losluğu'na vermeme rağmen şu ana kadarvizenin akıbeti konusunda hiç- bir bilgi verflmedL36 yıl- dır kesintisiz gazetecilik yapan ve dünyanın pek çok ülkesine sürekli se- yahat eden bir kişi ola- rak böyle bir mııaınele- ye maruz kaldım. Mes- leğimiicra ve serbestdo- laşını özgürlüğüm en- gellenmiş durumda. Be- nim durumum, BM İn- san Haklan Bildirgesi'nin en temel maddelerinin ihlali anlanıına geli- yor. Ben gazeteci olarak sorunumu çözemiyorum. Sade yurttaş acaba ne yapıyor merak ediyorum." POLİTİKA GÜIUÜĞÜ HtKMET ÇETtNKAYA Kıbms'ta Çöziim Olur mu? LEFKOŞA - Cumhurbaşkanlığı seçimlerine iki gün kala Ada oldukça sakın... Girne'de, Lef ke'de, Magosa'da sessiz bir bek- leyiş var... Türk-Yunan ilişkileri Ada'ya hemen yansıyor, Yunanistan Başbakanı Karamanlis ile Dışişleri Ba- kanı Molivyatis'in üç aşamalı planı konuşulu- yor... Rum kesimi bu gelişmeleri şöyle değerlendiri- yor: "Yunanistan, Türk-Yunan ilişkileri için darçer- çevede hiçbir inisiyatif almayacak. Atina artık önceki hükümet gibi davranacak. Çünkü Türki- ye, AB tarafından değerlendiriliyor, tüm gelişme- ler Brüksel'de masaya yatırılıyor." Yunanistan kenara mı çekiliyor? HayırL Tüm isteklerini Brüksel'e yaptırma kararı alı- yor... Atina ve Brüksel birlikte hareket ediyor. Atina ve Brüksel, Türkiye'nin din ve inanç özgürlü- ğü, insan haklan konularında verdiği sözleri ye- rine getirmesini bekliyorlar... Yunanistan'ın temel isteklerinden birısi Hey- beliada Ruhban Okulu'nun yeniden eğitime açıl- ması, vakıflardaki Rum taşınmaz mallarının tanın- ması... Ege sorunu, ekümeniklik ve Kıbrıs... Türkiye'nin önündeki sorunlargiderek büyüyor... Kuzey Kıbrıslı Türkler bu sorunlarla ne kadar il- gileniyor? Büyük çoğunluğu "Biz kendi sorunlarımıza ba- karız" deyip eklıyorlar: "Türkiye bizi bıraksın, biz kendimize yete- riz..." • • • 17 Nisan'da Çumhurbaşkanı Rauf Denktaş kö- şesine çekilecek ama boş durmayacak... Denktaş'ı sevelim sevmeyelim, kendisini Kıb- rıs davasına adamış bir lider. KKTC'nin oluşumun- da, uluslararası müzakerelerde büyük katkı sağ- ladı. Girne'de esnafla konuşurken söz Denktaş'a geldı... Dedikleri şuydu: "Biz Denktaş'ı sevdik, hep seveceğiz." Kıbrıs'ta bır çözüm, değişim olur mu? Milletvekilliği seçimleri öncesi KKTC uçağı Er- can Havaalam'na inmişti. Uçak ABD'li işadam- larını(!) getirmişti Ada'ya. Ortalık ayağa kalkmış, demeç üstüne demeç verilmişti: "Kıbrıs Türklerinin izolasyonuna son veriliyor. Kuzey Kıbrıs dünyaya açılıyor. Rumlar, Kıbrıs Türklerinin gücünü anlayacaklar." Aradan 24 saat geçince durum anlaşıldı... Ercan Havaalam'na inenler, ABD'li şirketlerin Tür- kiye'deki temsilcileri olan Türklerdi... KKTC Başbakanı Mehmet Ali Talat, AB Ko- misyonu Başkanı Barroso'dan şu sözü almıştı: "Izolasyona son verilmesi için çaba harca- yacağız." Şu ana kadar "Yeşil Hat Tüzüğü" onay bekli- yor, "doğrudan ticaref've "ekonomikyardım"\ü- zükleri ise sumen altında duruyor... Bugüne dek yapılan değerlendirmeler nelerdi Ada'da? Kuzey Kıbrıs'ta sosyopolitik bir değişim oldu. Ada ve bölgede koşullar değişti. AB faktörünün yanı sıra başta gençler olmak üzere koşullar- dan bıkan önemli bir çoğunluk, değişim ve çö- zümü destekledi. Rumlar ne yaptı bu arada? Papadopulos uzlaşmaz tavrını hıç değıştırme- di... Kıbrıslı Türkler onedenle cumhurbaşkanlığı se- çimlerini pek önemsemiyor... Hava şu: "Nasıl olsa Mehmet Ali Talat kazanacak..." ••• Elbet Kıbrıs Türkleri seçeneksiz ve çaresiz de- ğil!.. "Dayatılanı kabul etmekten başka çaremizyok" diyenler yine ortalıkta dolaşıyor... Denilen de şu: "Türkiye Kuzey Kıbrıs'tan elini çeksin." Tüm bunlar olurken Avrupa Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesı Olli Rehn, Türki- ye'nin Ankara Anlaşması'nın ek protokolünü im- zalamasının, Kıbrıs sorununun çözümlenmesi ve Ada'nın bırleşmesinde önemli bır adım olacağı- nı söylüyor... Rehn diyor ki: "Türkiye'nin AB ıle müzakerelere başlaması- nın koşulu ek protokole imza atmasıdır..." Haydi bakalım çıkın işin içın- den!.. Türkiye'nin Ankara Anlaş- ması'nın ek protokolüne imza atması, Kıbrıs Cumhuriyeti'ni tanıdığı anlamına gelmez mı? hikmet.cetinkayata cumhuriyet.corn.tr Faks numaramız: 0212/ 513 90 98 Hükümetten IMF'ye uyum • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Uluslararası Para Fonu'nun (1MF) yenı stand-by koşullan arasında yer alan Gelır ldaresı Başkanlığı Yasa Tasarısı, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edıl- dı Tasanyla Malıye Bakanlığı'na bağlı Gelır ldaresı Başkanlığı ıle Bakanlar Kurulu'nıın be- lrrleyeceğı ıllerde vergı daırelen kurulacak Doğan Holding'den hisse satışı • ANKARA (ANKA) - Doğan Yayın Holding, yuzde 99.99 oranında iştirak ettiği Doğan TV Radyo Yayıncılık hisselerinin bir bölümünü De- utsche Bank'a satmak için görüşmelere başladı. Doğan Yayın'dan İMKB'ye gönderilen açıkla- mada, Doğan TV'de ortaklığın sahıp olduğu ış- tırak hisselerinin bır bölümünün satışı konusun- da görüşmelere başlandığı belırtıldı Mahkûma cinsel ilişki hakkı • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - AKP Adana Milletvekili Atılla Başoğlu, mahkûmlara ceza- evinde eşleriyle ozel buluşma olanağı saglayan yasa önerisini TBMM Başkanlığı'na sundu. Ba- şoğlu'nun önerisi Cezaların Infazı Hakkında Ya- sa'nın 14. maddesinde değişiklik öngömyor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog