Bugünden 1930'a 5,454,028 adet makaleKatalog


«
»

15NİSAN2005CUMA ı CUMHURİYET SAYFA ixAolliJ\J-JİiJt\ dishabCtfcumhuriyet.com.tr 11 KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçimlerinin en güçlü adayı, en az referandumdaki kadar oy istiyor Talat liderlik yarışına lıazır ABASKERİKOMİTESI Rumlar adına Yunan general LEFKOŞA (Cumhııriyet) - Avrupa Bırlığı'ne üye ülkelerın sılahlı kuvvetler komutanlaıının, Briiksel'de düzenlediklen bir toplantıda Ortak Dış (Jüvenlık Politikası (ODGP) çerçevesinde savunma kapasitesinin yükseltilmesi konusunda göriiş bırlığıne vardıkları bıldırıldı. Kıbrıs Rum Haber Ajansı CNA'nın habcrıne göre, Bruksel'dekı AB Asken Komıte toplantısına Giiney Kıbns'ı temsilen Rum Milli Muhafız Ordusu'nun komutanı Yunan Korgeneral Athanasios Nikolodemos da katıldı. Boylece 25 AB iiyesı ülkenın komutanlan arasında gerçekleşen toplantıda 2 Yunan gcneral yer almış oldu. 'Haberimiz yok' Avrupa Güvenlik ve îşbirliği Politikaları çerçevesinde, AB üyesi "Kıbrıs Cumhuriyeti"nin, savunma ortaklığından uzak tutulacağı konusunda çeşıtlı güvenceler verilmiş olmasına karşın Rum tarafının toplantıya dahil edilmcsi dikkat çektı KKTC yetkılileri, söz konusu toplantıdan haberdar olmadıklannı belirtirken, bır uzman " rürkiye'nin de olup bitcnlerden haberdar olduğunu sanmıyorum. Rum tarafının tüm Kıbrıs adına AB'ye üye olması sonrasında Türkiye'nin başına çorap örühnüştür" dedı. REŞATAKAR LEFKOŞA - Kuzey Kıb- ns'ta pazar gunu yapılacak cumhurbaşkanlığı seçımmın en güçlü adayı olarak kabul edılen Cumhurıyetçı Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Başbakan Mehmet Ali Ta- lat, Kıbrıs'ta artık çözümsüz- lük polıtıkasının sürdürüle meyeceğını sÖyledi. Cumhuriyet'e yaptığı açık- lamada, cumhurbaşkanı se- çilmesi durumunda "dünya ile kavgasız, AB ile iyi ilişkiler içinde ve çözüm yanlısı" bir eizgide olacağını belirten l'a- lat, Turkıye'ye ters bır polı- tıka yürütülemeyeceğmı vur- gularken "Ancak Türkiye is- • Kıbrıs sorununım çözümüyle ilgili politikalann Türkiye ile birlikte yürütüleceğine dikkat çeken CTP lideri Mehmet Ali Talat, "Ancak Türkiye yanlış yaparsa, körü körüne peşinden gidemeyiz. Bazı tehlikeleri görmezse biz de peşinden bataklığa düşemeyiz" dedi. ledi diye körü körüne doğru olmayan politikalann peşin- den de gidemeyiz. Bazı tehli- keleri görmezse biz de peşin- den gidcrekbatakhğa düşeme- yiz" dedi. Kıbns'ta çözüm konusun- da "iki bölgellUd toplumlu fc- derasyon" tezini savunan Ta- lat, hedefini şöyle açıkladı: "Annan Planı'nın giriş kıs- mında beürtilen esaslan des- tekHyorum. Burada siyasi cşit- ük vardır. Türkiye'nin, 1960 anlaşmalarından kaynakla- nan garantörlük hakkı, iki bölgeülik de vardır. Mülkiyct özgürlüğü konusunda isc 3 ayaklı bir çözüm önerisinden sözedilmektedir. Uluslarara- sı hukuk, insan haklan ve için- de ikametedenlerin haklan." TC kökenliler kalacak Talat dığer sorulan şöyle yanıtladı: - KKTC vatandaşı olmuş Türk göçmenlerin dıırıımu ne olacak? - Annan Planı'na göre on- larburanın vatandaşı olacak- lar. 41 bin TC kökenli vatan- daşa Kıbns'ta kalma hakkı doğuyor. Bunların gerı gön- denlmesı söz konusu değildir. - Rum Ulusal Konseyi'nin son toplantısında Annan'ın hakemlik rolü ve ucu kapah müzakere talcbi reddcdiliyor. Buııu ııasıl karşıladmız? - Papadopulos hukumetı- nin uzlaşmazlığını bılıyoruz. Ancak bu uzlaşmazlık nede- myle Papadopulos'un gide- rck yalnızlaştığını da görebı- KKTC'de 17 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiınini Talat'ın kazanmasına kesin gözüyle bakıhyor. (Fotoğraf• AFP) liyoruz özelhkle ABülkele nnde çok sert eleştirilerle kar- şılaşıyor. Bizim politikamız çözümsüzlük u/erınc kurul- mayacak. Göruşmelenn baş- layabılmesı ıçın Rumlaıin An- nan Planı üzerınde ne tür de- ğışiklikler istediğıni Genel Sekreter'e bildirmesını ve ar- dından görüşmelerın başla- masını ıstıyoruz. 'Halk bizi asardı' -Yunaııislan Dışişleri Baka- nı Molıvyatıs ile Türkiye Dı- şişleri Bakanı Abdullah Gül arasııulaki görüşmenin so- nuçlannı, özellikle Eskişehir ile Larisa arasında doğrudan tclefon hattı kurulmasım na- sıl değerlendiriyorsunuz? - İki ülke arasındaki ilişki- leriıı geliştiğini gormck beni mutlu cdıyor Molıvyatıs ile lsvıçre'dekarşılaşmıştını. Es- nek, çözüm yanlısı biri olarak tanıdım. Türkiye ile Yunanıs- tan arasındaki ılışkılenn ge- lışmesının Kıbns'a katkı sağ- layacağı inancındayım. - Cumhurbaşkanlığıseçim- lerini, referandum gibi değer- lendiriyorsunuz. Hükümelor- tağınız Demokrat Parti lideri Serdar Denktaş ise bunun teh- ükcli bir tavn* olduğunu söy- leyerek sizi eleştiriyor. Neden referandum diyorsunuz? - Halk referandumda yüz- de 65 evetle çözüm istegini or- taya koymuştur Zaten o refe- randumda evet çıkmasaydı, yani biz hayır dcseydik bu memlekctte ıhtılal olurdu, halk bızı asardı. Onun ıçin ben çözümü başarabilmek, görüşme masasındaguçlü ola- bi Imek ıçın cn az referandum- daki kadar oy istıyorum. THE GUARDIAN,genişleyen AB'nin Osmanh'nın kaderinipaylaşabileceğiniyazdı 'Avrupa hasta adam olacak'Dış Habcrler Servisi - Osmanlı Im- paratorluğu'nun bırparçası olan Bal- kanülkelenmn Avrupa Birliği'ne(AB) alınması durumunda birliğin impara- torluk gibi "Avrupa'nm hasta adamı- na" dönuşebıleceğı öne sürüldü. Ingılız The Guardian gazetesınde- kı makalede, Balkanlar'ın yeni kıvıl- cımlaragebe olduğıı, Avrupa'nın Os- manlı'nın Balkanlar'da bıraktığı etnık, dını ve sıyası ağın etkılennı ortadan kaldırmaya çalıştığı savunuldu. Yazıda, eski ttalya Başbakanı Gi- uliano Amato başkanlığındakı komıs- yonun genışleme konusunda çalı^tı- ğı, komisyona göre AB'nin unıindc basit bir tercih bulunduğu, bunun da genışleme ya da ımparatorluk oldu- ğu belırtıldı. Yazar, AB' nin ya Balkan arka bah- çesinde bazı "fiüisömürgelerin" oluş- masına göz yumacağı ya da Balkan ülkelermınAB'yegırışıneılışkinko- şulları hazırlamak zorunda kalacağı- nı dile getirdi. Bulganstan ve Romanya'dan son- ra Hırvatıstan, Türkiye ve Balkan- lar'ın geri kalanının da üye olmasıy- laAB'nin 10yılda35ülkeve6ya l'ı Müslüman 600 mılyon nüfuslu bır yapıya dönüşeceğı kaydedılen yazı- da şöyle denildi. "Bugüne kadar ge- nişleme AB'yi güçlendirdiyse de bir noktada zayıtlatıcı bir unsııra dönü- şebilir. AB Osmanlı İıııpaı atoıiu- ğu'nun tüm kalıııtılanıu içine ahrsa, sonunda Osmanlı'nın kaderini payla- şabiür. Avrupa'nm kendisi Avrupa'nın hasta adamı durumuna düşebilir" dıye yazdı. S.S. MERT KENT KONUT YAP1 KOOPERATİFÎ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN İLANEN TEBLİGAT 22 Mayıs 2004 tanhmde yapılan genel kunılumuzda alınan karar gereği uyelerımız- dcn 2004 yılı ıçınde ödenmek üzeıe aidat alınmabi uygıın gorulmüştür. Genel kıımlım bu karan doğrultusunda üyelenmızın büyük çoğunluğu ödemelerle il- gili yıikumlulııklerını suresı ıçınde yenne getırmışlcrdır Noter ıhtarlanna rağmen süre- sı ıçınde yükümliilüklcrını yenne getırmeyen aşağıda ad ve hoyadlan yazılı uyelerımız yönetım kurulu karan ile ihraç edilmişlerdır. Bu ılaıı sonucunda uyelığe tekrar dönmek ısteyenlerın 7 Mayıs 2005 tarihinden öııce kooperatıf merkezıne dılekçc ile ıtiraz edıp genel kurulda uyeliğe kabul edilmelerının onaylanması ıçin başvıınnaları ve genel kurul toplantiMna kalılan uyclerm, ıtırazı kabul edıp onaylaması halinde, ihraç edılmış bulunan ortaklann tekrar üyelığe kabulü ıçın ge- nel kurul tarihinden ıtıbaren 15 gun ıçınde Kooperatıf Merkezı'ne başvunnalan icap et- mektedır. llancn duyurulur. Saygılanmızla, YÖNETİM KURULU Orlaklıktan çıkarılan üyelenn lıstesı: Murat Kasaroğlu, Fatnia Altınkaya, Hadiye Ataktürk, Dilek Kaur, Mucteba Ang, Er- tuŞrul Akbay, Ahmet Vardar, Tulay Canik, Naıl Inal, Adnan Oral, Bayıse Çember, Nu- ri Öztuğ, Süleyman Sırn Altuna, Necatı Karakaya, Bcmn Cunıalı, Osnıan I lürol Insel, Erdem Bektaş, fıkrct Mutluel, I laynye Alev Özkan, Nizam Payzın, Rahnıiye Yeniceli, Ay^egül Dora Oüney, Kamuran Sümercan, Recep Ekicıgıl, Neela Berkan, Saım Kaur, Ismet I lelvacı, Yıldız Izzetoğlu, Mehmet Engın Öztemer, Yılmaz brtuğran, Osman Saf- fet Arolat, Erol Ünal, Unal Ovalı, Erım Gözen, Türkan Özgüç, A Teoman Germaner, Can Gurzap, Ilırhan Kaygaz, I lüseyın Ayhan Seymen, Murat Tanrıöver, Behzat Guver- cıneı, Hanıfc Akın, Mehmet Nihat Tekcan, Vecdi Tıırel, A Edıp Eralp, Senıh Alsat, Şe- nfe Ural, [îmire Konuk, Mübeccel Kıray, Ali Reha Uzel, Ayşcgül Centoğlu, Uğur 1 la- cıhanefioğlu, Mehmet Sumer, Devrım Erbıl, Nermın Okçuoğlu, Bülent Şenoymak, Ra- ife Yuce, Çelın Rıncay, Orhan Savcı, Fenha Çerman, Ihsan Ayhan, Hayriye Akparlar, Halıl Mustafa Varal, Oğuz Güngör, Mete Sarıoğlu, Metın Ağaoglu, Nıyazı Özkan, Ay- dın Çeber, Kadir Gökçe, Sabri Özgul, Sultana Alevı, üüngor Tanık, Atılla Hıncal, Mus- tafa ö/dileı, M Coşkun Aral, Bayram Gökhan, Mükeırem Seymenoğlu, Ayşe Ala Gör- ker, Mustafa Hılmı l'ekın, Cemal Şekercı, Yıldız Durıı, M Cenı Azizoğlu, Mevlude Şı- zcn Üstün, Müjdat Şımşek, Mükerrem Bahçıvanoğlu, Şukran Altunel, Cevat Cczalı, tb- rahim Değer Seymenoğlu, Cazım Erkoçkar, Çığdem hvyapan, Şükrü Günbulut, Südağ ö/kol, Rifat Guney, Sevdıyc Kantar, Lırcan San, Özden Vardar, Makbule Dora, Tunca Toskay. Not: Durumunuzla ilgili bilgi edinmek için lütfen Kooperatıfımızı arayımz. Tel: 0 212 511 28 08 PENDÎK1. AİLE MAHKEMESİ Esas No. 2004/641 Davacı Asiye Fendoğlıı lararındaıı davalı Fayık Fendoğlu hakkmda açılan 2004/643 Esas sayılı boşanma davasınm mahkcmemizce yapılan dunışnıası sırasında verılen ara karan uyannca; Davalı Gulağa ve Pakıze'den Arapkır 02 02.1958 yılında doğma Fayık FeııdoğlıTna (Malatya ıh, Arapkır ılçesi, Sipahiuşağı, C: 58 Haııe 44'te niifusa kayıtlı) bılınen en son adresi Bostan Sk No 8 Umııt Apt D 8 Allkaynarca Pendık / lst. daha once bu adreble oturduğu bılındığınden, dava dilekçesi ve dunışma gûnunıin tebliği mümkün olamadığı gibi tiıın araştırıııalara rağmen de teblıgata uygun başkaca adresi lespit edılemedığınden, ılanen teblıgat yaptırılmasına karar verilmiştir Adı geçen dava- lının 29.04.2005 günü saat 10 00'da mahkememızde yapılacak duruşmada hazır bulun- nıası ya da kendını bır vekılle temsıl cttırmesi, ayrıca savunmaya yönelik tum delıllerını de duruşma gününe kadar sunması, geçerlı mazeret bıldırmeksızın duruşmalara katılma- ması halinde ılan tarihinden ıtıbaren 7 gün sonra tebligat yapılmış sayılarak yokluğuııda yargılamanın sürdunılüp karar verıleuegı, ılanun (eblığ olunur. 08.04.2005 Uasın: 16697 tSTANBUL UNİVERStTESt MEZUNLARI DERNEGt 4HIÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞt Kadıkö) Şb. DEMOKRATİK DA\ AMŞMA DfR. AYDIINLANMA SÖYLEŞİLERİ 2004 - 200'i Dnnemı No ') komı TİJRK ÖĞItETMENLERİ, KÖY ENSTİTÜLERİ VE AYDINLANMA Yonetmen Prof. Dr. INIJR SERTER Konnynacılar Dr. ETVGt>f TOJNGLJÇ MEHJV1JET BAŞARAN Dr. NtYAZİ ALTUNYA Oun 16 Nısjn 20ÜS ( umartcsı, saat 10 30-13 00 Ycr Beşıktaş Belediyesı, Ortakoy Kıılluı Merke/ı Iiereboyu Caddeü, Dere Çıkmazı, No1 1 - Ortaköy tletışım Ml Me/uııl.ır Dernegı (Kıloşla^an) 0212 238 03 21 Aydınlık Yannlar Özlemı IçındekiTüm Yurttaşlanmız Davetlidir. Giriş Serbest ve Ücretsizdir. Vakfımızca, başta araştırmacı gazetecılik olmak üzere, sürdürülen eğitim programlarının yürütülmesinden sorumlu olacak EĞİTİM MÜDÜRÜ aranmaktadır. Adaylarda aranılan özellikler: • Unıversıte mezunu olmak, • En az 3 yıl benzer bir konumda çalışmış olmak, • 45 yaşını geçmemiş olmak, • Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış olmak, • Yabancı dıl bılmek (tercihan Ingılızce) İlgilenenlerin, fotoğraflı özgeçmişlerini referansları ile birlikte, 18 Nisan 2005 günü saat 18.00 e kadar Vakfımıza ulaştırmaları rica olunur. , Başvurular gizli tutulacaktır. } IJOUİARAŞTIRMACI { mumcus:;![ j Paris Caddesi No: 14 | Kavaklıdare - Ankara i Faks: (0312)417 57 46 | e-posta.umag@umag.org.tr ] www.umag.org.tr h GAZİANTEP CUMOK ÇAĞRISI 17 NİSAN 2005 SAAT 11.00 AYDINLANMA ATEŞİNİ GAZİANTEP'TE YAKIYORUZ 27-1 Konuğumıız OSMAN ÖZÇALIŞKAN KÖY ENSTİTÜLERt GÜNÜ SEN GEIMEZSENBİR EKSİĞİZ Katılım için son gün: 15.04.2005 Kahvaltı bedeli : 7.-YTL Yer : Tabıpler Lokalı lletışim Bılgi . T. Doğan özdınç 0 532 232 93 99 Tabıpler Lokalı 03422201500 EGE CUMOK ÇAĞRISI Ulusalcı, aydınlanma ve emekten yana Ege'li CUMOKLAR, Izmır Tuyap Kıtap Fuan'nda her gun yuzlerce CUMOK aramıza katılıyor Bu gorkemlı çalışmayı toplantımızla taçlandırıyor, Antalya - Zonguldak hattının batısındakı ıllerde yaşayan tum Cumhunyet Gazetesı okurlarını ve CUMOK oluşumlarını Ege Bolge Toplantısı'nda hazır bulunmaya çağırıyoruz 16 Nısan 2005 Cumartesı gunu 19 30'da Izmır Fuar alanında ADA Restoran'da yazanmız Sayın Mustafa Balbay ile bırlıkteyız. Sen gelmezsen bir eksiğiz. Namık Kemal Boya Şadı Aşıroğlu Istanbul CUMOK Izmır CUMOK lletişim 0 532 692 76 08 - 0 533 765 52 67 0 535 980 54 74 0 533 563 78 68 SANDIKLI ASLtYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN AİLE MAHKEMESİ =SIFAT1YLA hsas No- 2003/251 Karar No- 2004/89"! Mdhkcmcmız dosyasının 10 12 2004 taııhınde yapıhin açık yaıgılaması sonucunda ddvanın k;ıhulu ılo Afyonkarahı- saı ılı S;ınılıklı ılc,esı, Dıılajııı; Koyu, C İ4, II 55'tc nülusa kiivıllı, Nııretlın ve Ümmü kızı, 1W8 d.lu llacer Şahan'ın Sandıklı ılçesı, Gokçcalan Köyü, C 18, H 9'da nufıısa kayıl lı, annesı Mustafa kı/ı 1977 d lıı Unıınu Aklaij'da (!>a- lıan'da) olan veUıyetının alınaııık hııhası Almanya dcvlctl va- (Linda^ı Ahmul vu Ay^c oğlu 1971 d lu Nurettııı Şahan'a ve- rılmosınc karar verilmiştir Davalı Afyon ılı, Sandıklı ılçesı, dokçcalan Koyu nufusunda kayıtlı, Mustafa ve Azı/e kızı, 20 1 I 1977 d lu Uınmu Aktas'ın Cjahan) tum araştırmalara rağmen teblıgata yarar acık adrcsının dc tcspıt cdılemedıf ın den karar Özetlllin tebligat kanuııunıın 29 nıaddesı uyannca ılanen yapılmasıııa karaı venldığındeıı, ışbıı karar o/etının g( i7etede ılanındnn ılıbaren 15 gün sonra davalıya tcblığ edılmi", sayılacagı vc 15 gun ıçınde tenıyiz edılmedığı lak- dırdc kesinleşmış sayılat,ağı hususu ılanen teblığ olunur Hasın IMÎ4 BIÇAK SIRTI EROL MANİSALI Batı'nın Gelişmesinin Sırrı... Batı kapıtalızmi niçin iktisadi olarak öndedir? Avrupa ve Kuzey Amerika kazanan tarafı meyda- na getırırken Asya, Afrika, Orta ve Güney Ameri- ka niçin geri kalmışlardır? Çünkü Batı kapitalizmi elindeki iktisadi, siyasi, askeri ve kültürei güçleri birlikte kullanagelmiştir. Bazen iktisat önde yer alıp arkasından gelen as- kerlere ve sıyasetçılere yol açtı. Bazen de tankla- rın, roketlerin ve siyasetin, şirketlerin yerleşmele- rıne ortam yarattığı yakın tarihte sıkça görüldü. Ama bir şey hep geçerli oldu; iktisadi, sıyası, as- ken ve kültürei güçler bir arabanın dört tekerleği gi- bi bütünleşerek "s/sfem;n"egemen olmasına yol aç- tı. Bugün gelişmişlik ile azgelişmişlik arasındaki en önemlı fark, "bu dört faktörü birlikte kullanabilme becerisinde" ortaya çıkıyor. Kullananlar gelışmiş, "kullandırılmayanlar" azgelişmiş oluyor. İktisat, siyaset, askeri güç ve kültür gelişmenin parçalarıdır. Bir lego gibi birleştirilip birbirlerini ta- mamlayabildiklerı zaman resım ancak ortaya çıkar. Büyük Ortadoğu Projesi, ABD ve Avrupa'nm bölgeyı, "iktisadi, siyasi, askeri ve kültürei güçle- rin, eşgüdümlü birbiçimde kullanarak" kendileri- ne bağlama projesidir. İçinde iktisat vardır; askeri üsler vardır; yerel si- yasilerin devşirilmesi vardır; hatta Papa'nın cena- zesi bıle BOT'ye katkıda bulunmuştur. Prens Char- les'ın düğünü bile "Batı kapitalizminin ıhtişamının birpazarlaması olarak" kullanıldı. Prens ya da kra- liçe öne çıkarılarak Anzaklar, Gurkalar unutturul- mak ıstenır. - Avrupa Birliği, Avrupa ülkelerinin iktisadi, siya- si, askeri ve kültürei güçlerini bütünleştirerek Batı kapitalizmi içindeki emperyal paylarını arttırma projesidir. Avrupa ve ABD, kendılerı iktisadi, siyasi, askeri ve kültürei güçlerini, "bu güçlerin aralarında tamam- laşma sağlayarak" kullanırlarken "diğerlerinin, bu- nu yapmamalan için her türlü çabayı gösterirler". Örneğın dığerleri özellikle borçlandırılmalıdırlar; yö- netimleri IMF veya diğer kurumlarca güdülmelidir. Türkiye örneğinin 'Batı'dan farkı'... Türkiye özellikle borçlandırılmıştır. Liberal poli- tikalar dayatılarak dış ticaret açıkları arttırılırken Gümrük Bırlığı rejımı ile, ülkenin dış ticaret politi- kası Brüksel'e bağlanmıştır. Bu nedenle dış tica- ret açığı 30 milyar doların üzerine çıkmıştır. Türkiye, "kendi iktisat politikası olmayan bir ül- ke yapıldı". Siyasi düzeni ve karar mekanizmaları da büyük ölçüde elınden alındı. AB'nin içinde ol- madığı halde AB'ye bağımlı hale özellikle getinldı. Iç güvenlığı "federal biryapı dayatılarak" içer- den çökertilmeye başlandı. Kültür olarak kendi kimliği ile karşı karşıya geti- rilmek isteniyor. Kendi dili ile eğitim yapmayan; ulusal bır eğitim politikası bulunmayan; eğitim ku- mmlarının bırçoğu "Batı kapitalizmi tarafından doğrudan doğruya yönlendirilen" bir ortam yara- tıldı. Siyaset ve kültür adamları "şahsen ilerleyebil- mekiçin, emperyalizm ile ışbirliğini" vazgeçilmez olarak görmeye başladılar. Sonuçta Türkiye'de "kendi halkı (ve ülkesi) ye- rine Batı emperyalizmi ile ışbirliğini" öne çıkaran bır kesim oluşturdular. Bunlar azınlıkta olmalarına rağmen dil, kültür vetıcarı çıkar gibi konularda Ba- tı emperyalizminin bir parçası durumuna gelmış- lerdır. - Bazen çokuluslu dev şirketlerıne bağlayarak, - Bazen mısyonerlerine bağlayarak, - Bazen de doğrudan doğruya Brüksel'e bağla- yarak bütün bunları yaptılar. Türkiye'nin iktisadi, siyasi, askeri ve kültürei güç- leri arasında eşgüdümü (ve tamamlaşmayı) sağ- laması her şeyı değiştırecektir. Ancak burada so- run yumurta-tavuk hikâyesindeki gıbidir. Bu siya- si iradeyı oluşturamıyoruz. Çünkü bunu oluştura- cak iktisadi, siyasi, kültürei ve güvenlik güçleri ara- sında işbirliği yok. Içlerinden bazıları, "gitmişler, dışarıdakilerle işle- riniyürütüyorlar". Içimizdeki Danimarkalılar bunlar... Gelişmekte ve çağdaş uygarlığa ulaşmak için ik- tisadi, siyasi, kültürei ve askeri öğeler arasındaki tamamlaşmaları gerçekleştirmek zorundayız. www.istanbul.edu.tr/iktisat/emanisali AŞIK FEZAI (01.05.1945-15.04.2001) "Fezai der n 'olacağız bend boynumda öleceğiz mezarda da diyeceğiz dönmez olsun çarkın dünya" Yüreğimizin yangını sönmedi... Oğlun ORHAN KARABULUT TÜRK TABİPLERİBİRLİĞ1 tZMİR TABİP ODASI OLAĞAN ARA GENEL KURUL DUYURUSU Izmır Tabıp Odası Olağan Ara Genel Kurul Top- lantısı 30 Nisan 2005 Cumartesi günü saat 10.00'da Prof. Dr. Nusret Fışek Cad No: 5 Al- sancak - İzmir adresınde bulunan Odamız bina- sı Prof. Dr. Orhan Süren Konferans Salonu'nda yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamazsa 7 Mayıs 2005 Cumartesi günu aynı saat ve yerde yapıla- eaktır. GÜINDEM: 1. Açılış. 2. Divan Heyeti seçimi. 3. Yönetim Kurulu faalıyet raporunun okunması. 4. Denetleme Kurulu raporunun okunması. 5. Raporlar hakkında gorüşmeler. 6. Yönetim Kurulu vc Denetleme Kurulu ibrası 7. Dılekler. lZMtR TABtP ODASI YÖNETİM KURULU
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog