Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 14 NİSAN 2005 PERŞEMBE 10 DIŞ HABERLER dishab//cumhuriyet.com.tr Bağımsız Kürdistan yaşayamaz' Dış Haberler Senisi - Irak Devlet Bas,kanı Celal Taldbam, "Bağımsız bır Kurdıstan'ın ya^ayamayacağını" soyledı 1 ıansız Lıbeıatıon gazetesıne demeç veren Taldbam, "Rutun dığcrhalklar gıbı, Kurtler de kendı kendını yonetnıe lıakkına sahıp ülmdk ıstıyor Ancak gcrvcklerlc yıi7İeşıldığınde, bıınun mumkıın olmadığını anlıyorlar Çunkü, koniijuldnmız bıze saldırmasa ve sinırlarını kapatmakla yetmseler bıle, bağımsız bıı Kuıdıstan yaîjayama/" dcdı Bu arada, Kerkıık yakınlarında bır boru hattına ycıle^tıı ılen bombdyı clkısız hale getırmek ısteycn 12 Irak askerıoldü, 3'üde yaralandı Moğolistanda muhalefet ayakta • Dış Haberler Servisi - Moğolıstan'da hukumete I } Mayıs'a kadar ıstıfa elmesı içın sııre tanıyan muhalefet, başkent Ulan Bator'da gösten düzenledı Sukh Bator Meydam'nda toplanan ve sarı rcnkte kaşkol takan bmlerce muhalefet taraftarı, hukumet ıstıta etmedığı takdırde zorla yonetımı ele geçıreceklerını ıddıa etü Muhalefet, yasağa rağmen yapılan eylemde hukumet bınasına doğıu yürııdu 'ŞerEkseni' sergisine baskın • NEWYORK(AA)- Amenkan Gızlı Servısı'nın Başkan Gcorge W Bush'u kafasma sılah dayalı şekılde resmeden posta pulu şeklındekı bır esenn de bulunduğu bır sergıyı bastığı bıldınldı Geçen hafta C hıcago'dakı Columbıa College'de a^ıldiı ve 47 sanalçı tdrdfından tasarlanan posta pullarının sergılendığı 'Şerhksenı (JunahınCı/lı larıhı" ısımlı sergıde Katolık kılısesındekı cınsel tacız skanddlldnnı, ırkçılık ve Irak savaşını konu alan eserler yer ahyor Yunanistan Dışişleri Bakanı'nm temaslan sırasında, Ankara ile Atina arasmda gergin saatler yaşandı Zîyarete Kardak gölgesiAN KARA (Cumhuriyet Büro- su) - Yunanistan Dışışleı ı Baka- nı Petros Molivyatis'ın Ankara /ıyarctı sırasında, Kardak'taye- nı bır krızın eşığınden donuldu Bır Yunan balıkçı teknesının Kar- dak bolgesınde Turk karasuları- na gırmesıyle başlayan gelif>me- lcr, Ankara ıle Atına arasında 1996 yılından bu yana yaşanan en buyuk gerılıme neden oldu Turk ve Yunan askerı hııcum- botları, Yunan balıkçı teknesının bolgeden uzaklaşması sonıasın- da da 24 saat boyunca Kardak'tan ayrılmadı Dışişleri liakanı AbdullahCül ıle Molivyatis'ın geıgınlığın bıı- yumcsını unlemek ıçın yaptığı goru^meler, ust dıı/ey dıplomat- lar arasında sabaha kadar surdıı Krız, Turk ve Yunan hucumbot- larının dun saat 11 00 sularında "aynıanda" Kardak'tan ayrılma karanyld ço/uldu Turk ve Yunan bakanları ara- sında kabul edılen bge'de guven artırmaya donuk yenı onlemler, Kardak krızının golgesınde kal- dı üışışlerı Bakanlığı Sozcusu NamıkTan, şunları kaydettı "Biı Yunan balıkçı teknesi (sa- lı giinü) sabah saatlerinde Kardak bolgesinde karasulanmıza giı- nıiştiı. Sahil güvenlik botumu/.un böl}>eye inlikal etmesinin akahin- de bu defa bir Yunan sahil gıiven- lik botıı Kardak'a gelnıiştir. Yu- unanıstan Diijişleri Bakanı Molivyatis'in Ankara ziyareti sırasında kabul edılen Egc'dc güven arttırmaya dönük yeni onlemler, Kardak krizinin gölgesinde kaldı. (Fotoğraf AA) nan botu, kaı asıılaı ınu/dan ayrıl- mami'jlır. Bunun ıı/erine Turk sahil muhafaza botu da bölgede kalmıştır. Bu durum, bu sabah saatİL'iinc kadar devanı ctmiştir. Tabiatıyla her iki bakan, olayla- nn başlangıcından itibaren, diin bu konuyu ele alnıışlar vc duru- mun sükûnete kavustııı ıılması ko- nusıında anlayış birliğine varmış- lardır." EgeYle kırmızı hat Molivyatis'ın 7iyaretınde, bge'de 1 urk ve Yunan savaş uçak- ları arasında "it dalaşını" engel- lemcyı amaglayan yenı onlemler uzennde ıse anlaşmaya varıldı Gul ve Molıvyatıs, Türk ve Yu- nan askerı harekât meıkezlerı ara- sında "dogrudan ilelişim hatn'' ku- rulmasını kararlaştırdıklarını or- tak açıklamayla duyurdular İki ul ke arasında anlaşmaya varılan dı- ğer guven artırıu onlemler, aske- rı doğal afet mudahale bırlıklen arasında ortak tatbıkat, asken kıı- rumlarda dıl eğıtımlerıne karşı- 1 ık.lı katılım ve asken okullarara- sında bıreysel spor kars.ilas.ma- lan olarak sıralandı 'Askeri ilişkiler de gclişsin' Başbakan Recep Tayyip Erdo- ğan, Molıvyatıs ıle goruşmesın- de, iki ulke arasındakı ıyı ılışkı- lerın askeıı alana da yansıması- nı ıstedı Molıvydtıs'ın dskerı ır- tıbatın arttirılması goruşunu or- taya koyduğu oğrenıldı Goruşmede ayrıca ıkı ulke ara- sındakı di!j tıcaret haemının 5 mıl- yar dolara çıkanlması, tunzm ala- nında ortak hareket edılmesı, do- ğalgaz boru hattının mayıs ayın- dan itibaren oıtak kullanımi ko- nularında gorus, bırhğıne varıldı l'rdoğan, Kıbns sorununun BM zemınınde bır an once çozulme- sı yonundekı aı zusunu ortaya koy- du Frdoğan, son donemde bas.- bakan, sıyasılerve burokrasılerek- senınde ıkı ulke arasında olumlu bır havanın oluştuğunu vurgula- dı Bu havanın askerı alana da yansıyacagını kaydeden Erdo- ğan, Larıssa ve bskışehır'de ku- rulacak habeı leşnıe hattının one- mıne ışaret etlı Yunanistan Başbakanı Kostas Karamanlis'ın de hazıran ayında Turkıye'ye gelmesı beklenıyor KARDAK GüVden yeminli savunma MURAT tLEM ATİNA-Tuıkıyeıle Yunanistan arasında 1996 yılından bu yana sorun oluştuıan Kardak kayahklan, Ankaıa'yı zıyaret eden Yunanistan Dışişleri Bakanı Petros Molivyatis ıle Dışışlen Bakanı Abdullah Gül aıasında ılgınç dıyaloglar ya^anmasına neden oldu Yunan Flefterotıpıa gazetesındekı yorıım-habere gore, Molıvyatıs, ıkılı goruşme sırasında Gul'e Kardak çevresındekı olaylar hakkında bılgısı olup olmadığını sordu Konudan hdberı olmadığı yanıtını veren Gul, "Kardak'ta olıı^an gerginlik hakkında hiçbir bilgim yok... Bu konuda çocuklarınıın üstüne ycıııiıı ederim" dedı DIŞÎŞLERİ: TASUS BELLİ' POLİTİKAMIZ DEĞtŞMEDl Gül ve Annç yine ters düştü ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) -Yunanıstan tt To Vima T1 gazetesınde Dis.is.len Bdkanı Abdullah GüPe atfen yayımlanan. "casus belli kaıarıııııı kalkması- naitiıa/ımyok"sozlerıneAnkara'dan Iurkıye'nın Fge sorunlanyla ılgılı tavrında "herhangi bir degj- şikliğinsozkonusu olmadığı" açiklaması geldı "Ca- !»usbelli" tartışmasını başlatan Meclıs Başkanı Bü- lent Arıııç ıse, ısrarını surdurdu Dif}i!,len Bakanlığı So/cusu Namık Tan Bakan Gul'un To Vıma gd/etesıne verdıgı roportaja ılışkın tartışmalaraaçıklıkgetırdı Tan, ^uniarı kdydellı "Ba- kanıınız, To Vima ga7etesine verdiği mıilakatın oriji- nal metninde, nıuhabirin, 'TBMM Başkanının casus belli ıle ılgılı açıklamaları zıhınlen kans.tımııştıı Tam olarak ne oluyor> bızııı bır ıtırazınız vaı mı buna 1 ?' şek- lindeki sonısunu şöyle yanıtlanuştır:' Yunanistan ıle Turkıye arasında bır karşılıklı anlayış mevcuttuı ve bu nun devam etmesı gerektiğını duşunuyoruz ' Bakanı- mı/ın ifadelerinde so/u geçen karşılıklı anlayış 1997 Iem- ıııu/ ayında Madrid'de vanlan mutabakat olup, so/ konusu mulabakat lıaliha/ırda geçerliliğini korumak- tadır. Bu çerçcvcde, Turkiye'ııin koııuyla ilgili politika- sında herhangi bir deği^iklik soz konusu değildir." Yunanıstdn'ın karasulannı 12 mıle ı,ıkarmasını 'casus belli' olarak kabul eden Meclıs bıldırısını lartışmaya açan Buleııt Arını,, dun de ısraıını suıdurdıı Annç, şun- ları kaydettı "Beııiın söylcdigûn konu, Vıınanistan 12 nıil- de ısrar ederse, I ürkiye'nin haklanna tecavüz anlamına gelen bir davranışta bulunursa, bi/ buna karşı çıkmaya- lım anlamı değildir. Hilakis böyle bir durum karşısında halkımı/ın lemsilcisi olan IBIV1M, Anayasa'nın 87 ve92. maddeleri dedahil lıim tedhırlen gecıkmesı/ın alırve ala- caklır. Bı/im soyledigimı/ konu, geçmı^e yaşaıııni'j olan bu olayın ^u aııtla içinde bulunduğumu/ dostlıane ilişki- ler içerisindcki yerini yeniden dikkate alınaktır. Turki- yc'nin dış politikasını takip eden kişilerle bi/iın gö- rüşlerimiz arasında ancak bir paralellik söz konusu olabiliı. Ancak beninı so/lcıim crtcsi gün «a/etclcr- de yayımlandığmda itirat cdeyim ki bu sö/lerin bo- yutıınu tanı araştırmadan endişe ile karşılayan bazı bıırokratlar ve bazı kesimler olmuştur. I'ıirkiye'nin durağan bir dış politika talep etmesi ve sloganlara bağ- lı olarak omrıınii geçirmesi mumkıın değildir. Benim yaptığını bira/ da e/ber bo/ınak olmuştur." GENELKURMAY 2. BAŞKANI BAŞBUĞ'UN DEĞERLENDİRMESİ: 'Casus belli' geçerli politikadır SERTAÇ EŞ ANKARA-Genelkurmay 2 Başkanı ürgeneıal tl- ker Başbuğ, Yunanistan'ın karasulannı 12 mıle çıkaı- masınııı Turkıye taıalından savaş nedeııı sayılacağı an- lamına gelen "casus belli"nın "haleıı geçerli olan dev- let politikası'" oldugunu açıkladı Genelkurmay Karargâhı'nda gazetecılenn gıındem- dekı konulara ılışkın sorulannı yanıtlayan tıenelkur- may 2 Başkanı Orgeneral ilker Başbuğ, Meclıs Baş- kanı Biilcnt Annç'ın gundeme taşıyarak kaldırılma- sını ıstedığı "casus belli" bıldırısının, 31 Mayıs 1995 gunu Yunanıslan Parlamentosu'nun aldığı karaı la baş- Iddığını anımsattı Bunun u/erıne 8 Ha/ıran 1995 gu- nu TBMM'den oybırlığı ıle "casus belli" bıldınsının çıktığını vurgulayan Başbuğ, "Kararla, Yunanistan'ın karasulannı 6 milden 12 mile çıkarmasının I urkiye ta- rahndan kabul edilmeyeceği 1 BMM'de kabul edildi" dıye konuştu Başbuğ, bıldınye ılışkın şu değeılendır meyı yaptı "TBMM'nin bu kaıan hâlâ geçerli olan veyıiriirlükte olan devlet politikasımn ifadcsidir. Bu po- litikanın tenıel aıııacı iki iilke arasında çatışma yaıa- hlnıası değil, olası çatışnıalann önlenmesidir." Turkı- ye ıle Yunanistan arasında guven arttıncı onlemler konusu ıçın çalışmaların suıduğunubelırten Başbuğ, Petıos Molivyatis'ın Ankaıa zıyaıetınde ıse 4 konu uzennde uzlaşmaya vaııldığını kaydettı Bu konula- nn Turkıye'nın onenlen oldugunu belırten Başbuğ bun- ları şoyie sıralddı - Turkıye ıle Yunanistan arasında dıl eğıtımı ıçın per- sonel gondenlmesı - Asken bırlıklenn doğal afetler konusunda işbırli- ğı vc tatbıkatlar yapması - Her ıkı ulke mıilı hava harekât merkezlen arasın- da dogrudan temas sağlayacak hattın tesıs edılmesı Asken okullar arasında terdı musabakalar düzen- lenmesı Her ıkı ulke mıllı hava harekât merkezlerı arasında ıletışım hattı kurulmasını ıse Başbuğ şoyle açıkladı "Temel amacı, Ege'de problcnilcr, soııın yaratacak konular ortaya çıktığında anında temas etmck vc da- lıa da buvunıcmcsini sağlamak." ESKİŞEIIİR 4. tCRA MÜDÜRLÜĞÜ'INDEN GAYRtMENKUL AÇIK ARTTIRMA İLANI DosyaNo 2004 886 Talımdt Dıı borçtan dolayı ıpoleklı olup satılmasım k ırır verıleıı gayıınıenkulun A- Iııpıı kııydı, ıınsı, adeüı, uvsafı hski'jchır ılı Merkez 2 Bolgc Hoşnudıye Mah Ic- oındtı Sokak 94 palta 4"!7 ada 24 parbcl sayılı 277 70 m2 mıktarlı kargır apartmanın 20 110 arsa paylı 2 kat 6 no lu daırcsıdır S07 konusu taşınma/ K Malınıul Pehlıvan Caddesı ruk 42 no'da kaııı Koşem Apaılınanı ndıidır Dııre ıılıı.ık m^ı edılen bağımsı/ bolum I M) rn2 al ınlı olup 2 oda salıın saloınnnje nnıtlak baııyu Wt vt antre mahallcrındcn mutc!>ckkıldır Sdlon- salomanjc tabanı bcton şap uztnndc ah^ap parkt kaplıdır Duvarlar sıva uzcnne plastık bada- nahdır Mutfak tabanı mcrmer pan,alı kaıo, te/gah ustu nıeımeı, duvaı 1 sııa beya/ layans kap lıdıı Te/{;alı uslunde b.ıtary ılı evıye mevtutluı I ezgah altında ve ustunde all^ap dolaplar ve ^olb(_n nıcvLuUur Banyo tabanı mermer duvarlar tavana kadar rcnklı tayans kaplıdır lı,ınde kııvct klozct bataryall ayaklı lavabo ıle banyo bataryası mevLuttıır WC lahanı seramık dıı vaılaı I ıbını kııl ıı heya/ I ıyans kaplıdıı lı,ıi)de tek ınusluk lavabo nıuvLutlur I um kapı doğ ı ıııı ıl m ıli'jip olup yağlı boy ılıdıı Tunı pLiıtuc, doğramaları ahvıp olup yağlı boyalıdır Ant- rt tabanı bcton ^ap u/erıne ah!»ap parkc kaplıdıı Duvarlar sıva uzerınc plastık badanalıdır Ka- lorıtcrlı vc asansorlu olan daırenın ıçınde ekktıık ve su mevutlur B- Muhamınen lıvdelı \ skı^ehır ılı Meıke/ 2 Bolge Ho^nudıyt Malı Ieoman Sokak, 94 palla 417 ada 24 parscl sayılı 277 70 m2 mıktarlı kargır apartmanın 20/330 arsa paylı 2 kdt 6 no lu daıanın tamamına 80 000 -Y1 L (Sekscnbın Yenı Turk 1 ırası) kıymet takdır cdılmı^tır C- Imaı durumu. Tcpebaşı Beledıye Ba^kanlıgı lınar Mudurlugu nun I I 0S '004 larılı ve 6649 s.ıyılı yı/ıd.ı belııhldıgı u/ere hskı^ehıı ılı MerkL/ 2 Bolge Ho>jnııdıyL Mah I eonıan Sokak 94 palla 4 î 7 ada 24 pars>el iayılı tasjinmaz 1/1000 ol(,cklı ımar planında yola terkı olup bıtısjik nızam sekız kat mesken alanına ısabct ctmcktcdır *juyuluduı ve tıcarel bolgesıdır Satış şaıttarı. 1- Taşınma? 03 05 2005 Salı j,unu saat 14 00 le 14 10 ı k ıdaı Fskıselııı Bu yuk^ehırı Beledıye muzayede salonuııda IİK nun MI maddesı gereğı 11K. nun 129 ınaddesıne yaptığı atla bınaen açık artırma surctıylc yapılacaktır Bu arttırmada tahmın edılen kıymetın yuzde 60'ını vc ruçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış mısraflarını geçmek tjaıiı ılt ılıale olıınuı Boyle bu bedelle JIILI t^ıkmı/sa en t^ok aıllıranın taahlıudu bakı kalmak Viılıyla I î 0S 200S ( ııııid gunu saat 14 00 14 10 arasında hskı^chır Buyuksehır Beledıye mu- /aycdt salonundd ıkıntı drlırmd yapılacaklıı Bu artırmada da bu mıktar eldc cdılememışsc gayrımenkul en çok artırana ıhalc edılcccktıı Vı kıdaı kı aıiııım bedelının nıalın tahmın edılen kıymetının yuzde 40 ıııı bulnıası ve bundan basjta p.ıı ıy.1 ^evııme ve payla^tıııua nıabianııını geı.niLsı la/ınıdıı Boylt la/la bulellc alıtı cıknıazsa satı^ talcbı duijecektır 2- Arttırmaya ıştırak cdcceklerın, tahmın edılen kıymetın yuzde 20'sı nıspetınde pey akçesı veya bu niıkUr k ul ır mıllı bır bankanın lenıın ıl meklııbunu veımeleıı la/ımdıı Satıs peijiıı pa ra ıledıı .IIILI ısledığınde 20 gunu gecmemek u/ere nıchıl vcrılebılır V uzdc 1 KDV, Idlalıye resmı ıhalc pulu tapu alım harcı ve masratları ıle tcslım vc tahlıyc masratları alıcıya aıttır Bı- rıkmış veıgıler ve tapu satıın harcı satış bedehnden udenır ] Ipnlek sahıbı dkıcaklılaıkı dığLr ılgılıluın (*) Iııı gayrınıcnkul ıı/Lrıntkkı haklarmı hususıylc laı/ vc mısrdfd ddir olan ıddıalannı dayanağı bclgclcrı ıle on bcij gun ı<,ındc daırcmızc bıldırmclcrı lazımdır Akbi takdırde hakları tapu sıcılı ıle sabıt olmadıkçapaylaş-madan lıaııç bııakıiacaklardıi 4- llıaleye katılıp dalıa sonıa ılıale bedelını y ılııııı ıııı ık suıelıyle ılı ılenııı leslııne sebtp olan tum alıcılaı ve kefilleıı teklıl cttıkleıı bedel ılt son ılıale bedelı arasındakı farklan ve dığer /a- larlardan vc ayrıca tcmcrrut taızındcn mutcsclsılcn mesul olacaklardır Ihalc farkı ve temerrut faızı ayrıca hukmc hacct kalmaksızın daıremı/cc tahsıl olun ıc ık bu f ıık \ ıısa oncelıkle temı n.ıl bedehnden alınacaklıı 5- yııtname ılan laııhınden ıtıbarcn hcrkcsın gorcbıhnebi ıcın daırcdc acık olup masratı ve- rıldığı takdırde ısteycn alıcıya bır ornegı gondcnlcbılır 6- Satışa ıştırak edenlerın ^aıtnameyı goımıış. ve mundeıeıatını kabul etmış sayılnaklaıı başkaca bılgı almak ısteyenleıın Hskıs.dııı 4 lcıa Mudurluğu nun 2ÜU4/S86 lal sayılı ıcnı ıııı marasıyla mudurluğumu/e ba^vurmaları ılan olunur 06 04 2005 (*) llgılılcr tabırınc ırtıfak hakkı sahıplerı de dahıldır Basın 16010 ÇATALCA tCRA DAİRESİ'NDEN GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA tLANI DosyaNo 2003/53 Tal Satılmasına karaı veıılen gayıınıenkulun cınsı kıymetı, adedı evsafı Istanhul Ilı (, ıtalca ll(,esı Hadınıkoy Koyu Dere (, ırçjr Mevkıı nde kıiın 372 Parsel sayılı I83SS0 ITI2 mıktarlı taşjnma7 tarla Ilalıhazır Durumu Taşınmaz, Istanbul Ilı, (,atalca llçesı, Hadınıkoy koyu Dere Çırçır Mev- kıı nde kaııı 372 Parsel sayılı 18380 ın2 ınıktaılı tarla vasfında olup az bu kısnıının sanayı bır kısıııının yeşıl alanda bıı kısmınııı IC L)L) alaııında bır kısnıının yolda buyuk bır kısnıının da 22 12 1998 tarıhınde yayımlanan lctnc Sıılarını Koruma Yonetmelığı ne gore Eşkınoz deresı 100 m ınutlak koruma bandında kaldığı ve ımaı ıznının olmadığı anlaşıimıştır ftrafında fabrı- ka hınaldiı bıılunnıaktadıı Koy yeıleşını alanına mesafesı 1 knı olup tanmsal anıaçlı kullanıl maktadıı 1 aşınmazın kıymetı 1 aşınmazın doğusu dcrc batısı cskı dcmıryolu, etrafında sanayı yapı- ları ıııevcut tarl ı vasfındakı laşınına/ın mevcut koy yerleşım alanına mesafesı 1 km olup taıım- s ıl .ıııı.ıı,11 kull ıınlııı.ıkl.ıılıı btralında labııka bıııaları bulunnıaktadıı I msal taşımna/laid olan talcp vc scrbcst pıyasadakı alım satım dcğerlcrı goz onune alındığında taiinmazın muhammen bcdclı 367 600 000 000-FI *dıı Imaı Durumu Hadımkoy Beledıye Başkanlıgı ndaıı alıııaıı 04 04 2003 taıılı ve 0R 291 sayılı cevabı yazı ıçcıığmden 372 No lu paıselın I/İ0O0 olc.ekh ııa/ım ımar planında tı/ bır kısmının sanayı bır kısmının yeşıl alanda, bır kısnıının K DD alaııında bır kısmının yolda buyuk bır kısmının da 22 12 1998 tarıhınde yayımlanan tçıne Sıılarını koruma Yonctmclığı'ne gore Eşkı- ııo/ Deresı 100 m mutldk koruma bandında kaldıgı \e ımar ıznı bulunmamaktadır Satı> ^artlarr 1 Salış 24 0S 2005 gunu saat 13 30 ıle saat 13 45 arasında Calaluı lcra Mu durluğu nde açık arttırma suretıylc yapılacaktır Bu arttırmada tahmın edılen kıymetın yuzde 60 ını vc ruçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ıle ılıale oluııuı Boyle bır bedelle alıcı cıknıa/sa en ı,ok aıttııanın taahlıudu bakı kalmak şartıyla 03 06 200^ saat 13 30 ıle 13 4S aıasında ıkıııu aıttıınıaya cjkaıılacaktır Bu arttırmada da bu mıktar clde cdılememışsc gayrımenkul en çok arttıranın taahhudu saklı kalmak uzerc arttırma ılanında gosterılen muddet sonunda en çok arttırana ıhalc edılcccktır Şu kadar kı arttırma bede- lının nıalın lahmın edılen kıymetının yu/de 40 ını buhıitisı ve satış ısteyenın alacagına luçbanı olan alacakların loplamından lazla olması vc bundan haşka paıaya cevııme ve paylaşlırma mas ratlarmı gcçmcsı lazımdır Boyle tazla bcdcllc alıcı çıkmazsa satış talcbı duşecektır 2 Aıttmııaya ışlııak edeceklerın, lahmın edılen kıymetın yu/de 20 sı nıspetınde pey akcesı veya bıı mıklar kadaı mıllı bır bankanın lenuııal nıeklubuıuı veımeleıı la/ınıdıı Satış peşın pa ra ıledır. alıcı ütedığtnde 20 gunu gecmemek uzere mehıl verılebılır I ellahye resmı, ıhalc pu- lu, tapu lıaıç ve nıasıafları alıcıya aıttıı Bıııknıış vergıler satış bedehnden odcnır KDV alıcıya aıttır 3- Ipotek sahıbı alacaklılıırla dığer ılgılılenn (*) bu gayrımenkul u/crındekı haklarını husu sıyle faız vc masrafa daıı olan ıddıalannı dayanağı belgclerı ıle on bcş gun ıçınde daırcmı/c bıldıımeleıı I ı/ımdıı Aksı lakdııde haklaıı lapu sıcılı ıle sabıt olmadıkça paylaşmadan harıç bı- ı,ıkıl,n .ıkl.ııılıı 4- lhalcvc katılıp daha sonra ıhalc bcdchnı yatırmamak surclıyle ıhalenın feshıne sebep ol ın tum alıcılaı vc kefillerı teklıt cttıklcrı bcdcl ıle son ıhalc bcdclı arasındakı tarktan ve dığer za- ı ıılıulııı vt lyııcı Itıneııııl fu/ıııdeıı ıııutcselsılen ıııesul olacaklaıdıı Ilıale ftıkı ve temeııut laı/ı ayııca lıııkme hacct kalmaksı/ııı daırcnn/ce tahsıl olunacak bu lark varsa oncelıkle temı nat bcdclındcn alınacaktır 5 Şartname ılan tarıhınden itibaren herkcsın gorebılmesı ıçın daıredc açık olup masrafı vc- rıldıgı l.ıkdınlı ıskycıı dlıcıya bıı oınegı gondeıılebılıı 6 Satışa ışlırak cdcnlcrın şarlnamcyı goımıış vc nıunderecalını kabul elnıış sayılacıkl.ııı başkaca bılgı almak ıstcycnlcrın 2003/53 lal savılı dosya numarasıyla mudurluğunHizc baş vııııııal ııı ıhn olıınuı 8 4 2005 (*) llgılıleı tabıııne ırtıtak hakkı sahıplerı de dahıldıı Bısın 16262 TÜRK DENÎZ ARAŞTIRMALARI VAKFI'NDAN TEPKÎ ' 12 mil kabul edilemez' Haber Merkezi - Turk Denız Araştır- maları Vakh'nca (TUDAV), Lge Denı- zı'nde 12 nıılın kabul edilemez olduğu be lırtılerek "Ege Denizi'nde her bir adaya sağlanacak 12 dcniz ıııili gcnişliğindeki deııi/ alanı ile Egc Deııi/.i bir Yunan göliı- ne dönuşecekür" dunıldı Ege Denı/ı'nde denı/ guvenlığı, ula- şımı, yetkı alanlannın pdyldşımı gıbı ko- nulardayılldidırçcşıtlıçalışmdlargerçck- leştıren TUDAV tarafından yapılan ya- zılı açıklamada, Ege Denızı'nde 12 de- nız mılı uygulanırsa ıkı ulke aıasında bır dığer tartışma konusu olan kıta sahanlı- ğı mu/akerelennın başlamadan bıtmış olacağı savunuldu Açıklamada şu ıfade- lere yerverıldı "Hdeniznıiliuygulama- sı ile iilke güvenliğinıiz a*ıı yaı a alacak, denizlerdenekonomikolarakyararlannıa- mı/ imkânsi7İa^acaktır. Biı tk-ııiy iılkesi- ııiıı bıııııı kabul ctnıcycccği açıktıı. Egc Dc- ni/Tndc hakkani>ele uygun vc kalıcı ola- cak dcııi/yetki alanının paylaşılması, şab- lon deııi/ lıukuku formülleriyle ve ulus- laı arası dayalmalarla ba^anlama/- Vak- fııniA lıakkaııiyctc uygun bulıın çö/üm oııcrilcrini akadcmik ortamlar başta ol- mak u/erc dcsteklcmcktedir. TBMM'de oybirliğiilealınan 'casus belli1 karannın şimdiye dek ulkemi/in bu deni/deki hak ve çıkarlanııı korumada onemli bir un- sıır olduğu kabul edilmelidir." BAKIRKÖY 5. ASLÎYE HUKUK MAHKEMESt'NDEN TsasNo 2004/164 Davacı Turk Kardıyolojı Vakfı vekılı Av Kadnye Özturk tarafından davalı Mehnıet Ke leş aleyhıne avılan ecrmıısıl davası sebebıyle Davacı vekılı la/laya ılışkın haklannın saklı kalması kaydı ıle şımdılık 1 000 000 000 TI ecrmıısıl bedelı ve 2 244 500 000 -Tl hasar tazmınatı alacakları olan toplam 3 244 500 000 Tl yasal taızlenyle bırlıkte tahsılını talep etnııştır Davalı Mehmet Keleş adına çıkarılan davetıyeler bıla teblığ tade edıldığınden yapılan 7abıta tahkıkatında da adresının meçhul olduğıı bıldırıldığındcn Davalı Mehmet Keleş'ın 12 7 2005 gunu saat 10 3.0'da mahkememızde hazır bulunmala- rı, gelmcdıklcrı takdırdc gct,erlı bır mazeret de bıldırmedıklerı tdkdırde duruşmdnm yok- luklannda yapılacağı ve karar verıleceğı dava dılekçesı yenne kaım olmdk uzere ılan olu- nur 5 4 2005 Basın 16264 FATİH 2. AİLE MAHKEMESİ'NDEN 2004/186 Isas Davacı Abdulkadıı Kaıa vekılı taıafındın ılıvılı ( ıııııı P ıse ıle leınne dıbııels ıleyluııe m,ılaıı boşanm.ı davası sebebıyle Mim.ii Sman Mah Kcçecılcr C ad No l ) t atıh/lstanbul adrcsındc ıkamct edtfn davalı ( arın- nc Pascalc Jcannc Gabrıcl (kara)'ya duruşma gununun teblığ edılemedıgı gıbı /abıtaca yapılan aıaşlııma da netıce vernıedıf ınden duruşm ı punıınıın ılıneıı tehlığıne karar veıılmış olup adı gLçcnın duıuşnidiıın alılı huluııduğu 0 3 05 2005 gunu saal 11 00 dc ınahkcnıcmı/de HLJMk nun 213 ve 377 mad gcrcğıncc hazır bulunması hazır bulunmadığı veya kcndısını bır vekıllc tcnısıl ettııınedığı takdııde talıkıkata yokluğunda dev ını edılecegı hıısusıı davetıye yeıı ne geçıııek ıı/eıe ıl nıen leblıg oluııuı 1104 7(105 Basın I6U2 DÖRTYOL ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN TsasNo 2004/661 Davdu Ay^egul Kuzulu tarafından davalı Ondeı Kıt7ulu aleyhıne boşanma davası a(,ılmıştır Davalıya teblığ edılemedığınden ılan yolu ıle ddvd dılekvebinın ve duıuşma gununun teblıgınc karar vcnlmıştır laraflar ardsındakı davanın mdhkememızdckı du- rıışması 29 04 2005 tarıhıne saat 09 00'a bırakılmıs. olup, llatav ılı, Dortyol ıl^csı, Ozerlı Mdhallesı nde nufubd kayıtlı olan ve aynı yer Ozerlı Balcılar Sokak No 17'de ıkamet cttıgı bıldırılen ddvalı Mdhır ve Hkrıyeden olma 1976 d lu Oıuler Kuzulu'ya dava dılekçesı ve dııruşma gunu ılancn tcblıg olunur Basın 9087 I1ENDEK İCRA VE İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN DERECE KARARI İLANI Sayı 2001/114 Bır bort,lan dolayı hdkkında ıtrd tdkıbı bulunan Albd Gıdd Tunzııı Tekitıl Ndklıye I ıcaret 1 td Ştı 'nın ışbu borcundan dolayı adınd kayıtlı bulunan 34 AL 2037 plaka sayılı 2000 model Kıa marka kamyonetı 6 750 000 000 -TL bedelle satılmış ve bu arav kaydında ıse Otocenter Oatencıler Sıtesı P Blok No 4 Yu/yol Bağcılar adresın- de mukım Mehmet Refık Leblebıcı nın Şışlı 6 ttra Mudurluğu nun 2001/17033 I sas sayılı dosyası ıle hdciz cdıldığı, ancak hacız turıhı ıtıbarıyla Hcndck lcra Mu- durluğu'nun 2001/H4 I sas sayılı dosyasından konulan hac7in 1 sırada olduğu ve satıs, bedelının bu dosya aiacaklısının odenmesıne Melımet Refık I ehlehıu'nın hac zının ıse 2 birada kaldığından satış bedelıne adcmı ı^tırakıne kaıar verıhnış ve derece kararı adresınc teblığ cdılmedığındcn zabıta drdştırması da necıte vcrmedığındcn ıla- nen teblığme karar verılmıştır Işbu derece karannın ılanından itibaren 15 gun zarfın- da Mehmet Refık I eblebıcı tdrafıııdan ıtıra/ edılmedığı lakdırde derece kjrarıııın bu ı,ekılde kcsınlc^cccğı ılanen teblığ olunur 04 04 2005 Bdbiıı 16177
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog