Bugünden 1930'a 5,466,117 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet İmtiyaz Sahibi: CUMHURİYET VAKFI adınaİLHANSELÇUK Genel Yayın Yönetmenr İbrahim Yıldız • Yazıışlen Müdürü: Safim Alpaslan#Sorumlu Müdür. Melımet Sucu # Haber Merkezi Müdürü' Hakan Kara tstıhbdral CcngU Yıklırım • Ekonomı Hasan Eriş 9 Kultur E^t-men Berkoz 9 Spor Ab- dülkadir Yücelman • Makaleler Sanıi Ka- rariren 0 Duzeltme Abdullah Yazıcı 0 Rıl gı-Belge Edibc Buğra • Yurl Habcrlerı Mch- mct Faraç • Avrupa Temsılcısr Güray Öz Yayın Kurulu llhan Sclçuk (Başkan), Emıe Kongar (Da- nışman), Orhan Erinç, Hikmet Çetinkaya, "yukran Soncr, İb- rahinı Yıldız, Orhan Bursalı, Mustafa Balbay, Hakan Kara. AnkdraTemsılcısı MustafaBalbay Ataturk Bıılv.ın No 125.K..U4. m Mııpv,ı».e Mııdııru Frnl Vrknt * W K Bakanlıklar Tel 419S020(7hat) Faks 4195027• lzmır Iemsılcisı ? B ^ , , ? t „ * ( 1 • t Rotl SerdarKi7ik,H/l y ! 1 Blv H52S 2/3 Icl 4411220, Taks 441874^ F a / l U I K u / a • <-«"nhurıyet Reklam: ""Adana lcmsılcısı Çctin Yiğenoğlu, InnnuCd IIQS No l/l, U-l 9 (renel Muduı O/lonı Aydun • Ocncl Mudur 363 12 11, raks 363 12 15 Antalya lenısılcısı Ahmct Oruçoglu Y.udımciM Na/ende Pal lel (O2I2)M241 1«J- Cumhuı lyet Cad 80/S Tel 0242 24800^7 Fax 2430509 ^12 48 "!0 - 512 47 78 Tax (0212) 5 H 84 63 Yayımtayan YHIIdıınHahtr AjansıBdunVL Ynyınulık A ^ lınk«jgı(ad V)41 (dgılnglıı 14114Isunhııl PK 246 Sırkm 1441Mst Tcl (0 212»S12<]•>OS(20hdt) laks (0 2121513859S Yaygın surclıyaym Baskı MukuGa7Ctı Dcrgı BaMm Yayıncılık San K lıc A!? latıhMah ih^nltesnCad Samaııdıra Kajtal/Ulaııbul Dağıtım McıktzDdğıtım Pa/jrlaııuSuıı \e lıı A 1 ? 15 N İ S A N 2 0 0 5 Imsak 4 4 1 ) Ciııneş- 6 1R Ogle H 11 tkıııclı 16 52 A k ^ m l 9 52 Yatsı: 2 1 1 8 Ölüm cezalan zehirli iğneyle uygulanan bazı mahkûmlann bilinçlerinin yerinde olduğu anlaşıldı Otopsideki korkunçgerçek Altın başlık' görüciiye çıktı • Haber Merkezi - Avustralya'da düzenlencn Altın Konseyi'nde görücü- ye çıkan 18 ayar altından yapılmış baş- lık, görenlerı hem şaşırttı hem büyüle- dı. Modelın başından çenesine doğru sarkan aksesuvar, belkı kullanılmaya pek uygun değil ama görsel açıdan sunduğıı zengınlıkle göz dolduruyor. Yağışlar (îzaldh kuraklık riskiarttı Haber Merkezi - Devlet Meteoroloji tşlen Genel Mudurluğu'nun "lEkim 2004-31 Mart 2005TanmYılı Raponı"na göre, Türkıye'de son altı ayda yağışlarda uzuıı yıllaı ortalamasına göre yüzde 5, geçen yıla göre yüzde 10.9 azalma gözlcndi Raporda, yetersız yağışlar nedenıyle kuraklık nskının oldukça buyüdüğü behrtıldı. Rapora göre son altı ayda yağış azlığı en çok tç Anadolu Bölgesi'nde goruldu. Bölgede toplam yağış miktan bakımmdan uzun yıllar ortalamasına gore yüzde 18 5, geçen yıhn aynı dönemıne göre yüzde 5.5 oranında azalma gözlendi. Akdeniz Bölgesi'nde ise altı aylık toplam yağışlarda uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 14 5, geçen yıla göreyse yuzde 17.6 oranında azalma saptandı. Raporda bu tarım yılında Diyarbakır, Tekirdağ, Manisa, Denizli, Kütahya, Bilecik, Çanakkale, Bolu, Mersın ve Adana "daha kıırak" geçen ıller arasında yer aldı. • ABD'de zehirli iğneyle ıdam edılen mahkûmlann anestezi eksikliği nedenıyle acı çekerek öldükleri belirtiliyor. ABD'de 1976'dan beri 788 kişı zehirli iğneyle öldürüldü. Dış Haberler Servisi - ABD'de zehirli iğneyle ıdam edılen mahkûmlann bazılannın ışlem sırasında bılınçlennın yerinde olduğu ve acı çekerek öldükleri bildirildı. Mıamfdekı Kanser Araştırma Merkezi uzmanlanııdan Leonidas Koniaris liderliğindcki bir ckıp tarafından yapılan araştırma, hatalı uygulamalar ve anestezi eksıklığı nedenıyle mahkûmların acı hıssedebileceğıni ortaya koydu. Araştırmacılar, olum cezasının zehirli iğneyle mfazının bazı kesımlerce "insaııi bir yöntem" olarak nıtelendınldığıni, oysa bu ışlemın pratıkte, veterınerlerın hasta hayvanları "uyutmak" ıçin uygulamaları gereken olçutlenn bıle çok altında kaldığını belırttı. Ekıp araştırmayı, ölüm cezalarının yuzde 45'inın zehirli iğneyle uygulandığı leksas ve Virgmıa eyaletlennde yaptı Araştırma, acıl servıs teknısyenı ya da askerı sağlık personeli olmaları gereken infaz memurlarının anestezi eğıtımı almadıklannı gosterdı Infazlar sırasında uyuşturucu ılaç dozlanna ılışkın herhangı bir kayıt tutulmadığı da belirüldi. "ACİSIZ ÖLÜM' Araştırma sırasında Vırgınıa, Feksas, Kuzey ve Güney Carolına'da gerçekleştirilen 49 ınfazın otopsı raporlan da ıncelendı Buna gore, 49 olaydan 4Vünde mahkîıma zehirli ığııe yapılmadan önce uyuması ıçin verilen sodyvm tiopental dozunun, amelıyatlar ıçin gereken oranın altında olduğu goruldu 43 olayın 21'ınde ıse, mahkûmların kanında bulunan sodyum tiopental konsanlrasyonunun hcnuz uyanık vc bılinci yennde bir hastanınkıne denk olduğu ortaya çıktı Zehirli iğneyle ıdam uygulamasında, mahkûm bir koltuğa ya da sedyeyc bağlanıyor Infaz ekıbı önce mahkûmun uyuyup acı duymaması ıçin damarından sodyum tiopental enjekte ediyor. Bunun ardından mahkûma felç olması ıçin pankuronyum bromıd venlıyor. Işlemın son aşamasında mahkûma aşııı dozda potasyum klond verilerek kalbın vc solunumun durması, böylelıkle "acısız şekilde ölmesi" sağlanıyor. Ancak araştırma, uygulamada durumun sanıldığı gıbı "acısız" olmadığını gosterıyor. ABD'de 1976'dan bu yana ölüm cezasına çarptırılan 956 kişıden 788'i zehirli iğneyle olduruldu Dünyanın dört bir köşesinden 23 Nisan şenlikleri için gelen çocuklar, Atatürk Havalimanı Dış HatlarTerminali'ni adeta çocuk bahçesine çevirdi. (Fotoğraf: AA) 23 Nisan Bayramı'nın konukları Türkiye'ye gelmeye başladı Oncehavaalanı 'şen y kndi İstanbul Haber Servisi-Turkıye Rad- yo Televızyon Kurumu (TRT) tarafın- dan düzenlenen "27. Uluslararası23 Ni- san Çocuk Şenliği M bu yıl tstanbul Mal- tcpc'dckı Marmara Eğitim Köyü'nde yapılacak 23 Nisan Ulusal Egemeıılık ve Çocuk Bayramı'na katılmak ıçin çeşitli ülke- lerden öğrenci grupları Türkiye'ye gel- meye başladı Rusya'dan 10'u kız 20 öğrenci Türkiye'ye geldı Atatürk Ha- valımam'na gelen çocuklar, kendileıi- ni ızleyen gazetecılen Turkçc "Merha- ba Türkjye" dıyerek selamladı Yaşla- n 10-13 arasındab ılköğretım öğrencı- lennden oluşan çocuklar, Atatüık Ha- valimanı Dış Hatlar Terminah'nde ul- kelerinin halkoyunlanndan örnekler ser- gıledı Tatanstan, Ozbekıstan, Başkor tostan Cumhurıyetı, Mısır, Sudan ve Hırvatıstan'dan gelen çocuklar da şirın- lıkleıı ve sergilediklerı gostenlerle ha- valımanında ılgı odağı oldu I RI 27 Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenlığı'ne, aralarında Almaııya, Çııı, Japonya, KKTC, Senegal, Güney Afrika, Kongo vc Filistin'in de bulunduğu Turkıye da- hıl 50 ulkenın çocuklan katılacak. Şen- hğe katılmak üzere toplam 49 yabancı ülkeden 822 çocuk Türkiye'ye gelecek. SÖYLEŞİ ATTİLÂİLHAN "... Niye 7ılanaf Sarıldık?..1 " ...pekı, bu curcuna ıçinde, basın (o tarıhte mat- buat) kendısıne yakışanı yapıyor, ulusal çıkarla- rı, ulusal duzeyde savunuyor muydu? 'MilfîŞef ın şakası yoktu hıç, muhâlefetı başından sindirmiş- tı ya, Nadir Nâdi Bey'e bakarsanız, aslında -ay- nen günümuzde olduğu gıbı- ışi şakşakçılığadö- kenler az değıl, çoktu:"... 'Mil(î Şef deyiminin ardında, 'şefliği' müesseseleştirmek isteyen, bir gayret sezilıyordu. Tüzük değişikliğine, iti- râz eden bir kişi çıkmadı. Itirâz etmek şöyle dursun; dünya şartları değişip de Ismet Inö- nü 'Millî Şeflik1 ve 'Değışmez Başkanlık' pâ- yelerini, kendisi üzerinden silkip attığı güne değin, biz onu avuçlarımız patlayasıya alkış- ladık..." ('Perdenın Âralığından' s. 17) Alkışlanan nedır? Gâzi'nın Türkiye ıçin tasar- ladığı, 'Ulusal Demokratik Devrim'ı bir kenara bırakıp, ışı Oligarşi'ye dökmek mi? Okullardaki yetmezmış gıbı, Halkevlerınde ve Köy Enstıtüle- rınde 'Komprador Alafrangalığını' modernlık dıye oğretmek mı? Yoksa, Fransa yenılıp çökün- ce, yalnız kalan Ingiltere'yı oyalayıp, Adolf Hit- ler'le flörte başlamak mı'' Hayır şaka etmıyorum. Hem Dostluk Anlaş- ması ımzaladık; hem de çok daha ötesine git- tık. Meselâ mı? Bu hastalık' eskl bir 'hastalık' mı? Johannes Glasneck e göre, 'Gâzi'yı, yaşasay- dı eğer, dehşete düşurecek; yalnız Türkiye Cumhuriyeti'nı değıl, Osmanlı Tarihi'nı de utan- dıracak ışler yapılıyordu. "... Alman faşistleri, başarılarının en çoğu- nu, gazete sahiplerine, yazıişleri görevlileri- ne ve bazı gazetecilere -bazen gazete sahip- lerinin haberi olmadan- rüşvet vererek sağ- ladılar. Mart 1941'de Balkanlar'a yapılacak Alman baskın/taarruzu için; Türkiye'nin uysal tarafsızlığını güvenceye almak söz konusu olunca, Ribbentrop,9Mart'taVon Papen'ebir telgraf çekerek, basının ve radyoda çalışan- ların parayla kandırılması için, birkaç milyo- nun döviz olarak dağıtılmasını önerdi. Von Papen, verdiği karşılıkta istenilen işin başarı ile yerine getirildiğini bildirdi. Rüşvet verme işini, daha sonraları, büyükelçilik görevlilerin- den, Von Ribbentrop'un kayınbirâderi Jen- kee yürüttü..." Hepsı bu kadar mı? Hayır, daha da kötüsü var: "...Türk gazeteleri yayımladıkları haberierin ço- ğunu, 1942'de doğrudan Başbakanlık Basın Dairesi Genel Müdürlüğü'ne bağlanan, Ana- dolu Ajansı'ndan alıyorlardı. Bu ajansın ver- diği haberlerin yüzde 20-25'i DNB (Nazı Ajan sı), yüzde 50'si ise Reuter Ajansı'nın haberle- riydi. ABD'nin savaşa girmesinden sonra, Uni- ted Press'in haber malzemesî, kısa zaman- dayer kapladı. (Burayadıkkat!) Başbakan Re- fik Saydam, 4 Mayıs 1942'de, Anadolu Ajan- sı'nın bütün Yahudi memurlarının -bunların toplamı 26 kişiydi- 'ertesi gün işi bırakmala- rı' buyruğunu verdi. Bu karar Hükûmet için- de yapılan, uzun tartışmalardan sonra veril- di; tartışmalar sırasında Basın Genel Müdü- rü Selim Sarper, Ajansın, 'Müttefikler'den ya- na olan müdürü Muvafak Menemencioğlu'na I Devamı 8. Suyfada e-mail:tilahan<" isnet.net.tr http://www.bilgiyayinevi.com.tr/ailhan Faks:0-212 / 260 19 88 Şimdi Beko Buzdolabı almanın tam zamanı! Eski beyaz eşyanızı getirin yenîsini indirimli alın! © Tek kapılı buzdolapları 50 YTL © Çift kapılı buzdolapları 75 YTL © No-Frost buzdolapları 100 YTL indirimle! Üstelik, kredi kartınız olsun olmasın her seçenekte +3 taksit fırsatıyla! L-lVllGARflMîl ) w *Bu kamprtnyrt v Nt «jn l<ıı ıhındcn ıtıbartn geuı lıdıı Bekolıı/iMptmeıkezı 4 4 4 1 4 0 4 0216 585 8 404 \v.v,v:.- ', ;• //; ıı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog