Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 14 NİSAN 2005 PERŞEMBE 8 HABERLERIN DEVAMI Istanbul Edıme TURKIYE Sinop Y 19 Samsun B 14 Adana PB 25 Kocaelı Y 22 Trabzon B 23 PB 22 Çanakkale Y 14 Giresun Izmır Y T8 Ankara PB 20 Y 19 Manisa Y 18 Eskişehır Y 18 Aydın Y 16 Konya B 17 Denızlı Y 16 Sıvas Zonguldak Y 16 Antalya J3 20 Y 19 Kars Mersin Diyarbakır Sanlıurfa Mardın Sıırt Hakkâri Van PB Y Y Y Y Y Y 23 23 23 25 23 18 15 Y 16 QsAçık Parçalı bulutlu GUNCEL f.İJNEYT AKCAYÜREK I Baştaraft 1. Sayfada tecılere- Devlet Bakanı AN Babacan öylesine sert çıkıyor ki ha bu türden olasılıkları gündeme getir- mişsin ha vatana ihanet etmışsın. Her ıkı olasılığın aynı kapıya çıktığını içeren bir açıklama yapıyor. Devletlûûû Bakan Bay Babacan, "Olumlugeliş- melere insanların gözünü kapatıp olumsuz hava yaratmaya çalışması, 'şöyle risk var' diye ortalığın karıştırılmak istenmesi vatanseverlikle bağdaşmaz" diyerek eleştırısel çıkışlara ağzının payını verdiği- ni sanıyor. Bunlar içeride kaplan, dışa, hele IMF'ye karşı sahibinın okşarnalarıyla mırıldanan bir kedi kadar yumuşak. Bu hükümetin üyesi bir Bakan Bay Ba- bacan; IMF temsilcisi Moghadam'ın önümüzde- kı döneme ılışkın görüntünün "oldukça iyi" oldu- ğunu söyledikten sonra; yüksek reel faız, yüksek işsizlik oranı ve bölgesel dengesizlikleri tehlike işa- retı olarak nitelemesine ses çıkaramıyor. ••• 9.9'luk kalkınma hızını içerideki karamsarlığa karşı silah gibi kullanan hükümet başkanı, bu ko- nudaki doyurucu olmayan açıklamalarında kullan- dığı malzemeyi, anlaşılan Bay Bakan Babacan'dan almış. O nedenle birbirıni doğrulayacak biçimde 9.9'la gayri safı mıllı hasılanın yükseldiğini yinele- yıp duruyorlar Başbakanları gidişatı o denlı parlak görüyor ve gösterıyor kı, kalkınma hızını eleştirenlere "ekono- mi cahilleri" diye hücum ediyor. AB'ye de Türki- ye'nin Maastrıcht ölçutlerını yakaladığını müjdeliyor! Lakın, örneğin işsizliğe ya da açlık sınırında ya- şam savaşımı veren genış kıtlelere 9.9'luk kalkın- manın neler sağladığını soranlara yanıt yok! Ya da ıç borç yüzde 326, dış borç yüzde 50 artmış; ya- nıt, bilinen yanıt. Bu iktıdara göre kalkınma hızıyla bıriıkte sürüngen vatandaş sayısının arttığını söy- leyebilir misiniz? Yanıt; olacak o kadar! • •• İçeride giderek tırmanan tedirginlığe hükümetin suskun ve hareketsiz kalmasından, hükümet yeri- ne sokağın konuşmaya başlamasından AB kay- nakları da kaygılı. "Olayları anbean hassasıyetle" izlediklerini söylüyorlar. Türkıye dostu kimi isimler gelişen olayları savu- nacak bir söz bulamadıklarını açıklıyor. AİHM kararıyla yeniden munakeme edilmesı gündeme gelen, böylece yeni bir sıyaset aşama- sını uygulamaya geçiren Öcalan; daha önceleri benimsediği ulusal bütünlük anlayışını gerıde bı- raktı. Şimdi... Surıye'dekı, Irak'taki, Türkiye'deki Kürtler bir arada, dayanışma içinde, demokratık konfederasyon içinde el ele vermelı, ortak bayra- ğa sahıp olmalıdır, dıyor. Çizdiği konfederasyon bayrağı TC sınırları içinde dalgalanıyor ve bu hü- kümet sesini çıkarmıyor. Bayrak yakmalar, konfederasyon bayrağının dal- galanması, hatta bazı yörelerde PKK terörıstlerı- ninmezarlıklarınaşehitlikadıverılmesı...Baykarın dediğı gıbı; konuşmaları gerekenlerin susması kar- şısında sokakların konuşmasına yol açıyor. Bindik bir alamete, gıdıyoruz kıyamete söylemi giderek daha fazla değer kazanıyor. Dünyaca Ünlü Türk Bilgini Prof. Yaşargil Oktay SÖNMEZ • Buşturafı 2. Sayfada Bu biı Türk bilim adamı, Eyuboğlu'nun dizelerın dekı Anadolu'nım doğurduğu o tosunlardan Yetıştır- dığı asıstanların her biri gelecekte bir "Yaşargil" ol- mayı amaçlıyorlar Hepsi ona öylesine saygılı ve hay- ran Bu bılge ınsanın karşısına hani o masallardaki lyı- lıkpensı çikip "Dile bendcn nc dilersen" dese hiç du- raksamadan vereceğı yanıtı biliyoruz. Ne iin, nc zcn- ginlik. Anadolu'nım ortalarında bir yerde, insanmıızın gclip derdine çare arayacağı, örneklennden biıi Han- noveı 'de bulunan, unu dunyaya yayılacak bir "Anado- lu Beyin Cerrahi Merkezi"nm uluslararası bir tıp aııı- tı gibi dikildiğini gormek. Bu ruyayı onu ızleyen ku- şakların, dinamik, iıretken ve başarıları her gün sınır- larımızi aşan genç doktoılaıımızın gerçekleştırebılece- ğıne ınanıyoni7 Çok büyiik ve pahalı bir iş ama ka- nımca hıç de olanak dışı değil. Ülkemizde buııa yakın ve ben/erı bırçok başarıh gırışimler vaı. Bu ya/ının kâğıda döküldüğü şu dakikalarda Prof. Yaşargil Amerıka'da Kım bılır dikkati hangi iıç dort yaşlarındakı bır yavrıınun ya da genç bir kızın beynin- de biı noktaya kılıtlenmış, ölüme, saralara, ınınelere ve daha nice umutsuz sakatlıklara karşı engın deneyinıi, bilimsel birikimi ve gizemlı ellerıyle savaşıyor Klleri dert göınıesin. Ne güzel söylemiş Eyuboğlu "Bu Anadolu var ya, bu Anadolu, nc tosunlar doğurdu, daha ne tosunlar doğurur." Bütün umııdunıuz ve güvencımiz, Anado- lu'nıın bu bıtmez gızenıı, doğuıganlığı. Siz varolun sa- yın hocam, artan ününüzle bırlikte sıze olan saygı ve sevgi daha nıce yıllar ömriinüze eklensin. (*) Thoııghts On Originality, Innovation andtfıe Ge- nesıs ofthe creatıve Idea Sigara gözler için de tehdit • LONDRA (AA) - Sıgara ıçmenın, yaşlılıkta kör- lüğe yol açan görnıe bozukluğu ıiskini iki katına çı- kardığı orlaya çıktı Ingılız bılım adamlarının, 75 yaş ve üzerindeki 4 biıı kişi uzcrinde yaptığı araştırma, sıgara ıçenlerde yaşla bağlantılı olan makula dejene- rasyonu riskinın içmcyenlenn ıkı katı olduğunu gös- terdı "Britısh Jouınal of Ophthalmology" dergısınde yayımlanan araştırmada, 20 yıldan f'azladır sigaıa iç- nıeyen kişilerde bu riskın bulunmadığı da belırtıldi. Uyku yorgunları akıllı saat icat etti • LONDRA (AA) - Ingılterc'de bır grııp uyku yor- gunu üntversite öğrencisi, çareyi, insanları uykuları- nın en hafıf zamanında uyandıran bır çalar saat icat etmekte buldu. New Scientist dcrgisının habenne gore, "SlcepSmart" adı verılen akıllı saat, uyku don- güsiinü ölçüyor vc insanları, uyandıklarında huysıız ve yorgun olacakları bir zamanda değil, kendilenni daha dinç hissedccekleri bır anda uyandırıyor Buturı bolgeler par çalı ve çok bulutlu Mar mara, Ege, Batı Akde- nız, Iç Anadolu'nun ku- 7pybatısı ve Batı Kara- denız ılfl ofjlp saallenn den sonra Dogu Anado- lu'nun kuzey ve doğusu ıle Guneydoğu Anado- lu'nun doğusu yağışlı geçecek Hava sıraklıfy tum yurtta hıssedılır de- recede olmak uzere 51 la 7 derece azalarak DIŞ MERKEZLER Oslo Helsınkı Stockholm Londra Amsterdam Brüksel Parıs Bonn Y Y Y Y Y Y Y Y 9 9 10 12 14 15 16 15 Münıh Y 16 Zürıh Berlın Budapeşte Madrıd Vıyana Belgrad Sofya Roma Atina Hb Y Y Y Y Y PB Y 19 20 17 20 18 14 17 21 Y 18 Şam Moskova Aşkabat Astana Taşkent Bakû Bışkek Tıflis Kahire Y PB Y Y B Y PB B 18 23 4 19 22 13 16 3ü B 30 Sıslı B u l u t l u h Çok bulutlu ı Yağmurlu Karlı Ankara'dan yeni strateji• Başturafı 1. Sayfada TBMM Genel Kurulu'nda dün Ermeııi soykırımı iddıalan- na karşı ulusal polıtıka oluştu- rulması istcmiyle AKP ve CHP grupları tarafından venlen genel görüşme önergesmın öngöriiş- mcM yapıldı Başbakan Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başka- nı Deniz Baykal'ın hazır bulun- duğu görüşmelerde Türkiye'nin soykırım ıddıalarına karşı yeni stratejiler geliştirip daha aktif politika izlemesi benimscndı Genel kurulda göruşmeler sü- rerken F.rdoğan ve Baykal'ın "ilk imzacıları" olduğu Ingılız Parlamentosu'na gönderılmesı kararlaştınlan mektup da genel kıırulda ımzaya açıldı. "Büyiik Britanya Avam Kanıarası vc Lordlar Kanıarası Sayın İJye- lerinc" hıtabıyla başlayan mek- tup 6 sayfadan oluşuyor. Mek- tupta, "Mavi Kitap" olarak bı- linen "Osınanlı İmparalorlıı- ğu'nda Ermenilerc Uygulanan Muamele 1915-1916" adlıkita- bın 1. Dünya Savaşı'nda Wellin- ton House'daki tngiliz Savaş Pro- paganda Burosu tarafından ha- zırlanan bir propaganda malze- mesi olduğuna vc kıtaptakı bılgı- lerin mesnetsi? olduğunun açık- lanması istemıne yer venldı. Kı- tabın propaganda amaçlı hazır- landığının yazan Arnold Toyn- bee tarafından bıle ıtiraf edıldı- ğı kaydedılen mektupta özetle şu görüşlere yer venldı. "1. Dünya Savaşf nııı tüııı ta- raflarının, Osınanlı Devleti- Ermcni çatışınasımn muğlak yöııleı iııin gün ışığına çıkarıl- ıııası için ctik ve nesnel bir yak- laşım scrgilemek suretiyle in- saıılık ruhunda açılan yaranın iyileştirilmesine yardım etmc surumluluğu taşıdığına iııan- maktayız.Türkiye Cunıhuriye- ti'nin Büyük Britanya ilc gele- neksel dostluk ilişkilerinden duyduğumuz nıcnınuniycti te- yit ederek ve 1916'da Toyn- bee'nin çalışmasının bir yön- lendirme kitabı olarak yayım- lanması kararını parlamento- larının aldığını göz önünde tu- tarak, Mavi Kitap'ııı tarihi bel- ge olarak geçcrsiz olduğunu i- lan etmek suretiylc, ortak tari- lıinıi/iıı bu önemli kısmına açıklık getirilmesini büyük Britanya Parlamentosu'nun takdirlerine sunııyorıız." Kınama bildirisi okundu Görüşmelerin tamamlanması- nın ardından Mcclis Genel Ku- rulu'nda, sö7de Ermenı soykın- mı yasa tasanlarını parlamento- lannda kabul eden ülkelerın kı- nandığı bıldın okundu. Iktidar ve ana muhalefet partisinin, Tür- kıye ile Bımenislan'ın kcndi ta- nhçileıinden oluşacak ortak bir komisyon kurmalarını onerdiği anımsatılarak,"Eğer Ermenis- tan, Türkiye ile iyi komşuluk ilişkileri kıırmak ve işbirliği zeminini geliştirmck istiyorsa, Türkiye'nin ortak tarih değcr- lcndiınıcsi öncrisini kabulde tcrcddüt ctmeıııclidir" denıldı Bu konudaki öncclikh sorum- luluğun Ermeni ıddıalarına ılış- kin karar alan ukclere düştüğü belirtilen bildiride özetle şu gö- rüşlere yer verildr "TBMM, Osınanlı Ermenileri tarihinin tartışmalı sayfalarına ilişkin bir konuda yabancı parlanıen- tolar tarafından siyasi anıaç- larla karar alınnıasını ve ay- dınlığa kavuşturulmamış bir tarilıscl sorunun lıaııgi yanının doğru olduğuna yasa yolu ile karar verilınesini adaletsiz bir uygulanıa olarak görmektedir. TBMM, uluslararası baskı kampanvasıyla,! ürkiye'ye ta- rihini yanıltıcıdeğerlendirnıe- ler üzerine bina etmesinin da- yatılabileceğini düşünen çev- relerin yanılgı içinde oldukla- rını belirtir ve bunun mümkün olmayacağını ilan cdcr." ERMRNÎÎDDÎALARI Genelkurmayy belgeleri Mtapta topladı ANKARA (CuhuriyetBüro- su) - Genelkurmay üaşkanlığı, Ermenı ıddıalarına ılışkın bine yakın belgeyı kamuoyunun bil- gisıne sunııyor. Genelkurmay Başkanlığı Asken Tarıh ve Stra- tejik Htut Başkanlığı (ATESE) vc Denetleme Başkanlığı'nın 1.5 yıl suren çalışmasının ardın- dan Genelkurmay Başkanlığı ar- şivlenndekı belgeler 4 cılt halın- de yayımlanacak. Konuya ılışkın bılgı veren AT- SE ve Denetleme Başkanı Hava Korgeneral Erdoğan Karakuş, ba?ı çevrelerce ıddıa edildıği gi- bi Genelkurmay arşıvlennin ka- palı olnıadığmı söyledı. Kara- kuş, yasa gereğince yapılacak başvuru sonucunda araştırmacı- lara arşivleıın avılacağını, 1984'ten bu yana 21 araştırma- cının bu olanaktan yararlandığı- nı anlattı. Ermeni konıısuna iliş- kin Genelkurmay arşıvınde bu- lunan binc yakın bclgenın orıjı- nali, Osmanlıcası, Türkçesı ve tngilizcesinı kapsamaküzerekı- taplaştırıldıginı belırten Kara- kuş, ılk ıki cildin malıyetıne sa- tışa sunulduğıınu anlattı. Karakuş, çahşmada 1914-1918 yıllan arasmda Ermenı faaliyet- lerıyle ılgılı Genelkurmay arşiv- lerinde yer alan devletin bütün kademelennın yazışnıalarıııa iliş- kin belgelenn bulunduğunu be- lirterek, askerı ve siyasi konula- nn belgelerle gözler önüne seril- dığını vurguladı. Kıtaplar, Genel- kurmay arşivmde bulunan Erme- nı koııusu ile ilgili her turlu bel- ge, bılgı ve yazışmaları içeriyor. İngiliz Parlamentosu'na gönderilecek mektubun "ilk imzacıları" Başbakan ile CHP lideri oldu. Erdoğan ve Baykal mcktubu komisyon üyelerine ayıılmış sıralarda berabcr im/alarken millctvckilcri de alkışlarla destek verdiler. (Fotoğraf AA) Gül: Başbakan, ortak komite kurulması istemini Ermenistan'a iletti Koçaryan'a mektup ANKARA (Cumhuriyet Bü- ıosu) - Dışişleri Bakanı Abdul- laiı Gül, Başbakan Tayyip Er- doğan'ın, Ermeni soykırımı ıd- dialarının Türk ve Ermenı tanh- çilerinin yer alacağı ortak komı- te tarafından araştınlması öneri- sının bır mektupla Ermenıstan C'umhurbaşkanı Robert Koçar- yan'aıletıldığıni bildirdi. Erme- nı soykınmı ıddıaları konusunda 1 ürkiye'ye karşı "örgütlü kanı- panya yürütüldüğünü" belir- ten Gül,Türkiyc'ye yonelık asıl- sız suçlamalarda bulunanları ta- rihin afTctmcycccğinı soyledı TBMM Genel Kurulu'nda Ermeni soykırımı ıddıalarına karşı ortak ulusal polıtıka belır- lenmesı ıstemını içeren AKP ve C'l IP'nın verdığı genel görüşme önergesmın öngörüşmelerinde Gül, hükümet adına söz aldı. Er- menı dıasporasının her yıl yük- lü mıktarlarda paralar harcaya- rak propaganda faaliyetleri yü- rüttüğünü belirten Gül, "Bu ör- gütlü kampanya ülkemiz aley- hine önyargı ve iftiralara da- . yanmaktadır" dedı Oy uğtuna hakarct... Gül, Başbakan'ın, Koçar- yan'a ortak komite kurulması çağrısını içeren mektup gönder- diginı soyledı Parlamentolann- da sozde soykınm tasanlarını kabul eden ülkelereTürkiye'nin çağnsına destek olma çağrısın- da bulunan Gül, "Aksi durunı- da sizi basit iç politika ve oy çı- karı uğruna milletlere ve ülke- lere hakaret eden parlamen- tolar ilan edeceğiz" dedı. CHP'li Şükrü Elckdağ ise "EğerTürkiye'nin hazırladığı metin üzerinde hirliktelik sağ- laıııııa/sa, o zaman gelecek ne- sillere bırakılacak miras; ön- yargı, düşmanlık ve intikanı duygularından başka bir şey olmayacaktır" dedı. CHP'li Onur Öymen İngiliz ışgalinden sonra Istanbul'da kurulan Nem- rut Mustafa Divanı'nda Ermeni tehcirı sonrasında yargılanıp i- dam edilen devlet adamlarına iti- barlannın iade edilmesini istedi. AKP'li Mücahit Daloğlu da Koçaryan'ın "Soykırımı tanı- sınlar, taznıinat talep etmeye- ceği/." sozlerine tepkı gosterc- rek "2 bin 500 yıllık ya/ılı Türk tarihinde böyle vicdansız ve izansız bir teklifle karşılaşıl- mamıştır" dedı. nin oturumü Istanbul'da Türk Işadamı AİHM'ye basvurup tazmlnat Istedl Bush ve Blair 'yargılanacak' İngiltere ve ABD'ye dava İstanbııl Haber Servisi - Irak'ın ışgalını sorgulamak amacıyla oluşturulan vc 2003'ten bugüne dünyanın çeşıtlı kentlerindc düzenle- neıı oturumların, işgalci ABD ve müttefiklerini yar- gılayan Irak Dunya Mahke- mesi (WTI), Bush ve Blair'i 24-26 Haziran'da Istanbul'da "yargılayacak" "Gel Bush -Cel Blair -Gelİşgalci Ile- sap Ver" sloganıyla yürütü- lecek kampanyaya bırçok ay- dın, yazar da destek veriyor. Irak Dünya Malıkemesi Is- tanbul Ofısı, Sabancı Üııı- versıtesı lletışım Merke- zı'nde 24-26 Haziran'da ya- pılacak nıhaı otıırum öncesı bılgılendırme toplantısı dü- zenlcdı VVTI İstanbııl tem- silcisi Ersin Salman, mah- kemenın hcdefının, Irak'a karşı açılan savaş öncesınde, sırasında ve sonrasındakı ış- gal sürecınde yapılan haksız- lıkları, ışlenen suçlan ve ıh- lallerı kaydetıııek olduğunu söyledı. Istanbul'daki nihai oturumda, dünyanın pek çok kentınde düzenlenen olu- rumlann sonuçlarının değet- lendirileceğini belirten Sal- man, "Mahkemeye sunu- lan kayıtlar, savaş koalisyo- nunıın ve 'ilıştirilmiş' med- yasının yaygınlaştırdığı ya- laıılar ağını parçalayacak birer tarihsel kayıt olarak ortak hafızamızda yerini alacaktır" dıyc konuştu • Baştarafı I. Sayfada ve mal güvenhğıni hesapla- madığını, aksıne riske attı- ğını vurguladı. Y.G., başvu- rusunun gerekçe bölümün- de Irak'ın isgaliyle AÎH- S'nin 2. maddesindcki "ya- şama hakkınııı güvence al- tına alınması'; 5 madde- sindcki 'özgürlük ve gü- venlikhakkı';8 maddesın- dekı 'özel ve aile yaşamına saygı hakkının güvence al- tına alınması* ıle 12. mad desındekı 'evlennıe hakkı- nın güvence altına alınnıa- sı'nı ıhlal edıldığını vurgu- ladı. Y.G., dılekçesınde şu ıfadelereyer verdı: "...Ha- rekâtı yapan Amerika ve İngiltere gerekli güvenlik önlcmleri almadan, sivil halkları risk altında bı- rakmıştır. tnsaııııı öliim korkusunu hissetmesi ve bunun sürekli olmasından daha ürkütücü ne olabilir ki? Netice olarak bu kor- kular galip gelmiş ve eş, kı- zı da yanına alarak güven- li olduğunu bildiği ülkesi Rusya'ya gitmiştir..." Y.G., Amerika ve İngilte- re'den bırer mılyar dolarlık tazmınat davası talep eder- ken avukatı Maruf Kay- nıaz dün düzenlediği basın toplantısında, "Bu dava, zorba devletten hukukun üstünlüğüne geçişte sivil bir itaatsizlik örneğidir" diye konuştu. GUNDEM MDSTAFA BALBAY • Baitarafı I. Sayfada Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü NamıkTan'ın ver- diği bilgıye göre, öncekı gün sabah saatlerinde, Ankara Molivyatis'le resmı görüşmelere hazırla- nırken bir Yunan balıkçı teknesı Kardak açıkla- rına geldi. Bunun üzerine bir sahil güvenlik bo- tu bölgeye hareket etti. Yunanlı balıkçı, durumu kendı güvenlik birimlerine bildirdi. Balıkçı tekne- si gitti ama, Yunan botu gıtmedi. Gitmeyince bi- zimki de gitmedi. Dün gece iki bakan yemek yerken bile soru- nun çözümü için çaba harcadılar. Dün sabah saatlerinde ış tatlıya bağlandı. Kardak olayı iki ülke arasındaki temel sorun- lar çözülmedikçe, göreceli barış çağrılarının her an güme gidebileceğini bir kez daha gösterdı. • •• Gül'le Molivyatıs arasındaki resmi görüşme- lerden, eski Dışişleri Bakanı Ismail Cem döne- minde ağırlık kazanan "güven arttırıa önlemle- rin" devamının çıktığını görüyoruz. Ikı taraf spor yapacak, birbirinin dilini öğrene- cek, özel bir hat çekılecek... Kesinlikle küçüm- semediğimiz, ufak adımlar da olsa önemli bul- duğumuz bu anlayışın özü şu. İki taraf, çözümü kolay konulardan başlasın. Karşılıklı güven arttıkça ağır sorunlara doğru gi- dilsin. Zamanla onlar da çözümlensin. Buna karşı geliştirilen düşunce de şu: Eğer iki ülke arasındaki en temel sorunlar çö- zülürse, küçük sorunlar kendiliğinden, doğallık- la çözümlenmış olur. Birinci tez zaman kazandırıcı, ikinci tez yol al- dırıcı görünüyor. Son ziyareti Yunan basını hiç beğenmedı, bi- zım basın fena bulmadı. Bunda da değişen bir şey yok. ••• Molivyatis'in Ankara ziyareti Kardak'ın gölge- sınde kaldı. Kim bilir belki de Yunanistan tara- fında bu zıyaretın önemini küçültmek isteyenler de oldu! Gezinın üzerindeki temel gölge Meclis Başka- nı Bülent Arınç'ın yaptığı "casus bellikaldırılma- lı" açıklamasıydı. Arınç daha sonra da sözünün arkasında dur- du. Gül'ün açıklamaları ise Ege kıyılarındaki zik- zakları aratmıyordu. Ertesi gün Yunanistan'la aramızda değışen bir durum olmadığını söyler- ken satır aralarında Arınç'a sarı tşık yaktı. Ardın- dan Yunanistan'ın To Vima gazetesine verdıği özel demeçte Yunanlılara sempatik gelen açık- lamalarda bulundu. Dün öğle saatlerinde de Dı- şişleri Bakanlığı resmi bır açıklamayla, Gül'ün açıklamasına açıklık getirdi: "Sayın bakanımız, Yunanistan ile Türkiye ara- smda bır karşılıklı anlayış mevcuttur ve bunun de- vam etmesi gerektiğını düşunüyoruz, demiştir. Türkiye'nin konuyla ilgili politikasında herhangi bır değişiklik söz konusu değildir." Bakanın açıklamalarını tamamlayan bakanlık açıklamaları, geleneğı sürüyor. Genel diploma- si anlayışındaki renklilik de devam ediyor. Baş- bakan'ın tüccar diplomasi ve kazan kazan yön- teminden sonra Arınç'ın "parlamenter diploma- si" tanımı geldi. Diplomasidekı arayışlarımız iyi biryolda... Sanırım, bütün bu diplomasi modellerinin de- vamında, kurumların üzerinde birleştığı ulusal diplomasiye ulaşacağız... ankcumıVf cumhuriyet.com.tr YÖLSUZLUK DAVASI Enerji bürokratlan için 20 yıl istemi ANKARA (AA) - hnerjı ve labıı Kaynaklar Ba- kanlığı 'nın bazı ıhalelennde yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla yurutulen soruştumıa kapsamında, 18 kişı hakkında 1 ıle 20 yıl arasında değışen hapis cezası ıstemıyle dava açıldı. Cumhuriyet Savcısı Şemsettin Özcan, "Enerjide Yolsuzluk" soruş- turmasını tamanılayarak Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesfnde davaaçtı. tddianamcde, 18 kişi hakkında "Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak", "Örgüt adına faaliyette buluıımak", "Rüşvet almak-vermek", "llıaleye fesat karıştırmak" suçlarından 1 ıle 20 yıl arasında değışen hapis ce- zaları verilnıesi talep cdildı. Türkiye Elckrrik Üretım AŞ Genel Müdüı Vckilı Önder Piyade ve Genel Müdüı Yardımcışı Servet Üst'un, 4422 Sa- yılı Çıkar Amaçlı Suç Örgutleriyle Mucadele Ka- nunu'nun 1/1, Türk Ceza Yasasf nın (1 C'Y) rüşvet almak lülini düzenleyen 212 vc ıhaleye fesat ka- rıştıımak hükmünü içeren 366. maddelen uyann- ca cezalandııılması istcnen iddanamede, ışadam- lan tbrahim Selçıık, Muzaffer Nasıroğlu'nun da 4422 Sayılı Yasa'nın 1/1, TCY'nın rüşvet ver- me fiilini düzenleyen 213 ve 366 maddelerı uya- rınca ce/alandırılması talebınde bulunuldu. lddı- anamede, dığer 14 sanık hakkında da 1 yıl ıle 20 yıl arasında hapis cezaları talep edıldı. _L NUP Batur için resepsiyon • ANKARA (Cumhuriyet Büıosu) - Hürıi- ycl ga/etesinın Ankara temsılcılığıni Sedat Er- gin'dcn devralan Nıır Batıır ıçın dün Hilton Otelı'nde bır 'hoşgeldın' resepsıyonu düzen- lendı. Resepsıyonda ev sahıplığıni Hürriyet'in sahıbı Aydın Doğan, lcra Kurulu Başkanı Vus- lat Doğan Sabancı ve Genel Yayın Yönetmeni Ertuğrul Özkök ve yeni Ankara Temsilcisi Nuı Batur yaptı Resepsıyona çok sayıda bakan, milletvekılı ve bürokratın yanı sına Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Nuri Ok da katıldı. .
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog