Bugünden 1930'a 5,457,753 adet makaleKatalog


«
»

14 NİSAN 2005 PERŞEMBE CUMHURİYET EKONOMÎ ekonomiOcumhuriyetcom.tr Taslakta, maaşlann 'temel aylık, görev aylığı ve hizmet farkı ek ödeneği'nden oluşması öngörülüyor Memura performansa göre ücretEBRU TOKTAR ANKARA - Kamu Perso neh Yasa Taslağı'nda, memur madşlannın "temel aylık, go- rev aylığı ve hi/met farkı ek ödeneğTnden oluşması ongo- ruluyor Taslak, vekıl kadro- lann vekâlet ettıgı makamın ucretınden yararlanmasını da guvenceye alıyor Hukumetın bu yolla kendı donemınde atanan vekıl kadrolan koru- mayı amaçladığı belırtılıyor Kamu Personelı Yasa Tas lağı, memurlann maaş sıste- mını tamamen değıs.tırıyor Performansa gore ucret sıste- mı getıren taslak, memur ve sozleşmelı peısonelın, yaptı- ğı gorcvdekı başarısına gore puanlamaya tabı tutulmasını ongoruyor Taslakta, sozleş • Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'ın veto ettığı üçlü kararnameler nedenıyle "vekâlet yöntemıne başvuran" hükümet, görevlendırdığı burokratlan korumak ıçın "vekıl ücretı" adı altında bır duzenleme yapmaya hazırlanıyor. Memurlann maaş sıstemını tamamen değıştıren ve performansa göre ücret sıstemi getiren taslak, memur ve sözleşmelı personelin, yaptığı görevdekı başansına göre puanlamaya tabı tutulmasını öngörüyor. melı personelin ucretı ıle me- murlann ucretı ayıı ayıı du- zenlenıyor Buna gore, me- murlann ucretı "temel aylık, gorev aylığıve hizmet farkı ek bdeneğl''nden oluşacak Soz- leşmelı personelin malı hak ları ıse "temel ücret, gorev üc- reti ve hi/met farkı ek odene- ği" olarak tanımlanıyor Gorev aylık ve ucretlerı, "başan durumu, oduller, faz- la mesai, geneltarilde çalışma, nobet, ders gorevi ve vekâlet ücretTnıkapsayacak Hizmet faıkı ek odeneğı ıse "gorev guçluğiı, işin riski ve sorumlu- lugu"na gore değışecek Bu uçlu kalemden oluşan sıstem le, her memurun maaşı fark- lılık gosterecek Taslakta hukumetın vekıl kadrolannı guvenceye dian "vekâlet ücreti" duzenleme- sıne de şoyle yer venlıyor "Boş kadrolara ait gorevle- rin vekâlcten yürütühnesi ha- linde, vekâlet gorcvinin başla- dığı tarihten itibaren en çok 6 ay süreyle; dolu kadrolara ait görevlerin vekâleten yurutiıl- mesi halinde ise vekâlet göre- vinin 3 aydan fa/Ja suren kıs- mı için vekâlet gorevini fülen yüruten memurlara, vekâle- ten yurüttıiğü göreve ait kad- ronıın gorev aylığmın, asıl go- rev ayhğından tazla olması ha- linde aradaki fark, vekâlet üc- reti olarak ödenir." Taslakta, mevcut Devlet Memurlan Yasası ndakı "ta- ban aylığı, zanı, tazminat ve diğer odeneklere ilişldn dü- zenlemeler" kaldınlıyor murlara ilişkin temel aylık tablosundaki ilcrleme adınu" şeklınde tanımlanıyor Taslakta, kısmı zamanlı çalışacak sözleşmelı perso nelın ucretlerı de ayrı bır madde ıle duzenlenıyor Bu- na gore, yan zamanlı çalışan personele, aynı unvan ve kı- dem yılındakı tam zamanlı sözleşmelı personelin top- lam ucretı esas alınaıak, ça- lıştığı sureyle orantılı olarak odeme yapılacak Eş durumu Kademe yerine basamak Tasanda, kademe kavramı yerine kullanılan basamak, "oluııısuz sicil alınan yıllar hariç olmak uzere,3 yılhkhiz- met suresine bağh olarak me- Taslakta eş durumu dıkka- te alınırken eşının atandığı yerde, nıtelıklerıne uygun boş bır kadro bulunmaması halinde bu memurun ucret- sız ızınh sayılması ongoru- luyor KOÇ CEO'SU ÖZAYDINLI: 2005 te ~ hedefimiz Makedonya Ekonomi Servisi - 2005'te pera- kendecılıkte Makedonya'dd faalıye- te geçmeyı planladıklarını soyleyen Koç Holdıng CEO'su Bülent Ozay- dınlı, Koç Topluluğu'nun, Avrupa pazanna odaklanmış olsa dd gclccek yıllarda (, ın de de etkın olmayı plan- ladıklarını ve bu dev ulkeyı rakıp de- ğıl hedef pazar olarak gorduklerını soylcdı Koç Holdıng'ın, "Bizden Haberler" dergısınde yayımlanan soyleşıde, "Mig- ros'un girişinıleriy- le perakendecilik sektorunde onemli bir yerimiz olan Rusya ve Demirdö- kum'un kurduğu radyator fabrika- sıyladikkatliadım- larla girdiğimiz Çin, önıimıızdeki yllarda dalıa etkin Mıgros'ldpcrakendeulıkleyurldı- şı faalıyetlerıne Azerbaycan'dd baş- ladıklannı, bu ulkeyı Rusya ve Ka- zakıstan'm ızledığını belııten Özay dınlı "perakendecilikte Avrupa ulkc- lerine yeni yeni adım atmaya haşla- dık. 2005'te hedefimiz Makedön- ya'da faaüyctc geçmek." Ağırlıklı ola rak reel sektor operdsyonlarından ge- lır sağlayan ancak Yapı Krcdı'yı dl- ması halinde tınansal gehrlennı de arttırması beklenen Koç Holdmg'ın 2004 yıh net kân yuzde 16 89 artış- la 508 496 mılyon YTL'ye yukseldı TÜRKBANK DAVASI Mahkûmiyetleri zamanaşımı kurtardı ANKARA (Cunıhuriyet Biirosu) - Yargıtay 8 Ccza Daırcsı, Turkbank ıhalesı nedenıyle Korkmaz Yiğit, Mehmet Kocabaş ve Hayyam Cari- poğlu hakkında açılan davayı zama- naşımı nedenıyle ortadan kaldırdı Daıre, dığer sanıklar Erol Evcil ve MustafaKefeIi'y e verılen mahkûmı yet kaıarını ıse usul ve yasaya uygun bularak onadı Boylece, Turkbank ıhalesı nedenıyle yalnızca eskı Baş- bakan Mesut Yılmaz ıle eskı Devlet Bdkdnı Guneş Taner'ın Yuce Dı- van dakı yargılaması kaldı Başsavcılık'ın, Yargıtay 8 Ceza Dauesı'nın verdığı karara katılmaz sd ıtıraz etme hakkı bulunuyor Baş- savcılık ıtıraz cdcrsc dosya Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na gıdecek tzmir Tabıp Odası ve SES t/mir Şubesi'ne uye sağlık enıekçileri AKP hükümeritaraiindan çıkanlan tayin yonetmeliğinı protesto etti. (OZAN YAYMAN) Hekimler 'sürgüne' karşı yürüdüler tZMİR / tSTANBUL Cumhuri- yet) -Hekimler, AKPhukumetıta rafından çıkanlan "tayinyönetme- liğme" karşı greve hazırlanıyoı Uygulamdnın cumhuı ıyet tarıhı nın en buyuk surgun yonetmelığı olduğunu bıldıren sağlık çalışan lan, hdkldnnın gaspınakaışı 21 Nı- san'daacıl servıslerdı^ında hizmet uretmeyecek AKP'nın doğu ıllenndekı 940 u/- man hekım açığını bahane ederek eğıtım ve araştırma hastanelennde- kı 2 bın 500 uzman hekımı boş kad rolara atayacağını duyurması sonra- sında başlayan tepkıler yoğunlaşı- yoı Gelışmelerm arkasında, ozel hastanelere kadıo yaratma ıstemı ol- duğunu vuıgulayan hekimler, "sur- gün" olarak nıteledıklen tayin yo netmelıgıne karşı alanlara dokuldu ler tzmır Tabıp Odası ve SES lzmır $ubesı'ne uye sağlık emekçılen ken tın merkezındt "Surgune hayır", " Yurttaş hekıminc sahip çık", "Sağ- lık hizmetinin gaspına hayır" slogan- lannı attılar SES üyelerinden protesto lstanbul'da da Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçılen Sendıkası (SES) TBMM'de gonışulen genel sağlık sı- gortası (Obb) ve emekhlık sıgorta- sı yasa tasarılarının gen çekılmesı ıçın eylem yaptı Şışlı Ltfal Hastane- sı Koııteıans Salonu onunde topla- narak sloganlar atan sağlık çalışan larına yurttaşlar da destek verdı Sağlık emekçılen adına basın açık- lamasını okuyan SES Şışlı Etfal Hastanesı ışyerı temsılcısı llyas Çe- zik, TBMM'de goruşıılmekte olan GSS ve sosyal sıgortalar yasa tasa nlannın sağlık kuruluşlannı ışletme halıne donuştuıeceğını belırttı Çe /ık, "îşimizc,işycrinıize,geleceğimi- /£ sahıp çıknıak ıçin 21 Nisan'da hiz- met uretmeyeceğiz' 1 dıye konuştu Aycell'in devrinin Türk Telekom'a maliyeti yaklaşık 968 trilyon lira Arkadaşhğın bedeli ağırMURAT KIŞLALI ANKARA-Başbakan RecepTay- yip Erdoğan'ın, "arkadaşım" dıye hıtap ettığı ltalya Başbakanı Silvıo Beıiusconi'ye yaptığı, "Aycell'ın İtalyan-lurk ortaklığındakı cep te- letonu şirketi lş- T1M ile birleştiril- ıncsi jestiniır Aycell'in oncekı sa- hıbı Tuık lelekom'a 968 trilyon h raya mal olduğu ortaya çıktı Başbakanlık Yuksek Denetleme Kuı ulu'nun (YDK) "Türk lelekom 2003 Yıh Raporu" Başbakan Pıdo ğan'ın arkadaşı Berlusconı'ye gos terdığı comertjestınbedelını gozler onuneserdı Rapordd "Aycell'in, ts/- TIM ile TTI İletişim ve Habetieşme Hızmetleri AŞ bunyesindc bırlcşnıe- sinin 1 urk Telekom'a getirdiği yu- kumlulukler ongorulen 700 trilyon liralık tuların oldukça u/erindc ger- çekleşmiştir" dendıkten sonra su bılgılervenldı "tUietaptaAycell'e yaklaşık401 trilyon liralık nakdi ser- maye artışı, 498 trilyon liralık Turk Telekom alacağının arttınlan ser- mayeye mahsuben silinmesı, Aycell AŞ'nin satıcılara olan 69 trilyon li- ralık borcunun lürk lelekom'a tenılik cdihnesi ve bu tutann Aycell Berlusconi, Erdoğan'ın oğlunun duğunımckatıunışü. • Başbakan Erdoğan'ın arkadaşı ltalya Başbakanı Berlusconfye yaptığı 968 trilyon liralık Aycell- Arıa bırleşme jestının ustune, Turk Telekom'a ait 275 radıo-lınkı de bırleşme sonrası Aycell'de unutuldu 1 AŞ'nin sermayesine mahsup edil- mesı, diğer taraftan 1.1.2004 tarilıi ile fiiü birleşme tarihi arjsındakı ge- çeceksüreçteoluşan AycellAŞ'ye ait borç ve yukümluluklerin Turk Te- lekonı'ca karşılanması gerekmişlir." Bu hesaba gore Aycell bırleşmesı- nın Turk Telekom'a yukledığı ma- lıyet 968 trilyon lıra oldu Rapoıda Turk relekom'un bun- yesınde olması gereken toplam 275 radıo/lınk (R/L) sıstemınııı, bırleş mc sonrası Avea (TTI) adını alan şırket tarafından kullanıldığı da be- lırtıldı Raporda, "Busistcmler Ay- cell'in envanterindcn çıkarılarak Turk relekomkayıUannageçuilnıe- miş ve bırleşme oncesı Aycell'in ak- tiflerinde yer aldığından birleşme sonrası TTI İletişim aktiflerinden sayılmıştır" saptdmdsı yapılarak "Haleıı bu şırket tarafından kullanı- lan soz konusu R/L sistemlerinin Turk Telekom'a devri koııusuııda TTI tletışım nczdindc guışunlerde bulunulması" ısteııdı YDK raporu, Erdoğdn'ın, aldığı yuksek madşkrla ılgılı "mev/uata aykın eylemlen nedeniyle kamu /a- ranna sebebıyet veren" Avcd Genel Mudunı CahitPaksoy'u "kolladığı- nı" da ortaya koydu 1 rdoğan Baş- bakanlık leftış İCurulu nun Paksoy lıakkındakı leftış Kunılıı Başkanh- ğı Soruşturma Raponı'nun, Anka- ra Cumhurıyet Başsavcıhğf na gon- derılnıesıne ılışkın ısteğını "uygun bulmadı." Paksoy, bırleşen şırketle- re genel mudur olarak atandı Paksoy, Telekom'un uslendığı malıyet ıle ılgılı olarak "birleşmenin yasal çerçeve içerisinde yapıldığı" dçıklamasını yapmakla yetındı Pak soy, kendısı ıle ılgılı suçlamalan ıse "Konu Telekom tarahndan nıahkc- meye iııtikal ettirilcccktir. Maliye Ba- kanlığı gomşlcri doğrultusunda ya- pılmış bir uygulamadır. Yasadışı bir dunımyok"dıyeyanıtladı BırAvea yetkılısı, radyo lınklerının Aved bı- lançosunda gorunmcdığını soyledı İŞÇİNİN EVRENINDEN ŞUKRAN SONER Irklar ve Dinler "Zengın Kuzey'de ulkeler arasında artık savaşlaryok Savaşlaryoksul Guney'de, yoksulluğupaylaşmamakuze re ırklar ve dinler eksenınde yaşanıyor ' Zengın Kuzey'ın teorısyenlerının dunyadakı gıdışata ılışkın bu saptamala- rı, 11 Eylul ıle değışım geçırdı Yoksulluğun ve yoksunlu- ğun urettığı terorızm bır bıçımde, "kuralsız duzenın kural- sız savaşlan" olarak zengın Kuzey'ın guvenlık duvarlarını deldı Emperyalızmın çıkarlan, zengın Kuzey'ın guvenlık duvar- larının aşılmasını onlemek, savaş alanını yoksul Guney'de tutmak uzere yeni stratejıler gelıştırıldı "Teroru yerınde yok etmek, kulturler, uygarlıklar çatışması, demokrası ıh- racı " tezlerı bu ışın sadece ıdeolojık soylemı Ister terö- run kökunu kazımak adına emperyalıst ışgalle, ısterse gö- nulluluk ıçınde demokrasının ıhracı karanfıl darbelerıyle, yoksul Guney'de yaşanmakta, yaşatılmakta olanlar, ırklar ve dinler eksenınde çok daha buyuk bır çatışma, kaos Ne ılgınç bır rastlantıdır kı, ozgurleşme adına, ınsan hakları ıle ayrımcılık sınırlarının oynandıgı, ırklar ve dinler temelındekı çatışma, ıdeolojisının uretıldığı zengın Ku- zey de, toplumsal yaşamı en azından şımdılık sallamıyor. ABD'de dın ve ırk temelınde orgutlenmış, sıyasette soz sahıbı partı yok Yerlısı Kızılderılılerın tuketıldığı, dunya goçmenlerı sentezının ıse "Buyuk, emperyal Amenka" ust kımlığınde erıtıldığı ABD'de ırklar ve dinler ayrımcılığı- nın ekonomık, sosyal, sıyasal tabanı yok AB'de demokrası standartları, dınsel adlara ızın vermış olsa da ırk ve dın eksenınde orgutlu, ıktıdara alternatıf par- tılere ızın vermıyor Hırıstıyan partılerın kımlığı gerçek mer- kez sağ lıberal olçulerde Irkçı kımlıklı partılere çok du- yarlı tepkıler gundemde Avusturya orneğınde olduğu gı- bı, etkın kamuoyu tepkısı, AB boykotu ıle seçım kazanıl- mış olsa dahı tek başına ıktıdar olma şansı verılmıyor Bır de AB'nın toprakları ıçınde, dunyadakı çok kulturlu toplum modelının en ılerısını gelıştırmeye çalışmış Tıto Yugoslavya'sı uzerıne ırklar ve dinler ayrımcılığı eksenın- de oynananoyunlarlagelınensonuçlara bakın Irkvekul- tur kokenlerınde, ekonomık gelışmışlıkte AB merkez ul- kelerıne en yakın parçalanmış Yugoslavya'dan Hırvatıs- tan ve Slovenya AB uyelığının ılk adayları Bosna uç parça Sırbıstan, Karadağ, Kosova, Arnavut- luk bu yuzyılda duşunulmemış, ılkel kanlı ırk ve dın hesap- laşmasının yaralarını kımbılır kaç gelecek kuşakta kapa- tamayacak konumdalar Ekonomık, sıyasal, sosyal, kul- turel bırıkımlerını yıtırmış, bağımlı, us, somurge ulkecıkler konumunda geleceklerı ıpotek altında AB ve ABD'nın çı- karlarının paylaşımı alanındalar ABD'nın dunyayı tehdıt eden bır dıktatoru ortadan kal- dırma, nukleer tehdıt, demokrası getırme yalanları ıle ış- gal ettığı Irak'ta seçım sonuçlan daha da vahım Irak ol- çeğınde programı, Irak vatandaşlarının tumunu kucakla- yan sıyasal partı yok Kurtlerle Şıılerın koalısyon ıttıfak yö- netımı ABD zorlaması ıle kotarılmış durumda Işgal yıldö- numunde Şııler de Sunnılerle bırlıkte ABD ışgalı karşıtı ey- lemlere katılıyorlar Kurtler ABD'nın ışgalını surdurmesını savunuyorlar Sunnılerteror ağırlıklı dırenış orgutlerını des- teklemeyı surduruyorlar Irak'ın geleceğı yok gıbı Eskı Sovyetler Bırlığı ıktıdar alanında ıse kıyasıya bır ABD ve Rusya yanlısı yonetımler çatışması suruyor Şım dılık karanfıl darbelerı, ABD ağırlıklı, unlü bankerSoros'un adının one çıktığı, ancak AB ulkelerının fonlarından da fazlası ıle pay alan sıvıl toplum orgutlerı onculuğunde, Rusya ıktıdar alanı aleyhıne yönetım değışıklıklerını getı- rıyor Irk ve dın başta her tur ayrımcılık uzerıne oynanan ınce oyunların hesabı yok Tabıı darbelerın odağında, hız- lı ve vahşı kapıtalıstleşme surecınde yaşanan vurgun, maf- ya duzenınden beslenen, dıktatoryal ıktıdar duzenı, kıtle- lerın akıl almaz hızla yoksullaşması, yoksunlaşması, ışsız- lık, her tur değerın goçmesı var Karanfıl darbelerı ıle ge- lenın demokratık duzen olduğu ıse şımdıden çok tartış- malı Işte boylesı ağır bır kuşatma altında, Turkıye'de ırk ve dın ayrımcılığı eksenınde tartışmalar gerılım tırmanıyor Irk ve dın ayrımcılığını reddetmış, vatandaşlık ust kımlığınde bu ulkede yaşayan herkesı bırleştırmeyı ıdeolojı seçmış, laıklığı demokrasının olmazsa olmaz ılkesı olarak benım- semış Turkıye Cumhurıyetı'nın ayakta kalmasının başka seçeneğı yok Kurtuluşu Turk-lslam Kurt-lslam sentez- lerınde, ABD'nın BOP projesındekı ılımlı Islam lıderlığın- de ya daTurkçuluk, Kurtçulukte arayan bıreyler ve orgut- lerın bılınçlı ya da bılınçsız, bırbırlerının karşıtı gıbı, çatış- ma ıçınde gorulseler de bu ulkenın geleceğı uzerınde suç ortaklıkları gundemde Insan hakları, demokrasının, temel hak ve ozgurlukler sınırları ıçınde duşunceye hoşgoru tamam da her tur ay- rımcılığa karşı çıkmak, bu ulkede, yeni ağır bedeller ode- memek, ınsanca, çağdaş, barış ıçınde bır yaşam ıçın, vatandaşlık haklarını korumak oluyor soner@cumhuriyet.com.tr İNTES BAŞKANI KOÇOĞLU. __ 'Unakıtan'danpenaltı yedik' ANKARA(AA)-lurkı- ye tnşaat Sanayıcılen Iş- veren Sendıkası (ÎNTES) Başkdnı Şukru Koçoğlu, mşaat sektomnde hakedış bedellerı ve avanslardan yuzde 5 ordnındd stopaj yapıldığını hatırldtırken "Bu oran, Kurumlar Ver- gisi'nin yuzde Wa ındiril- mesı dıkkate alınarak yıı/.- dc 3'e ıııdırılınelı" dedı Koı,oğlu, İNTES'ın Sheıaton Otel'de duzenle- nen geleneksel toplantı- sında, Maliye Bakanı Ke- mal Unakıtan'a ınşaat sek- torunun sorunlarını anla- tan Koçoğlu, "Biz 'Yuzde 12'yi geriodeyin, ama yu/r de 6'yı da yatırıma odenek ilavc edin' dedik. Sayın Maliye Bakanı bize penal- tı arfı. O, yüzde 6'yı kesti- np attı. Bu cıddi bır zekâ urunu. Tekrar gcnyc do- nulmesiniricaediyorunı. 1 yıldır ben de dahil hiçbir muteahhit KDV'mizi ala- madık" dedı AKMERKEZ'İNYARISICORIO'DA I TOTAL'İN YENİ DİZELİ EN İYİ MUTFAK YARIŞMASI ÜPTON'DANYENİBİTKİÇAYLARI Hollundulı gtt\ rımenkulgtubıı Coııo Istanbul un en onemli alış- \eıı$ merkezlermden Akmerke: Gavnmenkul Yatınm Ortaklı ğı mnhalkaarzedüenhıi'seletının yuzde46 9 unualdıgınıaçtk- lıuh Akmtrkez GYO nun 13 7mûvon Y1L olan Î « ma\esının yuzde 49 unun halka cırzı ıçm 7 8 Nısan da talep toplanmış vefıyatarahgı da 36-44 YTL olarakbtlırlenmi)tı Curıo nun yaptığı açıUamada bu yatınmm yaklaşık 148 mılyon Euro (189 7 mıhon dolar) ol duğu büdmldı tMKB de atma gunıı ışlı me haşlamaiı planlanan Akmeıkezde 246 mağazcı vt 1600 kapasıtclı )c ı mek alanı ıle 4 smema bulunın or Total getek. Tuıhyedegerekse A\rupadakı bıklentıhrı kar}tla mak uzere \apttğı ara}tırmalar sonucu lotal hxcellıum Eurodı- esel ı Fransa ıle eizamanlı olarakpıyusu) a sundu llerı teknolojı urunu Excelhum humdıeiel mpıyasaya sunulmusı nedenıyle du- zenlenen basın loplantısında sorulan da \anıtla\an TotalGınelMuduru Mu 1 kım Total ın dunyamn 4 bu\ukpet , rol ve gıız şıtkttı ol \duğunu ra/ına/ \e \puzarlumada\ sa Av rupuda ılk sırada \eı aldığını w\ledı Ankasttemutfak cıhazları sektonındefaahyetgosterı son uç yıldu tusarhmmtş tn ı\ı mutjağı art\m Yatatıcı tasarım- cüaıa destek vermek ve yapılan n ı ışlerı odulltndırmtk amuav laduzenlenen En lyı Tasarlanmış Mutfak yariimasmu mtmur- 5 v lar endustrı taiarıtmıları K, mımaılar \e mutfak plancıları mustakıl bır evın bır apartman duıresı nın \ a da \wlik bn evın mutfagı ıle katılabılırler Katılan projtkrde mutjaklann 1 Ocak 2002 ve 7 Kasım 2005 tarıhlerı arasında tamam lanmi} olmaiı veen az 1 Gaggenau c ı- hazıvlu donutılmi!) olması koşulla 11 aranv, or Son katıhm 14 Katımda Tutkıye de 1986yılından ıtıbaıenjaalı- yet gosttren Lıpton, son yıllarda yukselen sağhklı vasam trendıne paralel olarak bıtkı \e me\ve çayları pazanna 10 yeni farklı urunle adım atıyor Bıtkısel çavlar veşıl çaylat meyve çayları ve aromalı sıyah çay lar olmak uzere dort farklı ka- tegorıde tuketıcının karşınna ç ıkan Lıpton, portakal-lımon çaMiıdan vanılya ve karamelaya kadar farklı tutlur sunuyor
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog