Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 14 NİSAN 2005 PERŞEMBE 4 HABERLER DÜNYADABUGUN ALt SİRMEN Sezer - Suriye - ABD Ve İşin Gerçek Yüzii Olacak şey değil, ama bir an için varsayalım ki, olsun. Türkiye Cumhurbaşkanı Ahmet Nec- det Sezer, dün gerçekleşen Suriye gezisi yeri- ne, Küba'ya uçup Havana'da Commandante Castro ıle el sıkışsaydı, acaba ABD'nin tepkisi, şu Şam ziyaretindekinden daha olumsuz olabi- lir miydi? Sanmıyomm! Eğer Yeni-Con'ların BOP politikasının anafik- rini kavrayamamışsanız, bu tepkileri anlamanız da güçtür. Güçtür, çünkü Suriye şu anda bölgede istik- rarı bozabilecek bir kuwet değildir. Suriye artık Lübnan'daki varlığına son verdiği gibi, Harrari'nin öldürülmesinde rol oynadığı da kanıtlanamamış bir ülke konumundadır. Şu anda içinde bulunduğumuz bölgede, istik- rarı bozacak ancak iki devlet ve de bir etnik ya- pı vardır. Söz konusu iki devlet, dünyanın ege- meni ABD, onun bölgedeki uzantısı ve zaman zaman otonom hareket yeteneğine de sahip olan, kendi büyüklüğünün çok üstünde bir nük- leerarsenale sahip Israil'dir. Etnik grup ise ABD'nin Irak'ı bölme politikasının taşeronu, Birleşik Dev- letler'in taa 1917'den bu yana bölgedeki en önemli kozlarından biri olan Kuzey Irak Kürtle- ridir. ••• Türkiye'nin Ortadoğu'dadengelerin bozulma- sından, istikrarın zedelenmesinden ilk olumsuz etkılenecek devlet olduğu, yıllardır bu yönde bir polıtıka güttüğü de bilindiğine göre, Sezer'in ar- tık zararsız ve bundan böyle kaçınılmaz olarak gardında durmak zorunda kalan Suriye'yi ziya- retinin ne sakıncası olabilir? Burada denebilır ki, VVashington'ı kaygılandı- ran yalnızca ev sahibinin değil, aynı zamanda da ziyaretçinin kişiliği. Gerçekten de ABD'nin Türkiye'de kendisine pekyakın hissetmediği bir kişi Sezer. Bu durum yalnız Cumhurbaşkanı'nın, daha önceki iki Cum- hurbaşkanı Özal ve Demirel'in tersine, kendi ana- yasal sınırlarını aşmamaya özen gösterip, dış politikadaetkin bir rol oynamamasından kaynak- lanmıyor. Sezer'in ılımlı Islam - laik Türkiye tar- tışmasında, Amerikan modeline uzak tutumu, Çankaya'datürbanın önünü kesmesi de ABD'ye pek şirin görünmuyor. Bunlar yadsınmaz gerçekler. Ama Sayın Se- zer her konuda, ABD karşısında katı, Türk - Ame- rikan ilişkilerini zedeleyici bir tutumu benimse- miş değil. Sayın Sezer'in 7 Nisan'da Harp Akademileri Konferansı'ndayaptığıkonuşmada Türk -Ame- rikan ilişkilerinin Türkiye için yaşamsal öncelik ta- şıdığını özenle vurgulaması, bu ilişkilerde var olan ortak değer ve hedeflerin kimi zaman orta- ya çıkan güçlüklerin aşılmasını sağlayacak sağ- lamlıktaolduğunu belirtmesi, nihayet Türkiye'nin ABD ile AB'yi birbirlerine karşı alternatif olarak görmeyıp, bir bütün içinde algıladığını söyleme- si, Yasemin Çongar'ın deyişiyle VVashington'da "ses getirmiştir". ••* Kısacası Türkiye'nin politikasında ABD'nin öneminin çok iyi farkında olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı'nın yaklaşımının, aslında Türk - Amerikan ilişkilerini zedeleyici bir öğe taşıma- dığının VVashington da farkında. Peki bu durumda, Sayın Sezer'in Şam'ı ziya- retinin ne sakıncası olabilir ki? BirTürkyorumcusunun, "SayınSezerŞam'da Beşar Esad'a itidal telkin ederek istikrara kat- kıda bulunsa fena mı olur" sorusuna ABD'nin en önde gelen düşünce kuruluşlarından Coun- cil On Foreign Relations'un üyesi, Balkanlar, Kaf- kaslar, Ortadoğu uzmanı David Phillips "Hayır, ABD için istikrarancak Beşar'ın yıkılmasıyla ge- lir" diyordu. Bu açıklamayı, "Bizim için önemli olan İstik- rar değil, istemediklerimizi devirerek yeni bir durum yaratmaktır" şeklinde okumanız daha doğru olur. Görülüyor ki ABD'nin bölgedeki yeni politika- sı istikrara yönelik değildir ve bu politika hiçbir karşı görüşü kabul etmemektedir. Bu durumda, ABD'nin, Sezer'in Suriye gezi- sine neden bu kadar karşı olduğunu anlamak ko- laylaşıyor, ama ya aynı türküyü çağırarak, Sayın Cumhurbaşkanı'nı başkasının ağzından "inatçı adam" diye niteleyen Türk gazetecilerine ne de- meli? asirmen@cumhuriyet.com.tr FALAKALAR ÎNCELENÎYOR Ülkü Ocağı'nda işkence aleti KONYA (Cumhuri- yet)-Ülkü Ocaklan Kon- ya II Başkanhğı'nda, bir kişinın sılahla yaralan- masıyla sonuçlanankav- gayla ılgili gözaltına alı- nan 21 kişi adliyeye sevk edildi. Ülkü ocağında bulunan 2 falaka aletı de incelemeye ahndı. Pazartesı günü, Ülkü Ocakları Genel Merke- zi'nce Konya îl Başkan- lığı'na gondenlen grup ile ocaktakı kışıler ara- sında yönetim kavgası çıktı. Kavgada Muslafa TUran, üniversıte ögren- cisiMesutTepeli'yı(28) silahla bacağından ya- raladı Olayın aıdından ülkü ocağına baskın düzen- leyen polıs aralarında Konya Ülkü Ocağı Baş- kanı Fatih Akbaş'ın da bulunduğu 15 kişiyi gö- zaltına aldı Baskında7 ruhsatsız tabanca, çok sayıda kesıcı alet ıle iki falaka ele geçirldi. Havaya ateş açanlar- dan Yakup E. hakkında tutuklanması istemıyle dava açılırkendığer 5 kı şı seıbest buakıldı. Bas- kında gözaltına alınan 15 kişinin de savcılıkta ifadelen ahndı. Savcınınkararıyla mü- hürlenen Ülkü Ocakla- rı'nda yapılan aramada bulunan falaka aletleri ise incelenmek üzere Emniyet Laboratuva- n'nagöndenldı. Erdoğan, Trabzon'daki olaylan değerlendirirken saldırganlan da eylemcileri de eleştirdi 'Anarşiye izinvermeyiz'• îç düşmanlar yaratmanın ülkeye ve millet kavramına zarar vereceğini vurgulayan Erdoğan, "Bizim ne özgürlüklerini anarşi meydana getirmek için kötüye kullananlarla ne de bu ülkeyi sevmeyi kendi inhisannda zanneden ve hukuku hiçe sayanlarla bir yakınhğımız vardır" dedi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'da yaşananları "müessif olay" olarak nıtelendınrken bunun, Türkiye'nin önünü kesmeye yöne- lik bir girişim olduğunu söyledi. Devlet olarak Türkiye'nin huzu- runu kaçırmaya yonelık bu çatışma noktasının ıkı tarafma da yakın dur- mayacaklannı belirten Başbakan Er- doğan, "Bizim ne özgürlüklerini anarşi meydana getirnıek için kötü- ye kullananlarla ne de bu ülkeyi sev- meyi kendi inhisannda zanneden ve hukuku hiçe sayanlarla bir yakınlı- ğımız vardır" dedı Erdoğan, sözde Ermenı soykırım BELLI AMAÇLARA HlZMET EDEN KIŞKIRTMALARA KAPILMAYIN' ezerden sağduyu çağnsı •m ANKARA (Cumhu- riyet Bürosu) - Cum- hurbaşkanı AhmetNec- det Sezer, Trabzon ve Adapazan'nda yaşa- nan lınç gınşımlennın ardından yurttaşlara sağduyu çağnsı yaparak "Belliamaçlarahizmeteden olası kıştırtmalara ka- pılmayınız" dedı. Sezer, hiçbir gü- cün ulusal birlik ve butünlüğü boza- mayacağım vurguladı. Sezer, Suriye'ye hareketin- den önce yaptıgı açıklamada, son donemde artan toplumsal gergınhğe ılışkın değerlendır- melerde bulundu Bazı kentlerde yaşanan olumsuz gelişmelenn ıç ve dış çevreler tarafından bellı yön- lere çekılnıek istendığine vur- gu yapan Sezer, "hir konunun altını çiznıek istediğini" belır terek şunlan kaydettı: "Bir sü- redir kimi kentlerimizdeyaşa- nan vc hcpimize ü/üntü veren olııııısıı/ gelişmelenn him ülke- de giderek yaygınlaşmasını ve bunlarm bcMıiiyönlcrcçckflme- sini isteyen iç ve dış çevrelere karşı ortak duyarlılıgımı/ı ko- rumamız gerekmektedir. Be- lirli amaçlara hiznıeteden ola- sı kışkırmıalara kapıbmmalı- yız. Hiçbirgüç ıılııs;ıI birliğinıiz ve ülke bütünlüğümüzü boza- maz. Türkiye Cumhuriyetf nin korunacağmdanhiç kiınstkuş- ku duymamalıdır." iddiasını gundeme getiren ulkelere de "Kendi tarihinizigözdengeçirin" çağnsında bulundu. Erdoğan, dün partisinin grup top- lantısında Trabzon başta olmak üze- re bazı ıllerde yaşanan olaylan de- ğerlendırdı. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir ka- bile ya da aşiret devleti olmadığını kaydeden Erdoğan, Türkiye'nin baş- kalarının yazdığı bir senaryonun fi- güranı olmayacağını, kendi yazdığı senaryoda başrol oynayacağını söy- ledi. Son günlerde yaşanan bazı "mü- essif olaylann" Türkiye'nin yolunu kesmeye ydnelik girişimler olduğu- nu anlatan Erdoğan, Türkiye Cum hunyetı'ne yurttaşlık bağı ıle bağlı olan insanların millet olma şuuru içinde davranmalan gerektığını söy- ledi Başbakan Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Millet içindcki farklılıkları, fark- lı fikirleri gerekçe göstererek iç düş- manlar icat etmek, en önce millet kavramına zarar verir. Farklılıklar, farklı flküier, potansiyel suç olarak Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, gerginliği tırmandıran beş yerel televizyonu uyardı TAY4DTılar serbest bırakıldı AHMET ŞEFtK tLHANUYGUN TRABZON/ADAPA- ZARI - Trabzon'da ülkü- cüler tarafından linç edil- mekten güçlukle kurtu- lan ve "halkı tahrik et- mek" suçundan tutukla- nan5TAYAD'lıgençtah- lıye edıldı. Aralannda Ta- bipler Odası ve Türkoca- ğı'nın da bulunduğu 13 sivil toplum kuruluşu tem- silcisi, Valı llüseyin Ya- vuzdemir'ı zıyaret ede- rek "olay çıkaracak ldşi- lerinTrabzon'asokulma- masıııı" istedi. RTÜK, olaylar sırasında gerginli- ği tırmandıncı nıtelıkte yaym yapan 5 yerel tele- vizyonu uyardı. Tutuklanan Çetin G, Zeynep E, Emre B, İhsan Ö. ve Nurgül A'nın avu- katı, mahkemeye başvura- rak gençlerin tutukluluk hallerinin kaldınlmasını istedi. Yılmaz'm talebmı yerinde bulan mahkeme, gençlenn tahlıyesıne ka- rar verdı. Serbest bırakı- lan TAYAD üyelerı dün basıntoplantısı düzenledi. Zeynep E, bildiri dağıtır- ken sivil pohsler tarafın- dan süreklı ızlendıklennı, trafık polıslennın ise ken- dilerine"SizPKK'limisi- niz" diyerek mudahale et- tığını ıddıa ettı Bunun ar- dından çevrede hazır bek- leyen bazı gruplann ken- dilerine saldırdığını öne süren Zeynep E, "Pblis bi- zi korumak yerine mega- fonla 'Bunlarbayrak yak- madı, PKK bayragı açma- drdesedahaelkiliolurtlıı'- dedi Cezaevınde ışken- ceye uğradıklanru öne sü- ren Zeynep E, "Milletve- külerinin bize zfyarete ge- leceği günün gecesinde odamıza,buzdolabı,senıa- ver gibi eşyalar getirildi. Milletvekillerine 'Olayla- nn çıkacağını bilseydık, bildiri dağıtmazdık' de- dim. Ancak bildiri dagıt- manın yanhş ohnadığuu düşünüyoruz. Biz bu bül- tenleri ömrümüz olduğu müddetçe dağıtmaya de- vam edeceğiz" dedı Öte yandan, Adapaza- n'nda basın açıklaması yaparken saldırıya uğra- yan Sakarya Gençlik Derneği Başkanı Sinan Çavdar, üyeler Yüod Yal- çın, Özcan Öz , Özkan Yetkin, Engin Göçmen ve Betül Ağabaş savcılı- ğa suç duyurusunda bu- lundular. Grup, dılekçe- lerınde kendilerine sal- dırankişilerin kamera go- rüntülerini de istedi. ÇHD,olaylarmMaı^'lara,Çoram'laı^$ıvas'laragklenyololduğ^adildkatçekti.(Fotograf: SAVAŞ KURKLÜ) Mersin, Trabzon ve Adapazan'ndaki olaylara tepkiler büyüyor Aydınlar uyarmayı sürdürüyor tZMtR/ADANA (Cumhuriyet) - Mersin'deki bayrak yakma girişimi- nin ardından Trabzon ve Adapaza- n'ndaki saldınlarla tırmanan şiddet olaylarına karşı 200 aydının ortak bil- dirgesine tzmirli aydınlardan destek geldi. "Kaygdıyız,uyarıyoruz B baş- lıklı bildiri yayımlayan Aydınlar, Türk ve Kürt aşın milliyetçıhğınuı kışkırtmalarla kıtlesel hısterıye dö- nuştüğünü kaydederek "Aynmcı,ya- sakçı, statükocu ve çaüşmacı zilıni- yetin ülkemize egemen ounasına ra- a değiliz'' görüşünü vurguladılar. Adana Barosu da lınç gırışımini kınadı Çağdaş Hukukçular Derne- ğı'nın (ÇHD) Adlıye önünde yap- tığı açıklamayı ise Avukat Ali Aydo- ğanyaptı. Aydoğan, "Milliyetçihas- sasiyetleri kaşıyarak, değişik etnik ve mezheplere yönelik önvargılan tumandırarak siyaseten kendileri- nivaredebüenleraçısındanbu eşi bu- lunmazfırsatür.Ancak,Türkiye ken- ditarihinebakarsa bununMaraş'la- ra,Çorum'lara, Sıvas'lara giden yol olduğunu görebilecektir" dedı. addedilemez. Eğer ortada bir suç ya da hukuka aykırıük varise bunu so- ruşturacak, kovuşturacak, yargıla- yacak vc cczalandıracak otorîteler bcllidir. Hiçbir grup, hiçbir birey, ül- kesini daha çok sevdigiiddiasıyla hu- kukun kendisine vcrnıediği bir hak ihdas edemcz. Hukukun vernıediği haklar ihdas etmek, kamıı alanında kaosa yol açar, dolayısıvla millet bü- tünlüpnütehditeder." 'O^una gelmeyecegiz' Türk milletı ne zaman sıkıntılar- dan başını kaldırıp ılenye bakmaya başlasa birılerınin buııdaıı rahatsız ol- duğunu belirten Erdoğan, sıklıkla tekerrür eden bu tarihı hesabın far- kında olduklarını, ancak bu defa oyunagelmeyeceklerini söyledi. Er- doğan, "Bu ülkcnin her valandaşı- ııın yaşama hakkı, bizim için muaz- zezdir. Kim aksini söylüyorsa, bu ül- kenin menfaatından ayn bir ıııcııfa- atgüdüyor demektir" diye konuştu Milletin her bir ferdıni uyanık ol- maya, Türkiye'nin medeıııyet he- deflerıne sahip çıkmaya çağıran Er- doğan, "Bu ülkcnin sokaklannda tutuşturulmaya çalışılan yangın, bi- zim gelişme meşalenıizüı ışığı altın- da ezilmeye, sönüp gitmeye mah- kûmdur. llükümet ola- rak bu ülkenin geleceği- ni anarşiden medet umaniara da, üçbeşken- dini bilmeze de bırakma- yacakdirayete, dikkatcve maharetcsalıibiz" görü- şünü dile getirdı SoğukkanJüıkçağnsı Güvenlik güçlerinin bu türden olaylarla mü- cadelede olması gerekti- ğı kadar dıkkatli, soğuk- kanlı ve etkin bir anlayış içinde lıareket etmesi için gerekli çalışmaların yü- rütüldüğunü anlatan Er- doğan, devlet olarak Tür- kiye'nin huzurunu ka- çırmaya yönelik bu çatış- ma noktasının iki tarafı- na da yakın durmayacak- larını vurguladı. Erdo- ğan, "Bizinı ne özgürlük- lerini anarşi meydana ge- tirmek için kötüye kul- lananlarla ne de bu ülke- yi sevmeyi kendi inhisa- nndazanneden ve huku- kuhiçesayanlarlabir ya- kınlığınuz vardır" dedi Bu iki suç eğıhmının aynı adalet terazısinin eşıt kefelennde yargılan- maktan asla geri durma- yacağını vurgulayan Er- doğan, ışlenen suçların cezasız bırakıldığı eleş- tırılerın maksatlı oldu- ğunu ileri sürdü. Erdoğan, adalet, hu- kuk, demokrası ve gü- venliğin asla tartışmaya açık kavramlar olmadı- ğını, herhangı bırınde za- afıyet görüldüğünde top- lumsal uzlaşma çerçeve- sinde meşru çözumlerin mutlaka bulunacağım bildırdi. CHP, H O K O M E T ÖNLEMLERİNİ SORDU Linç girişimi Meclis gündeminde ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - CHP, Trabzon ve Sakarya'da yaşanan "linç" girişimlerinı TBMM gündemine taşıdı. CHP tzmır Milletvekıh Hakkı Ülkü, Başbakan Tayyip Erdoğan'dan bu olaylar karşısında hükümetin aldığı onlemler konusunda bilgi istedi Ülkü, Mersin'de bayrak yakma olayıyla başlayan ülke genelindeki geıginlikler ve linç girişimlerine karşı hükümetin önlem alnıası çağnsında bulundu. Ülkü, Erdoğan tarafından yanıtlanması istemıyle 1BMM Başkanlığı'na verdığı soru önergesinde, Trabzon'un ardından Sakarya'da da linç gınşımlen yaşandığını belırterek bu tür tepkılerm, "ulusal çıkarlara ve halkııı huzuruııa zarar vcrccek boyuta ulaşacağı endişesi taşıdığuu" ıfade ettı. "Hükümetin lürkiye Cıımhuriyeti yurttaşhğuıa zarar verecek şekilde tırnıaııdınlmaya çalışılan milUyetçiUklerin ve diğer khnlikvurgulu hareketlerin önüne geçmek için şimdiye kadar ne yaptığı ya da yapmadığı merak uyandırmaktadn*" dıyen Ülkü, Erdoğan'dan, bu olaylarda "kışkırtıcı olarak nitelenlerle, kışkırtılmaya önceden hazırlıklıymış gibi hemen eyleme geçenler"ın arkasında hangı siyasal guçlenn olduğu konusunda bılgı istedi. Erdoğaıı'ın, "Bizinı üst kimliğinıiz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığıdır" sozlcnnı anımsatan Ulkü, U AKP olarak dini taraflüığı ön plana çıkardıguuz kimi politikalarla bu demecin tam da aksini yapmış olmuyor musunuz?" görüşüne yer verdı. Fransız St Jfhnlt gazetesi: GENELKURMAY 2. BAŞKANI BAŞBUG: Hükümet olaylara tepMsiz kaldı PARİS (ANKA) - Mersin ve Trabzon olaylannın ardından 200 aydın tarafından yayımlanan bildiriyi değerlendiren Fransız Le Monde gazetesi, Türkiye'de bir hısten atmosferının bulunduğunu belırterek "Hedefi Avrupa ailesine katılmak olan iktidardaki ekip, tepkisiz kalmaya devam edecek mi?" diye yazdı Her şeyın 20 Mart'ta Mersin'de başladığını, 12-14 yaşlarındaki üç gencin bir Türk bayrağını yakmaya çalıştıklannı, çocukların "televizyonda görünmek istediklerini söylediklcrini" kaydeden gazete iki hafta sonra Trabzon'da TAYAD uyelennın lınç edılmek ıstendığını yazdı. Aydınlaıın Türk yetkılileri sağduyuya çağırdıklarını belirten Le Monde'da yazıya şöyle devam edıldı. "Hedefi Avrupa ailesine katılmak olan iktidardaki ekip, Başbakan Rcccp Tayyip Erdoğan'ın ekibi, tepkisiz kalmaya devam edecek mi? Trabzon'daki olaylar sessizliklc karşılandı. Bir ay kadar önce Sütçüler Kaymakanu, yazar Orhan Pamuk'un tiim kitaplarının yaküması emrûıi vcrdigiııdc de tepki gösterilmedi." Yasadışılığı güvenlik kuvvetlerine bırakın ANKARA - Genelkurmay 2 Başkanı Orgeneral tiker Başbuğ, son günlerde bıldin dağıtan gençlere yönelik linç girişimlenyle başlayan toplumsal gergınlıklenn Türkıye'ye zarar vereceğini belırterek "olabilecek tahriklere karşı" toplumun provokasyon ve heyecana kapılmaması çağnsında bulundu Başbuğ, "yasadışı eylemlere müdahalcnin ilgili devlet kurumlarına bırakılnıası gerektiğine" ışaret ettı. Genelkurmay Kaıaıgâhı'nda gazetecilenn sorulannı yanıtlayan Başbuğ, Mersin'de Tiırk bayrağına yapılan saygısızlığın aıdından Genelkurmay tarafından yayımlanan bildindc yer alan "sözde vatandaşlık" nıtelemesıne de açıklık getirdi. Başbuğ, "sözde vatandaş" ifadesinin belırlı bir kesımı tanımlamak ıçın kulanılmadığını beluterek "Bu ifadeyi, Atatürk milliyetçiliği kapsanunda, kendisini Türk nıilletinin bir parçası olarak görmeyen, Türk bayrağına saygısızlık eden, vatandaşlık haklarnu istismar eden kişiler için kullandık" dedı TSK'nın Türk bayrağına yönelik saldınyı hoş göremeyeceğini anımsatan Başbuğ şunlan kaydetti: "TSK'nin bu konuda sessi/ kaunası da beklenemez. Bu tür toplumsal olaylann bclirli bir olaya bağlanmaksızın sosyologlar iarafından analiz edilmesi daha doğrudur. Olabilecek tahriklere karşı da toplumun provokasyonlara ve heyecana kapılmadan, hangi amaçla olursa olsun yasadışı her rürlü cylcnıin gereğuıi dcvletiıı ilgili kurumlanna bıraknıanın, kanıınlar çerçevesinde ve sağduyulu hareket etmenin önemli olduğunu ifade etmek istcriz." ,
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog