Bugünden 1930'a 5,454,465 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 15NİSAN2005CUMA 10 DIŞ HABERLER dishab@cumhuriyet.com.tr AB'nin Fransa korkusu • FRANKFURT(AA)- Avrupa Komisyonu'nun cskı başkanı Jacques Delors, I'ransızlann referandumda Avıupa Anayasası'nı reddctmcsınin '"deprenı" etkısı yaratacağmı söyledı. Fınancıal Timcs'a demeç vercn Delors, " Referandumdan çıkacak hayır, Fransa'nın uluslararası plandakı gücünü zayıflatır. Hem Avrupa'ya, hem de Fransa'ya darbe ındırır" dedı. Fransızlar, Avrupa Anayasası için 29 Mayıs'ta sandık başına gıdecek. Çin: Japonya kışkırtıyop • PEKİIN(AA)- Çin, Japonya'nın özel işlctmelere Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmaiı bölgede perrol ve doğalgaz arama başvurusu yapmalanna ızın vcrmesinin, Pekin'in çıkarlanna yönclik "cıddı kışkırtma" olduğıınu ileri sürdü. Çin Dışişlcri Bakanlığı Sözcüsü, iki ülke kıta sahanhğı anlaşmazhğı bulunduğuııu, Japonya'ııın, "Çin'in haklı görüşlerini hiçe sayarak savunduğu çızgıyı Çın'e dayattığım" dile getiıdi. Sözcü, Çın'ın ılcride henüz belırlenmemış tepkıler gösterebileceğını kaydetti. ABD'den Bişkek'e destek • BİŞKEK(AA)-ABD Savunma Bakanı Donald Rumsfeld, yeni Kırgızıstan yönetıminı destekledıklennı söyledı Pakistan'dan Bişkek'e gıden Rumsfeld, Dcvlct Başkanı K.urmanbek Bakiyev ile görüştü. Rumsfcld, ABD yeni Kırgız yönetımıne "ıstıkrarlı, modern ve zengin bir demokrası kurma yönündeki önemlı çabalannda başarılar dılıyor" dedı. Donald Rumsfeld, "ıktıdann dcğiştiği Kırgızıstan'ın ürta Asya'daki stratcjik öneminın değişeceğini sanmadığını" söyledı. Bağdat'taki intihar saldınlannda aralarında 1 çocuğun da bulımduğu 18 kişi öldü Irak'tabombalarpatladıDış HabcrlcrScrvisi-Irak'ın başken- tı Bağdat'ta, dun eşzamanlı düzenle- nen 2 ıntıhar eylemınde aralarında 1 çocuğun da olduğu 18 kışı öldü. Ilü- kümet binalarına yakın bölgede bom- ba yüklii ıki aracın art arda patlaması sonucunda yaralananlann sayısı 36 olarak açıklandı. tçişleri Bakanhğı, Bağdat Ünıversı- tesı ve Avustralya elçiliğinin de bulun- duğu Yeşıl Bölge yakınlannda meyda- na gelen saldırıda yoldan geçmekte olan 7 araçlık polis r ,,.» „„._„,,„„ konvoyunun hedef alındığı ve ölenlenn çoğunun polis oldu- ğu belirtildi. Aynı yerde bomba yüklü üçüncü bir araç daha olduğunu açıklayan yetkılıler, bu araçta- ki bombanın ABÜ güvcnlik güçleri taıa- fından ctkısi/ hale getırıldığını söyledı Çifte intihar saldı- nsında 7 araç da ya- narak hurdaya don- dü, gökyüzü sıyah dumanla kaplandı. Saldırıdan kurtulan bir polis memuru, "Peşimizden gelen araçta silahlı kinı- sclcr görnıüştük. Patlama olunca hız- landık,200 ınerre gitmiştikki daha kii- çükikinci bir patlama oldu. Daha son- ra da silahla ateş ettiler" dedı. Saldırının sorumluluğunu Ürdünlü mılıtan Ebu Musab elZerkavi'nin gru- bu üstlendi. Bir ınternet sıtesıne gön- dcrilenbildiride, "birgrupüyeninbir bakanhğı koruyan polis devriyesine, diğerüyenin de 9 araçh bir konvoya sal- lkenin çeşitli bölgelerinde düzenlenen saldınlarda güvenlik güçlerinin hedef alındığı dikkat çekti. Bağdat'ta Yeşil Bölge yakınlarında 7 araçlık polis konvoyuna yönelik saldırıda çok sayıda insanyaralandı. dırdığı" kaydedildi. Saldırının, 30 ücak'ta yapılan scçimlcrin ardından yaşanan eıı kanlı olaylardan bin oldu- ğu belirtiliyor. Kerkük'tc ıse, dun polis karakolu- na ateş açılması sonucu bir siville 5 gü- venlik görevhsi öldü. Saldınnın so- rumluluğunu Ensar el Sünııet örgütü üstlendi. Bakuba kentı yakınında bir polis devriyesini hedefalan saldında bir po- lis öldü, 3 polis yaralandı. Bağdat'ta ... „ . da istihbarat servisin- l dekı ışıne giden bir üs- ! teğmen öldürüldu Saddam Hüseyin'ın doğum yeri Tikrit'te de ABD üssü yakınında bomba yüklü araçla dü- zenlenen saldında 9 sı- vil yaralandı. Rehiııeden ABD'ye çağrı Güvenlik güçlerine yönelik şiddetlı saldı- rıların, Irak'ta geçen pazartesı Bağdat'ta ka- çırılan bir ABD'lının kurtarılmasına yöne- lik çabalann sürdüğü döneme geldıği belir- tiliyor. El Cezire televizyonu, kaçırı- lan ABD'lı müteahhit Jeflrey Ake'nin görüntülennı yayımladı. Görüntülerde elinde pasaport ve fo- toğraflı kimlik kartını tutan 47 yaşın- dakı Ake'nin arkasında, silahlannı ona doğrultmuş üç kışı görülüyor ABD'h yetkililerden kendisini kurtarmalannı isteyen Ake, ABD güçlerinin bir an ön- ce Iıak'tan çekilmelerı çağrısında bu- lundu ABD'nin 'direniş zayıflıyor' savına karşın saldınlar son günlerde yine hız kazandı. (AP) Cumhurbaşkanı'nm Suriye ziyaretini yakmdan izleyen ABD, yorum yapmaktan kaçındı Sezer, Şam'dan meırmıın döndü Dış Haberler Servisi - Cum- hurbaşkanı Ahmet Necdet Se- zer, ıkı günlük Suriye zıyare- tinden memnun döndü. Esen- boğa Havaalanı'nda Suriye Cumhurbaşkanı BcşarEsadve Başbakan Naci Otri temaslan- nı değerlendıren Sezer, ziyare- tinin, Suriye ile ıhşkılerın geliş- tirilmesi yolunda olumlu katkı- lar sağladığını söyledi. Sezer, görüşmelerdc Suri- ye'nin 1559 sayılı BM Güven- lik Konscyi kararı uyarınca Lüb- nan'daki askerlcrini bu ülkede- kı seçımlerden önce çekmesinin • ABD Dışişleri Bakanhğı Sözcüsü Richard Boucher, Suriye yönetimine "bölgede daha uyumlu rol oynamasını söyleyen herhangi birinin" doğru mesajı vermiş olacağını söyledi. önemını vurgulağını ifade etti. "İki ttlke arasında geçmişte yaşanan kinıi sonuılann sağdu- yıı ve işbirliği anlayışı içinde çö- zülmesinin, ilişkilerimizde yeni olanaklar sunduğunu bir kez dahagörnıekbizleri munu etmis- tir" diyen Sezer, bu kapsamda, Türk ışadamlannın Suriye'ye yönelik ılgısının de gıderek art- tığını ifade ettı. Ziyaretı yakından izleyen ABD ise yorum yapmaktan ka- çındı. ABD Dışişleri Bakanhğı Sözcüsü Richard Boucher, ga- zetecılerın Sezer'ın zıyaretiyle ilgili sorulan üzerıne Sunye'ye, "bölgede daha uyumlu rol oyna- masını söyleyen herhangi biri- nin", doğnı mesajı vermiş ola- cağını ifade etti. Sunye'nın ken- di bölgesindeki rolünü iyi değer- lendirmesi gerektığinı söyleyen Boucher, bu ülkcnin komşula- rıyla ılışkılenne de bakması ge- rektiğinı behrttı. Baykal: Ziyaret ilgi çekti Suriye Arap Cumhuriyeti Te- levizyonu'nun sorulannı yanıt- layan CHP Genel Başkanı De- niz Baykal, Sezer'in Suriye zi- yaretmın halkın tercihleri doğ- rultusunda gerçekleştirildiğini behrttı Uluslararası platformda bu zı- yaretin çok ılgi çektiğine, belır- h çevrelerin arzularına uygun düşmedığı değerlendirmeleri- nin yapıldığına dıkkati çeken Baykal, şu görüşlen dıle getir- di: "Bu konuda memnuniyet- sizlik ceşitli kanallarda hissetti- rilmiştir. Ama Suriye'yi etkisiz kılmanın, tecrit ermenin şu an- da uluslararası camiamn yara- nna okluğuna dair herhangi bir iddiayı kinıse ortaya koyahilc- cek durumda değUdir." • • 'QNER1 MASKARALIK' Diaspora sertleşiyor Dış Haberler Servisi - Fransa da yaşayan Ermenilerın kurduğu örgütlerden ikisi, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'm ortak komisyon kurma oneıisini "maskaralik" olarak degerlendirdi. "Ermeni Davası Savunma Komitesi" Başkanı Ilarut Mardirosyan, yaptığı açıklamada şunlaıı söyledı: "Buteklif bir ıııaskaralıktıı, açıklık görüntüsü alnnda soykırımın reddini ortaya koyan oyalama girişimidir. Avrupall liderleri, Türkiye'nin kurduğu bu tuzağa düşmemeye çağınyoruz, çünkü Ermeni soykınmı tarnşnıa götürmezdir ve gerçekliği de tarhşılmazdır." Ermeni Sosyalıst Partisi Başkanı Murad Papazyan da "Tarihçiler, uluslararası arşivler temelinde yapacaklan çalışmayı zaten yaptılar. BIVI ve Avrupa Parlamenlosıı'nun yanı sıra aralannda 1 ransa'nın da bulunduğu 20 kadar ülke Ermeni soykınnunı tanıdı. Gerçek orlaya çıktı. Soııuçlan tartışmaya açmak, inkârcı bir girişinıe benzer" dedı. Fransa'da, 400-500 bin cıvannda Ermeni yaşıyor. I^ALAYCIYAN Türkiye J yi sevmişti.. Dış Haberler Servisi - Mustafa Kenıal Atatürk'e hakaret ederek "Kemal de bir kasaptı" dıyen Ermeni din adamı Vertanes Kalaycıyan, daha önce geldiğı Türkiye'de "gezisinden çok memnun kaldığını, kendini evinde hisscttigini" söylemişti. Ermeni Ortodoks Kılısesı'nın temsilcisi Kalaycıyan, ABD Kongresi çatısı altında düzenlenen bir toplantıda "Kişisel fikrime göre Kemal de bir kasaptı" demıştı. Kalaycıyan 2001 yılı hazıran ayında, ABD'den Türkiye'ye gelen 150 kışilik Diaspora Ermeni grubunda yer ahyordu. Kalaycıyan, Fürkıye gezisinin son durağı olan Kars'ta, "Yolculuğumuz boyunca harika karşılandık. Tüın gcziden çok memnun olduk. KendimM evhnizde hissettik. Bunun sebebi bu ülkenin insanlanydı. Zaten var olan iyi ilişkimi/ daha da sıcak hale geldi" demıştı Kalaycıyan, Ermenıstan'da, dınamıtle çahşılan taşocağından peş peşe gelen patlama seslen üzenne de "Bu olayın bir daha ohnaması için gerekenlcri yapacağız" demıştı. NAZİFE (BİLGİN) HATUN 25 Haziran 196 I- 16 Nisan 2004 Bu kadannı düsündün nıü bilmiyoruz; bir yıl boyunca o kadar senle doluyduk kı, neredeyse hepimi/ bira/ sen okkık. İçımize bıraktığın duruluğunu, scvgini, yürek ısıtan samim.iyet.ini, iyiliğinin giıcünu hıç zıyan etmemryc sö/ vordik. Bit\~ok sabah ıçimızı yakan bir ö/lcmlc uyandık; scnsiz serseme dönsek de sö/ verdiğimiz gibi bırbınmıze iyi baktık. Scn bizim baş ucumuzdakı i?ıir kitabısm. Sana asla >' vcda etmeyeceğız... I ZcMicp llatun, KauMcn llaum, Ştikrü licıtun, Cengız,£'$'". ftııyıı Çolak, llrnn liıçeı, Akm Yazıcı.Yasemııı Guzıoğlıı, Selım Öl^er, Fusun Savek, Iskendeı Sayek , Mahımıl Oılukaya, Omeı Istçiııer. Erdoğan Ozmen, llknur Iujun,AUı \oyeı, Rıtıtğıul Akalın, Ntır Akaluı, Nıiay Enler, Cavıt l}iL Yııvıız Omeı Kııı toj. Ilath c Aydın, Nıtıifer Esen, Scrpıl Dumkır, Yeııal Dundaı fiahar Müezzinoğlu. Sefa MiH'zzınoğlu. Hmeyın Huıyıi>tt,Onuı llumzani-lu, Kaan Günal, Semcı Gunal, Nun (>omtlİH Rıtletıt Knya Nııurl Kipeı, Ali Sııha Çalıkoğlu, Fustııı Yıldız.Sevicı Şahhıız, Atude Fr(in,Asuman Eı\ııı, lierrın Yıışaı, \\sun Kılınç TC BİJYÜKÇEKMECE 2. İCRA MÜDÜRLÜĞLTNDEN MENKULÜIN AÇIK ARTIRMA tLANI DosyaNo. 2005/1008 Tal. Biı boıçtan dolayı lıacizli ve aşağıda cıns, mıktar ve kıymeti yazılı mallar sa- tışa çıkartılmiştır Rinncı arttırma 13.05.2005 günü saat 12 30-12 40 arası Mermerciler Sanayi Sitesi, 2. Cadde No:l Büyükçekmece adresınde yapılacaktır. O gün kıymetının %60'ına ıstekh bulunmadığı takdirde 18.05 2005 günü aynı yer vc saatlerde ikınci artırnıa yapılarak satılacağı Şu kadar kı artırma bedelinin ıııalm tahmin edilen kıymetının %40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına riiçhanı olan ala- caklann toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevırme ve paraların paylaştırılma masratlannı geçmesının şart olduğu, mahcuzun satış bedeli üze- nnden %.. oranında KDV'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesının bir örne- ğuıin isteyene göndenlebileceğı masrafi fazla bılgı almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmalan ılan olunur. 06 04.2005 IYluhammen kıymeti (İiı a) Adedi Cinsi (mahiyeti ve öııenıli nitelikleri) 30 000,00-YTL 1 Erman makiııe imalatlı kumaş kontrol ve sarma makıne 20.000,00-YTL 2 ton Kumaş 2 iplik boyalı Basın. 16413 İSTANBUL, KÖY ENSTİTÜLERİNİARAŞTIRMAVE EĞİTİMİGELİŞTİRME DERNEĞI'NDEN VELİLER, ÖĞRENCİLER, ÖĞRETİM ÜYELERİ, ÖGRETMENLER, SANATÇILAR, BİLİMİNSANLARI, YAZARLAR VE EĞİTİME PUYARLITÜM YURHAŞLARA ÇAĞRI KÖY ENSTİTÜLÜLERİNİN YARAHIKLARINA SAHİP ÇIKMAK, İLERİYE TAŞIMAK VE EĞİTİMİ YENİDEN YAPILANDIRMAK GEREK DİYORSANIZ! 16-17 NİSAN 2005 KÖY ENSTİTÜLERİ65. YIL KURULUŞ ŞENLİĞI 16 Nisan 2005 Cumartesi Sanat Imecesi-Karma Resim Sergisi 16-24 Nisan 2005 Yer: Cemal Reşıt Rey Konser Salonu Fuayesi, HARBİYE Onur konuğu: Dr Engın Tonguç 17 Nisan 2005 Pazar Yer: Yıldız Teknık Üniversitesı Oditoryumu, Yıldız, BEŞİKTAŞ Gün: 17 Nisan 2005 Pazar Saat: 11.00 IZLENCE Açılış Konuşması "Köy Enstitüleri'nin Yolunda": Onur Konuğu: Dr. Nıyazı Altunya, (Köy Enstitüleri ve Çağdaş Eğıtım Vakfı Yönetım Kurulu Uyesi) KONSER HASAN ÂLİYÜCEL ANMA FİLMİ TİYATRO OYUNU FORUM: Köy Enstitüleri Işığında Günümüz Eğitimine Yaklaşımlar "Bir Eğitim Devrimi: Köy Enstitüleri" Söz onlarda: Köy Enstitüsü Mezunu Öğretmenler konuşuyor "Çağdaş Eğitim ve Öğrenme Yöntemleri" "Oğretmen Yetiştirme ve Sorunları" "Göstergeler Eğitimimiz İçin Ne Diyor" Çay-Kahve Arası Katkılar ve Çözüm Önerılerı: "Eğitim Sorunlarına Köy Enstitüleri ve Çağdaş Yöntemler Işığında Çözümler" 17 Nisan Bildirgesi ve Kapanış lletişim: Dernek Başkanı. Doç. Dr. Guler Yalçın Tel: 0 216 346 77 17 ve 0 543 795 37 54 e-posta: kaveg-dernegi@yahoogroups.com Vatev: Istıklal Caddesı, Suriye Pasajı, Kat 1 4 No: 15 Tünel/Beyoğlu, Tel: 0 212 292 00 69, Faks.0 212 292 00 70. Katılımcı Kurumlar: Istanbul Üniversitesı Hasan Âli Yücel Eğitim Fakültesı, Marmara Üniversitesı Ataturk Eğitim Fakültesı, Yıldız Teknık Üniversitesı Eğıtım Fakuitesi, Maltepe Üniversitesı Eğıtım Fakültesı Eğıtım-Sen (Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendıkası), Beşıkduzu Koy Enstıtusu ve oğretmen Lisesı Mezunları Derneğı, Kastamonu Gölköy Enstitüsü, llköğretmen Okulu, Oğretmen Lıselerı Sosyal ve Dayanışma Vakfı, LADER (Samsun Ladık Akpınar Koy Enstitüsü, llköğretmen Okulu, Oğretmen Lisesı, Anadolu oğretmen Lisesı Mensupları Kültür ve Dayanışma Derneğı), Tiyatro Oyuncuları Meslek Bırlığı Istanbul Temsılcılığı, Deskekleyen kurum ve kişiler: Yıldız Teknık Unıversıtesi Rektörlüğü, Istanbul Büyükşehır Beledıyesı, Eğıtım Sen 7 No'lu Şubesı, Berlitz Dil Merkezı - Ayko Bılışım ve Eğıtım Hızmetleri, Birgün Gazetesı, Cumhurıyet Gazetesı, Expertise E.D.M. Sardunya Hazır Yemek Üretım ve Hızmet A.Ş. VATEV (Vakıflar Yüksek Tahsıl Kız Yurdu'ndan Yetışenler Eğıtım ve Kültür Vakfı) VTR Araştırma Yapım Yonetım, Fikri Taştemel, Sanatçılar: Ender Dandul, llhan Bılge, Irfan Ertel, Orhan Kurtuldu Teşekkür ederız. DAN1ŞMAN RUBÎN'ÎN ABD-TÜRKİYH ANALtZl Yanlışlıklar komedisi • İKDP lideri Mesud Barzani'nin, terör örgütü PKK'ye pasif destek verdiğini belirten Micheal Rubin, "Ortadoğu'dan sorumlu Amerikan Merkez Komutanlığı CENTCOM ile Ankara ilişkilerinin çok kötü olduğunu" belirtti. WASH1NGTON (AA) - ABD Savunma Bakanı Donald RumsfekTın Irak konusunda eski danışmanlarından Michacl Rubin, "Irak Kürdistan Demokratik Partisi (IKDP) lideri Mesud Barzani'nin, terör örgütü PKK'ye pasif destek verdiğini ve PKK'yi hedef alacak bir harekete âgecilmesine karşı çıklığını" belirtti. Amerıcan Enterpnse Instıtute adlı muhafa/akâı düşünce kuruluşunun Ortadoğu uzınanı olan Rubin, Turkısh Policy Ouarterly dergısınde çıkan yazısında, "Iraklı Kürtlerin, topraklannda ABD ordusuna sürckli bir üs vernıek istediğıni'' kaydederek "Türkiye'nin, ABD'nin askeri isteklerine soğuk bakması durumunda Kürtlerin avantaj kazanacagım" savundu. Rubin, "ABD ordusunun Irak'ta terör örgütü PKK'ye karşı mücadele etnıemesinin de Başkan George Bush'un terörle mücadele politikalarını sekteye uğrattığını" yazdı. Irak konusunda Türk- Amerıkan ılışblennı "yanlışlıklar komedisi" olarak nıtelendıren Rubin, 1 Mart tezkeresinin reddedilmesi sürecınden eskı Dışişleri Bakanı Colin Powell'ı ve ıkı ülke basınına bilgi sızdırarak ilişkılenn kötüleşmesine yol açmakla suçladığı eskı Ankara Büyükelçisi Robert Pearson'u sorumlu tutarken Türk tarafını da eleştırdı. Rubin, Iraklı Kürtlerin Amerikalı bırlıklerı "hediye ve rüşvctc boğduğnnu" behrterek "işgalin ilk döııcmindc Irak'ın sivil yöneticisi olan Paul Bremer'in de Türklye'ye karşı sert lıılunı içine girerek ilişkilere zarar verdiğini" yazdı. Rubin, "Irak Türkmen Cephesi'nin de Türk- Anıeıikan Uişkilerinde olıımsu/ rol oynadığı" görüşünü dıle getırdı. Rubin, "Ortadoğu'dan sorumlu Amerikan Merkez Komutanlığı CENTCOM ile Ankara ilişkilerinin çok kötü olduğunu" belirtti. Israil'deki tek bir terörist olayın ABD'de manşetlere çıktığını, ancak PKK'nin son aylarda düzınelercc insanı öldürmesinden çok az bahsedıldiğini belirten Rubin, makalesının sonunda şu görüşleri dile getirdı: "Türk ve Amerikan siyasetçilcri vc diplomatlan, eski hatalarını anlayıp bunlardan vazgec- mezlerse ikili ilişkiler zarar göraıeye devam eder ve bu, bir zamanlar özel olan bu ilişkiye darbe vurmakla kalmaz, Türkiye'nin güvenliğuıi ve Irak'ın gelecekteki şcklini ctkilcr."
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog