Bugünden 1930'a 5,454,328 adet makaleKatalog


«
»

14 NİSAN 2005 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA HABERLER Çakıcı'ya sağlık kontrolü • EDİRNEÇAA)- Tekirdağ F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Alaattin Çakıcı, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Edirne'deki Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirildi. Zırhlı bir araçla getirildiği hastanenin Nükleer Tıp Bölümü'ne götürülen Çakıcı'mn burada sağlık kontrolünden geçirileceği öğrenildi. Hastane yetkılilen, Çakıcı'nın bel ağrısı şikâyetiyle yaptırdığı tetkiklerin inceleneceğini ve kalp sıntigrafisinin çekileceğini kaydettiler. 18öğpenci tutuklandı • SİVAS(AA)- Cumhuriyet Üniversitesı'nde (CÜ) karşıt görüşlü öğrenciler arasında çıkan kavgayla ilgili gözaltına alınan 48 öğrencinin çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılmalannın ardından cumhuriyet savcısı, 19 öğrenci içın bir üst mahkemeye itirazda bulundu. ttirazı inceleyen mahkeme 19 öğrenci hakkında gıyabi tutuklama kararı çıkardı. Bukarar üzerine 18 öğrenci gözaltına alınarak mahkemeye çıkarıldı. Hakkındakı gıyabi tutuklama kararı vicahiye çevrilcn öğrenciler tutuklanırken 1 öğrencinin aranmasına devam ediliyor. Özmen tahliye edildi • ANKARA (Cumhııriyet Bürosu) - Ozel Kuvvetler Komutanlığı inşaatmdaki yolsuzluk iddıalanyla ılgıli olarak Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi' nde dolandırıcılık ve sahtecilik suçlarından yargılanmaya başlanan müteahhit Ali Osman özmen'in tahliyesine karar verildi. Genelkurmay Asken Mahkemesi'nin de hakkındakı diğer suçlamalardan daha önce tahliyesine karar verdiği Özmen hakkındakı tüm tutuklama kararlan kaldırılmış oldu. Sahte DGM mutiru •DİYARBAK1R (Cumhuriyet Bürosu) - Dıyarbakır'da înönü Caddeıs Modern Çarşı'da bulunan bir depo ile bir matbaaya düzenlenen operasyonda 2002 yılına aıt 52 bin 850 adet sahte damga pulu, Diyarbakır DGM Başsavcıhğı ibareli sahte soğuk mühür, 2 adet Ulaştırma Bakanlıgı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü Taşıma tzın Belgesi, 39 adet Diyarbakır Valiliği başlıklı özel güvenhk görevlisi kimlik kartı, 157 adet boş bahis kuponu, 15 adet çeşitli kişıler adına hazırlanmış kaşe polemem, 1 tabanca, 2 şarjör ve 7 fişck elc gcçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan M.Ş.S.veVG. sorgulannın ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. ADD, hükümetin Türkiye'yi emperyalist kuşatmayla karşı karşıya bıraktığını söyledi 'Ülke geleceği tehlikede'ANKARA/MERStN (Cum- huriyet) - Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), Türkıye'nin AKP hükümetı dönemınde "ge- ri dönüşümü çok zor, dış kay- naklı dayatnıalarla" karşı kar- şıya kaldığını bıldırdi. "Ülkenin ve ulusun geleceği vebölünnıe/bülünlüğütehlike- dedir.Bu kuşatmadan kurtuluş, ulusun aziıtı ve kararlıuğında- dır" görüşünü açıklayan ADD, tüm yurtsever, tam bağımsızlık- çı, anti-emperyalist kesimleri ulusal bırlık çatısı altında top- lanmaya çağırdı. ADD, 8-10 Nisan'da Mer- sin'de gerçeklcştirdiği üç gün- lük örgüt toplantısımn sonuç bildirgesini kamuoyuna açık- ladı. Bildirgede, şu saptama- larda bulunuldu: t/ Türkiye, milyonlarca şe- • Üç günlük örgüt toplantısımn ardından bir bildirge yayımlayan ADD, Türkiye'nin AKP hükümeti döneminde "geri dönüşümü çok zor, dış kaynaklı dayatmalarla" karşı karşıya kaldığını belirtti. "Ülkenin ve ulusun geleceği ve bölünmez bütünlüğü tehlikededir" denilen bildirgede, bu kuşatmadan kurtulmak için tüm yurtseverler ulusal birlik çatısı altında toplanmaya çağrıldı. hit vererek kazandığı Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın kazarum- lannı pervasızca geri vermek- tedır. ABD ve AB güdümünde uydu politikalar izlemekte ve yüce Atatürk'ün "Yurtta ba- nş, dünyada banş" ilkesini gör- mezden gelmektedır. Emper- yalizmin taşeronluğuna dek var- dınlan politikalar, Türkiye'yi bölgede kırlı bir emperyalist savaşa sürüklemektedir. • Ulusumuz, bayrağımıza karşı yapılan saygısızlığın, kö- kü dışanda ciddi bir kışkutma olduğunun ayırdında olup cnı- peryalizmin oyunlaruıa gelme- yeceğuniz bilinmelidir. Türki- ye topraklarında yaşayan her- kes, vatana anayasal hukukla bağta, eşit yurttaşlardır. AB ve ABDemperyalizmininhertür- lü etnik, mczhcpseL, dinsel kü- meleri ayaklandırmaya ve iil- kcmizilederasyonlar üzerinden parçalanmayagötürmesinc as- la izin verilmeyecektir. • ABD'nın kullanımına ve- rilen üs ve limanlar, ülkemizi Ortadoğu'da onursuz bir sava- şa sürükleyebilecek boyutlar taşımaktadır. Incirlik başta ol- mak üzere 1 Eylül 2004 genel- gesi gözden geçirılerek ortak as- keri üs, liman ve tesislerin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin mutlak denetımıne verilmesını acılen, ısrarla talep ediyoruz. • IMF-DB güdümündeki borçlandırma politikası, iilkeyi içindcn çıkümaz bir boıç bata- ğına sürüklemistir. 332 nıihar dolara varan borçlar, toplam ulusal geliri aşmış olup bağım- sızbğıve ulus egemenüğini açık- ça tehdit eder duruma gelmiş- tir. Bilerek ve isteyerek sürdü- riilcn yoksullaşnrma, sözde kü- reseileşme, emperyaJizmin 21. yüzyüversiyonunun plaıüıürii- nü olup ulusu cunıhuriyete kol kanat germekten alıkoyma amaçlıdır. Ülke kaynaklan bu samıalı yırtmaya yeterlidir. ^ AB karasevdası ulkeyi bo- lünme ve parçalanmanın eşığı- ne sürüklenıiştir. AB ile maske- li baloya artık bir son verilmeli ve gumriık birhğinin askıya alın- ması gündeme taşınmalıdır. tf Atatürk'ün "halkçı" sos- yal devleti, sağlık ve eğitinı baş- ta olmaküzere mutlaka konın- nıalı ve geuştirilmelidir. ^ Dinci-tarikatçı örgütlen- meler, kimi yerel yönetimlerin dış destek de alarak ışbırlığı ile tehlikeli boyutlara tırmanmış- tır. Devrim yasalarının mutlak anlamdauygulanması istemimi- zi yüksek sesle haykınyoruz. KAMUOYU TEPKİSİNDEN ÇEKİNİÜYOR Hükümetin Ocalan sıkıntısı ANKARA (Cumhu- riyet Bürosu) - Avrupa Insan Haklan Mahke- mesi'nin (AİHM) Ab- dullah Öcalan'ın "adil yargüanmadığT sonu- cuna vardığı karanııı ya- kında açıklayacak ol- ması, hükümeti zora soktu. Öcalan ve AÎHM'de benzer du- rumdaki yaklaşık 90 da- va ıçın yenıden yargı- lamanın önünü açmak zorunda kalacak olan hükümet, kamuoyu tep- kisinin büyümesinden çekiniyor. Başbakan Tayyip Erdoğan, dün sorular üzerine AİHM'nin Öcalan ka- ran konusunda "resmi bir bilgi" olmadığını söyledi. CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın AlHM'nın Öcalan'ın yeniden yargılanması yonünde karar verdiği- ne ılışkın resmı kaynak- lardan kendisine bilgi geldiğini açıklaması, ge- nış yankı buldu. Başba- kan Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Gül ise, gazetecilerin sorularına karşılık yorum yapmak- tan kaçındı. Başbakan, "Bu konuda resmi bir bilgi yok" derken, bilgi gelince gerekli açıkla- mayı yapacaklarını kay- detti. Gül de, AÎHM'den karann açıklanmasımn geciktirilmesi için bir gi- rişimlerinin olmadığını savunurken "Bakaum mahkemene olacak,ka- rar çıkmadan bir şey di- yemem" dedi. Gül, Dı- şışlen Bakanlıgı'na ka- rann ulaşıp ulaşmadığı- nın sorulması üzerine de, "Hayır* demekle ye- tındi. AKP Grup Baş- kanvekili Faruk Çelik, Baykal'ın açıklamalan- nın anımsatılması üzen- ne'"Bizeböyle bir bil- gi gelmedi. Sayın Bay- kal'ın kaynağuıı açıkla- ması gereldyor." dedı. Çelik, AÎHM'ye gayri resmi başvuruda bulu- nulduğu iddıalanyla il- gili olarak "Bütünbun- larspekülasyondur,briy- le bir temas ve görüşme söz konusudeğildir" di - ye konuştu. ÎŞSİZLÎGE, YÖKSULLUG&, . EMPERYAUZME "-•"" SODAPS 0 S Y -s r SODAP üyeleri, Çahşma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıgı Bölge Müdürlüğü öııündc basın açıklaması vaptı. (AA) 1 Mayıs günü emekçileri meydanlara çağıran SODAP: Büyüyen tekşey işsidik tstanhul Haber Servisi - Sosya- list Dayanışma Platformu (SO- DAP), ışsızlık sorununa karşı çık- ma hakkını savunmak, herkese gü- venceli ış sağlanması ısteğını hay- kırmak ıçın tüm emekçılen 1 Ma- yıs günü alanlara çıkmaya çağır- dı. Devrimci 1 Mayıs Platformu da işçi bayramını Taksim Meyda- nı'ndakutlamaçağnsını yineledi. SODAP üyeleri dün Çahşma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıgı tstan- bul Bölge Müdürlüğü önünde ba- sın açıklaması yaptı. SODAP adı na açıklama yapan Levent Çiftçi, "Kiîjkırlılan milliyetçilikle toplum- sal sorunlann üstü örtülmekte ve emperyalizmin mUdahalesine uy- gun bir ortam yaralılnıaktadır" dedı. IMF dırektıflerı doğrultu- sunda uygulanan lıberal polıtıka- ların özelleştirmelenn ıstıhdamın azalmasına yol açtığını ifade eden Ciftçi, "Türkiye ckononıisiııinbü- yüdüğü söyleniyor. Ama ne işsi/Jik azahyor ne de halkın yaşam slan- dardı yükseliyor. Büyüyen tek şey, işsizük,yoksuİlıık vetoplumsalada- let.si/liktir" diye konuştu. Sağlık kurumlan ve eğitim sis- teminin özelleştirildiğini belirten Çiftçi, "Yoksullanıı, emekçilerin oyuyla iktidara gelen AKP'nin üçüncüyılınagirenicraan,yelirda- gılımındaki adaletsizligj daha da büyütmüştür" dedı. "İşsizUge, yoksulluğa, cmperjaUzme karşı 1 Mayıs'a"," Oğrenciyim gelece- ğim yok" dövizleri taşıyan SO- DAP üyeleri, "Sadaka değil iş is- tiyonız", "Halklann kardeşliği" sloganlan attı Öcalan hakkında davayı açan dönemin DGM Savcısı Şalk, 'AİHM'nin kararı siyasi amaçlı' dedi ' Yargdama lıııkııka uygundu9 tLHANTAŞCI ANKARA-Abdullah Öca- lan hakkında dava açan döne- min DGM Savcısı ialatŞalk, Avrup Insan Haklan Mahke- mesi'nin (AİHM) yeniden yargılama yönünde alacağı karann hukuki olmaktan çok siyasi amaçlı olacağını vurgu- ladı. Şalk, yargılama sırasın- da Ocalan ve avukatlannın da "dürüst" yargılama yapıldı- ğına ilişkin beyanlan oldu- ğunu ve bunların da tutanak- • Talat Şalk, Abdullah Öcalan'ın adil yargılanmadığına ilişkin yorumlara katılmadığını belirtti. Duruşmalar sırasında Öcalan ve avukatlannın "dürüst" yargılama yapıldığına ilişkin beyanlan olduğunu ve bunlann da tutanaklara geçtiğine dikkat çeken Şalk, "Yargılama Avrupa'dan da takdir gördü" dedi. lara geçtiğini söyledi. Öcalan'ın yargılanmasıyla ılgıli hazırlık soruşturmasını yapan ve davayı açan dönemin DGM Savcısı Talat Şalk, Öca- lan'ın adil yargılanmadığına ilişkin yorumlara "kesinlikle katümadığını" bıldırdi. Yar- gılamaya askeri yargıcın da yer aldığı heyetle başlandığı- nı ammsatan Şalk, "Daireka- rarıııda, sivil mahkemede as- keriyargıcın bulunmasım adil yargdanmanınihlaü kabııl edi- yordu. Bu nedenle dc biz ya- nımı/da yedek üyeyi de götür- dük- Askeri yargıç üç celse de- vam etti. Anayasa değişikliği- nin ardından yargılamaya as- keriyargıcın yerineyedek üye asil olarak kaüldı" dedi. Yeni heyetle duruşmayabaşlanma- dan önce Mahkeme Başkanı T\ırgut Okyay'ın Öcalan ve avvıkatlanna "Yeniden yargı- lamaya başlayalım nıı" diye sorduğunu kaydeden Şalk, "Onlar da 'Yargılama gayet dürüst oldu. Yargılama kaldı- ğı yerden devam etsın' dedi- ler. Bu beyanlar tutanağa da geçti. Kesinlikle adil yargılama yapılmışnr. ÜstelikAvrupa ba- suu da dııruşmayı izledi. Yar- gılamanuı düzgünlüğü nede- niyle Avrupa'dan da takdir gördü" diye konuştu. Talat Şalk, AİHM'in vere- ceği olası yeniden yargılama karannın "hukuki nitelikte ol- maktan çok, siyasi amaçlıola- cağını" vurguladı. Sabancı suikastından yargılanıp yargılanmayacağma ilişkin süreç başladı Erdal, mahkeme önüne çıktı Fehriye Erdal. ELÇtNPOYRAZLAR BRÜKSEL-Belçıka'da gözal- tında bulunan terörist Fehriye Erdal ve DHKP-C üyesi 11 ki- şinin yargılanmasına dün Bnı- ges kentinde başlandı. Erdal'ın ve terör örgütü yandaşlannın Belçika'daki suçlarının ele alın- dığı duruşmayla aynı zamanda sanıkların Sabancı suıkastına ilişkin yargılanmalanna yönelik karar süreci başlamış oluyor. Basına kapalı olan ve üç saat süren duruşmada mahkeme he- yetı duruşmanın 1 Hazıran ta- rihine ertelenmesini kararlaş- tırdı. Duruşma sonrası basına • Fehriye Erdal'ın avukatı Bekaert, sanıkların "suç örgütü ve çete kurmak" ve "terorizm" ile suçlandıklarını belirtti. Bekaert, Erdal'ın Türkiye'de işlediği suçlardan ötürü Belçika'da yargılanamayacağını savundu. açıklamada bulunan Fehnye Er- dal'ın avukatı Paul Bekaert sa- nıklann "suçörgütü veçetekur- mak" ve "terorizm" ile itham edıldıklennı, bu yargılama sü- recınin sonunda sanıklann Ce- za Mahkemesi önüne gönderil- melerinin söz konusu olup ol- mayacağınınbelirlenecegini söy- ledi. Erdal'ın Türkıye'de işle- diği suçlardan ötürü Belçika'da yargılanamayacağı, Belçika ada- İetının buna yetkılı olmadığı gö- rüşünü savunan avukat, müvek- kilinin Brüksel'deki bir evde gö- zaltında kaldığını ve bu evden çıkamadığını anlattı Avukat, Erdal'ın siyasi sığınma talebı- ne ilişkin dosyada sürecin devam ettiğini de sözlerine ekledi. Sabancı Holding Otomotiv Grubu Başkanı Özdemir Sa- bancı, Toyota-Sa Genel Müdü- rü Haluk Görgün ve sekreter Nilgün Hasefe'nin öldürülmesi olayının zanlılanndan Fehriye Erdal, 26 Eylül 1999'da, Belçi- ka'da, Neşe Yüdınm adına dü- zenlenen sahte pasaportla ya- kalanmıştı. Erdal'ın Belçika'da işlediği suçlar arasında silah taşımak, suç örgütü faahyetlenne katıl- mak, sahte kimlik kullanmak gibi unsurlarbulunuyor. Sanık- lar arasında yer alan ve gıya- bında yargılanan terör örgütü DHKP-C lideri Dursun Kara- taş ıse mahkemede bir avukat ta- rafından tenısil edilmedı. POLİTİKA GÜJNLÜĞÜ HtKMET ÇETİNKAYA Kıbrıs'ta Seçim LEFKOŞA - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde- yim, ama aklım Türkiye'de... Lefkoşa'da hava sıcak... Reşat Akar'ın da sık sık üzerınde durduğu gıbı, Ankara Anlaşması, adanın gündemini oluşturuyor... Pazar günü yapılacak cumhurbaşkanlığı seçim- lerinin sonuçları şimdiden belli olduğu için gündem Ankara Anlaşması... AB'nin Kıbrıs Biiyükelçisi Adrian Van der Me- er'e Reşat Akar soruyor: - Imzalar atıldıktan sonra TBMM anlaşmayı onaylamazsa ne olur? Van der Meer - AB açısından önemli olan pa- rafe, sonra da imzadır. - Türkiye, ek protokolü parafe ettiği halde li- manlarını Kıbrıs Rum bandıralı gemilere ve uçaklara açmayacağını söylüyor. Bunu yapa- bilir mi? Van der Meer - Hayır, yapmamalı. Ankara An- laşması, 1995'teki mutabakat çerçevesinde liman- ları da kapsıyor. Dolayısıyla bu engellenemez. AB bu konudaTürkiye'ye ilk uyarısını 24 Nisan'daya- pacak. - Türkiye ile Güney Kıbrıs arasında serbest ticaretin başlamasıyla birlikte, Türkiye ile Ku- zey Kıbrıs arasındaki ticaretin durması, yasak- lanması veya engellenmesi söz konusu olur mu? Van der Meer - Hayır, olmaz. Türkiye ile Kuzey Kıbrıs arasındaki ticaret şimdiki gibi devam eder. - Ankara Anlaşması, diplomatik tanıma an- lamına gelir mi? Van der Meer - Hayır, gelmez! - Kıbrıs sorununun 10 yıl daha çözümlen- mediğini düşünelim. O zaman AB tarafından Türkiye'ye "Askerini Kıbrıs'tan çek" diye bas- kı yapılır mı? Van der Meer - Avrupa Parlamentosu'nun bu konuda hazırlık yaptığını biliyorum. Yakında bir karar çıkabilır. ••• Lefkoşa'da konuştuğum kişiler, Mehmet AIITa- lat'ın Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturacağını söylüyorlar... Pekı, öteki aday Derviş Eroğlu ne yapar? Yüzde 25 oy alacağı öne sürülüyor... Aklım Türkiye'de kaldı... Sorular yumağı karşısındaAKP iktidarı neyapı- yor? Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Dışiş- leri Bakanı Abdullah Gül "Ermeni sorunu", "Ku- zey Irak", "Kıbrıs" ve "AB" konusunda ne düşü- nüyor? Muhalefet bu olupbitenler karşısında nasıl bir po- litika izliyor? MHP lideri Devlet Bahçeli'nin teleyizyonlarda- ki açıklamasını dinliyorum. Bahçeli, "Ülkücülerso- kağa çıkmayacak" diyor. Haberlere bakıyorum... Ülkü Ocaklan Konya Şubesi'nde eski ve yeni yö- neticiler arasında kavga çıkıyor. Kavgada bir kişi yaralanıyor. Ülkü Ocakları şubesinde yapılan aramada ise 7 ruhsatsız tabanca, çok sayıda kesici alet ve sopa çıkıyor... Bu arada ülkücüler Trabzon'dan sonra bu kez Adapazarı'nda açıklama yapmak isteyen öğren- cılere saldırıyor... Toplum sağduyusunu yitirmiş... Böyle dönemlerde kışkırtıcıları yakından izleyip ortaya çıkarmak gerekiyor... Lefkoşa'dan Türkiye'ye bakarken kendi kendi- me soruyorum: "Neden sevgisiz bir toplum olduk?" Lefkoşa'dan Girne'ye gidiyorum, güneşin bat- tığı saatlerde... Bir ses duyar gibi oluyorum: "Beni güneşin battığı yere götür..." Bir serinlik çıkıyor. Akdeniz, mavi mavi bakıyor... Kıbrıslı şair Neşe Yaşın'ın bir şiiri geliyor aklı- ma, unutulmuş mevsımler gıbı: Içimden geçenlerı anlatamam kimseye I çün- kü içimden I dörtnala atlılar geçti I bilinmezlere doğru tozlar savuran I çünkü içimden I savaşlar, yıkımlar, haksızlıklar geçti I ezerek yüreğimi par- çalayarak I acılar geçti içimden I yüzyıllar geçti." • • • Evet... Ankara Anlaşması tartışılıyor Türkiye ve Kıbrıs'ta... Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonucu ise belli... Girne'de esnafla konuşuyorum... "Işler nasıl?" Yanıt: "Geçen yıldan kötü, inşal- lah buyazdüzelir..." Girne'deki kumarhanelerak- şam saatlerinde doluyor. Müş- terileri Türkiye'den ve Rum ke- siminden... hikmet.cetinkaya(V> cumhuriyet.com.tr Faks numaramız: 0212/ 513 90 98 MEKTUP YASAĞINI PROTESTO Edîrne F TîpTne 6 moral kartları' tstanbul Haber Servi- si - tnsan Haklan Der- neği (İHD) tstanbul Şu- besi üyelen, Edırne F Tı- pı Cezaevı yönetımınin, tutuklu ve hükümlülere gönderilen mektuplan "moral verici" nitelikte olduğu gerekçesiyle ver- memesini "moral kart- lan" göndererekprotes- to ettı. Adalet Bakanı Cemil Çiçek'e de F tıpı cezaevlerındekı insanlık dışı uygulamalara son verilmesi isteıniyle mek- tup gönderildi. IHD Istanbul Şubesi Cezaevi Komisyonu üyeleri, dün Galatasa- ray Postanesı'nin önün- dc bir araya geldi. Ada- let Bakanı Cemil Çi- çek'e mektup gönderen İHD'lıler, F tıpı cezaev- lerindeki tutuklu ve hü- kümlülere de destek kartları yolladı. Çiçek'e gönderilen mektupta, ce- zaevlerinde yüzlerce in- sanın yaşamını yıtirme- sıne karşın ınsandan ya- na hıçbır düzenleme ya- pılmadığı belırtıldı. Ceza Maz Yasası'nın getirdiği olumsuzlukla- rın bir kez daha gözler önüne serildiğine dikkat çekilen mektupta, F tipi uygulamasından vazge- çilmesi ısteği bir kez da- ha yınelendı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog