Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

14 NİSAN 2005 PERŞEMBE 4 CUMHURİYET SAYFA DIZI Türk Ordusu ile Kızıl Ordu'nun işbirliği îngilizlerin Kafkas Seddi'ni yıktı ve 20. yüzyılın devrimci yükselişinin önünü açtı Mustafa Kemal'denKafkas dersleri • Sovyet Rusya ile devrimci Türkiye, "Ermeni soykırımı" iddialarını geçersiz saymış ve Türkiye'nin toprak bütünlüğünü savunmuşlar. Ancak bu dayanışma, ilke düzlemindeki anlayış birliğinin ötesinde, siyasal işbirliği ve ortak askeri harekât düzleminde de kendini gösterdi. • Sovyet Kızıl Ordusu, kuzeyden ve doğudan, Türkiye ise batıdan yüklenerek Ingiliz işbirükçisi Ermenistan'ı ortadan kaldırdılar. Genelkurmay Harp Tarihi Dairesi Başkanlığı'nın yayımladığı Türk Istiklal Harbi'nde, bu ortak harekâtı, "Türklerin Kızıllarla işbirliği" başlığı altında ayrıntılı olarak anlatıldı. • Ermeni milliyetçilerinin dergisi, "Türkler ve Bolşevikler Ermenistan'ı nasıl hakladılar" başlıklı uzun yazısında, Ermeni hareketinin Birinci Dünya Savaşı'nda Çarlık Rusyası ve Batılı büyük devletlerden, özellikle Ingiliz emperyalizmi ve Denikin gibi Çarcı generallerden destek aldığını hikâye etti. Soyytt Belfelerinde Emperyalim ?e rmeni Soranıt Q DOĞU PERİNÇEK T urk-Sovyet ıttıfakının Turkıye cephe- sıne bakacak olursak, orada Musta- faKemalPaşa'nın Doğu'da bır daya- nak yaratarak butun vatanı kurtarma stratejısmı goruyoruz Bu stratejının başanya ulaşmasında, lııgılızlenn Kafkas seddının yı- kılması belırleyıcı onemdedır Mustafa Kemal Paşd, 7 Ocak 1920 gunu Ali Fuat Paşa'ya ve 5 Şubal 1920 gunu dığer ko- lordu kumandanhklarına Ankara'dan bır emır gondenyor Bu emır, siyasal partılerde, akade- mık kurutnlarda ve orduda bugun de ders ola- rak okutulması gereken bır durum tdhhlını ıçer- mektedır Ataturk'un Kafkas dersının ozetı şudur- In- gıüz emperyalızrrn, Azerbaycan, brmenıstan ve Gurcıstan'da kukla devletler kurarak, dırenen Turkıye ile Sovyetler arasına bır set çekmıştır Eğer Turkıye, Sovyetler ile ıttıfak ederek bu seddı yıkam<ızsd, dırenme oldndklarımn teme- lı çokrnuş olacaktır O zdman Turkıye ıçın tek bır seçenek kalmaktadır "Anadolu Tttrkleri, ttilaf devletleri subaylan komutasıaltında sömürge askeri olarak ordular teşldl edecek, hem Katkasya milletlerinin ttilaf itaatlnde tutulmasını ve hem Bolşevik istilasının durdurulmasım saglamak için kan dökecekler- dir.(...) Bu nedcnle Kalkasya seddinin yapılma- sııu Tüıkiyc'ıun kesin yok olması projesi sayıp, bu seddi ltilaf devletlerine yapümıamak için en son çarelere başvurmak ve bu uğurda her türlti tehlikeleri göze almak zorundayız."(27) Mustafa Kemal, Kafkaslar'dakı kukla devlet- lenn, Ingiliz emperyalızmıne, Bolşevik Rus- ya'yı ve Türkiye'nin bağımsızhk mucadelesını bogma olanağı saglamak yanında, butun Orta- doğu ve Asya kapısını açacagını da saptamış- tır Bu durumda dunyanın gıdışını, Turkıye ile Sovyet Rusya'nın ortak askeri harekâtı belırle- 'Ermeni milliyetçiliğini Batı devletleri ve Çarlık destekledi9 Aynı olguyu, Batı ışbırlıkçısı Ermeni mıllıyetçılen, emperyalızm cephesınden saptıyorlar Rusya'da yayımlanan Pro Armenia dergısının 1992 yıhndakı 6 sayısı, bu tutumun yenı bır orneğını ortaya koymaktadır Pro Armenia, "Türkler ve Bolşevikler Ermenistan'ı nasıl hakladılar* başlıklı uzun yazısında, 1914 yılından başlayarak donemı ozetleyen aynntılı bır zamandızıru yayımlamıştır Dergı, Ermeni mıllıyetçılığunn Buıncı Dunya Savaşı'nda Çarlık Rusyası ve Batı tarafından desteklendığını somut olgularla anlatmaktadır 1917 Ekım Devnmı'nden sonra ıse Ermeni hareketının ozellıkle Ingiliz emperyalızmıne ve Denikin gıbı Çarcı generallere sırt dayadığını hikâye etmektedır (34) Sovyet Ermenıstam'nın tutumu, Batı yanlısı Ermeni mıllıyetçılen tarafından çok ağır bır dılle eleştırılmektedır "Ermeni komünistleri, Rus-Tıirk ilişküeri bozulmasın diye geçmişteki kötü olaylan ozenle halka unutturmaya çalıştılar. Stalin'in ölümüne kadar herhangi bir Ermeni, aılesinın vc kcndisinin Sibirya'ya gonderiunesi tehlikesinden dolayı Türklerin yaptığı soykırımı unutmuşlardL lnsaıılann bakış açısını değiştirmek için sahte kahramanlar uretip tarihi yalan yanhş yeniden yazdılar. Kars'taki stratejikcephede ihanet edenler, Kars'ı kendi elleriyle teslim edenler, Ermeni Bolşeviklerince halk kahramanı ilan edildiler. Gerçek kahramanlar ise Ermeni halkının dıişmanı ilan edilip; KGB'nin zindanlannda can verdiler."(35) AHflPEfl CAXAPOB IIIAPJlb A3HABYP KOHCTAHTMH BOEBOflCKHİÎ 6.92KAPCKHH flOTOBOP g«.r Ermeni mıllıyetçisi Pro Armenia dergisinin kapağı: Ayyıldız ve Çekıç orakla sımgelenen Turk-Sovyet ittifakı, Ermenistan'ı parçalıyor ve paylaşıyorlar. yecektı Nıtekım oyle olmuştur Turk Ordusu ile Kızıl Ordu'nun işbirliği "Kafkas SeddPnı yık- mış ve 20 yüzyılın devnmeı yukselışının onu açılmıştır(28) KIZIL ORDU ERMENISTAN'A KARSl TÜRK ORDUSU İLE BİRÜKTE SAVAŞTI Sovyet Rusya ile devnmeı Turkıye, "Erme- nisoykmmı" ıddıalamu geçersız saymış ve Tur- kıye'nın toprak butunluğunu savunmuşlardır Ancak bu dayanışma, ılke düzlemindeki anla- yış bırlığının otesınde, siyasal işbirliği ve ortak asken harekât düzleminde de kendını gostermış- tır Sovyet onderlerı, Anadolu devnmı hakkın- da sağlıklı saptamalara ulaştıktan sonra, Türki- ye'nin başansı ıçın kararlı destek vermışlerdır Orneğın Sovyet lıderlen arasındakı bır ıç ya- zışmada, Çiçerin'ın Itılat devletlennın mudaha- lesınden çekınen ve Turk Ordusu'nun kararlaş- tınlan çızgıde kalmasını savunan notu uzerıne, Stalin şoyle yazmıştır "Çiçeıin'in cevabını uygun bulmuyonım. Ben- cc Türkicrin ilerlemesi bizim lehimizedir. Orco- nikidzc Yoldaş'ın telaşım dayanaksız buluyo- rum."(29) Stalın'ın bu goruşu, Sovyet yonetı- mıne hâkım olduğu ıçın, Turk Ordusu ile Kı/ıl Ordu, ingılız ışbırlıkçısı Azerbaycan, Ermenıs- tan ve Gurcıstan re)imlerını yıkmak ıçın tam ış- bırlıgı ıçınde olmuşlardır Sovyet Kızıl Ordusu, kuzeyden ve doğudan, Turkıye ıse batıdan yuk- lenerek bu Ingiliz hâkımıyet alanmı ıkı cephe- de savaşmak zorunda bırakmış ve ortadan kal- dırmışlardır Bu buyuk mujdeyı Mustafa Kemal, 1 Ağustos 1920 gunu yaptığı BMM konuşma- sında şoyle duyuımuştu "Rus Bolşevik Hukumen'ııin Kızıl Ordusuyla Büyiık Millet Mechsi'nin Ordusu Nahcivan'da birbiriylemaddeten birleşmişoldu(alkı$lar)."(30) Genelkurmay Harp Tanhı Daıresı Başkanlı- ğı'nın yayımladığı Türk Istiklal Harbı başlıklı kapsaml ı eserın Doğu Cephesı cıldı, bu ortak ha- rekâtı, "Türklerin Kızıllarla işbirliği" başlığı al- tında aynntılı olarak anlatır (31) Bu işbirliği sı- rasında KâzunPaşa'mn (Karabekır) "Ermeni- leri kendi eliyle komünist yapmasr, TBMM'de eleştınlır Ataturk, bu uygulamayı şoyle savun- muştur ".«en faideli olan şeyi, zaten komünist olmayan serseri Ermenilere komünist dedirt- mek için ve Taşnak mevcudiyetini bir an evvel yıkmak için yapmıştır."(32) EZILEN HALKLARIN KURTULMASI İÇİN KIZIL ORDU'YLA OMUZ OMUZA Anadolu Ordusu'nun Bdtı cephesınde savaş- ması ıçın Ermemstan sınınnın guvence dltına alın- ması Turk-Sovyet ışbırlığının yarattığı coşkulu hava karşılıklıdır Sovyet Arşıvf nde bulduğu- muz, Kızıl Ordu'nun 11 Ordu Komutanı'na ya- zılmış ımzasız bır yazıda, Turk ve Sovyet ordu- lannın buluşmasından duyulan coşku, Mustafa Kemal Paşa'nınkıne benzer sozlerle dıle getırıl- mektedır Ancak daha onemlısı, bu yazı, Tuık Ordusu'nun dığer savaş cephelenne kaydırıla- bılmesı ıçın, Sovyet Kızıl Ordusu'nun Türkiye'nin Ermemstan sınırını guvence altına ahtıası gerek- tığıne de değınmektedır Mustafa Kemal'm Kaf- kas seddı tahlılı, aynen bu yazıda da saptanabı- lıyor Ilgılı bolumler şoyledır "Anadolu demokrasisi, kendisini insanlıkdüş- ınanlanolankapitalizmveemperyalizmden kur- tarabilmekugruna, ezilen halklann dünyaçapın- da kurtanlabihnesi için silalıa sanlan (...) Rusya Kızıl Ordusu'na kardeşlik clinı uzalmaktaolup, Doğunun ezilen halklanmn kurtanlması gibi büyükbir amacıgerçekleştirmege hazırdır. Ana- dolu Ordusu'nun, sdz konusu amacı doğrultu- sunda Rusya Kızıl Ordusu ile omuz omuza yü- rümeğe hazır oluşu, bu ikı ordunun geçtiğimiz günlerde Nahcivan'da gerçekleşen sevinçli ve coşkulu buluşmasında iladesiıü bulmuştur. ( ) Ermenistan sınırlannda konuşlandınlnuş olan Anadolu askeri güçlerinin diğer cephelerde kul- lamlabihnesi için, Anadolu sınıriannın Erme- nistan tarafinda güvenliğin temin edümesi gere- kir. Hem dışa yönelik cephelerde, hem de iç sa- vaş cephelerinde mucadelenin başanh bir şekfl- de yürütülebilmesi için, Sovyet Rusya'nın mad- di yardım göstermesi gerekir; para, silah, 60 bin Idşilik mühimmat ve giysi, gazyağı, benzin, ma- zot, matbaa, sahra telefonu. Dcvıimin Doğuda gerçektendeyaydabilmesiiçin,ErmenistanveGür- cistan'daki karşıdevrimin tamamen bastınlma- sıgeı-ekir. Ingütere'nin Ermenistan'a 30.000 ki- şiliknıühimnıatvcgiy9yanuını,kezaAmerika'nın gonderilmek için hazır bekleyen 1S0.000 kişilik yardımu Buyuk Ermenistan kıırma amacına yo- neükolup, burasuun ilerideGürcistanve İran'uı karanhkguçleri ile bnieşerek,BüyükRusya Dev- rimi'nin Kafkas'taki tüm kazanıııılannı bcrta- rafetmekve Rusya Kızıl Ordusunu Kafkas dağ- laıının ötesine sürmeyi hedeflemektedir. Bu ne- denle Anadolu Kızıl Ordusu, söz konusu planın engellenebihnesi için kendi şartlarnu önemıek- tedir. Karabağ'daki karşıdevrimci hareketlere kanlmış olan Azerbaycan ordu birlikleri, tran'a geçerek lngiltere'nin yanında yer alamamalan için, Anadolu'ya götürülmüşhır. Aynca komıı- ta heycti tutuklanarak mahkemeye verilmiş, alt du^eysubaylaraiseya^riyedönmclcriyadaAna- dolu'da kalmalan onerilmistir. Yukanda gösterilen tedhirlerin ahnması, ka- naatimizce ttilaf planlarına zamanında indiril- miş bir darbe olacak ve emekçi halkın Avrupa- lılarııı boyunduruğundan kurtarılması için Do- ğuda devrim ateşini alevlendirme mucadelesini paylaşan iki kızıl ordunun birleşmesine imkân vereccktir."(33) Sovyet Arşivi görmezlikten geliniyor S ovyet Arşıvı, Ermeni sorununu doğru- dan yaşamış bır ulkenm ıç yazışmalann- dakı saptama ve değerlendırmelen ıçer- dığı ıçuı eşı bulunmaz bırer kamt değe- rındedır Herhalde bu belgeler arşıve, brr gün Tur- kıye bulsun da kendısını savunsun dıye konmadı Ne var kı ABD ve Avrupa devletleri, Sovyet Arşı- vı'ndekı olguldn gormek ıstemıyorlar Çunku ta- nhsel gerçek, onlann emperyalıst polıtıkalarına hızmet etmıyor Onlara, pıyasaya surduklerı suç- lamalan "doğrulayacak belgeler" gerekıyor ABD BUYUK MIUTTEFIIC' ISi ERMENİ SOYKIRIMI' BÜYÜK HAKİKAT OLUR Herkesın kendısıne gore belgesı var Buna da şaşırmamak gerekıyor Çunku "Ermeni kınmı" ıddıası, Bırıncı Dünya Savaşı sırasında, Osmanlı Devletı'nın duşmanı durumunda bulunan İngılız, Fransız ve Amenkan emperyalıstlen tarafrndan orlaya atıldı Bu ıddıanın kendısı, savaşta kullanılan sılahlar- dan bırıydı, bır savaş aracıydı Ermeni kınmı ıd- dıası, tanhsel gerçeklerı araştırdn tdnhçıler veya bı- lım adamlan tarafından değıl, emperyalıst polıtı- kacılar tarafmdan uretıldı ve savaş alanına surul- du Amenkan, İngılız ve Fransız arşıvlen, emperya- lıst polıtıkanın gereğı olarak, Amenkan ve İngılız elçılıklerınde veya ıstıhbarat servıslerınde uııal edılmış malzemeylc dolduruldu Bu durumda, şu- nu kabul etmek gerekir kı, herkes kendi gerçeğını kendi tarafinda bulunanlarla paylaşacaktır AYASTEFANOS ikH BU YANA Emperyalıstler, emperyalıst polıtıkanuı pıyasa- ya surduğu yalanları paylaşacaklardır, mazlumlar ıse emperyalıst tehdıdı goğuslemek ıçın ortak ger- çeklerden hareket etmek durumundadırlar ABD "buyuk müttefik" ıse "Ermeni soykınmı" da bu- yuk hakıkat olur Türkiye'nin AB'ye gırmesı şart ıse "Ermeni soykmmı" kararlanna katlanmak da şarttır Bunlar,gunumuzundenklemlendu" Herkes, durduğu yerın farkmda' Ermeni sorunu, tanh boyunca buyuk devletle- nn Osmanlı devletını parçalama sıyasetının aracıy- dı Bu polıtıka, hep "soykınm" benzerı ıddıalar ve "insan haklan" yalan dolanıyla yurutuldu 3 Mart 1878 Ayastefanos ve 13 Temmuz 1878 Berlın ant- Türkiye'ye karşı yürütülen Ermeni laşmalanna gore Osmanlı devletı, Ermeni sorunu- nu çozmeyı dmdçldyan "reformlar" yapacak ve bu reformlar buyuk devletler taralından denetlene- cektı Bınncı Dunya Savaşı yılldnna boyle gelın- dı Çarlık Rusyası'nın kışkırtma ve dcsteğıyle oluş- turulan Ermeni çetelennın eylemlere gırışmesıy- le herkesuı bıldığı boğazlaşma ve zorla goç facı- asıyaşandı Sovyet kaynaklanna gore olay bır "kat- liam" değıl, fakat "mukatele", yam boğazlaşma- dır Asıl sorumlu da Batı emperyalizmi ve Çarlık- tır PEVRIMCILERİN PAYLAŞTİĞİ CERÇEK 1917 yılındakı Ekım Devnmı ve arkasından Tur- kıye'nm Kuıtuluş Savaşı, emperyauzmın Sevr Ant- soykırımı kampanyası, insani değil emperyalist politikadan kaynaklanıyor. laşması ve Wılson Prensıplen'yle dayattığı, Trab zon'dan Van'a kadar Ermemstan planını çokerttı ve bolgeye banş getırdı Türkiye'nin ulusal devnmcılen de boğazlaşma olgusunu uıkâr etmeyerek, Sovyet yonetıcılenyle aym saptamaları yapmışlardu- Ziya Gökalp, yaşa- nan olaylann, soykınm değıl "mukatele", yanı bo- ğdzlaşma olduğunu saptarken, ortak bır goruşu dı- le getırmıştır Mustafa Kemal, Ermenilere yapılan uygulama- lar ıçın, "fezahat" (korkunç, derın acı) dıye soz et- miştır Yıne Turkıye devnmının onderlen, tıpkı Sovyet devnmcılen gıbı, emperyalızmın "Erme- ni sorumTnu hangı amaçlar ıçın kurcaladıklannı kendi savaş tecrubelenyle yaşadılar O nedenle olaya bakışlaı ı son derece berraktır (3 6) Bugun de aynı durumu yaşıyoruz Batılı emperyalıstler, Er- meni sorununu tanh saytalanndan çıkanp Turb- ye'ye bellı roller dayatmak ıçın kullanıyorlar îşte en buyuk gerçek budur 2000 yılının ekun aymdan bu yana, Turkıye'ye karşı yurutulen "Ermeni soy- kırnnı" kampanydsının, ınsanı değıl emperyalıst politikadan kaynakldndığı apaçık ortadadır Bu emperyalıst polıtıkanın ABD ve Avrupa dev- letlennın yasama ve yurutme organlanndakı yan- smıalanna hsaca goz atacağız YARIN: ABD'YE GÖRE ATATÜRKSUÇLU DİPNOTLAR 27- Atken Tanh Belgelerı Oergısı, iayı 79 Mayn 1981 i 58 vd Mustafa Kemal Pa- şa aym şıfreyı hıray <;onra 5 Şubat 1920 gu- nu dığer kolordu kumandanhklarına dayol lanuştır Bkz Ataturk un Tamım Telgraj ve Bevannamekn IV AKDTYK Ataturk Araj- tırma Merkezı Yayım ÂnkaralMI i 192 vd Aym şıfre Aydınlık ın 14 Kaum 1999 gıınlu sayısında da vavımlandı 28- Ataturk un Sovtev ve Demeçlen, 1, s 98 29- Orconokıdze den Lenm ve Çıçerın e yollanmış 5 tkım 1920 tarıhlı telgrufm uze- rıne Slalın ın duştuğu not Soivo-Polıtık Ta- nh Rusya Devlet Arşıvı, fon 2, ln>te 1 dobvu 24461, yaprak 1 30- Ataturk un Soylev ve Demeçlen, 1, s 98 tngıhz ışbırlıkçibi Ermenistan'a karşı Turk ve Sovyet ordulannın ışbırhğı konusun- da avrıca bkz Avnı eser, s 92 vd Ataturk Gız- lı Oturumlardakı Konuşmalar derleyen Sa- dı Borak, 3 basım Kaynuk Yuyınları îstan- bul Ekım 1997 v 47 5 77 vd Sadt Borak, Ata- turk un Resmı Yaymlara Gırmemi} Soylev DemeçYazıçmuveSovleçılerı 2 basım Kay- nakYayınlan htanhul Şubat 1997 s 353 vd 31- Doğu Cephen i 111 vd Ingılızcı Menşevtk Ermeni stan hukumetme karşı Ana- dolu Devnmı ile Sovyet Rusya aranndakı JJ- bırlığı ıçın bkz Ataturk 'un Soylev ve Demeç- len, 1, s 92 vd Ataturk unBıttunEserlerı.II, s 381 Ataturk 'un Tamım Telgraj ve Beyan- namelerı s 318,333 TBMM Gızlı Celse ia- bıtları I s 333 vd Turk Parlamento Tarihi 1919 19211 Î î/5 SadıBorak, Ataturk un Resmı Yaymlara Oırmemıs Soylev Demeç Ya- zışma ve Soylesılerı s ??? Ataturk, Gızlı Otunımlardakı Konuşmalar, s 77 vd 32- TBMM Gızlı Celse Zabtllan I s 116 33- Sosyo-Pohtık Tanh Rusya Devlet Ar- $ıvı,fon 495, lıste 181, dosva 13 yaprak 48 34- Asot Ayrapetyan Pro Armenia, agy 35- Örneğın B A Boryan adlı Ermeni ta- rıhçısı, ozellıkle Armenıya Mejdunarodnaya dıplomatıva ı SbbR Gosudarstvennoe başlık- lı kttabı nedenıyle Ermeni mıllıyetçılen tara- fmdan eleştmlıyor Bkz Aşot Ayrapetyan, Pro Armenia, agy 36-Ataturk, Mechs 'ın açıhşımn ertesıgu- nu, 24 Nısan 1920 de bır bakımu yenı dev letın anayasal esaslannı açıkladığı onemlı konuşmasmda Ermeni sorununu da değındı Bkz Ataturk un SoylevveDemeçlen, I s 51
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog