Bugünden 1930'a 5,459,040 adet makaleKatalog


«
»

14 NİSAN 2005 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA HABERLER SÖZÇİZGİNİN Turhan Selçuk Viyadük inşaatı çöktü 3 işçi yaşamını yitirdi BÎRECİK (AA) - Şanlıurfa Birecik'te inşaatı devatn edeıı viyadüğün çökmesi sonucu 3 işçi hayatını kaybelti. Şanhurfa'da otobanın Fırat Nehri geçişinde, viyadüğün ayaklan üzerinde çalışma yapan 7 işçinin bulunduğıı ıskele çöktü. Kaza sonucu yaralanan 3 işçi Birecik Devlet Hastanesi'nde tedavı altına alındı. Olaydan sonra bölgeye giden arama-kurtarma ekiplen, enkaz altında kalan Mustafa Demir (41), amcasının oğlu Mustafa Demir (25) ve Mulla Osman Körpe'nın (32) cesetlennı çıkardı. Beton zemın altında kalan ve hayatından umut kesilen Fıkret Karadağh'yı (42) kurtarma çalışmalan geç saatlere kadar devam ettı. Isveç uçağı Trabzon'a zorunlu iniş yaptı TRABZON (Cumhuriyet) - Abudabi'den Kopenhag'a gitmckte olan, 317 yolcu ve 10 mürettebatı bulunan Isveç Havayollan'na ait "Britannia" adlı uçak, kokpitte belirleneme- yen nedenden dolayı çıkan duman nedenıyle Trabzon Havaalanı'na acil inış yaptı. Vali Yardımcısı Bahattin Atçı, uçağın tamin için îngiltere'den özel bir jet ile teknik ekıp geleceğini kaydederek "Yolcular anza gideril- dikten sonra ya bu uçakla ya da başka uçakla ülkelerine dönecekler" dedı. Batman'dakietkinlikiçin savcılıkinceleme başlattı. Ancak bu kez konuşmacılardeğil, dinleyenler ifade verdi Panelizleyenlere soruşturma DEVEKUŞU KAFASL HaberMerkezi - Batman 'da In- san Haklan Derneği'nin (İHD) düzenledigi bır panele katılan iz- leyiciler hakkında savcılık tara- fından soruşturma başlatılması şaşkınhk yarattı. Savcıhğa ifade veren 4 kişi hakkında dava açılıp açılmayacağı önümüzdeki gün- lerde belli olacak. İHD Batman Şubesı'nın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde dü- zenlediği "Kadın ve Yaşam" ko- nulu panel soruşturma konusu ol- • İHD Batman Şubesi'nin "Kadın ve Yaşam" konulu paneline dinleyici olarak katılan 3 kişi ve salonu tahsis eden Belediye Başkan Yardımcısı hakkında soruşturma başlatıldı. Savcıhğa ifade veren bu kişiler hakkında dava açılıp açılmayacağı önümüzdeki günlerde bellli olacak. du. Savcılık, panele dinleyici ola- rak katılan Eğitim-Sen Sekreten Gülseren Beydilli, Bahar Kültür Merkezi Sorumlusu MehtapCer- yan ve Tuhay-Der Başkanı tslam Koyuncu hakkında soruşturma açtı. Belediye Başkan Yardımcı- sı Izzettin Çağrı da salonu tahsis ettigi için soruşturmaya uğradı. 'İLKKEZKARŞILAŞTIK' Haklannda soruşturma açılan- lar kadar İHD temsilcileri de bu- yük şaşkınhk yaşadı. İHD Bat man Şubesi Başkanı SaadetBece- rikli, ilk kez böyle bıruygulamay- la karşılaştıklannı söyledi. Becerıkli, "Butürolaylardage- nelde organizatörlere ve konuş- macılara dava açılırdı. İzleyicile- re dava açıldıgını ilk kez duyuyo- rum" dedi. Savcıhğa gidıp ifade veren 4 kişi hakkında dava açılıp açılmayacağı gelecek günlerde belh olacak. 'Emeklerhnizin karşılığım istiyoruz' • tstanbul Habcr Scrvisi - Memur-Sen Konfederasyonu'na bağlı Tarım Orman Çalışanlan Hırlığı Sendikası (Toç-Bir- Sen) üyeleri, "çevre ve orman tazminatı"nın Çevre Kanunu tasansından çıkanlmasını protesto ederek sektör çalışanlannın emeklerinin karşılığım alamadıklannı ifade ettiler. Sultanahmet'tekı Mehmet Akif Ersoy Parkı'nda bir araya gelen sendika üyeleri adına açıklama yapan Toç-Bır-Sen lstanbııl Bölge Tenısilcisi Hakkı Unal, "Bu maddeyı tasanndan çıkaranları esefle kınıyoruz" dedı (Fotoğraf:HÎLAL KÖSE) Ismail Avcı'nın 14. kişisel sergisi • istanbıı) Haber Scrvisi - Koy Enstitülü, sanat eğitimcisi, ressam Prof Dr. Ismail Avcf nin 14 kişisel sergisi, bugün saat 16.00'da Uludağ Ünıversitesi'nin 30. kuruluş yıldönümü onıımna üniversitenin sanat galensınde açılıyor. Sergıde Avcı'nın 50 yağlıboya çalışması yer alıyor Uludağ Üniversitesi'nin 30. kuruluş yıldönüınü kapsamında üniversitenin kiilfiir sanat kıımlu tarafından oıganize edılen ve UÜ Rektörü Prof Dr. Mustafa Yurtkuran'ın da destek verdığı sergi, 29 Nisan'a kadar gezilebilecek hğıtım amaçlı olan sergi hakkında 0 212 252 57 17 nunıaralı telefondan bilgi alınabılır I I MADRtD(AA)- lspanya'nın kıızeydoğusundaki Katalanya ve doğusundaki Valencia bolgclerınde, "ateş topunu andıran" birgöktaşı görülduğu bildınldı Sabadell Astronotlar Birliği sözcüsu, gorgii tanıklarınm, "ateş topunu andıran goktaşının çok parlak olduğunu, arkasmda yeşılimsi bır 17 bırakarak gökyüzünden geçtığinı" söyledıklerini belirtti. Sozcu, goktaşının atmosfere girerken parçalara ayrılarak denıze düştüğünü ifade etti. Valencia Unıversıtesı'nden yapılan açıklamada da, goktaşının atmosfere gınş hızının saatte yaklaşık 10 bm kılometre olduğıı belirtildi. 2 kişiye 485'en bin YTL • AINKARA (AA) - Şans Topu'nun bu haftaki çekılışınde kazanan numaralar, "15,18,23,24,28 t 1" olarak belirleııirken, 5 artı 1 bılen 2 kişi 465 bin 52 YTL 95'er YKr ikramıye kazandı. Çekılışte, 5 bilenler 2 bin 92 YTL 85'er YKr, 4 artı 1 bilenler 300 YTL 90'ar YKr, 4 bilenler 16 YTL 50'şer YKr, 3 artı 1 bilenler 11 YTL 80'er YKr, 3 bilenler 2'şcr YTL, 2 artı 1 bilenler 3 YTL 80'er YKr, I artı 1 bilenler ise 1 YTL 85'er YKr ikramiye kazandı Oğrenciler çevrelerindeki işyerlerini denetleyip şikâyetlerini ilgili yerlere iletiyor Küçtik müfettişler işbaşında UFİ' S ÖZLEMGÜVEMLİ 'Bizi ciddiye alsınlar' Sultanahmet'teki Akbıyık Sokağı'nın "Fransız Sokağı" olarak restorc edilnıesi için başla- tılan projcde çalışacak olan çevre müfettişleri, Çembeıiitaş ve Nuruosnıaııiyc parklannın da temizliğinden sommlular. Çocuklar, büyüklerinden istcklcrini de şöyle sıralıyorlar: "Çöpler, sigara izmaritleri yere atılmasın, insanlar yere tükürmesin. Parklan tcnıiz tula- lım. Çttnkü turistler gelip geziyorlar buı aları ve çok çirkin görtintüler oluşuyor. Kaldırım- lar da otopark olarak kullanılmasın. İnsanlar yolda yürünıek zorunda kalıyor. Bu da kazalara yol açryor. tnsanlar çevreye daha duyarb olsun, bizi ciddiye alsınlar." lstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı (İELEV) Özel llköğretim Okulu öğrencılen 6 yıldır çev- re nıüfettişliği yapıyor Binnci sınıfla çevre ko- lunaseçilerekmüfettışlıkyapmayabaşlayan 110 oğrencı, Valılık ve II Çevre Müdürlüğü ıle yapı- lan ortak çahşmalar doğrultusunda park ve so- kakları temizhyor, esnafı denetliyor. Henüz 10 yaşında olmalarına karşın ışyerlen- ne uyan cezası verme yetkisine sahıp öğrencile- n ciddiye almayan esnaf bunun bedelini ödemek zorunda kalıyor Çünkü oğrenciler gereken onlem- leri almayan işyerlerini Valiliğe, tl Çevre Müdür- lüğü'ne bıldıriyor. Yetkililer de ilgılı yerlen tek- rarkontrol edip gerekırse ceza uyguluyorlar. 4 yıl- dır çevre müfettışhğı yapan Onur Şeker, birincı sınıftan beri arkadaşlanyla okulun çevresindekı işyerlerini denetlediklerini, kirlihk konusunda uyarılar yaptıklannı anlatarak, u Genelde küçük olduğumuz için ya da çevre konusunda yeteri ka- dar bilinçli olmadıklan için bizi ciddiye alnuyor- lar" dıyor. 1 YALANI ORTAYA ÇIKARDIK' DenizÖzgün de müfcttişlik yaptığı sırada ken- dılerıne yanlış bilgi veren bır esnafın yalanını na- sıl ortaya çıkardığını şöyle anlatıyor: "Sirkeci Postanesi'nin karşısındaki bir dükkânı teftiş ettik. Dış cephe boyası dökülmüş ve islenmişti. Duvarı boyanıalan konusunda ııyardık, Sonra dükkânı kontrolc j;ittîk. Dükkân sahibi boya yaptıklannı ancak karşılanndaki postanc doğalgaza geçmedi- ği için oradan çıkan dumanın duvan tekrar kir- lcttigiııi söyledi. Sonra Sirkeci Postanesi'ne gittik, doğalgaza geçip geçmedikleri sorduk. Meğer pos- tane 7 yıl önce doğalgaza geçmiş." BEYKOZDA KAÇAK BİNA YIKIMI YABANCI CASPÇI OPERASYONU tstanbul Haber Senisi - Beykoz'a bağlı Çavuşbaşı beldesinde Hazine arazısı iizenne ınşa edilcn kaçak yapılann yıkımına başlandı. Jandarma eşliğinde bölgeye gelen lstanbul Büyükşe- hir Beledıyesı ekıplerı, Elmalı Baraj Gölü ön koruma havzası içinde Hazine arazisi üzerine yapılan kaçak binalardan 11 'ini yıktı tstanbul Büyükşehir Belediyesı lmar Müdürü Şinışek Deniz, Çavuşbaşı'ndaki 6 bin 500 yapının tamamının kaçak olduğunu, istanbuPdaki 1 mılyon 300 bin binadan 800 bınınin imara aykın yapıldığını söyledi. Kentte son 5 ayda 800 kaçak bina yıktıklannı animsatan Deniz, bir gazetecının "yüam bölgesindeki villalara niçin dokunmadıklannı" sorması üzerine de "İlçe belediyelerle birlikte koordineli olarak yasal siireci tanıamlanan kaçak yapılan yıkıyoruz. Bunları bir anda yıkmanuz mümkün degil" dedı. İSTANBUL(AA)- Eminönü'nde kendılennı "Çeçen mafyası" olarak tanıtarak tehdit ettiklcri runstlerden para aldıklan öne sunilen yabanci uyruklu 4 kişi yakalandı. Eminönü îlçe Emnıyet Müdürlüğu'ne bir süre önce başvuran Rusya Federasyonu uyruklu (unstler Dmitry K, (33) ve Hryhoriy N, (41), kendilerini "Çeçcn mafyası" olarak tanıtan kişilcre tehdit altında para vermek zorunda kaldıklarını bildirdıler Bunun üzerine harekete geçen ilçe asayiş büro amırlığıne baglı ckıpler, mağdurlann verdiği eşkale uyan Bulganstanh Ognyan Todorov A, (35), Nahçıvanlı Ehtibar G, (37) ıle Ukraynalı Maksym H, (33) ve Oleksandr A'yı (30), Beyazıt'ta gozaltına aldı. Polısteki işlemleri tamamlanan zanlılar, haklannda "çete oluşturarak gasp yapmak" suçlarından yasal işlem ııygıılannıak üzere savcıhğa sevk edıldı. , J . ^ , , tUU M U i ARAYIŞ TOKTAMIŞ ATEŞ DeninDevlet'Soytarıbğı Geçen haftalarda "denn devlet" gibi, uydurma bır kavramın ardına sığınan ve kanlı bir dönemin, eli kanlı "sorumluları", kendilerini aklama konusunda ilginç bir olanak buldular. Gazeteciliğine saygı ve kı- şiliğine sevgi duyduğum arkadaşım Yavuz Do- nat'ın, Kenan Evren ve Süleyman Demirel'e bu olanagı tanımasına gerçekten çok uzüldüm. Bu arada Türk Dil Kurumu'nun hazırladığı, "Türk- çe Sözlük"le de "derin devlet" kavramının saptırıl- mış bır biçimde yer alması, başka bir komedi. Söz- lükte "derin devlet" şöyle tanımlanıyormuş: "Devle- tın çıkarlannı gözetlp kolladığı öne sürülen, göz önünde olmayan örtülü güç"... Bu tanım, "yanlış" ve "yalan" ve son 25-30 yılda yaşadıklarımızla asla uyuşmuyor. Evet, örtülü bir güç var ve bu güç adına hareket ettiğini iddia eden kendini bilmezler, "devletin çıkarları" kavramını dil- lerinden düşürmüyorlar. Fakat demokratik bir dev- lette, böyle örtülü bir güç olmaz, olamaz. Doğru bir tanım, şöyle olabilirdr Devletin çıkarlannı bahane ederek ve devlet içindekı kımı güçlerle işbirliği ya- parak kendi çıkarlannı ve antidemokratik beklenti- leriniyaşama geçirmek için oluşturulan çete." Doğ- ru tanım budur. • • • Bizim kuşak, "emekli paşa" denildiği zaman çoğu kez elinde file, semt pazarından alışveriş eden ve esnaftan büyük saygı ve sevgi gören, yaşlı ve baba- can bır ınsan tipini anımsar. Bu eli öpülesı ınsanların bir bölümü cephelerde savaşmış, Istiklal Madalyası almış ve Cumhuriyetimizin kuruluşuna, kanlarıyla katkı yapmış insanlardı. Çankaya'ya bir bavulla gi- ren ve bir TIR'la çıkan, sahte ve sözde Atatürkçü Kenan Evren'in söylediklerini okuduğum zaman, "Pes..." dedim. (Neden, "Pes" dediğimi, bıraz aşa- ğıda anlatacağım. Fakat şunu da hatırlatmak isterim ki, ortaöğretime zorunlu din dersini koyan, yeni imam hatipler de açarak mezunlarına tüm üniversite ve yüksekokulların kapısını aralayan, YÖK çerçeve- sinde Türkiye üniversitelerinde şerıatçı kadrolaşma ve örgütlenme zemınını hazırlayan, hep bu sozde Atatürkçü 12 Eylül yönetimi olmuştu.) • • • Yavuz Donat bu söyleşileri, elbette bır kitaba dö- nüştürür ve gazetede okumayanlar okurlar. Fakat şimdiden, Kenan Evren'in "döktürdüğü, kimi incile- ri", sizlerle paylaşmak istiyorum. Kenan Evren, 12 Eylül 1980 öncesındeki ortamı şöyle tanımlıyor: "... Sene 1979... 1980... Polis polısliğini yapamıyor... Mahkemeler işlemiyor... Sokak gayri meşru güçler- le dolmuş . Yurtta huzur ve güvenlik kalmamış... Önüne gelen cinayet ışliyor.. Yakalanamıyor ve ce- zaevınden kaçıyor... öyleyse ne olacak?" Bu saptamaların tümü doğru. Bunları çok acı bir biçimde yaşadık. Fakat Kenan Evren'in dile getir- mediği bir husus var. O dönemde, tüm Türkiye sıkı- yönetim altındaydı ve tüm Türkiye'de yetki ordu- daydı. Silahlı Kuvvetler'in duruma hâkim olması için, "cunta "nın devlete el koyması mı gerekliydi? Hiçbir yasanın değişmemesine karşın 11 Eylül'de duruma hâkim olamayan askerlerimizin, 13 Eylül'de duruma hâkim olmasını kim ve nasıl açıklayacak? Evren, şöyle devam ediyor: "... Devlet zaaf gös- tenrse derin devlet müdahale eder... Etmiştir..." Biraz yukarıda da şöyle söylemektedir: "... Sayın Demirel 1979'da siyasizaafı gördü... Yönetimin za- af sergiledlği yerde derin devletin kendiliğinden devreye girmiş olduğunu anladı... Doğrudur... De- rin devlet vardır." ••* Sayın Demirel, demokrasi içinde 1961 Anayasa- sı'nı değiştiremeyeceğini anladığı için, 12 Eylül'e sert tepki koymadı. Fakat olay onu da aştı. Dünya üzerinde, böyle bır "darbe" yaşayıp dar- becilerden hesap sormayan tek ülke Türkiye'dir. Bunun suçu ne Kenan Evren'de ne 12 Eylül'ün ese- ri olan Turgut Özal'dadır. Bunu suçu, "Hesap sora- cağım" diye ortaya çıkan ve bizleri kandıran ve son- ra da, "Devletin zirvesinde kavga olmaz" dıyerek hesap sormaktan vazgeçen Demirel'dedir. ••• Kenan Evren, "Asker siyasetin dışındadır" diyor. Fakat kendi yaptıklarının, gerekçesi var(!):"... Yöne- timde zaaf vardı, derin devlet devreye girdi, müda- hale edildi... O zaman öyle gerekiyordu, gereği icra edildi... Asker siyasetin dışındadır..." O dönemde bir "zaaf" olduğu doğrudur ve tartışı- lamaz. Fakat bır "büyüğümüzün"^) Kenan Evren'e bır zamanlar yönelttiği guzel bır soru vardı:"... Siz o zaman tapu müdürü müydünüz?.." • • • En sonunda, Sayın Ecevit de konuştu. Ama bir zamanlar, "Devletin kontrgerilla diye resmi bir ör- gütü yoktur" demışti de içimiz rahatlamıştı. Şimdi bambaşka şeyler söylüyor. Sanki gazete arşivleri kayboldu... Demek, o zaman şaka yapmış... Kapkaççılar, yaşlı kadını sürükledi Eskişehir'de kapkaç yöntemiyle çantasını almaya çalışan şüphelilere direnen 76 yaşındaki bir kadın yaralandı. Asarcıklı Caddesi'nde yürüyen Sebahat Gülerler'e biri kadın 2 kişi yanlarındak! Ç.K. (7) adlı çocuk ile birlikte yaklaştı. Çantasını kapkaç yöntemiyle almak isteyen şahıslara direnen Sebahat Gülerler, yere düştü ve yaklaşık 2 metre sürüklendi. Şüpheli 2 kişi bu sırada olayı fark eden esnafın müdahalesi sonucu kaçtı, yanlarındaki Ç.K. ise yakalandı. Yaralanan ve çantasını kapkaççılara vermeyen Sebahat Gülerler, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. (AA)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog