Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

14 NİSAN 2005 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA HABERLER ARSEN LÜPEN TURHAN SELÇUK DÜRÜST TABİATLI İSTANBUL EFENDİSİ ABDÜLCAÎTBAZ* IN HARİKULÂDE MACERALARI KISIM TEKMÎLÎ BİRDEN DETEKTÎF oyAİAMA&A ÇALl 5FSJÎ VÎNE CE£rÎM, BENÎ Yanşmada ilginçişbirliği 'Laildikkarşıtı 'söylemleriyledikMtçekmîsmailKahraman \nKurucuhrKuruluBaşkanı olduğuBirlik Vahfi ile îstanbulUMilli Eğitim Müdürlüğü, lise ve dengi okullar arasında kompozisyonyanşması düzenliyor AYKUT KÜÇUKKAYA Laikliği eğıtimde "önlerine çıkaıı bir labirent" olarak tammlayan tsınail Kahraman'ın Kunıcular Kurulu Başkanlığı'm ustlendığı "Birlik Vakfi"; Îstanbul U Mıllı bğıtım Müdürlüğü ışbırliğıyle "resmi ve özel lise ile dcngi okullar" arasında kompozisyon yanşması düzenliyor. Vakıf yarışmanın konu başlığım "Gençlerden Ahlaki Problemlere Çözümler" olarak behrlerken öğrencıler "aile, çevre ve medya" başlıkları altında ahlaki problemlere çözümler arayacak. Vakıf kuruluş. yıldönumündc dcrcccyc girecek oğrcncılerc "diz üstü" bılgısayar dağıtacak Bırlık Vakfı, 3 Temmuz 2004 tarıhınde düzenledığı "MeselelerveÇareler" konulıı toplantıyla gündemc gcldi. Başbakan RecepTayyip Erdoğan, Adalet Bakani Cemil Çiçek, Içişleri Cumhuriyef j * «ııtıi.)l<ıık!ı£ttSttİdınlüt LıJ*>^ım, dtklçn ıiKMk^klıttelı^KukLuu viiuıt^ıkn <ın^latuvlu<iı İıııaııı hatip kışkıHıııası ! K«MI Un1il.VJ.fi U:|.|,ııtlr • C" ** Bakanı Abdülkadir Aksu, Mıllı Eğitim Bakanı Hüscyin Çelik ile Başbakanlık Müsteşan Ömer Dinçer'in biıeı konuşma yaptığı toplantıda vakıf yoneticilerinin laiklik karşıtı soylemleri şaşkınlıkla karşılanmıştı Vakfın Kurucular Kurulu Başkanı Kahraman, yaptığı konuşmada "laikliğin önlerine çıkaıı labirentlerden biri olduğunu" savunarak, "laikliğin 1982 Birlik Vakfi Kurucular Kurulu Başkanı tsmail Kahraman'ın yaptığı konuşma 4 Temmuz 2004 tarihinde gazetemizin manşetinde yer almıştı. Anayasası'nın özüne uygun üüııadığınr ıddia etmişti. Kamusal alanın hukukta yeri olmadığım soyleyen Kahraman, Turkiye'de inananlann zulum çektığını one surmuştu. Hukukun, inanç hukuku ve ateıst hukuk olarak ıkıye aynldığını ıfade eden Kahraman, ılgınç konuşmasım şöyle sürdürmüştü. "Devlet, inançlann önünü kesmek değil garanti altına alınak zorundadır. Kamusal alan icadının hukukta yeri yoktur. tnsan istcdiği ycrde haşmı örtcbilir. Gireccği kurumda ise nereden me/ıııı olduğunu sormak, kötü niyetten de öteye gitmektir. Zorunlu eğitimde süreyi 11 yıla çıkarmanın tersine, mevcut süreyi azaltınak gereldr. Cençleri 19 yaşına kadar bu duvarlar arasına nıahkûın etmek duğru değiL." vakıf bagvuruları bekllyor Vakıf ve Îstanbul tl Milli Eğitim Müdürlüğü okullara gonderdikleri yazılarlarla öğrencılenn başvurulanni ya/ılann 10 sayfayı geçmemesı şartıyla 2 Mayıs 2005 tarihıne kadar vakfın Istanbul'dakı adresıne gönderilmesıni istedi. Yarışma sonuçlarını vakıf okullara yazı ile bildirecek, ödül töreni ıse 28 Mayıs'ta Cemal Rcşıt Rey Konscr Salonu'nda yapılacak. CHP YARDIM YASAĞINDAISRARLI Vetoluyasada gözlerAKP'de ANKARA(CumhuriyetBün)su)-Cumhurbaş- kanı Alınıct Necdet Sezer'iıı, "ulusal iradenin seçinı sonuçlarına adil yansımasına engel oluştu- racağı" gerekçesiyle veto ettiği siyasi partilere Hazinc yardımını sınırlayan yasayla ilgili göz- ler AKP ve CHP'nin tavnna çevrildi. CHP'li OsmanÖzcan tarafından yaklaşık 2 yıl önce TBMM Başkanlığfna sunulduktan sonra, AKP ve CHP'de son dönemde yaşanan ıstıfala- rı kesmek ıcın ıkı partının uzlaşmasryla hızla TBMM'den geçirilen yasa, siyasi partilere Ha- zine yardımı yapılma koşulunu en az yüzde 7 oy almakoşulunabağlıyordu. Mevcut düzenleme- de ıse 3 milletvekilı olan siyasi partıler, Hazine yardımına hak kazanıyor Hazine yardımının sınırlanmasına ılışkın ya- sa önerisinın sahıbı olan CHP Antalya Mıllet- vekili Özcan, Sezer'iıı çoğulcu demokratık sıs- temin oluşumunu engelleyeceğı gerekçesiyle yasayı veto etmesine tepki gösterdi. Yasanın noktası virgülüne dokunulmadan Meclis'ten ay- nen geçeceğine inandığını ve konunun da takip- çisi olacağını belirten Özcan, yurttaşlann mil- letvekiline değıl, siyasi partilere oy verdiğini söyledı Ancak partilere venlen oyla seçılen mılletve- kıllerının Hazine yardımı alabılmek ıçın siyasi parti kurduklarını ya da başka partilere geçtık- lerini belirten Özcan, "Bu yasa çıktıktan sonra parülerden istifalar, transferler bıçak gibi kesil- ıli. Bu dikkat çeldci bir durum" dedi. 81 OKULDA KAZANAN ÖĞRENCİYOK Liselmle OSS he&metiyaşandı ANKARA(CumhuriyetBürosu)-Genel lise- lerden 77'sı ile kamuoyunda "süper liseler" ola- rak bıhnen Yabancı Dıl Ağırhklı (YDA) lıseler- den 4'ünün öğrencılerınden hıçbırının ünıversı- teyı kazanamadığı ortaya çıktı üğrencı Seçme ve Yerleştırme Merkezı (ÖS YM), 2004'te yapılan Oğrencı Seçme Sına- vı'nın (ÖSS) sonuçlanna ılışkın ıstatıstıklen ya- yımladı. Istatıstıklere göre, ÖSS ile ünıversıte- lerm 4 yıllık lisaııs programlanna hıç öğrencı gön- deremeyen okulların başında nıeslekı ve teknık liseler ile çok pıogıamlı liseleı gelıyoı. Bu liselerin dışında akademik eğitim veren genel liselerden 77'si ile super liselerden 4'ünün ogrencilerinden hıçbiri ne lisans programlarını ne de onlısans ve açıkoğrctim programlarını ka- 2anabıldı Süper liseler, 5 uzerinden en az 4 dip- loma notu ortalamasıyla oğrencı kabul ediyor. Aynca ıstatıstıklerden, çoğu genel lise ile super lısenın ancak 1 ya da bırkaç öğrencisını univer- sıteye sokabıldığı behrlendı. istanbuVu geçtiler 2004'te cn fazla göç alan il olan İstanbul'da öğrenci sayısıııda yüzde 6 artış olurken Şanlıuıfa 1 daki arhş oranı yüzde 9.5'e ulaşb. 2003-2004 eğitim- öğretim yılında 156 bin 482 olan crkck öğrcnci sayısı2004-2005'lel67 bin 926'ya yükselirken geçen yıl 107 bin 472 olan kız öğrcnci sayısı buyıll21bin563'e yükseldi. Ildeki toplaın öğrenci sayısı da 263 bin 954'ten289bin489'a çıkü. (Fotoğraf. Arşıv) Okula başlayan kız çocuklarmm sayısı geçen yıla göre yüzde 222 arttı Harran'dan çıkan mucize FIRATKOZOK ANKARA-Milli Eğilim Bakanlığı'nca yü- rutulen "Haydi Kı/lar Okula Pn)jesi"nde en başarılı sonuçlar Şanlıurfa'nın Harran ılçesin- den çıktı tlçede, 2003-2004 eğıtım-öğretım yılında 629 olan kız oğrencı sayısı bu yıl yuz- de 222'lik artışla 2 bin 25'e yükseldi Kız öğ- rencılenn sayısı erkeklen geçtı. Şanlıurfa'da geçen yıl 12-15 yaşında olan 1008 kız öğren- ci, ilköğretim "biriııci smıfa" kayıt yaptırdı. Mıllı Eğitim Dakanlığı, ülke genelınde dıi- zenledıği eğitim toplantılaıının sonuncusunu Şanlıuı fa'da yaptı. Bakanlık bürokratları, bazı okullarda kız öğrencileı in sayısındaki artış kar şısında şaşkınlıklarını gizlcyemedi. Bazı okul- larda kız oğrencilcrin sayısı erkekleri geçerken bazılannda da 14-15 yaşındakı 1 sınıfoğren- cılenne rastlandı 2003-2004 oğretim yılında ıldekı ilköğretim okullanndan 22 bin 12S oğ- rencı mezun olurken 2004-2005 eğıtım-öğre- tinı yılında 1. sınıfa 49 bin 186 öğrenci kayde- dıldı Öğrcnci sayısı bir yıl- da25 bin 500 arttı Şanlıur- fa'da Haydı Kızlar Okula projesının en başanlı so- nuçları Harran ılçesınde alındı. llçede, 2002-2003 eğitim-öğretim yılında 299 olan kız öğrenci sayısı 2003- 2004'te 629'a, 2004-2005'te de 2 bin 25'e yükseldi Kızçocukla- nndakı okula gıhne oranı yuzde 222'yi buldu. Veliler artış oranmm enflasyonun altında tutulması gerektiğini vurguluyor Özel okullara yüzde 10 zam FİGENATÂLAY Özel okullar, 2005-2006 oğre- tim yılı ücretlenne, yüzde 9-10 oranında zam yapacaklar. Özel Okullar Birliği Başkan Yardımcısı Cem Gülan, Birlik olarak özel okullardan düşük zam yapmalannı ıstedıklerını, okul kurucularına, "Biziıniçinenınu- tebcı okul, en düşük zammı ya- panokuldur" dedıklerını belırt- ti Özel Okullar Ücrel Tahsil ve Tespıt Yönetmelığfne gore, ozcl okul ücretlenne enflasyon ora- nını geçmeyecek kadar zam ya- pılabıliyor Enflasyon oranı da halenyüzde9-10cıvannda Gu- lan, özel okul kuruculanyla yap- tıklan toplantıda, okullardan, öğ- retmenlerıru memnun edecek, ve- lılerını rahatsız etmeyecek oran- da zam yapmalannı ıstediklennı vurguladı Gulan, "Kişisel tah- minim, zam oranı yüzde8-9 civa- nolur"dedı. Îstanbul'daki 485 özel okul ara- sında yıllık eğitim ucreti 3.5 mil- yar lira olan okul da var, 19 mıl- yar lıra olan da. Bu ücretlere, ser- vis, kitap, kırtasiye, yemek ve forma ücretlen de eklenıyor Çocuklan özel okullarda öğre- nim gören veliler, heyecanla ye- nı zam oranlarını bckliyorlar. Ozel okulların ücretlennın za- ten çok yüksek olduğunu belir- ten veliler, zam oranının enllas- yonun altında tutulmasını iste- dıklennı vurguladı lar GEÇMİŞTEN GELECEĞE ORHAN ERtNÇ Serzenişe Serzeniş... "Serzenişte bulunmak" kavramının Türkçe Söz- lük'te (Türk Dıl Kurumu-Yeni Baskı) "Başa kakmak, sitem etmek, takaza etmek" gibı üç ayrı karşılığı var. Takaza etmek, aynı kaynağa göre "azarlamak" an- lamını da içeriyor. Bıliyorsunuz, Başbakan Erdoğan bir konuşmasın- da, kendısinden gazeteci sıfatıyla randevu alanlar ıçınde geldiklerinde ış takıpçıliği yapmak ısteyenler de olduğunu söylemişti. Basın kuruluşları daneredeysetoplucaayaklanmış ve ısim vermesıni istemişlerdi Kimi gazeteciler ıse bu yaklaşımı eleştirmişler ve Başbakan'ın "malumu ilam" ettığını, yani bilıneni karara bağladığını ıleri sürerek isim isteğini yersiz bulmuşlardı. Doğrusu ben bir başka nedenden de kuşkulan- mıştım; "Yeni bir gündem değiştirme girişimi ile mi karşı karşıyayız" sorusu kafama takılmıştı. Neyse ki Başbakan, Anadolu Ajansı'nın 85'inci yıl- donumü törenınde yaptığı konuşmada, gazetecilerin kırgınlıklarını gidermek için, o sözlerı "serzenişte bu- lunmak için söylediğini" açıkladı. Başbakan Erdoğan ıçın konu böylece kapatılmış olu- yordu. Ancak konu bir başka boyut kazandı. Anlaşılıyordu kı Başbakan Erdoğan'ın serzenişte bu- lunma hakkı vardı ama, gazetecilerın, yazarların, çi- zerlerın kendisıne serzenişte bulunma hakları oldu- ğuna pek inanmıyordu. Inansaydı kendısı ile ılgılı serzenışlere, gazetecıler- den beklentısinin tersine alınganlık göstermez, ceza ve tazmınat davaları açma yoluna gıtmezdı. Gazetecilerin, Başbakan Erdoğan'ın kullandığı kav- ramın ıçınde "azarlama" gıbı bir haksız fıılın yer alma- sına karşılık hoşgörülerini korumaları önemli bir ör- nek oluşturdu. Oysa ki Avrupa Birliği'ne üye olma sürecindeki bir ülkede hoşgörülü olması gerekenler, başbakan da dahıl polıtikacılardı. Neden derseniz, hem Avrupa Konseyi Bakanlar Komıtesı'nın 12 Şubat 2004 günu yayımladığı "Med- yada Siyasi Tartışma özgürlüğüne llişkin Bildirı" hem de Avrupa Insan Hakları Mahkemesfnın (AİHM) ıçti- hatları ciddiye alındığında böyle olması gerekiyordu. Bu köşenin okurlarına Bildirge'nin kimi ilkelerini anımsatmıştım. Bugün de AlHM'nin içtıhatlarından kimi örnekleri, mahkemenın hâkımlerınden Sayın Dr. Rıza Türmen'in kaleminden aktaracağım. Sayın Turmen, Mersin Barosu'nun Avukatlar Gü- nü nedeniyle düzenlediği konferanslardizisinde9 Ni- san gunu bırteblığ sunmuştu. Sayın Türmen'in yazı- sının bir bölümü ise şöyleydi: "Siyasal eleştirinin sınırları, özellikle basın-yayın organlarına karşı açılan hakaret davalarında önem ta- şır." AİHM, Lingens/ Avusturya (8.7.1986) davasında konuya açıklık getırdı. "Basın özgürlüğü, kamuoyuna, siyasal liderlerin dü- şuncelerı ve davranışlarını oğrenmek ve bunlarhak- kında bir kanaat oluşturmak olanağını sağlar. Daha genel olarak siyasal tartışma özgurluğu, demokratık toplum kavramının temelidir.. Bu nedenle bir siya- setçiye yöneltilen eleştırilerin kabul edılebılırlık sınır- ları özel birkışıye kıyasla daha genıştır. (Sıyasetçi) Ka- çınılmaz bir şekilde ve bilerek, her söz ve davranı- şında kendısinı basının ve kamuoyunun merceğı al- tına yatırır. Bunun sonucu olarak daha geniş birhoş- görüye sahip olması gerekir. Kuşkusuz ki sözleşme- nın 10/2. maddesi bütün bireylerin kışılık haklarını ko- ruma olanağı sağlar. Bu koruma siyasetçileri de kap- sar... Ancak (sıyasetçılere tanınan bu koruma) siya- salkonulann açık biçimde tartışılmasındakl çıkaria den- gelı olmalıdır." (Lingens kararı, paragraf 42) Bu görüşlerden hareketle AİHM, Lingens'e Şan- sölye Kreisky'ye hakaret ettiği gerekçesiyle verilen para cezası ve yazıların toplatılması kararının, Söz- leşme'nin 10. maddesini Ihlalettiğine oybirliğl İle ka- rar verdı. (Radıkal/12 Nısan 2005) • •• Avrupa Bırlığı üyelığınin bir ütopyaya donüşme teh- likesini ancak siyasetçiler engelleyebilir. Bunun yolu- nun da tazmınat davaları ve para cezaları gıbı ıfade özgürlüğüne aykırılıkları az bulup hapis cezaları ön- gormekten geçmedığını gormelerı gerekıyor. Başbakan Erdoğan'ın Norveç gezisı nedeniyle ev sahibi ulkenin yayın organlarındaki Türkiye'yi tanıtım programlarında kendisinin gazetecilere yaklaşımını gündeme getirmelerinden rahatsızlık duyduğunu sa- nıyorum. • •• AİHM, sıyasetçilerden hoşgöru beklerken basını da "Demokratik bir toplumun bekçi köpeği" olarak nıtelendırıyor. Biz bu tanımdan alınmıyoruz Dileriz Başbakan da alınganlıklarından arınır. Başbakan'a akıl vermek gıbı bir düşüncem olamaz. Ama serzenişte bulunmaya hakkım olduğunu düşunüyorum. oerinc(« cumhuriyet.com.tr. Ekşi: Gilvenmeyenler denetlesin • Îstanbul Habcr Servisi - Basın Konseyi Başkanı Oktay Ekşı, Ataköy C'rovvne Plaza Oteh'nde FJasın Konseyi Yuksek Kurulu uyelen ve okuyucu tcmsil- cileri ile birhkte bir basın toplantısı duzenledi. Ek- şi, "Konsey'in tarafsız olarak görevını yapıp yap- madığı tartışıhyorsa, medya ombudsmanlan, son 17 yıllık tum taalıyetlenmızı ınceleyıp kamuoyuna açıklasın" dedı Basın Konseyf nın tarafsızlığını kaybettığı ve mesleğı temsıl edemeyeceği şeklınde eleştırılerle ıstifalar yaşandığım ammsatan Hkşı, "Heyetı belırlerken radyo ve televızyon kanadından kımseyı çağırmamış «lmak benım hatamdır" dedı. Gazeteci Okutan yaşamını yitirdi • Yurt Habcrleri Servisi - Şanhurfa'nın en eskı ye- rel gazetesı I lızmet'ı yayın yaşamına kazandıran gazetecı Nun Okutan (66) akcığer kansenne yenık duijtu. 1939 yılında Urfa'da doğan Nuri Okutan, meslek yaşamına 1959 yılında hafiahk yaynnlanan Demokrat Türkıye gazetesınde başladı Okutan, 1976'da Ömer Okutan ve Yaşar Izgördü ile bırlıkte gunluk yerel Hızmet gazetesini çıkarmaya başladı. Okutan surekli sarı basın kartı sahibiydi. Esen Onür yoğun bakımda • ANKARA (AA) - Beyın kanaması geçıren gaze- tecı-yazar lisen Unür hastaneye kaldınldı. Ozel Guven Hastanesi'ne dun oğle saallerinde kaldırılan Esen Ünür'un beyin kanaması geçırdığı belirlendı. Ünür, yoğun bakım ünıtesınde tedavıye alındı Hastane yetkılılen, Unür'ün sağlık durumunun cıddıyetmı koruduğunu ıfade ettı. *
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog