Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

15 NİSAN 2005 CUMA CUMHURİYET SAYFA HABERLER Alman sendkaalarılan ziyaret • Istanbul Haber Servisi - Alman Sendıkalar Konfederasyonu'nun (DGB) sendıka yöneticileri ve üyelerı, Cumhunyet'ı ziyaret ettı. Türkiye'nin Avrupa Bırlıgı'ne (AB) üyelik süreci kapsammda ulkemızde bazı sendika ve sivil toplum kuruluşlan ıle temaslarda bulunan sendıkacı grup, gazetemizi de zıyaret ederek yönetıcılerimizle görüştü. (Fotograf: GÖKÇE UYGUN) Kmlay yönetiminde değişiklik • ANKARA (Cumhuriyet Biirosu) - Kızılay Derneğı Genel Merkez Kurulu'nun dünkü toplantısında ydnetim değışiklığıne gıdılerek genel başkanlığa Tekin Kuçükah getınldı. Bu arada Ankara 13. Asliye Hukuk Mahkemesı, eskı yöneticilerden Özbek Saran'ın başvurusu lizerine Kızılay Derneğı'nın bugün yapılması gereken olağan genel kongresinin ihtiyati tedbir yoluyla dıırdurulmasına karar verdi. Kızılay yönetıcılerıyse kararın kuruma hendz teblığ edılmemesi nedeniyle kongrenin yapılacağını duyurdu. Karakol basıp polis bıçakladılar • MANİSA (Cumhuriyet) - Manisa'nın Turgutlu ılçesınde H. A. (20) adlı genç önceki akşam saatlennde iki kişi tarafından dövüldüğünü ve öldürülmek istendiğini behrterek Şehıt Mahmut Tuğrul Polis Karakolu'na sığındı. Polisler dövülcn H A 'yı korunıa altına alırken peşinden K. K ve S Y adlı ıkı kışi karakola girdi. Şahıslar, kendılenne engel olrnaya çalışan polıs memurlan Ramazan Sert, Ergin Şahin ve Rafet Aşçıbaş'ı bıçakla yaraladı. Takviye ekıplenn müdahalesiyle gözaltına alınan zanlılar daha sonra çıkanldıkları mahkemece tutuklandılar. Kadının dili koparıldı • BURSA (AA) - Bursa'da yol kenannda darp edilmiş ve dili koparılmış olarak bulunan bır kadın, hastaneye kaldınlarak kopan dılı dıkıldı. Kadının, kendisıyle zorla cınsel ılışkıye gırmek isteyen erkek arkadaşı tarafindan dövüldükten sonra dilinin ısınlarak kopanldığını ıddıa ettiği bildirildı. Kadının, hastanede dılı ameliyatla dikıldıkten sonra verdığı ıfadede, "Kendisıyle ılışkıye gırmek isteyen tsnıail D'yle tartıştığını, tartışma sırasında kendisini darp eden zanlınm dılını ısırarak kopardığını ve kaçtığını one sürdüğü" bildirildı. SÖZÇİZGlNİN Ttırhan Selçuk ÇİZERİMİZ, ALMANYA KENTLERİNDE DOL^ŞACAK SERGİSİNİN İLK AÇIUŞINDA BULUNMASI VE BU KONUDA KONUŞMALAR YAPMASI IÇİN FRANKFURT'A DAVET EDİLDİ. BU NEDENLE, KARİKATURLERİNE KISA BİR SÜRE ARA VERECEKTİR.. Işlenen suç sayısı geçen yıldan bu yana yüzde 12 arttı Istanlnıl suç kentîTARKANTEMUR Ekonomide yüzdc 9 9'luk bü- yüme ıle kişı başma düşen mıllı gelınnı 4 bın 172 dolara çıkaran Türkıye, olumsuz ekonomik gös- tergelerin sonucu olarak açıkla- nan < *suçw u önleyemedı Emnıyet venlenne göre, Istanbul genelın- de 2003 yılında işlenen 75 bin 396 suç, 2004'te yüzde 12 6'lıkartış- la 84 bın 867'ye ulaşarak tüm suçlarda bınncı sırada yer alırken "kapkaççıiık" ve "yankesicilik" en çok işlenen suçlaıı oluşturdu. Emnıyet verilerine gore Ana- dolu'dan goç ederek Istanbul'a yerleşen nüfusu fazla ailelerin çocukları ıle Doğu ve Güneydo- • Emniyet verilerinegöre, Istanbulgenelinde 2003yılında işlenen 75 bin 396 suç, 2004'teyüzde 12.6 M urtışlu 84 bin 867'ye ulaşü. htanbuVdukiçeteler tarafindanfarklı illerden kaçanlarakgetirilen çocuklar ötıcel egWiyor\ ardından da yetenekli olduklan uvnanhk alanlanna 'göre aynlarak hırsızhk, gasp, kapkaçyapmalan için mrlanıyorlar. ğu Anadolu Bölgesı'nden kaçı- nlarak ya da kandınlarak "çe- te"ler tarafindan kullanılmaya başlanan çocuklar, yankesicilik ve gasp suçlannın temelını oluş- turuyor. Istanburdakı çeşıtlı söz- de çeteler tarafindan farklı iller- den getınlen çocuklar önce suç ıçın "eğjtiliyor", ardından da "ıız- manlık alanlanna" göre aynla- rak hırsızhk, gasp, kapkaç yap- malan ıçin zorlanıyor. Emnıyet uzmanlan bu kapsamda 15 bın ço- cuğun adli ışlem gördûğunü be- hrtıyor istanbul'da nüfusa kayıtlı ço- cuklann suça katılım oranı yüz- de 28-38 olarak açıklanırken dı- ğer bölgelerden gelen çocukla- nn suça katılım oranının yüzde 62-78, suça kanşan sokak çocuk- lannın oranının yüzde 5, uyuş- turucu madde kullanan çocukla- rın suça katılım oranının ıse yüz- de 8 olduğu behrtıhyor Istanbul Valı Yardımcısı Mchınet Sey- man'ın açıkladığı 2003 verileri- ne göre ıse kız çocuklannın da suça katılım oranlan hızla artı- yor. Buna göre 0-15 yaş arasın- daki kız çocuklannda suç ışleme sayısının 1177'ye, 2-lSyaşara- sındakılerde ıse 1395'e ulaştığı behrtıhyor. Istanbul genelinde 2003 yılın- da işlenen 75 bın 396 suç, 2004'te yüzde 12 6'lık artışla 84 bın 867'ye ulaştı Aşağıdakı tablolarda istan- bul'da işlenen suçlann dağıhmı görülüyor. HIRSIZLIK OLAYLARI # Zorla çek senet ımzalatmak' 31 # Bilişim suçlan: 83 # Hükumet emırlenne muhalefet. 1133 # Mesken nıasunıyetı aleyhinde suçlar. 212 # Emnıyeti suiistimal: 1046 # Mala zarar vermek: 1511 # Suç eşyası satın almak, satmak: 56 # Şahıstan gasp: 1813 # Bankadan gasp. 2 # lşyennden gasp: 113 # Evden gasp: 143 # Bankadan hırsızlık' 25 # Otodan hırsızhk: 12 bın 716 # Oto hırsızlığı: 14149 # Büyük ve küçükbaş hayvan hırsızlığı. 135 # Evden hırsızhk: 12291 # lşyennden hırsızhk: 8998 # Resmı kurum ve kuruluşlardan hırsızhk: 452 # Kapkaççıhk. 2354 # Yankesicilik: 5966 # Dolandırıcıhk: 1465 . - BİRİNCİ SIRADA 6136 sayılı kanuna muhalefet' 2225 Meskûn mahalde sılah atmak: 877 # Fuhşa teşvik ve kadın tıcaretr 326 • Irza teşebbüs: 127 Irzageçmek: 164 tnsan ticareti: 85 Intihara teşebbüs • 502 tntihar 377 Adam kaçırma: 614 # Çocuk kaçırma: 58 • Kumar oynamak ve oynatmak' 1096 # Kolluk kuvvetlenne mukavemet, hakaret, darp ve saldın 1 969 • Müstehcen hareketler. 360 # Kasten öldürme. 462 # Ihmal veya kazaen öldürme. 416 • öldürmeye teşebbüs: 57 • Rüşvet: 63 • Tehdit: 746 9 Hakaret ve sövme' 192 # Aile fertlenne kötü muamele. 392 9 Kasten yaralama: 5690 GENİŞ AÇI HİKMET BİLA Univensitelerin Atağı Tüm sorunlarına rağmen devlet üniversitelerinin de vakıf üniversitelerinin de son yıllarda ülke ıçin- de ve dünyadakı etkinlıklen dikkat çekiyor. Ulus- lararası ölçüde kabul görüyor, kalıte lıstelerinde ust sıralara tırmanıyorlar. Yeditepe Ünıversitesi'nin kurucusu Istanbul Eğıtım ve Kültür Vakfı (İSTEK) bugünlerde 20'nci yılını kutluyor. Bedrettin Dalan, 20 yıl önce bu işe gırişirıce, "Olmaz, tutmaz, vazgeç" diyenler ço- ğunluktaydı. Ama oldu, tuttu. İSTEK Vakfı'nın ilk, orta ve üniversite eğitimi ve- ren kurumları, büyüklükte bugün Milli Eğitim Ba- kanlığı'ndan sonra geliyor. 24 bin mezun vermiş. Halen 20 bın öğrencıye eğitim - öğretim veriyor. 3 bın 500 kişilik bir kadrosu var. Üniversitenin ilkesi: Kültürlü, vatansever, ın- san haklarına saygılı, barıştan ve pozitif bilimler- den yana, sanatsal beğenisi ve estetik duygusu gelişmiş, kişiliklı, saygın ve kendısiyle barışık in- sanlar yetiştirmek... Çağdaş insanın tanımı da bu değil mi zaten?... Ve Bahçeşehir Üniversitesi... Yurtdışındaki birçok etkinliğine şimdi çok anlamlı bir yenisini ekliyor. Bahçeşehir Üniversitesi ile Ze- nica Üniversitesi arasında işbiriiği kararı alındı. "Zenıca da neresi" mi dediniz? Unutuldu mu? Hani çok değıl, beş-on yıl önce "Bosna bizim canımız, feda olsun kanımız" ede- biyatıyla dilimizden düşürmedigimiz Bosna-Her- sek'ın bir kenti. Barış gücü olarak görev yapan Türk askerı birliğinin konuşlandığı, caddeleri Türk-Osmanlı eserlerıyle, halkı Türkiye sevgisiyle dolu bir kent. Türkiye, Orta Asya Türk cumhuriyetlerinı unut- tuğu gıbi Bosna'yı, Zenıca'yı da unutmuş. Bakı- nız, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Süheyl Batum, Vatan gazetesindeki köşesinde, Bosna gözlemlerini nasıl anlatıyor: "Ama dedim ya, Türkiye 'büyük devlet' olma düşüncesıni tamamen terk etmlş. Devleti ile terk etmiş, işadamı ile terk etmiş, halkı ıle, siyasal partileri ile terk etmiş. Daha doğrusu, 'Nasıl olsa askerler var, onlar yaparlar' diye bir düşünce var herhalde. Bır yandan da Avrupa'nın tam göbeğinde, 'Müslüman olan' Türkiye'ye sevgi ile bakan, Türkçe öğrenmek için askerlerin açtığı kursa ko- şan bir halk. Oysa, Türkiye onları şimdi yalnız bı- rakmış. Ve Türkiye'nin boş bıraktığı bu alanda, şimdi Suudi Arabistan, Kuveyt, Iran boşluk dol- duruyor. Hem ekonomik hem kültürel alanda." Bahçeşehir ve Zenıca üniversitelerinin işbiriiği bu sözlerın ışığında daha bir anlam kazanıyor. Ortak mühendıslık eğitiminden ortak bir teknopark proje- sine kadar birçok alanda ışbırlığı. Yirıe iki üniversi- te, sonbaharda Antalya'da 400 bilim adamının katı- lacağı bır uluslararası konferans planlıyor. Bahçeşehir, elinden geleni yapmış, yapıyor. Ye- termi? Yetmez... Üniversite orada. Asker orada. Türkiye'nin Meclisi, hükümeti, partileri, şirketle- ri, ışadamları, sivil toplum kuruluşlan nerede? hlkmet.bila@ntv.com.tr AİHM'den Türkiye'ye ret Bergama köylülerinin avukatlarınagöre altın madeni en geç 3 ay içinde kapatdmazsa Türkiye'nin ABKomisyonu'ndan çıkarümasıgündemegelecek İZMİR (Cumhuriyet Ege Büro- su)- Bergama Ovacık Altın Made- nı'nın kapatılması yonundeki yar- gı kararlannın uygulanmasını iste- yen Avrupa Insan Haklan Mahke- mesi (AİHM), hukümetm ıtırazım da reddettı Yörelerinde siyanurlu yontemle altın madenı ışletmecılığıne karşı çıkan ve genış kapsamlı halk harc- keti başlatan Bergama koylülen ve çevreci avukatlar, bır kazanım da- ha elde etti. Danıştay'ın siyanurle altın madeni işletmecıliğınde kamu yaran olmadığı ve bu anlamda ma- denin kapatılması gerektığını bıl- diren 1997 tarıhlı kararının, Ba- kanlar Kurulu inısiyatıfıyle delın- mesı üzenne konuyu 1998 yılında AİHM'ye taşıyan hukukçular, 10 Kasım 2004 tanhınde lehlenne ka- rar çıkmasını sağladılar. AÎHM 3 Dairesi, söz konusu kararda, Avru- pa Insan Haklan Sözleşmesi'nin 6. ve 8. maddelerinin ihlal edildi- ğini, madenle ilgilı kesınleşmış yar- gı kararlan olduğunu vurguladı. Hükümeteyse madenin işletilmesi için yenı izınler verdı. Çevreci avu- katlar son izin kararlannı da yar- gıya taşıdılar ve yürütmenın durdu- rulmasını sağladılar. Bergama koylulennın avukatla- n, Türkiye'nin yasal süre dolaca- ğı son gün AÎHM karanna yaptığı itirazın da reddedıldığını bıldırdı- ler Avukatlara göre madenin, en geç 3 ay içinde Danıştay karan doğ- rultusunda kapatılması gerekıyor. Aksı durumda Türkiye'nin, AB Komisyonu'ndan çıkanlabıleceğı vurgulanıyor Çocukların yüzme keyfi Uludağ Üniversitesi (UÜ) Eğitim Fakül- tesi ile Bursa Otistik Çocuklar Eğitim Derneği'nce (BO- CED) uygulanan programla 10 otis- tik çocuk uzmanlar ve gönüllü 10 üni- versite öğrencisinin desteğiyle haftada bir gün Atatürk Ka- palı Yüzme Havu- zu'nda yüzüyor. (Fotograf: AA) BAŞÇAVUŞ CINNET CETİRDJ • İ$ÇİLER TRAFİK KURBANI Otomatik alarak avantajlısınız! DİYARBAKIR / MARDİN (Cumhuriyet) -Mar- din'in Nusaybin ılçesınde sabaha karşı polis karakoluna düzenledığı sılahlı saldında bir polısı yaralayan başçavuş Uğur Can oldurul- dü. Olay sırasında polis merkezı, polis otosu ve vatandaşlara aıt 3 araçta hasar meydana geldı. 7. Kolordu Komutanı Korgeneral Nec- det ÖzeL, Başçavuş Uğur Can'ın bır anlık cm- net getirdiğinı behrterek şöyle konuştu: "Ar- kadaşımız geride bir mektup bırakb. Mektu- bunda 'Inşallah polisler beni yaralı bııakmaz- lar' şekünde bir not yaznuş. Bu olay bir polis- - asker çatışnıası şeklinde yorumlanmasın." Vürt Haberieri Servisi - Karayollan dıin yine kan gölüne döndu. Kaysen Melıkgazı ılçesınde MehmetTekyonetımındekı kamyon, karşı yön- den gelen AH Fidan'ın kullandığı servıs mını- büsuyle çarpıştı. Mınıbüste bulunan mobılya fabnkasındakı ışçılerden 7 kışıyle kamyon sü- rücüsü yaşamını yitırdi, 8 kişı de yaralandı. Çorum'da meydana gelen kazada da tazıye zi- yaretinden dönen 37 kişi yaralandı. Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde LPG'li otomobıhn karşı yönden gelen araçla çarpışması sonucu alev al- masıyla otomobilde sıkışan sürücü Mustafa Şen (54) yanarak yaşamını yıtırdı. Ford Fusion ve Fiesta'lar şimdi inanılmaz fiyat avantajlarıyla sizleri bekliyor. Üstelik 1.6 benzinli motor modellerı sadece 1.793 YTL* (1.793.000.000 TL) farkla otomatik vites konforu sunuyor. Bugun bır Ford yetkıli satıcısına uğrayın, sıze ozel bu avantajlan bırlikte konuşalım, sizi Fusion veya Fiesta sahıbı yapalım. Aynntılı bılgi için, Ford Dırekt Hattı 444 3673 ya da www.ford.com.tr * 1 6 benzlnll motor modellerlnde sunulan otomatik vıtes seçeneğl için tavslye edllen anahtar tesllm flyatıdır. Ford Fiesta ve Ford Fusion, Ford Otosan tarafindan ithal edılmektedlr
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog