Bugünden 1930'a 5,454,328 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA + CUMHURİYET 14 NİSAN 2005 PERŞEMBE HABERLER Tarikatlann kol gezdiği ilçede, kadınlann örtünmelerini isteyen afişler kamu binalanna asılabiliyor ÜÜmrardye'de şeriatgösterisi• tstanbul'un birçok ilçesinde "kurtanlmış bölgeler yaratan" dini örgütlenmelerin yeni hedefi Ümraniye. "Ey mümin kadınlar! Cahiliye dönemi açılıp saçılması gibi açılıp saçılmayın" yazılı pankartı IGDAŞ binasına asan tarikat üyeleri, ilçedeki çağdaş giyimli kadınlan da uyanyor. TARKANTEMUR Bağcılar, Güngören, Fatih, Sultanbey- li, Beykoz gibi birçok ilçede "kurtanl- mış bölgeler yaratan" dın tacırlenmn faaliyetlerinin bir benzen Ümraniye'de yaşandı. "Ey mümin kadınlar! Cahili- ye dönemi açılıp saçılması gibi açılıp sa- çılmaym" yazılı pankartı Fstanbul Gaz Dağıtım AŞ (ÎGDAŞ) binasına asan ta- rikat üyeleri, ilçedeki çağdaş giyimli kadmlara uyarılarda bulunuyor. Ümraniye CHP tlçe Başkanı Erdo- ğan Mert, ÎGDAŞ binasına asılan ve 4 gün süreyle asıh kalan pankartm, ÎGDAŞ yöneticilennm bılgisi dahilinde asılıp asılmadığının açıklığa kavuşturulması ge- rektiğini söyledi. CHP Ümraniye Uçe Başkanı Mert, tarikat faaliyetlerinin il- çedeki gelışmelenn endişe verici bo- yutlara ulaştığuu belirterek ilçedeki ta- nkat üyelerinin kot pantolonlu ve ör- tünmeyen kadınlan uyardıklarını ifade ederek "Laiklik ilkesinin Ünıraııiye'de geçerliliğıni kaybetmekte olduğunu en- dişe ile izfiyoruz" dedi. Kımler tarafın- dan asıldığı belli olmayan pankartın, ÎGDAŞ yönetıcılennın bilgisi dahilin- MÜMİH KHMNLHR CMÜİE İİfiOUP S/ICILMASI GIBI S/ICILMflyiN MW SMSI Bir kamu kuruluşu olanİGDAŞ'ın parmakhklanna asılan afiş konusunda İGDAŞ yı (kililerinin bilgi salıibi olup obnadıklan bilinıniyor. Olaya tepki gösteren CHP ilçe yöneticilcri, ilçedeki şcriatçı yapılanmanın bununla sınırlı olmadığı uyansuu yapıyor. de asılıp asılmadığının açıklığa kavuş- turulması gerektiğini ifade eden Mert, CHP'nin her zaman rejim karşıtı bu gı- rişimlere karşı durarak yasal mücadele- sini sürdüreceğini söyledi. CHP Ümraniye İlçe Örgütü Gençlik Kollan Başkanı LğurÇevikde "Ey mü- min kadınlar! Cahiliye dönemi açılıp sa- çılmasıgibiaçılıp saçılmayın" yazılı pan- kartın Ümraniye ÎGDAŞ binasının bah- çe duvannda günlerdir asıh olduğunu belirterek "Kadınlann giyimlerinin dine aykırı olduğu hakkında uyarılarda bulunan zihniyetin" kamu binalanna şen hüküm ıçerikli pankartlan asabilecek denli ilçede hâkim konumda olduğunu dile getirdi. Mert ve Çevık ilçedeki yaşanan gelişmelerle ılgili mülki amir- leri göreve çağırdılar. Yeşilalan ruhsatsızcamiyeyeniyer oldu ABİDİNYAĞMUR MERSİN-Mersin Akdenız Be- ledıyesı, ruhsatsız olduğu gerek- çesiyle Eski Hal Camii'ni yıktı Ancak yerine yenı bir cami yapıl- ması için çahşmalar hemen baş- ladı. 1966 yılında ibadete açılan Eskı Hal Camıi uzun yıllar mes- cit olarak hizmet verdi. Yeşıl alan üzerindekı ruhsatsız mescit, da- ha sonra camiye dönüştürüldü ve bir de lojman ınşa edildi. Öııce- ki DEHAP'h Akdeniz Belediye Başkanı döneminde yıkılmasi gündeme gelen camı, esnafin tep- kısı nedeniyle yıkılamadı. Ruhsatsız cami sorunu CHP'li Kenan Yücesoy'un göreve gel- mesiyle yenıden gündeme otur- du. Canıinin bulunduğu alanın imar planlannda yeşil alan olarak işaretlendiğini belirten Akdenız Belediyesı lîncümeni, geçen yıl Mersin Müftülüğü'ne ruhsatsız caminin yıkılacağını bildirdi. Bil- dirim üzerine Türk Dıyanet-Sen Mersin Şubesı öncülüğünde ey- lem düzenleyen çevre esnafınm "Belediye ezam susrurmak isti- yor" dıye tepkı göstermesi üze- rine, boşaltma talebinden vazgc- çildi. Akdeniz Belediyesi, Baş- kan Kenan Yücesoy'un deyımiy- le "sorunu kökten çözmek" için, daha önce yeşil alan olarak işa- retlenen alanı revizyon planlann- da "ibadel yeri" olarak ışaretle- di. Değışıkhğın ardından kaçak Eskı Hal Camii yıkıldı. Yücesoy, yıkılan caminin yerine yenı bir cami yapacaklannı açıkladı. AKP Aliağa tlçe Başkanı'mn eşi bir grup arkadaşı ile birüktc biri iç giyim mağazasuun girişindeki mayolu reklam panosunun kaldınlnıasmı istedi. Mayolu afişe tahammülsüzlük 'Demokrasiyi türbanda arıyorlar' ŞAHAPAVCI ALİAĞA - AKP Ali- ağa İlçe Başkanı Müjdat Bıçakçı'nın eşi HacerBı- çakçrnın, bir iç gıyim dükkânının girişindeki mayolu reklam panosu- nun kaldırılmasını iste- mesi ilçeyi ayağa kaldır- dı. Mllletvekilleri, siya- si partiler, sivil toplum kuruluşlan ve sendıka- lar, "demokrasiyitürban- da arayanlann" gerçek yüzünü gösterdiğini söy- lediler. tddialara göre önceki gün yaşanan olayda, iç gi- yim eşyalan satan Mü- nevver Madan'm dükkâ- nma berabenndeki kadın arkadaşlanyla gelen Ha- cer Bıçakçı, dükkân gıri- şinde yer alan mayolu manken fotoğrafının in- dınlmesıni istedi. Madan ıse, "Burası tran değil, o tabelayı künseindiremez" yanıtı verdı. 'AKP'nin gerçek yfizü* Duyarlı kesımler, olayı kınayan açıklamalar yap- tılar. CHP îzmir Millet- vekili ve eski Aliağa Be- lediye Başkanı HakkıİJI- kü, halkın gereken tepkı- yi göstereceğını söyleye- rek "AKP gerçekyüzünü göstcmıiştir. tklidar sar- hoşluğu sonucu, takıyye yaparak gizledikleri dü- şüncelerini, şimdi Türki- ye ve Aliağa'da ufak ufak yaşama geçirmek istiyor- lar* dedı. 'Softahkcesaret buldu' CHP îlçe Başkanı Kah- raman Cengiz olayı kına- dıklannı belırtırken ADD Şube Başkanı Zcki Keski de, "Bir Uan panosuna ve- rilen bu tepki, aslında la- ik cunıhuriyetin temel ni- tefikkrineyapıbnaktaolan saldınnın küçük bir gö- rüntüsüdür. Demokrasi- yi türbanda arayıp özgür- lüğıi kara çarşafla özdeş- leştirensoftakkcesaretbuİ- dukça butepkilerçağdaş görünümlü insanlarımı- za yönelecektir" diye ko- nuştu. Petrol-îş Sendikası Alı- ağa Şube Başkanı İbra- him Doğangül de, Aliağa gibi bir ilçede bu olayın yaşanmasmın üzücü ol- duğunu söyledi. ESKİŞEHİR 4. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTT1RMAİLANI Sayı: 2005/74 Tal Satilmasına karar verılen gayrımenkulun cinsı, kıymetı, adedı, evsafı: Yazılı ondokuz adet taşınmaz açık arttırma suretıyle satılarak paraya çevrilmesine karar ve- nlmış. olup, ılgılılennın adreslerıne teblıgat gonderılmış.tır. llgılılerının adreslennde teblıgat yapılamaması halinde veya adresı bılınmeyenler ıçın satış ilanının ilanen teblıgat yerine kaım olacağı ılan olıınur lapu kaydı, yerı ve ımar dıırıımıı ile ozelliklerı: İmar durumu 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10, II, 12, H, 14, 15, 16 nolu bendde yazılı gayrımenkuller ımar planında belediye sınırlan ıçınde ımar planı dışında ve halen tarım arazisi olarak görünmektedır. Gaynmenkul Multalip koyıı kıızeyınde Muttalıp köyii ile Kozkayı köyü arasında taban tarla vasfında olup, halıha/ırda kıremıt ve tıığla fabrıka- lannın kıl hammade ıhtıyacını karşılayan bölge içındedır, 01- Söz konusu gayrımenkul Hskışelıır merkez Muttalıp köyu, l'ılkıını mevkıınde kain olup, tapııda 49 pafta, 5119 parsel, 53 cılt, 5117 sayfada kayıtlıdır 4850 m2 alanlı gayrımenkulun bulunduğu mevkıi ve ozelliklerı toprak yapısı ve venmı ile 2005 yılı piyasa alım satım rayiçlerı göz önüne alınarak 9.700.00.-YTL. değerinde- dır. Ciaynmenkul saat 10 00-10 10 arasında açık arttırma yolu ile satılacaktır. 02- Soz konusu gayrımenkul Eskışehır merkez Muttalıp koyu, Tılkımı mevkıınde kaın olup, tapııda 49 pafta, 5129 parsel, 53 cılt, 5127 sayfada kayıtlıdır 4650 m2 alanlı gayrımenkulun bulunduğu mevkii ve özellıklen toprak yapısı ve venmı ile 2005 yılı piyasa alım satım rayiçlerı goz onuııe alınarak 9.340.00.-YTL değerınde- dır Gaynmenkul saat 10.15 ılc 10 25 arasında açık arttırma yolu ile satılacaktır 03- Soz konusu gaynmenkul F.skışehır merkez Muttalip koyu, Tılkıını mevkıınde kaın olup, tapuda 49 pafta, 5132 parsel, 53 cılt, 5130 sayfada kayıtlıdır 5050 m2 alanlı gayrımenkulun bulunduğu mevkıi ve ö>ellikleri toprak yapısı ve verımı ile 2005 yılı piyasa alım satım rayiçleri göz önüne alınarak 10.100.00.-YTL. değerınde- dir Oaynmenkul saat 10 30 ile 10 40 arasında açık arttırma yolu ile satılacaktır. 04- Soz konusu gayrımenkul hskışehır merkez Muttalıp koyu, Tılkıını mevkıınde kaın olup, tapuda 50 pafta, 5180 parsel, 53 cılt, 5178 sayfada kayıtlıdır 7060 m2 alanlı gayıımenkulun bulunduğu mevkıi ve özellıklen toprak yapısı ve venmı ile 2005 yılı piyasa alım satım rayiçlerı goz önune alınarak 14.120.00.-YTL. değennde- dır Gayrimenkul saat 10.45 ile 10.55 arasında açık arttırma yolu ile satılacaktır. 05 Soz konusu gayrımenkul bskışehır merkez Muttalip köyii, Tilkiinı mevkıınde kaın olup, tapuda 50 pafta, 5203 parsel, 53 cilt, 5201 sayfada kayıtlıdır. 6060 m2 alanlı gayrimenkulun bulunduğu mevkıi ve ö>ellıklerı toprak yapısı ve verimı ile 2005 yılı piyasa alım satım rayiçleri göz önüne alınarak 12.120.00.-YTL. değennde- dir Gayrimenkul saat 11.00 ile 11.10 arasında açık arttırma yolu ile satılacaktır. 06- Söz konusu gayrımcnkul tskışehır merkez Muttalip köyü, Tilkiini mevkiınde kaın olup, tapuda 50 pafta, 5204 parsel, 53 cilt, 5202 sayfada kayıtlıdır. 6120 m2 alanlı gayrımenkulun bulunduğu mevkıi ve özellıklen toprak yapısı ve verımı ile 2005 yılı piyasa alım satım rayiçlerı göz önüne alınarak 12.240.00.-YTL. değennde- dir Gayrimenkul saal 11 15 ile 11.25 arasında açık arttırma yolu ile satılacaktır. 07 Soz konusu gayrımenkul bskışehır merkez Muttalıp köyü, Tilkiini mevkıınde kaın olup, tapuda 50 pafta, 5218 parsel, 54 cilt, 5216 sayfada kayıtlıdır. 2220 m2 alanlı gayrımenkulun bulunduğu mevkıi ve özellıkleri toprak yapısı ve verımı ile 2005 yılı piyasa alım satım rayiçleri göz önüne alınarak 4.440.00.-YTL değennde- dir Gayrimenkul saat 11.30 ile 11.40 arasında açık arttırma yolu ile satılacaktır. 08 So/ konusu gaynmenkul bskii)ehır mcrkez Muttalıp köyü, Tilkiini mevkıınde kaın olup, tapuda 51 pafta, 5106 parsel, 54 cilt, 5304 sayfada kayıtlıdır. 3860 m2 alanlı gayrımenkulun bulunduğu mevkıi ve ö/ellıklerı toprak yapısı ve verımı ile 2005 yılı piyasa alım satım rayiçlerı göz önüne alınarak 7 720.00.-YIL. değenndc- dır Gayrımenkul saal 11.45 ile 11.55 arasında açık arttırma yolu ile satılacaktır 09 So/konuMi gaynmenkul bskışehır merkez Muttalıp köyii, Tilkiini mevkıınde kain olup, tapuda 51 pafta, 5333 parsel, 55 cilt, 5331 sayfada kayıtlıdır. 1820 m2 alanlı gaymnenkulun bulunduğu mevkıi ve özellıklerı toprak yapısı ve verimi ile 2005 yılı piyasa alım satım rayiçlerı göz önüne alınarak 3.640.00.-Y1 L. değerınde- dir Gayrımenkul saat 13 30 ile 13.40 arasında açık arttırma yolu ile satılacaktır 10- Söz konusu gayrımenkul Eskışehır merke? Muttalıp köyü, Tilkiini mevkiınde kaın olup, tapuda 50 pafta, 5094 parsel, 52 cilt, 5092 sayfada kayıtlıdır. 3440 m2 alanlı gayrimenkulun bulunduğu mevkıi ve özellıklen toprak yapısı ve verimı ile 2005 yılı piyasa alım satım rayiçlerı göz önüne alınarak 6.880.00.-Y IL. degennde- dır Gayrimenkul saat 13.45 ile 13.55 arasında açık arttırma yolu ile satılacaktır. 11- Soz konusu gaynmenkul Eskışehır merkez Muttalip köyü, Tilkiini mevkıınde kaın olup, tapuda 49 pafta, 5117 parsel, 53 cilt, 5115 sayfada kayıtlıdır. 24450 m2 alanlı gayrımenkulun bulunduğu mevkıi ve özelliklerı toprak yapısı ve verımı ile 2005 yılı piyasa alım satım rayiçleri göz önune alınarak 48.900.00.-YTL değe- rindedır Gayrımenkul saat 14.00 ile 14.10 arasında açık arttırma yolu ile satılacaktır 12- Soz konusu gayrımenkul Eskışehır merkez Muttalıp köyü, Keskinyolualtı mevkıınde kaın olup, tapuda 55 pafta, 5606 parsel, 58 cilt, 5604 sayfada kayıtlıdır. 2580 m2 alanlı gayrımenkulun bulunduğu mevkıi ve özellıkleri toprak yapısı ve verımı ile 2005 yılı piyasa alım satım rayiçleri göz onüne alınarak 5.160.00.-YTL. değerındedir Gayrımenkul saat 14.15 ile 14.25 arasında açık arttırma yolu ile satılacaktır. 13- Söz konusu gayrımenkul Eskışehır merkez Muttalıp köyü, Keskinyolualtı mevkıınde kaın olup, tapuda 54 pafta, 5477 parsel, 56 cılt, 5475 sayfada kayıtlıdır 8480 m2 alanlı gayrimenkulun bulunduğu mevkıi vc özellıklen toprak yapısı ve verimi ile 2005 yılı piyasa alım satım rayıçlen gÖ7 önüne alınarak 16 960 00 -YTL. değerınde olup 3/4 oranına salııp olan borçlu hıssesı I2.72O.OO.-YTL bedelle satılacaktır Gaynmenkul saat 14.30 ile 14.40 arasında açık arttırma yolu ile satılacaktır 14- Söz konusu gayrımenkul Eskışehır merkez Muttalıp köyü, Karadere mevkıınde kâm olup, tapuda 45 pafta, 4542 parsel, 47 cılt, 4540 sayfada kayıtlıdır. 3410 m2 alanlı gayrımenkulun bulunduğu mevkı ve ozelliklerı toprak yapısı ve verımı ile 2005 yılı piyasa alım satım rayiçlerı göz önüne alınarak 6.820 00.-YTL değerın- dedır Gayrimenkul saat 14 45 ılc 14.55 arasında açık arttırma yolu ile satılacaktır 15- Söz konusu gayrımenkul Eskışehır merkez Muttalıp köyü, Karadere mevkıiııde kâın olup, tapuda 45 pafta, 4538 parsel, 47 cilt, 4536 sayfada kayıtlıdır. 4640 m2 alanlı gayrimenkulun bulunduğu mevkı ve ozelliklerı toprak yapısı ve verımı ile 2005 yılı piyasa alım satım rayiçlerı göz önüne alınarak 9 280 00 -YTL değenn- dedır Gayrimenkul saat 15.00 ile 15.10 arasında açık arttırma yolu ile satılacaktır 16- Söz konusu gaynmenkul bskışehır merkez Muttalıp köyü, Ağılyolualtı mevkıınde kâın olup, tapuda 56 pafta, 14937 parsel, 151 cılt, 14959 sayfada kayıtlıdır. 5312 m2 alanlı gayıımenkulun bulunduğu mevkı ve özellıklen toprak yapısı ve verimi ile 2005 yılı piyasa alım satım rayıçlen göz önüne alınarak I0624.00.-Y1L değerındedır Gayrimenkul saat 15 15 ile 15.25 arasında açık arttırma yolu ile satılacaktır 17- Söz konusu gayrımenkul bskışehır merkez I losnudıye Mah tstasyon Cad 135 no'da kâın eskı Güngör Naklıyat Amban yanında kâın olup, tapuda Eskıbağlar Mh I25A-I21B-4A pafta, 3052 ada, 1 parselde kayıtlıdır. 1269 69 m2 alanlı gayrimenkul arsa vasfında olup, ımar planında R=3 50 formülü mesken sahasına ısabet etmekte ıken Eskişehir Idare Mahkemesı'nın 2004/934 Esas no'lu yazısına istınaden 18 madde uygulaması (parselızasyon) ışlerı yönünden 2577 sayılı kanunun 27/2 maddesınde belırtilen koşullar olayda gerçekleşmış olduğundan yürütmenin durdurulması kararı verılmıştır. (îaynmenktılun bulunduğu mevkı ve ozelliklerı toprak yapısı ve verımı ile 2005 yılı piyasa alım satım rayıçlen göz önüne alınarak 126 969 00 -YTL değerındedır. Gayrımenkul saat 15 30 ıle 15.40 arasında açık arttırma yolu ile satılacaktır 18- SÖ7 konusu gayrimenkul bskışehır merkez I losnudıye Mah Tanzer Sk üzerınde Eskışehır Buyukşehır Belediyesı Kömür Tev7iı deposu ile enerjı tevzı merke- 7i arasında kain olup, tapuda Eskıbağlar Mh. I24B-251U-3B pafta, 3017 ada, 10 parselde kayıtlıdır. 3143,48 m2 alanlı gaynmenkul arsa vasfında olup, nruır planında l'=0 10 formulu mesken sahasına ısabet etmekte ıken liskışehır Idare Mahkemesı'nın 2004/934 Esas no'lu yazısına istınaden 18 madde uygulaması (parselızasyon) ışlerı yönünden 2577 sayılı kanunun 27/2 maddesmdc belırtilen koşullar olayda gerçekleşmış olduğundan yürütmenin durdunılması karan verilmiştir Gayrımenku- lun bulunduğu mevkı ve özellıklen toprak yapısı ve venmı ıle 2005 yılı piyasa alım satım rayıçlerı göz önune alınarak tamamı 157 174 00 YTL değerınde olup borç- lunıın gayrimenkuldekı 364/2400 oranındakı hıssesı 23.838 06 -YTL bedelle satılacaktır Gaynmenkul saat 15.45 ıle 15.55 arasında açık arttırma yolu ile satılacaktır. 19- SÖ7 konusu gayrımenkul bskışehır merkez Hosnudıye Mh Tanzer Sk uzerinde Eskışehır enerjı tevzı merkezı ıçınde kaın olup, tapuda Eskıbağlar Mh. 124B- 251B-3B pafta, 3034 ada, 1 parselde kayıtlıdır. 14207 08 ın2 alanlı gayrimenkul arsa vasfında olup, ımar planında enerp tevzı merkezi alanı sahasına ısabet etmekte ıken Eskişehır tdare Mahkemesı'nın 2004/934 b'sas no'lu yazısına istınaden 18 madde uygulaması (parselızasyon) ışlerı yönünden 2577 sayılı kanunun 27/2 madde- sınde belırtilen koşullar olayda gerçekleşmış olduğundan yürütmenin durdurulması karaıı verılmıştır. üayrımcnkulün bulunduğu mevkı ve özellikleri toprak yapısı ve verımı ıle 2005 yılı piyasa alım satım rayıçlen göz önüne alınarak tamamı 142 070 00 -YTL değerınde olup, borçlunun gaynmenkuldeki 54/2400 oranındakı hıssesı 3 196 58 -YTL bedelle satılacaktır Gayrımenkul saat 16 00 ıle 16 10 arasında açık arttırma yolu ıle satılacaktır. Satış şartlan: 1- Satış, 24/05/2005 Salı günü 10.00 ıle 16.10 saatleri arasında ayrı ayrı Eskışehır Buyukşehır Belediyesı Mezat Salonu'nda açık arttırma surelıyle yapılacaktır Bu arttırmada tahmın cdılen kıymetın yüzde 60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa, en çok arttıranın taahhüdü bakı kalmak şartıyla 03/06/2005 Cuma gunu aynı yerde ve saatlerde ıkıncı arrtırmaya çıkarılacaktır, Bu arttırmada da bu miktar elde edilememışse gayrımenkul en çok arttıranın taahhüdıı saklı kalmak uzere arttırma ılanında göstcnlcn müddet sonunda en çok arttırana ıhale edılecektır Şıı kadar ki arttırma bedelının malın tahmın edılen kıymetının yüzde 40'ını bulması ve satış ısteyenın alacağına rüçhanı olan alacaklann toplamın- dan fazla olması ve bundan başka paraya çevırmc ve paylaştırma masraflarını geçmesı lazımdır Boyle fazlu bedelle alıcı çıkmazsa satış talebı düşecektir 2- Arttır- maya ıstırak edecekleıin, tahmın edılen kıymetın yüzde 20'sı nıspetınde pey akçesı veya bu miktar kadar mıllı bir bankanın temınat mektubunu vermelerı lazımdır. Satış, peşın para ıledır Alıcı ıstedığınde 10 gunu gcçmemek uzere mehıl verilebilir Tellalıye resmı, ıhale pulu, yüzde 18 KDV, tapu harcının yansı ve masrafları alı- cıya aıttır Biriknıiş veıgıler ve tapu harcının yansı ıhale bedelınden ödenir V Ipotek sahibı alacaklılarla dığer ılgılılenn (•) bu gaynmenkul Ü7erındeki haklarını hıı- susıyle faı? ve masrafa daır olan ıddıalarmı dayanağı belgelen ıle on beş gün içınde dairemıze bıldırmelen lazımdır. Aksı takdırde hakları tapu sicilı ıle sabit olma- dıkça paylaşmadan harıç bırakılacaklardır. 4- thaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretıyle ıhalenın feshıne sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri, teklif ettikleri bedel ile son ihale bedelı arasındakı farktan ve dığer zararlardan ve ayrıca temernıt faızınden muteselsılen mesul olacaklardır Ihale farkı ve temernıt faızı ay- nca hıikme hacet kalmaksızın daıremızce tahsıl olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelınden alınacaktır. 5- Şartname, ılan tarıhınden itibaren herkesın gore- bılmesı ıçın dnırede açık olup masralı verıldığı takdırde isteyen alıcıya bir oıneğı vertlebilır 6- Satışa ıştırak edenlenn şartnameyı görmiiş ve münderecatıııı kabul et- ıniş sayılacakları, başkaca bılgı almak ısteycnlenn 2005/74 Tal sayılı dosya numarasıyla mudurluğumüze başvurmalan ılan olunur (*) Ilgililer tabirıne ırtıfak hakkı sahipleri de dahıldır. Basın. 16206 PERŞEMBE ORHAN BURSALI İç Çatışma Ne Doğurur? Harp Akademileri'nin mart ayında düzenlediği "Gelişen Bilgı Teknolojileri ile Güvenlik Politikası ve Stratejlleri Arasındakı Etkileşim ve Yönlendlrme" başlıklı ilginç toplantının tartışma bölümünde, bir emekli general önemli bir saptama yapıyor ve kal- kınma ve refahın özgürlük ortamında gerçekle- şebileceğini vurguluyordu. özellikle bu saptama günümüz Türkiyesi için tas- tamam doğru görünüyor. Yakın tarihteki deneyimle- rimiz bunun kanıtı. Dünyamızın da büyük karışıklık- lar ve dönüşümler yaşadığı dönemlerdeki 12 Mart 1971 ve 12 Eylül 1980 askeri müdahalelerinin sonuç- ları çok yönlü hayırsızlıklarla dolu. Her ne kadar bu müdahalelere esas sivillerin Türkiye'yi yönetilemez duruma düşürmeleri olguları neden olduysa da... O zamanki gündemlerin iki baş miman bugün "de- rin devleti" tartışıyor! Yakın geçmişten çıkanlabilecek en temel ders, ba- na göre, ülkemizin bütün önemli sorunlarına, de- mokrasi ve parlamenter sistemin kuralları içınde çö- züm arama iyi niyetini sonuna kadar sürdürme ve de- mokrasinin yönetebilme dinamizmini hep diri ve işlertutma gereğidır. Çeşitli siyasi görüşler ve parti- ler arasında, Cumhuriyetin anayasada ifadesini bu- lan temel karakteri uzerinde uzlaşı, bütün siyasiler için temel kural olabilmeli.. • • • Bir parti veya hükümet, çoğunluğuna dayanarak Cumhuriyete, kendıleri veya başkaları istiyor diye "Islamcı karakter" giydiremez ve yönetim felsefesi- nin arka planında bu ruhu canlı tutamaz. Eğer bu yol- da giderse çatışma ortamını körükler... Aynı şekilde, bu hükümete, AB üyeliğine, Kıbrıs'ta uzlaşmaya karşıyız diye, ortalıkta gezen işsiz güruh- lann ve arkalarındakı mılitan güçlerin ırkçılığa yakın milliyetçi sokak kabadayılıklarına destek çıkmak da, ülkede çatışmayı körüklemektir. Demokrasinin nasıl uygulanacağına ve ne olduğu- na, bayrak ile düşünce kınntısı "Söyle seni istedi- ğin yere dikelim"in sınırlarını aşarnayan kaba kuv- vetin ve yönetimindeki sürülerin karar vermeye baş- ladığı bir yerde, geçmişte yaşadığımız Maraş, Sıvas ve benzeri katlıam planları hüküm sürmeye başlar. • • • Geçmişten çıkaracağımız en önemli bir ders de şu- dur bana göre: İç çatışma ortamları, ülkemizi hep ekonomik, siyasi ve askeri, en zayıf durumlara dü- şürmüştür... İç çatışmalı zayıf ortamlar, a) ülke içinde halkın her zaman daha yoksullaş- masına, gelir uçurumlarının derinleşmesine, kamp- laşmaların keskinleşmesine neden oldu.. b) Dış politikada bize dayatılanları kabul etmek zorunda kaldık. Ve döndük dolaştık, hep, Avrupa'nın en zayıfı ol- duk.. • •• Geçmişimiz, demokrasi ve ülkeyi yönetebilme kül- türü bakımından büyük zaaf ve kırık notlarla dolu- dur. Bu zayıflıklar hem iktidarlarda, iktidarı "istediği- miyaparım, kendimeyontarım, kendi cemaatimi ve menfaat şebekemi korurum " aracı olarak algılama- lannda vardır... Hem de muhalefette vardır: Beğenmediğimiz ik- tidarlara karşı, henüz var olan büyük demokratik mücadele platformunu kullanmak yerine, iç çatışma- yı her bakımdan körükleme, üstelik askeri de bu si- vil çatışmanın taraflarından biri haline getirmek iste- ği düşüncelerimizı sanyor. Türkiye "üniter birliğini", • iç ve dış büyük çatışmalara çağıran politikalar- da ve bu politikaların kışkırttığı ortamlarda mı en iyi koruyabilir... • Yoksa, iç ve dış barış ve işbirliğinin üretildiği politikalarda ve ortamlarda mı? En azından benim aklım ikinci seçeneği gösteriyor... Banşçı ve işbırlıkçi ortam, ancak katma değeri, zen- ginliği ve refahı yaratabilir. Birliğimizi de yeniden üretebilir... Taşlan yerli yerine, ancak normalleşme oturtabilir. Anormallikler ise tıpkı geçmişin Erdoğan iktidannı doğurduğu gibi, sadece uç noktalar doğurmaya gebe olabilir.. Tabii, hangi tür doğumların gerçekleşebileceğin- de, şüphesız Erdoğan hükümetinin de büyük payı olacaktır.. obursali@cumhuriyet.com.tr. Raporun süresi yarın doluyor • ANKARA(Cumhuriyet Bürnsu) - Kapatılan RP'nın Genel Başkanı Necmettin Er- bakan'ın 2 yıl 4 aylık hapis ce- zasının infazının ertelenmesi için aldığı raporun süresi yarın doluyor. Erbakan'ın cezaevi tehdidinden kurtulabilmesi için bu kez bir değil iki rapor alması gerekıyor. Birinci rapor infazın ertelenmesine ilişkin olacak. tkinci rapor ise 1 Haziran'da yürürlüğe girecek ycni ceza yasalarında öngörülen "ev hapsi" hükmünden yararlanması için alınacak. Suphi Karaman anılıyor • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Milli Birlik Komitesi üyesi Suphı Karaman, ölümünün birinci yılında çeşitli etkınlıklerle anılacak. Bugün saat 18.30'da, Işçi Partısı Genel Merkezi'nde, îşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 27 Mayis Devrim Derneğı Genel Başkanı Hüseyin Avni Güler, Ankara Ünıversitesi SBF öğretim Üyesı Prof. Dr. Alpaslan Işıklı ile Hacettepe Üniversite- si Ögretım Uyesi Suay Karaman'ın katılacağı bir anma toplantısı yapacak. 15 Nisan saat 12.00'de ise Karaman'uî Karşıyaka Mezarlığı'ndaki gö- mütü başında bir tören düzenlenecek. 'Herkes aynı şeyi yapardr • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Norveç'te PKK'lılerın yumurta saldırısına uğrayan Başba- kan Recep Tayyip Erdoğan'ı korumak için önüne geçen AKP Istanbul Milletvekili Egemen Bağış, "Hangi arkadaşımız olsa aynı şeyı yapardı. Ko- ruma arkadaşlar ellcrinden gelenı yaptılar" dedi. Bağış, gazetecilerin Norveç'tekı yumurta saldın- sıyla ilgili sorulannı yanıtladı. "Bir iki kendini bilmez bir şeyler ahnaya çalıştı, ama bir şey ya- pamadılar" diyen Bağış, kendisinin kameraya yakın olduğu ıçın ön planda kaldığmı ifade etti.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog