Bugünden 1930'a 5,459,040 adet makaleKatalog


«
»

14NİSAN2005PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA DIŞHABERLER dishab(acumhuriyet.com.tr 11 Kalaycıyan'ınsö/Jerilepkıçekti. (botoğral A A) Ermeni temsilci Atatürk'e 'kasap' dedi Dış Haberler Servisi - Eı nıenı Ortodoks Kılısesrnın temsılcihi Vertanes Kalaycıyan, ABD Kongresı çatısı dltında du/enlenen bır toplantıda Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret edeıek "Kemal de bir kasaptı" dedı Washıngton yonetımının bağımsi7 bır kurulu^u olan ve ınsan haklanyla demokrası konularında *,alışan Hclsınkı Komısyonu, lemsılcılcr Meclısı'nın çalı^ma bınalaıından Rayburn'de "Tûrkiye'de dini o/gurlukler" konulu toplantı du/enledı Kalaycıyan konuşmasında, Turkıye'nın ba^lattığı uzlaşma gırışımıne karşılık, kendısının bu ıyımserlığı paylaijinak ıçın hıçbu nedenı olmadığını soylcdı Kalaycıyan, Atdturk'ten de "Kenıal" dıye soz ettı ve "Kişisel lîkrime gore Kemal dc bir kasaptı" dedı Dınlcyıcıler arasında bulunan Turkıye'nın Washıngton Buyukelt/iliğı nden dıplomat 'rmenı Ortodoks Kilisesı'nm temsilcisi Kalaycıyan, ABD Kongresı çatısı aitında düzenlencn bır toplantıda Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret edcrek "Kemal de bir kasaptı" dedı Fatih Yıldız, Kalaycıyan'ı protesto ettı Yıldı/, "Boyle bir toplantı du/enlerkcn, çağrılan isitnlerin nc tıır bir geçmişc sahip oîduğunun iyi aı aşlırılnıası gerekir. ABD Kongresi'nde, iılkenin kurucusu George Washıngton'a hakaret edilmesi kabul edilemeyeceği gıbi Türkiye'nin kumcusu Atatürk'e de hakaret kabul edilmez" dıye konuştu Yıldı/, dını ozguılukler taıtıylırken 1 rmenı soykınmı savlannın da gundcme getmlmesını eleştırdı Kalaycıyan, "Türkiye'deki Ermeııi toplıımunıın ikinci sınıf mııamelesi gördüğunıı, diğer dini a/Jiılıklarla birlikte aynmcılığa uğradığını" one surdu Toplantıda " rürkiye'dekı llıristiyan brmenilerin dummu" konusuııda ıse lurk-Ermenı U/laşma Komıtesı uyesı Van Krikoryan konuştu Kııkoryan, "Turkiyeüe Erınenıstan arasında diplumatik ilişkî kıırıılmasının vc Ermenistan'a ekonomik ambargonun kalkmasının, rürkiye'desoıı döncnıde orlaya çıkan 'sorunlaıı tarliijtna ısteklılığıne' katluda bulunacağını" soyledı Krikoryan, "ABD'nin Ermeni soykımıımı tanımasııun da oluııılıı olacağını n savundu Kongre uyesı Alcee Hastings, dını ozgurluklcr konusıında sadece Turkıyc de değıl Rusya, Çm, Fransa, tngıltere ve ABD'de de sorunlar ya!?andıgına ışaret ettı Ermeni soykuımı savlarmın gundeme getınlmesıne ılı^kın ıse Hastings, "Biz buı ada koını^ırkon Darlııı \la soykıı ıııı sıırııyor. ABD'dc dc kinıse kölelik için ozıir dilemedi" dedı MERSİN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN TsdsNo 2004/523 Davau K.oy Hı/mctlerı Genel Mudurluğu Vekılı Av Bılgen Delay tarafından üavalılar Coş-Tıır ln- şaat Sanayı I tıl Şlı Metın Ozmen ve Gaffarı Du- ran dleyhınc mahkememı/e dç.mış olduğu 08 09 2004 tarıhlı dava dılekccsıyle "Mersın Koy Hmnetlerı 11 Mudurluğu nıın 1996 yılı ydtırım programı verçevesınde yapüan i!>lerdcn dolayı ek- sık ımalattan doğan 40 305 000 000 TL (40 305 YTL) lıra dlacağın davalılaıclan mu<jtereken ve ımı- teseİMİcn tahsılıne yargılama gıdcrı ve vekalet uc- retınrn ddvdlılara yuklctılmesını" tdlcp etmış olup Davalı t oş- lur tnşadt Sdnayı ve licaret Lımıted !>irketı'ne bııgune kadar dava dılekçesının teblığ edılemedığı ve tum aramalara rağmen adresının de tespıt edılemedığınden duruşma gunu ve dava dı- lekçesınm ılanen teblığıne karar verılmış, olduğun- dan adı gcc.cn davalıyd bu ıLının yayınlandığı tarıh- ten ıtıbaren 7 gıın sonra dava dılekçesı ve duruşma gununun leblığ edılmış sayılacağı lcblığden ıtıba- ıerı 10 gun ıçerısınde davaya cevap vermesı ve da- vasını takıp etmesı. aksı takdırde davaya cevap ver- memii sayılacağı ve duruşma gunu olan 01 06 2005 gunu s,aat 10 10 da gelmedıgı ya dd bır vekılle temh.il ettırmcdığı takdırde yokluğunda de vam edılıp karar veııleceğı (lllJMK'nıın 213 mad ) ılan olunıır 23 03 2005 Bdsm 14420 KADIKOY 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN DosyaNo 2005/145 Vas Tayınr Mdhkemcmi7ce verılen 29 03 2005 tarılı ve 2005/145 E 2005/232 K Sayılr kaıar ıle Mcvlut ve Zcynep oğlu Trab/on 01 01 1931 doğumlıı Tuıgut Demııkül 1 Mk 405 maddesı gereğınce vesayet altına alınarak kendısıne kızı Dcrya Tıtıl VJM olarak tayin edılııııştır 08 04 2005 Basın 16244 Sezer, ABD tarafından izlenen ziyareti çerçevesinde Suriye Cumhurbaşkanı Esad ile görüştü Şam'dan sıcakkarşılamaDrç Haberler Servisi - Sunye ye 2 gunluk resıııı zıyarette bulunan Cum hurbaşkanı Ahnıet Necdet Sezer, dun başkent Şam da coşkulu bır kalabalık tarafından karşılandı Sezer, Washıng- ton tarafindan yakından izlenen zıya retınde Sunye Cumhurbaşkanı Beşar Esad ıle bu araya geldı ABD Buyukelçısı Eric Edelman, Tuıkıye nın Surıye'ye kar>ı olıışan uluslararası cephenın ıçınde yer al- masını umduklannı soyleyeıek Was- hıngton'ın zıyaretten rahatsı/ oldıı- ğunu ıma etmıştı Sunye'ye eşı Semra Se^er ıle bıı- lıkte gıden Sezer Şam Havaalanı'nda Sunye Dışışlen Bakanı Faruk el Şa- ra'mn da aralaıında bulunduğu bazı bakanlar tarafından karşılandı Sezer'ı karşılayanlar arasında elle- rınde Tuık ve Sunye bayrakları ta-ji- yan Sunyclı ve Turk ogıencıler de vardı u SöziınüneriCumhurbaşkanın , "I loş geldini/ onurlu C umhurbaşka- nı", "Si/i iıeviyonız" yazılı Turkçe- Arapça dovızler taşıyan gençler Se 7er ı alkışladılar Sezer, Saab Sarayı nda da Esad U- ralındanrebmıtorenlekaı^ılandı Se- zer, gonışmelenn ardından duzenle nenbasıntoplantısındaFsad'ın, 1559 sayılı BM Guvenlık Konseyı kaıan uyanncd I ubnan'dan çekılme ışlemı- nın ay sonıına dek tamamlanaLağını ıfade cttığını belııteıek bundan mem nıınıyet dııyduklarını soyledı Sezer, boylece Şam'a uluslararası kamuoyu- nun beklentılerı yonunde hareket el- rriLsı mesa|i veıdı Göriişler ortak Esad ıle Irak, Israıl Fılıstın ve I ub- nan ıle ılgılı geliîjnıelerı ele aklıkla nnı bıldıren Se/er, Lubnan'ın ulusal bıtlığmın vc ıstıkrannın korunnıası- na yonelık çabalann artaıak suulu- rulmesı gereğı uzerınde durduklarını kaydettı Sezeı, ^unlan soyledı "Cunı- hurbaşkanı Esad, I ııbnan'dan çekil- nıeisteminin ay sonuna kadar taıııam- lanacağını ifade etti. lıak'ın (»prak bııtunlııgııyle uiusal bıı lığının kürun- masında, istikrara kav ıışması ve ulus- lararası tuplumla yeniden butuııkş- mesine yunelik uluslaı aı ası çabalann (lesleklennıcsiııdeorlak gorıı^ler pay- laştıgınıı/ı gorduk. Orladoğıfda kalı- cı banşa ııla^ılmasının da brilge islik- ı an ıçın ya^amsal önem taşıdığı u/e- rinde goruş biıliğine vanlık." aumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, "Sözününeri Cumhurbaşkanı", "Hoş geldiniz onurlu Cumhurbasîkan" yazılı Türkçe- Arapça dövizlerle karşılandı. Sezer, Esad'ın Lübnan'dan çekilme ışleminin ay sonuna dek tamamlanacağını ıfade ettığinı, bundan memnuniyet duyduklarmı belırtti. (Fotoğraf AA) Sezer, şoyle devam eth "İkiiilkc ara- sında her alanda giderek artan işbır- liğinden duyduğunıuzmutluluğu vıır- gulayarak bu işbiı ligiııiıı sağladığı ya- rarları bir kc/ dalıa go/lemledik. Gii- cünu tarihsel ve koklu bir birliktclik- tcn alan ili.şkileıimizin vc is.birliğimi- /in daha da geliştirilnıesi vonıınde go- ruş birligi sağladık" Sezeı, /ıydretının ılışkılerın daha da gelıs.mesıne, bolgesel barii) ve ıs- tıkrdrın kurulmasına katkıda buluna- cağını soyledı Esad ıse ele alınan ko nularda gorus bıılıgınm hukum sur duğıınu, çok verımlı goruşmeleryap- tıklarını kaydettı Gazeteler övdü Esad şoyle konuştu "Tıırkiye ile ortak konulann başında Irak geliyor. Irak'ın toprak biıtünluğu, istikrar, bir- lik ve bağınısızlığımn korıınması ko- nusıında nıutabıkiA Irak halkıııın ken- di gcleceğini belirlemesinin vc Irak halkını oluşturan lıim unsurlann siya- si siırece katılmalan konusunda da uzlaşmaya vardık. fsrail'in Arap top- raklanndan eekilnıesi ve bağımsız I i- listin'in kurulmasına/emin haarlan- masıyla bölgede barış sağlanmasında da gorüş birliği içindeyiz. Kardeş ül- ke Turkiye'ye Ortadoğu sorunuyla il- gili olarak ve hanşın gcrçekleşmesi ko- nusıında destekçipolitikasrndan dola- yı le^ekkur ediyoruz." " I araflaı; Lubnan'ın istikıan, ulu- sal birligi konusuııda aynı göriişleri paylaşnıaktadırlar" dıyen Esad, "bü- yük devlet adanıı" olarak ıııtelendır- dığı Se/er'ın zıyaretınden duyduğu memnunıyctı yıneledı Sunye basını da Sezer'ın "ABD baskılan karşısmdaki cesareüi tutunııı- nu" ovdu Teşrın gazetesı "Bu ziya- ret Suriye için çokrincmli,o/ellikle de ABD'nin biıyük baskılarına rağmen Cunıhurba$kanı'nın bu /ivaret konu- sıında gostcrdiği, ısrarlı, ccsarctlı, yıı- rekli vcbilgecetutıımdan sonra" dedı ALMANYA'DA SEÇİMLER Türk-Almanlar ortalığı kanştırdı BERLİN/FRANK- FURT (Cumhuriyet) - Al man valandaşlığına geçen Tuık kokenlı Almanlaıın daha sonra yeniden Turk pasaportu alnıalan, giderek buyııyen bır soı un oluştu- nıyor 22 Mayıs'ta Kuzey Ren Vestfalya'da yapılacak se- çımde oy kullanacak Fur- kıye kokenlı Almanların bır kısminın da çıft pasa- port sahıbı oîduğunun or- taya çıkması, muhalefetı harekete geçırdı Çıfteva tandaş konumundakılenn oykullanmalan halınde se çımlerın yasadışı olacağı nı ıddıa edcn Hırıstıyan Demokrat ve Lıberal mu- halefet sozculerı tçiijlerı Bakanı OttoSchily'den tıft pasaportlu 1 urkleı ın en kı- sa surede saptanınasinı ıs- tedıler Haftabaşında tcış- lerı Bakaııı Abdıılkadir AksuıleBeılın'dcgoruşen Schıly, konunun ınsanı ne- denlerdedıkkatealuıaıak çıft pasaportlu Iuık-Al- manlar lehıne çozulmcsi ıstemını gen (,evııdı 1 urkıye'nın kendılennı uyarnıanıası nedenıyle zoı durumda kalan çıfte vatan daş konumundakı 50 bın Turk ıse, konunun kendı lehlerıne çozulnıesını ve 2000 tarthının esas alın- masından vazgevılmesını ıstıyorlar Almanya'da iktidann büyük ortağı sosyal demokratlar zorda SPD için tehlikeli mayıs Oskar Lalontaine partisiııe kı/gın. OSMANÇUTSAY FRANKI< URT - Almanya'da ıktıdarın buyıık ortağı Sosyal Demokratları çok zor bır mayıs beklıyor Başbakan Gerhard Schroder'ın tavız vermcden ız- lemekle ovuııduğu ve "sosyal adaletinnrpanlamua- ^ sı" olarak o/etlene- bıletek neolıberal po- lıtıkaldr, partı ıçmde- kı "son sosyal demok- ratlan" da kaçıı uken eskı Genel Başkan Oskar Lafontainc' ın ^™"•— partıyle uyelık ılışkısım de bıtır meye hazırldndığı ogrenıldı SPD'nın iılkenin en buyuk eyalelı vepartınınkalesı Kuzey Ren Vestfalya'da 22 Mayıs'ta yapılacak yerel seçımden ye- nılgıyle çıkacağına kesın go- zuyle bakıhyor SPD'nın eskı ancak hâlâ et- kilı Genel Başkanı Lafontaıne, partısınden ayrılauığı yolunda- kı habeılerı doğrularken yenı kuı ulan sol partı Fmek ve Sos- yal Adalet Seçım Alternatıfı'ne (VVASG) katılabileceğını belırt- ti lafontame SPD Yeşıllerhu- • Partı halk desteğını hızla yıtırırkerı eskı Genel Bas,kan Lafontaıne'ın uyelıkten ıstıfa edeceğı bıldırıldı SPD'dekı uye sayısı yakm tarıhınde ılk kez 600 bın sınırmın altına duştu kumetmce izlenen ve çalışanld- rın sosyal kazanımlarının kesıl- mesıne yonelık polılıkalan boy- Iesıne ustlenen bırpartıde daha fazla kalamayacağını da belırt- ti SPD ust yonetımı bu açıkla- nıalar karşısında "sessiz kalır- ken"WASG 1 atontame'ekapı- larının açık olduğunu bıldırdı WASG'ın kurucularından ve Basın Sozcusu Murat Çakır, "Lafonlaine'in uyeliği biziın için ka/Jinç olacaknr" dedı Çakır Ku/ey Ren Vesttalya seçımlen ıcm 28 Nısan'da Bodıum'da du zenlenecek bır toplantıya La _ _ ^ _ _ lontaıne'ındekatıla odğını ve WASG ıçın dcstek ısteyece- ğını soyledı Çakır, Cumhuriyet'e yap- tığı açıklamada, _^mm^^ "Sosyal tlevlel anla- ~~™^^ yış.1 buyuk darbeler aldı. Biz sosyal devlelı savıınan- lan bir araya getireceğiz" dedı SPD'nın uye sayısında da, son 50 yıhn cn duşuk duzeyıne ınıl- dı MattıtıbanylauyesayiMinn oncekı yıla gore 30 bın uyelık bır genleme anlamına geldığı belırtıldı DATÇA ASLİYE HIIKUK HAKİMLİĞİ'NDEN No 2000/243 Davacı Malıye Ha/mesı Davalıldr 1- Oğan Tımıncı Refık Saydam Cadde- sı Aslan Han Ka* 7 lstanbul 2- Mehmet Demır Tlıte Otel lskcle Mah DaVı 3- Belcdıye lîa'jkanlıgı Dat<,a Davacı Malıye Hdzınesı vekılı Av Hnıne Kdya ta- ratından yukandd ısımlerı ve adreslerı ya/ılı davalılar hakkında Dat(,a ılçesı, Iskele Mahallesı 153 dda, 15S ve 160 pariel sayılı taşınma7İarın Idhnıını 69 m2 smın Bayındırlık ve Iskan Mudurluğu nte tcspıt edılen kıyı kenar çızgısı ıçınde kaldığının, bu nedcnle tapu kay dının 69 m2'Iık kısmının ıptalı lalcp edılmış yaıgıKı- ma sırasında davalı Oğan I ımıncı'nın yapılan zabıta araştırmaiına rağmen adresı tespıt edılememı^lır Du- ruşma 28 04 2005 gunu saat 10 05'te Ddt<,d Adlıyesı duruşma salonunda yapılacak olup belırtılen duruş- ma gun ve sddtındc duruşma s.alonuntld hazır bulun madığı veya kendısını bıı vekılle tcmsıl cttırmedığı takdırde yargılamaya yokluğunda devam edılerek hu kum verıleceğı davetıye yerıne geçmek ıızere teblığ olunur 15 01 2003 Basın 4040 KAMAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Dosya No 2004/342 Davacı Suat Tosuntaş vekılı Av Arap Gokalp tara- tından davalılar Adnan Karakoç Efıle Ulusoy vc kok sal Kozan aleyhıne açılan zılyethğın tespıtı ve kayıt ıp talı ve tcscıl davasının yapılan dçık yargılaması somın- da tL'lse ara kararı gereğınce, Davalı daleıı Caddesı NÜ 9 Kuçukkoy tstanbul adresınde ıkamel ettığı bıldı- rılen Suleyman oglu Adnan Karakoç'un adresı yapılan araştırmalara rdğmcn tespıt edılemedığındcn vc adına duruşma gun ve iaatının ılanen teblığıne karar vcrıle lek adı geçcnın duruşmanın bırdkıldığı 24 0^ 200^ gu ııu bdat 10 OO'da kendısını bu vekılle ya da bızzai leın sıl ettırmesı aksı takdırde duruşmanın yokluğunda go- ruleceğı ve karar venleceğı duruşma gunu teblığı yerı- ne geçerlı olmak uzere ılan olunur Basın 16498 DUYURU lzmir Barosu CMK Binminde görev yapmak üzere Hukuk Fakültcsı mezunu personel almacaktır. Erkek adayların askerlığını tamamlamış olması geıekmektedır. Başvurular 10.05.2005 günü saat. 17.00'ye kadar 1456 Sk.No: 16K- 6 Alsancak/İZMÎR adresındekı lzmir Barosu'na yapılacaktir. Sınav tanhlen daha sonra bildırılecektır. Bclgclcr: 1) Ikdmctgâlı ve nufus orneğı 2) Dıploma veya vıkış totokopısı 3) Erkek addylar ıçın askerlık durum belgesı 4) Ozgeçmış ACIKAYBIMIZ Tutkunu olduğu trenlerın ıçmden geçtığı bır kasabada, Ilereke'dc yaşamayı beçmışti O'nu orada tanıdık, orada yıtırdık Bılgıdekı, vefadakı, dostluktakı derınlıklcrıyle O'nu çok sevdık O da bızı.. Sevgili OSMAN SABAHİSERDARAYTÖRE hep arami/da olacaksın Kocaeli Universitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden dostları: Murat Alpay, Nevzat Atalay, Reşat Başar, Safıye Başar, Necatı Baskır, tsmet Çavuşoğlu, Ookhaıı Ercan Zekenye brdınç, Atılla Frguder, tnsel İnal, Şenız Kabadayı, Ozer Kanburoğlu, Metın Kar Suleyman Kınratayıf, Balıar Kocaman, Suha Kocaoğlu, Yeşım Maddiıoglu Arzu Parten, Yasemın Sarı Ozgur Ulusoy, Cereıı Uzun KÜÇÜKÇEKMECE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN \ sab NÜ 2004/S44 Davacı MUIISIIIL Arıh ıcı laıalınddiı mahkcmcmı/e A\\ lan gıi|ilık davasında 17 K ısını 199') yılırıdan berı gdip bulunan Ntınbıı ılı Ivugukcckmccc llçesı Kaıı ııy ı Malıal Itsı ( llt No 00P Aık Nu 00379 Sıra No 0002 sıyılı yerdı mılusd kayıtlı Onıer ıle Ay^ı. cluı ülına (, ıltlıkkoy 10 I 1949 dogııııılıı Umcr Arabicı nın Inyıl vf mcmatla rından hıJpıkıı (ilınlaıın ışbıı ılan tarıhındcn ılıbıren bıı SLIK ıçcrısındı. mdhkemuııı/ııı 2004 b44 bayılı dava dos yasına bildiMiieli.il Mlv nun 32 ırnddLsı gtıcğıncc ılan olunur 28 03 ^00S Basın I6686 KOCAELİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Dosya No 2003/327 Davacı lurk Telekomunıkdsyon A*j vekılı Av Fusun Doğanay tarafından davalı- lar îhsan Ozkan Cafer YıiLel ve Hamdı Yuccl aleyhıne mahkememıze açılan ala- cak davası nedenıyle Davacı vekılı dılekçesınde ozetle, 12 10 2002 tarıhınde dava- lıldrddn Hamdı Yucel ıdaıesındekı 16 Zl 790 plaka sayılı ard<,la lzmıt-Uzunçıftlık pretabrıklerı mevkıınde havalesının yııklu olması sebcbıyle davacı ıdareye dit havaı kdbloları kopartmak suretıyle vcrmış olduğu hasar nedenıyle davacı ıdarenın 3 33^ 746 933-11 sı hasar bedelı dlacağının kaza taııhınden ıtıbaren ışleyecek avans taızı mjhkeınc rndsratları ve ucretı-vekalel aldcağı ıle birlikte davalılardan mu^terekcn ve mutesekılen tahsılıne kdrar vcrılmesını talep ve ddvd etmış olup tum aramalaıa idğınen bulunamayan davalılar Cdlcr Yucel ve Hamdı Yucel c dava dılckçesının ılanen teblığıne karar verılmış olup ddı geı,en ddvalılann mahkeme- mı/ce dıııuşmdnın yapılacagı 03 O'S 2005 gunu saat 10 OO'da mahkemcmızde hazır bulunmaları yı da kendılennı bır vekılle tenısıl ettırmelen, duruşmalara gelmez ve kendılennı bır vekılle de tenısıl ettırmez ıseler dumşmalaıa gıyaplarında devam edılecegı ve kardr verıleceğı ılan olunuı Basm 30630
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog