Bugünden 1930'a 5,466,400 adet makaleKatalog


«
»

f Cumhuriyet ^ K I T A P L A R ı KUVAYI MlLLlYE'NÎN KURULUŞU Alev Coşkun ÇagrazarlamaAŞ TürlmcagiCad.No:39/4l (34334) CaSaloğlu-lstiUibulTd; (212) 51401 96 Cumhuriye81.YILSAYI: 29045 / 50 YKr (500.000 TL) (KDViçinde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) AKP'nin milletvekilleri ve bürokratlan hakkındaki yolsuzluk suçlamalanna her gün yenisi eklenirken hükümet iddiaları ciddiye almıyor, istifa çağrılanna kulak tıkıyor Çiirümediz boyu Çiiğ Pu/jırlanıa A.Ş.\fckiK;ağı C!ad. (34334) Cagaloghı-îsranSlltel: (212^W01 96 GÜMRÜK MÜSTEŞAR VEKÎLI 'Herkes, hırsız Jdm biliyor' Gümrük Müsteşar Vekili Turagay, Akaryakıt Kaçakçıhğı Komisyonırna çarpıcı açıklama- lar yaptı. Gümrüklerin yüzde yüz kontrolünün münıkün olmadığını anlatan Turagay, "Yüzde yüz kontrol yaparsak, Türkıye'nin ne ıthalatı kalır nc ihracatı kalır. Dört tane sayım yaptırı- yoruz, ertesi günü telefonlâr başlıyor. Siyasi- lerden de çok telefon geliyor" diye konuştu. EMİNE KAl'LAJN'ın haberi • 7. Sayfada ENERJÎ YOLSUZLUĞU TBMM'ye tek fezleke gitti Enerji Bakanlığf ndaki yolsuzluk iddianame- sinde, AKP Genel Sekreterı Şahin'in işadamı Nasıroğlu hakkındaki yolsuzluk dosyasının adliyeye ilctilmemcsi için baskı yaptığı savu- nuldu. Ihale beğenmeyen AKP'li Kaya'nın daha büyüğünü istediği ileri sürüldü. Kaya hakkındaki fezleke Meclis'e gönderilirken Şahin hakkında fezleke hazırlanmadığı öğre- nildl. İLHAN TAŞCI'ıuıı habcri • 7. Sayfada CHP bakanı sıkıştırıyor cnr uderi Baykai, hayali ihracat ve naylon fatura yolsuzluklann- da adı geçen ve gümrük müfettişlerinin raporu- nun "gerçeği yansıtmadığını" öne süren Mali- ye Bakanı Unakıtan'ı istifaya çağırdı. Baykai, "Soruşturmanın doğru dürüst sürdürülmesi için orayı boşaltması gerekiyor. Kendine güve- nen bir maliye bakanı oradan ayrılır" dedi. Unakıtan: Çekemiyorlar unakıtan'm "Önemli olan mahkeme karandır" sözlerini anımsatan Baykai, "Kendinizi korumak için af kanunlan çıkardıkça mahkemeler sizinle ilgili nasıl gerçekçi bir değerlendirme yapabilir" diye sordu. Iddialara yanıt veren Unakıtan da "Başanyı çeken var, çekemeyen var. Herkesle çen çen uğraşacak halim yok" dedi. • 8. Sayfada • AĞAR: AKP'NlN YOLSUZLUK DOSYALARI KABARDI M 5. Sayfada İstanbul Ansiklopedisi Fasikül Msırlar Boyunca İstanbul Ansiklopedisi'ni Cumhuriyet gazetesi ilk kez 1954 yılında okurlarına sunmuştu... Tarihçi Haluk Şehsuvaroğlu'nun eserini 50 yıl sonra ikinci kez, ctslına sadık kalarak günümüz Türkçesiyle yine okurlarımızla paylaşıyoruz... Bugün Cumhyd^t 'le birlikte. Siirt'teki PKK operasyonunda yoğun çatışmalar yaşandı; 1 üsteğmen ve 2 uzman çavuş şehit oldu 21 teröristöldürüldüPervari ilçcsindcki Herekol Dağı yakınlarında bulunan Eşek Mağaraları çevresinde 3 gündür sürdürülcn operasyonlarda yoğun çatışmalar yaşanıyor. Çıkan çatışmada Kıdemli Üsteğmen Kamil Baltacı, Jandarma Kıdemli Uzman Ça- vuş Haydar Vural, Jandarma Kıdemli Uzman Çavuş Tuncer Soner Dağ ve bir köy korucusu şehit oldu, 21 PKK'li öldürüldü. Şırnak'ta 72 korucuya ise Herekol DagYndaki operasyona katılmadıklan için sılah bıraktırıldı. • 8. Sayfada Talat'tan Türkiye'ye mesaj Koru korune izlemeyiz' KKTC'de eumhurbaşkanı adayı Ta- lat, çözümle ilgili politikalan Türki- ye ile birlikte yürüteceğini vurgular- ken Türkiye'nin bazı tehlikeleri gör- memesi durumunda "peşinden ba- taklığa düşmeyeceklerini" söyledi. REŞAT AKAR'ın haheri • //. Sayfada 'MASKARALIK' Diaspora hakarete başladı Fransa'da yaşayan lîrmenilerin kurduğu örgütlerden ikisi, Erdo- ğan'ın ortak komisyon kurma önerisini "mas- karalık" olarak değer lendirdi ve Avrupalı li- derleri Türkiye'nin tuzağına düşmemeye çağırdı. M10. Sayfada 1 I POLİTİKAGÜNLÜĞÜ Kıbns'ta Ç.. .. ozum Olur mu? Girne'de, Lefke'de, Magosa'da sessiz bir bekleyiş var... Türk-Yu- nan ilişkileri Ada'ya he- men yansıyor, Kara- manlis ile Molivyatis'in üç aşamalı planı konu- ijuluyor... I1İKMET ÇETİlNKAYA'nııı yuzısı • 5. Sayfada Avcılar'da savaş gibi yıkım Firuzköy Yeşilkent Mahallesi'ndeki kaçak binalan yıkmak için bölgeye giden belediye ekipleri taşlı saldınyla karşılaştı. Olaylar nedeniyle 15 binadan yalnızca biri yıkılabildi tstanbul Haber Servisi - Avcılar'da Hazine arazisi üzerine yapılan 15 binayı yıkmak için bölgeye gelen belediye ekipleri, bir grubun taş- lı saldırısına uğradı. 15 binadan yalnı/cabirini yıkabilen belediye ekipleri olaylar nedeniyle geri çekildi. Firuzköy Yeşilkent Mahallesi Fatih Caddesi'ndeki kaçak binalan yıkmak için sabah saatlerinde bölgeye gelen belediye ekiplerine, burada toplanan bir grup engel olmak istedi. Yıkım yapmak için harekete geçen belediye gö- revlileri ve iş makinelerini taşa tutan gruba, ça- lışmalara cşlik eden emniyet güçlerince pan- zerler de kullanılarak müdahale edildi. Grup, polisin tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz kullana- rak gerçekleştirdiği müdahale sonucu yıkım bölgesınden geri çekildi. Olaylar sırasında ba- zı polis ve yurttaşlar hafif şekilde yaralandı. "Başkan istifa" sloganlan atan grup, alkışlar- la protesto ettiklen belediye ekipleri ve polisin üzerıne taş atmayı sürdürdü. Çok sayıda araç ve Mahalle Muhtarlığı binası zarar gördü. Suç duyurusu TAYAD'dan savcılığa dilekçe Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Yardımlaşma Derneği (TAYAD), Trabzon'da 5 üyeleri- nin saldırıya uğrayıp dayak yemelerinden sonra da tutuklanmala- rınm, hukuk devleti il- kesi ile bağdaşmadığı- nı, ilgililerin de görev- lerini kötüye kullanma suçu işlediklerini belir- terek İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu ve Trabzon Emniyet Mü- dürü Ramazan Akyü- rek hakkında Adana C'umhuriyet Savcılı- ğı'na suç duyurusunda bulundu. • 4. Sayfada Numan Esin: İdamlara Skişiret oyuverdi 27 Mayıs ihtilalini gerçekleştiren ve ilk Milli Birlik Komite- si'nde görev alan Nu- man Esin de anılarını bir kitap halinde yayım- ladı. Esin, "Bir 27 Ma- yısçının Anıları" kita- bında kendisinin de bu- lunduğu 13'lerin tasfi- yesinden sonra oluştu- rulan 23 kişilik yeni ko- mitenin idam kararı al- makla hata ettiği görü- şünde. Esin, "Karaveli- oğlu, Gürsoytrak, Kara- man, Küçük ve Özgür ret oyu verdi" diyor. MİYASE İLKMIR'un haheri • 6. Sayfada TÜRKtYE'YE AÎHM'DEN BERGAMA İÇİN RET M 3. Sayfada ABD'LİALBAYA YUMURTA M 4. Savfadu LÜKS MALDA ÖTVARTIYOR M 12. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Bir Atımlık Barut Yunan Meclis Başkanı hanımın Türkiye ziyaretin- deki engeli ortadan kaldırmak için, casus belli ola- yını yaratan Meclis Başkanı Bülent Arınç, Lüksem- burg gezisinden dönerdönmez havaalanındaönce- ki savlarının tersini savunan bir görüntü verdi. Arınç, çevir kazı yanmasın hesabı, "Türkiye'nin dış politikasını takip eden kişilerle bizim görûşlerimiz ara- sında ancak bir paralellik söz konusudur" diyor. MArkusı Su. 8, Sii. 1 'de i- Yılmaz Güney'in anısına Erden Kıral'ın, Yılmaz Güney'in anısına adadığıYolda, yaşarken ef- saneleşmiş bu büyük sinemacımı- zın hapistcn yurtdışına kaçmasın- dan önceki, hastalığının da iyice ortaya çıkmaya başladığı son dö- neminden kısa ama çok kritik bir iki günlük kesit sunuyor. SUNGD ÇAPAN'ın yazısı • 75. Sayfada Otopsideki korkunç gerçek ABD'de zehirli iğneyle idam edilen mahkûmların bazılarının hatalı uy- gulamalar ve anestezi eksikliği ne- deniyle acı çekerek öldükleri ileri sürüldü. Araştırmacılar, bu yönte- min veterinerlerin hasta hayvanları "uyutmak" için uygulamaları gereken ölçütlerin bile çok altında kaldlgmi belirtti. MArka Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY AKP ile Toplum-Devlet-AB û Makas Açılyor! Trabzon'da olayların yeniden kabardığı gün Anka- ra'daki görünüm şuydu: Meclis Başkanı Bülent Arınç Lüksemburg'a git- meye hazırlanıyordu. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Norveç yolun- daydı. MArkastSa. 8,Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog