Bugünden 1930'a 5,459,040 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet lıntiyaz Sahibi: CUMHURtYET VAKFI adına İLHAN SELÇUK Genel Yayın Yönetmeni: tbrahim Yıldız # Yazıişleri Müdürii: SaHm Alpaslan#Sorumlu Mıidiir: Mehmet Sucu • Haber Merkezi Müdürii: Hakan Kara lstihbarat: Ccngiz Yıldırım • Pknnomi: Hasan Eriş • Kültür: Egemen Borköz • Spor: Ab- dülkadir Yücclnıan • Makaleler: Sami Ka- raörtn • Düzeltme: Abdullah Yazıcı • Ril- gi-Belgc: Edibe Buğra • Yurt Habeıleri: Mt-h- met Faraç • Avrupa Temsilcisı: Güray Öz Yayın (Curulu: llhan Stli.uk (Başkan), Enıre Koııgar (Da- nışmaıı), Oriıan Erinç, Hikmet Çeliııkayıı, Şükran Soner, tb- rahim Yıldız, Orhan Bursalı, Mustafa Balbay, Hakan Kara. Aııkaru Temsilc'isi: Mustafa Balbay Alatürk üulvarı No: 125, Kat:4, Bakanlıklar Tel:4195020(7hat), Faks:4195027• Iznıir Temsilcisi: SerdarKızık,H ZiyaBlv. 1352 S. 2/3 Tel: 4411220, Faks: 4418745 • AdnnaTemsilcisi: Çctin Yigenoğlu, lııönii C'd. 119 S. No: l/l ,Tel: 363 12 11, Faks: 363 12 15 Anlalya Temsilcisi: Ahnıel Oruçoğlu Cumhuriyet Cad. 80/5 Tel: 0242 2480057 Fax: 2430509 9 MÜL'SSCSC Müdürii: Erol Krkul # Satış: Fazilel Ku/a • Cumhuriycl Reklam: A Geıu'l Müdiir: Ö/lom Aydcn # Genel Müdür Yardımcısı: NazındePalTel:(0212)51241 19- 512 48 30-512 47 78 Fax:(0212)513 8463 Vaynnlayjııı: YaıiUUn Ilaber Ajansı Basın ve Yjıyımalık A.Ş, Tiirkragı fad. V>4I Cagaloglu 343.14 Islanhul. PK. 246- Sırkıra W « Kl TL-I- (().! 1.1) M2 05(15|20hall l: aks; («'212)511 K'K Yaygın süıdıyaym Baskı: Merktv(îsm.1cDcrgi Bnsım Yayındlk San. vc IIL. A^j latıh Malı.H;wın Iksn C;ııl Siimiindım Kiirml. Isliinhul Dağılım; Vkrka Dağılım Pu/iirlamaSan vcTic A Ş 14NtS\N2005 lmsak:4.47 Güneş: 6.20 Öğle: 13.12 Ikindi: 16.52 Akşam: 19.51 Yatsı: 21.16 Ölümcül virüs tehdidiDünya Sağlık Örgütü, ABD'li bir şirketin milyonlarca kişinin ölümüne yol açan virüsü 18 ülkedeki binlerce laboratuvara gönderdiğini açıkladı DışHaberierServisi-Dünya Sağlık Örgütü (WH0), 18 ülkedeki binlerce laboratuvara, ABD'li bir özel şir- ket tarafından gönderilen ölümcül grip virüsü örnek- lerini imha etmeleri uyansında bulundu. 1957'de yak- laşık 1-4 milyon kişinin ölümüne neden olan ILZN2 isimli virüsün dünyada yaklaşık 4 bin laboratuvarda- ki tahlil kitlerinde bulunduğu belirtildi. üünya Sağlık örgütü'nün Avrupa Bölgesi Bulaşı- cı HastalıklarDanışmanı Dr. BernardusCantcr, Cum- huriyet'e yaptığı açıklamada, virüs gönderilen ülke- ler arasında Türkiye'nin bulunmadığını kaydetti. Araştırma laboratuvarlanna canlı virüslerin gönde- rilmesinin rutin bir uygulama olduğunu kaydeden Ganter, bu kez virüsün niteliğinden ötürü WHO'nun harekete geçtigini kaydetti. İNSANLAR SAVUNMASIZ WH0 sözcüsü Maria Cheng de, 1957 yılmdan kalnıa numunelerden kaynaklanacak bir salgın teh- didinin düşük ihtimal olmasına karşın ciddiriskya- rattığmı söyledi. Cheng, virüsün laboraruvarlardan çık- ması durumunda, dünyadaki birçok kişinin savunma- sız kalacağma dikkat çekti. Virüs 1968 'de ortadan kalk- mıştı. Uznıanlar, 1968'den sonra doğan kişilerin vi- rüse bağışık olmadıklannı çünkü bugün kullanılan grip aşılarında bu virüsün bulunmadığını belirtiyor. Şu ana kadar laboratuvarlarda çalışanlar arasında ölüm- cül grip viriisünden etkilenen olmadığı bildirildi. ABD Patologlar Birliği'nin virüs örneklerini Me- ridyen Bioscience Inc. isimli özel bir şirket aracılı- ğıyla dünya genelinde 3 bin 747 laboratuvara gön- derdiği belirtildi. Şirket, bumın sislem hatasından kaynaklandığını açıkladı. "Yanlışlık," geçen ay Ka- nada tarafından fark edilerek WHO'ya bildirilmişti. Virüslerin çoğunun ABD'deki laboratuvarlara gön- derildiği açıklanırken Kanada'da da 16 laboratuvar- da bu örneklerin bulunduğu belirtildi. Virüsün gönderildiği laboratuvarlardan sadece 6 l'i ABD dışındaki ülkelerde bulunuyor. Vıriisün, Brezil- ya, Meksika, Şili, Bermuda, Fransa, Belçika, îtalya, Almanya, Israil, Güney Kore, Singapur, Hong Kong, Japonya, Tayvan ve Suudi Aıabistan'daki laboratu- varlara da gönderildiği kaydedildi. Selanik'teki sinema şöleninde on gün süresince belgesel sevenferin beğenisine sunulan yapımlar, her yılki gibi Dedeağaç ve Kozani'de de gösterilmek üzere yola çıktı. adınlar ödüllendirildi ASU SELÇUK SELANİK-7. Selanik Uluslararası Belgesel FilmFes- tivali: 21. Yüzyılın Görüntüleıi etkinliginde Antti Selko- kari (Finlandiya), Maya Irina McKcchncay (Avııshırya), Angelika Kettelhack (Almanya), Viliam .lahlonicki (Slo- vakya), DimosthenJsKsifilinos'tan (Yunanistan) oluşan ulus- lararası sinema eleştirmenleri jürisi "Kipresci", en iyi uluslararası belgesel ödülünü festıvalde adına saygı bö- lümii dvizenlenen Pirjo Honkasalo'nun "The 3 Roonıs of Melancholia"sına (Melankolinin Üc Odası / Finlandiya, 2004) verdi. Uluslararası seçiciler, Kalüopi Legaki'nin "Elias Pet- ropoulos: AWorld l)nderground Tl unıı flilias Petropoulos: Yeraltmda Bir Dünya / Yunanistan, 2004) en iyi ulusal yapım olarak seçti. Selanik ulusal TV kanalı ERT 3'ıin î 19.700.-YTL'den başlayan fiyatlarla... Clio HB 32.9OO.-YTL I den başlayan fiyatlarla... Scenic 29.840.-YTL'den başlayan fiyatlarla... Trafic ... ve 8 çarpıcr fırsat daha sizi bekliyor. uaulı'ya sahip olmak için tam Il'fırwıırıi7 var yak-n Renault Yetkili Satıcısınd -irlhi. ]1 fırs.ıi fiault.corn.tr karşıladığı toplam 9.000 Euro rutanndaki izleyici ödül- lerini 2 yabancı, 2 yerli belgesel paylaştı. Uluslararası bö- lümde, süresi 45 dakikayı aşan 3.000 lîuro tutarındaki ya- pım ödülünü Hubert Sauber'in "Danvin's Nightınare"i (Danvin'in Karabasanı / Avusturya-Belçika-l'ransa, 2004), 45 dakikanın altındaki 1.500 Eııro'luk ödülünü Philip Di Fiorc'nin "Stranger: Bernie VVorell on Earth"ü (Yaban- cı: Dünyanın Ötcsinde Uernie VVorell / ABD, 2004) ka- zandı. Ulusal dalda ise ıızunluğu 45 dakikanın üstündeki (3.000 Euro) Yorgos Botsos'un "MusicalCommunion"u (Müzikal Birliktelik / Yunanistan, 2005,45 dakıkadan az (1.500 Ruro) yapım olan PavtosTsiandos'uıı "ChoOyu"su (Yunanistan / 2005) en iyiler olarak secildi. 82 yabancı, 44 yerli belgesel olmak üzere 126 özgün çalışmanın yer aldığı festivalde seyirci sayısı 20.000'e ulaştı. ZARAR GÖRMÜŞ HÜCRELERI ONARACAK Küçük motorla vücutta yolculuk Haber Merkezi - Amerikalı bilinı insan- lannın dünyanın en küçük tnotorunu yaptık- lan ve bu motorun ilerleyen yıllarda insan vücııdunda seyahat ederek zarar görmüş hücreleri tedavi edecek küçük mckanik dok- torlara eııerji sağlayabileceği bildirildi. LiveScience.com isimli internet sitesinde yer alan bir habere göre, K.aliforniya Üni- versitesi'nden araştırmacıların icat ettiği dünyanın cn küçük motorunun (nanomo- tor) çalışma mantığınm küçük bir karbon cücetüp (nanorüp) içinde erimiş iki metal damlacığının birbirleriyle yer değiştirmesi esasına dayandığı ifade edildi. Söz konusu motorun tekniginin, atomla- nn ya da moleküllerin aynlmaya direnç gös- termesi esasına dayalı yüzey gerilımini kul- landığı ve bu yüzey geriliminin ölçek küçül- dükçe çok daha önemli hale geldiği belirtil- di. Motorun tüm büyüklüğüııün 200 nano- motordan daha az, yani bir insan saçının ka- lınlığından yüzlerce kat daha küçük olduğu belirtildi. Üretilen söz konusu nanomotorun genış bir kullanım alanına sahip olacağına dikkat çeken bilim insanları, bu teknolojinin ön- celikli olarak mikro-clekrro-mekanik sis- temlerde (MEMS) kullanılacağmı kaydedi- yorlar. Doktor ressamdan ilk kişisel sergi Haber Merkezi - Iç Hastalıklan Uzmanı Dr. Nevin Özcan ilk kişisel resim sergisini açıyor. Resim yapmaya 1998'de başlayan doktor ressam Nevin Özcan 2000 yılında aktif'hekimliği bıraktı. Mahir Güven Atölycsi'nde resim yapan Nevin özcan daha önce pek çok karma sergiye katıldı. Resimlerinde doğa, figürler ve empresyonizmi esas alan ressamm ilk kişisel sergisi, 22 Nisan'a kadar Moda Cad. Aylin Apt. No: 270 Moda - tstanbul adresindeki Bilim Sanat Galerisi'nde gezilebilir. Mayo ve bîkiniler cıvıl cıvıl I Haber Merkezi - Mayonun genç markası Stella bu yıl da canlı ve neon renkleri ile genç kızlara zengin alternatifler sunuyor. 200 nıodeldcn oluşan mayo ve bikini koleksiyonları sportıf göıointüsü ve sade kesimleriyle plajda harekct özgürlüğü sağlıyor. Üçgen ve süaplez üstler ile düşük bel altlann da kullanıldığı koleksiyon, mayo ve bikinılerin birbiriyle konıbinine de uygun. Pembe, beyaz, lacivert ve kırmızının yoğun kullanıldığı koleksıyonda boncuk ve pul işlemeler de dikkat çekiyor. Aşkları film oluyor B Haber Merkezi - lngiliz televizyon kanalı ITV1, Prens Charles ve yeni eşi Cornvvall Düşesi Camilla'nın aşkını, belgesel nıtelikli bir filmle ekranlara taşımaya karar verdi. Charles ve Camilla aşkı "VVhatevcr Love Means" (Aşk Her Ne Demekse) adlı filmle ekrana gelecek. BBC'nin haberine göre, filmde çiftin tanışmalarından, Prens Charles'ın 1981 yılında Diana Spencer'la evlenmesine kadar geçen süre anlatılacak. F'ilmde, 1970 yılında Prens Charles ve Camilla'nın bir polo maçında tanışmalan ve ilişkilerinin, takip eden yıllarda nasıl ilerlediği beyazperdeye yansıtılacak. 250 bin kişi gezdi • LONDRA (AA) - Ingiltere'nın en saygın sanat ve tarih kunımlanndaıı biri olan Kraliyet Sanat Akademısi'nde 22 Ocak-12 Nisan arasında düzenlenen "Türkler; Bin Yıhn Yolculuğu 600-1600" sergisini 250 bini aşkın kişi gezdi. Akademi tarafından yapılan açıklamada, serginin sağladığı başarı övülürken açılış ve lanıtım konusunda emeği geçen Türk makamlan ve sponsor firmalara teşekkür edildi. Yaklaşık 2.5 aylık sürede 250 bini aşkın kişinin gezdiği serginin, daha önce düzenlenen ve 4 ayda 400 bin kişi tarafından gezilen Aztekler sergisinin başarısını yakaladığı, Kraliyet Sanat Akademisi tarihinin en başanlı sergilerindcn biri olduğu belirtildi. Kukla ustası başkentte • ANKARA (AA) - Rus kukla sanatçısı Viktor Antonov, ipli kuklalarıyla başkente konuk oldu. üda Tiyatrosu'nda ilk gösterisini sunan sanalçı, kuklalarıyla müzik eşliğinde sunduğu performansla ilgi topladı. Göslerisinde bir sırkı Oda Tiyatrosu'nun sahnesine taşıyan Viktor Antonov, palyaço, halterci, akrobat maymunlar, sihirbaz, tek tekerlekli bisikletçi, trapezdeki jimnastikçi kız, kılıç tutan adam, uçan deve ve göbek dansı yapan kızların yer aldığı mini sirkiyle Ankaralı seyirciyi selamladı. Antonov, bugün ve yann da başkent seyircisiylc buluşacak. Yargı kararı beklenecek • İZMİR (Cumhuriyet Ege Bürosu) - Beıgama Ovacık'taki altın madeninin yeniden işletilmesi için sürdürülen girişimlerin "şimdılık" askıya alındığı vurgulandı. Izmir Valisi Yusuf Ziya Göksu, çevreci avukatların mahkeme kararlannı dayanak göstererek madenin kapatılması istemini içeren dilekçelerine verdiği yanıtta, yargı kararları kesinleşinceye dek yörede herhangi bir çalışmada bulunulmayacağını bildirdi. "tşletilmesinde kamu yararı yoktur" denilerek Danıştay tarafından kapatılan altın madeninin yeniden işletmeye açılması için son günlerde çeşitli girişimler başlatılmıştı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog