Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

rjr'Cumhurlyet k ^ * K 1 T A P LA R1 IRAK BATAKLIĞINDA TÜRK-AMERİKAN İLÎŞKÎLERİ Mustafa Balbay Çağ Piizarlnmn A Ş Tılrkocağl Cad No 19/41 (34334) Cağaloalu-htanbulTel (212) SI4 01 % Cumhuriyet rifCumhuriyet L^KİTA PL AR 1 ZELİŞ (Tütün Zamanı 1) JNecati Cıımalı Çağ ftolama A S Turkocagı Cad No 39/41 (34134) Ugıluglu-Uuıbul fcl (212) 514 01 96 81. YIL SAYI: 29044 / 50 YKr (500.000 TL) (KDVıçınde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (7945-199?) 14 NİSAN 2005 PERŞEMBE Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Genelkurmay, toplumdan soğukkanlı olmasını ve kışkırtmalara kapılmamasını istedi Zirvedeıı birlik çağrısıSağduyuya davet Sezer, Mersin, Trabzon veAdapazarı 'nda yaşanan olumsuz gelişmelerin belli yönlere çekilmek istendi- ğini vurgulayamk "Belirli amaçlara hizmet eden kışkırtmala- ra kapılmamahyız "dedi, Erdoğan gelişmeleri Türkiye 'nin yolunu kesmeye yönelik girişimler olarak değerlendirirken "Farklıfıkirler gerekçe gösterilerek iç düşmanlar icat edilme- meli. Hiç kimse ülkesini daha çok sevdiği iddiasıyla hukukun kendisine vermediği bir hak ihdas edemcz " dedi. • 4. Sayfada Sosyologlar değerlendirmeli Genelkurmay îkinci Başkanı Orgeneral Başbuğ, son dönemdeki olayların nedenlerinin sos- yologlar tarafindan değerlendirilmesinin daha doğru olacağı- nı belirterek toplumun provokasyonlara ve heyecana kapılma- dan yasadışı eylemlerin gereğini devletin ilgili kurumlanna bı- rakması gerektiğini vurguladı. Bayrağa saldırıyı hoş görmeye- ceklerini belirten Başbuğ, "sözde vatandaş "nitelemesinin belli bir kesimi tanımlama için kullanılmadığını söyledi. • 4. Sayfada Yunanistan üışışleri Bakanı Molivyatis'in ziyareti sırasında, Kardak'ta krızin eşiğinden dönüldü. Yu- nan bahkçı teknesinin Kardak bölgesınde Türk karasulanna gırmesiyle başlayan gelişmeler, büyük gerılıme neden oldu. Ge- rilimin aşılması içın görüşme- ler, diplomatlar arasında sabaha kadar sürdü. Krız, Türk ve Yu- nan hücumbotlarının dün sabah "aynı anda" Kar- dak'tan aynlma kararıyla çözüldü. • 10. Sayfada Kardak'ta krizden dönüldü Genelkurmay 2. Başkanı Başbuğ, Yunanistan'ınkara- sularını 12 mile çıkarmasının Türkiye tarafindan savaş nedenı sayılacağı anlamına gelen "casus bellf'nin "halen geçerli olan devlet politikası" olduğunu açıkladı. Başbuğ "Bu poliükanın temel amacı ıkı ülke arasında ça- tışma yaratılması değil, olası ça- tışmaların önlenmesidir" dedi. Dışişleri Bakanlığı da Yunan "To Vima" gazetesinde Gül'e atfen yayımlanan sözleri yalanladı • 10 Sayfada 'Casus belli 1 devlet politikası ERMENİ SAVLARTNIONAYLAYAN ÜLKELERE KINAMA Ankara'dan yeni strateji Ermeni iddialarına karşı ulusal politika oluşturulması istemiyle toplanan TBMM, yeni stratejiler geliştirip daha aktif politika iz- lcnmesi kararı aldı. Milletvekillerinin imzasına açılan bir mek- tupla da İngiliz Parlamentosu'ndan, 'Mavi Kitap'ın propaganda amaçlı hazırlandığınm dünya kamuoyuna açıklanması istendi. Ermeni tasarılarım benimseyen parlamentolar da kınandı. ERMENİ KİLİSESt Atatürk'e ağırhakaret ABD Kongresı çatısı altında dü- zenlenen bir toplantıda Ermeni Ortodoks Kilisesi'nin temsılcısı Vertanes Kalaycıyan Atatürk'e hakaret ederek "Kemal dc bir kasaptı" dedi. Dınleyıciler ara- sında bulunan Türk diplomat Fatih Yıldı/, Kalaycıyan'ı pro- testo etti. Yıldız, "Böyle bir top- lantı düzenlerken çağrılan isim- lerin geçmişinin iyi araştırılması gerckir" dedi. • //. Sayfada A1NKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Soykırım iddiaları karşısında ıçte ve dışta daha ak- tif politika izlenmesi ıçin hare- kete gcçcn TBMM, sözde Er- meni soykınmı yasa tasarılarım parlamentolarında kabul eden ülkeleri bir bildiriyle kınadı. Parlamentodaki bütıin milletve- killerinin desteğıyle gönderil- mek ü/ere imzaya açılan bir mektupla da İngiliz Parlamento- su'ndan, Ermeni soykınmı sav- lanna dayanak olarak gösterilen "Mavi Kitap"ın propaganda amaçlı hazırlandığı ve gerçekle- ri yansıtmadığının dünya kamu- oyuna açıklanması istendi. UArkası Sa. 8, Sü. 3'te • ASKER DE BELGELERt AÇT1 • 8. Sayfada Üç günlük örgüt toplantısının ardından bir bildırı yayımlayan ADD, Türkiye'nin AKP hükümeti döne- minde "geri dönüşümü çok zor, dış kaynaklı dayatmalarla" karşı karşıya kaldığını belirtti. "Ülke- nın ve ulusun geleceği ve bölün- mez bütünluğü tehlikededir" de- nılen bıldirgede, bu kuşatmadan kurtulmak için tüm yurtsever, tam bağımsızhkçı, antı-emperyalist kesimler ulusal birlik çatısı altında toplanmaya çağnldı. • 5. Sayfada 'Ülke geleceği tehlikede' CITYMAUT JETIT Yesil Bans'tan 'hac'lı evlem... * turya'mnbaşkentiViyana'datoz,toprakveben- zeri maddelerin ncdcn olduğu parçacık kirliliğinin insan sağlığına verdiği zararlara dikkat çek- mek için eylem yaptı. Belediyc binası önünc mezar taşını simgeleyen tahta haçlar sıralayan çcvrc- cilcr, kirliliğin öldürdüğiinün altını çizdi. Binanın önünde Viyana'da parçacık kirliliği nedcniylc ölen 300 kişinin anısına toplam 300 haç sıralayan eylemciler, önlem abnmasını istediler. (RhUTERS) IMF ve kredi kuruluşlan dış kaynaklı riskler ve sıcak paranın Türk ekonomisini tehdit ettiğini açıkladı Cari açık korkutuyorTÜrkİye'ye liyari IMF ve kredı değerlendırme kurulu- şu Fitch Ratings ekonomideki kırılganlığa dikkat çek- tı VVashıngton'da yapılacak "BaharToplantılan"nasu- nulacak IMF'nın "Dünya Ekonomisine Bakış" raporun- da, Türkiye'de kısa vadelı sermaye hareketleri ile finan- sc edilen caı i açığın, dünya pıyasalarındakı havanın ter- sine dönmesi halinde "risk oluşturacağı" vurgulandı. artiyor 1 ıtch Ratings'in raporunda da, Türkiye'nin "cari açığın finansmanında kısa dönemli ve piyasa hareketlerine duyarlı araçlar kullanmasının potansıyel rısk doğurduğu" belirtildi. Raporda "Küre- sel faiz oranlan değışıyor. Petrol fiyatı artıyor. Bu da Türkiye'nin kınlganhğını arttırıyor, hükümetin hata pa- yını daraltıyor" değerlendirmesi yapıldı. • 12. Sayfada 'SpekÜlatif açiklamalar' IMF-Dünya Bankası top- lantılarına katılmak üzere ABD'ye gıden Bakan Babacan borç stokunun çok speküle edılchğını behrttı "IMF'den uyan" geldığıne ılışkin haberlerin hatırlatılması üzerıne Babacan, "Sık sık şuradan uyarı, buradan uyan. Kim fark- lı bir şey söylese bu dönüp dolaşıyor hukümete uyan ola- rak sunuluyor. Bunlar çok yanlış" dedi • 12. Sayfada 'ONURLU CUMHURBAŞKANI' - Sezer, Şam Ha- vaalanı'nda coşkulu bir kalabalık tarafindan karşı- landı. Sezcrl karşılamaya gelenlerin, "Hoşgeldiniz onurlu cumhurbaşkanı", "Sözflnün eri cumhurbaş- kanı" yazılı pankartlar taşıması dikkat çckti. (AA) Sezer'denSuriye 'ye tarihi ziyaret Şam 'dan sıcak karşılama Cumhurbaşkanı Sezer, ABD'nin karşı çıktığı ve yakından izlediği Suriye gezisine başladı. Cumhurbaşkanı Esad ile bir araya gelen Sezer, Irak, Israil-Filistin ve Lübnan ile ilgili gelişme- leri ele aldılar. Sezer, Şam yönetimine uluslara- rası kamuoyunun beklentileri yönünde hareket etmesi mesajı verirken Esad'ın, Lübnan'dan çekilme işleminin ay sonuna dek tamamlanaca- ğını ifade ettiğini belirterek bundan memnuni- yet duyduklarını söyledi. • 11. Sayfada TÜRK tŞADAMI AİHM'YE GÎTTİ ABDve îngiltere 9 yi dava etti ABD ve tngıltere'nin Irak'ı işgali sırasında Rus asıllı eşinın psikolojisinin bozulup kendısini ve ülkeyi terk ettiğini belirten Y.G. ikı ülkeden de birer milyar dolar tazminat istemiyle AÎHM'ye başvurdu. AKIN BODUR tSKENDERLN - ls kenderunlu işadamı Y.G., Amerika'nın I- rak'ı işgalinin 11 yıllık mutlu yuvasını yıktığı- nı, Rus asıllı eşinin psi- kolojisinin bozulduğu- nu ve 6 yaşındaki çocu- ğunu alıp gittiğini belir- terek ABD ve Îngilte- re 'den birer mi lyar dolar tazminat istemiyle Av- rupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) başvurdu. YG., AİH- M'ye gönderdığı dilek- çesinde Rus asıllı eşinın Amerika'nm, TCDD Is- kenderun Lımanı'na as- ker çıkarması ve Incır- lik Üssü'nü kullanması ile başlayan süreçte "güvenlik endişcsi" yaşayarak psikolojisi- nin bozulduğunu belirt- ti. Eşinin hem Türkiye hem de Rusya'da psiko- lojik tedavi gördüğüne dikkat çeken Y.G. Ame- rika'nın müdahale ede- ceği Irak'ın çevresinde- ki ülke insanlannın can UArkası Sa. 8, Sü. S'te GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Cumhuriyet 'le m r i N 1 3ÛO OD34OO Gönevi Suskunluk Ekonomiyı parlak göstermeye gayret eden hükü- met, eleştirileri savuşturmanın kolayını buldu. Giderek büyüyen ışsizlığe çare butamadınız diyor- sanız, hükümetin yanıtı hazır; işsizlik sorununu dün- ya çözemedi. Dış ve iç borçlar artıyor mu? Dünyada borcu ol- mayan ülke yok, diyorlar. Ekonomide tehlıke işareti veren çevrelere -gaze- MArkasıSa.8,Sü.l'de Harranlı kızlar artıkokulda Milli Eğitim Bakanlığı 'nca yürütülen "Haydı Kızlar Okula Projesi"nde enbaşarılı sonuçlar Şanlı- urfa'nın Harran ılçesınden çıktı. llçede, 2003-2004 eğitim-öğretim yılında 629 olan kız öğrenci sayısı bu yıl yüzde 222'lık artışla 2 bin 25'e yükseldi. Kız öğrencilerin sayısı erkeklerı geçti. FIRAT KOZOK'un haberi • 7. Sayfada f 'Aptesimizden şüphemiz yok' Hakkında hayali ihracat ve naylon fatura suçlaması gibi birçok iddia bu- lunan Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, suçlamaların öç alma maksath oldu- ğunu savundu. Unakıtan " Hem vicda- nım rahat, alnım aktır. Aptesimizden şüphemiz yoktur. Çiğ yemedik, karnı- mız ağrımaz bizim. Onun ıçın herkes işine baksın" dedi. • 12. Sayfada GUNDEM MtSTAFA BALBAY Bip Kardak Suda Rptına! Dokuz yıl aradan sonra Kardak'ta bir fırtına daha koptu. Üstelik de Yunanistan Dışişleri Bakanı Pet- ros Molivyatis Ankara'dayken. Ege'de yaklaşık 3 bin kadar ada, 900 kadar da Kardak tipi kaya, adacık ve benzeri kara parçası var. Ikinci gruptaki parçacıkların çoğunun tarafı belirsiz. Bir başka deyimle, istenirse Kardak benzeri başka sorunlar da yaratılabilir! MArkasıSa. 8,Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog