Bugünden 1930'a 5,464,858 adet makaleKatalog


«
»

T Cumhuriyet . K I T A P L A RI VÎRAN DAÖLAR Necati Cumalı ÇağPararlamaAŞ Turkocajı (. ad No 39/41 (34334) Lajaluğlu kanbul lel (212)514 0 1 % Cumhuriyet rV'Cumhuriyet L^KİTAPLARI ÇAĞINTANIÖTSÎNEMA Aslı Selçuk Çag Pazarlanu A !> I uriuuğı (ad Nn W41 (14114)( ngaloglıı htanbulTel (212) 51401 % 81. YIL SAYI: 29043 / 50 YKr (500.000 TL) (KDVıçınde) KURUCUSU: Y U N U S NAD\ (1924-1945) BAŞYAZARI. NADİR NADİ (1945-1991) 13 NİSAN 2005 ÇARŞAMBA Erdoğan'ın Norveç'te verdiği mesajlar, AB ile yeni bir sıkıntının işareti olarak değerlendirildi Oealaıı gerilimiSaldiri AİIIM'nin Öcalan'ın yenıden yargılanma- sı yönünde karar alacağı bılgisı ve son günlcrde ülkede yaşa- nan gerılim hükümeti sıkıntıya soktu. Önceki gün "Batı'nın bazı unsurlanyla Türkiye'yi bölmeye çalıştığını" söyleyen Er- doğan dün de terör örgütü PKK'yi hedef aldı. "PKK Kürtler adıııa konuşamaz" dıyen Erdoğan, Norveç'te verdiği konferans sonrası PKK'lılerin yumurtalı saldınsına uğradı. M4.Sayfada AB: KaygiliyiZ Cumhuriyet'e konuşan üst düzey bir AB yetki- lisi Başbakan'ın Avrupa'yı suçlayan tavnnın kabul edilemez olduğunu belirterek "Erdoğan'ın AB'den alacak dersiıniz yok demesi endişe verıci" dedi. Hükümctin iç politikada zorluk ve sorunlar yaşadığını önc sürcn yetkili, Erdoğan'ın iktidarı kay- betmcmck için "milliyetçi ve Batı karşıtı" bir tutum ıçine gir- diğini belirtti. ELÇİN POYKAZLAR'ın haberi • 4. Sayfada Baykaldan eleştiri CHP lideri Baykal, Türkiye'de yeni bir egemenlik alanı oluşturulmak ve azınlık tartışmasmın yeniden şekillendirilmek istendiği bir dönemde AİHM'nin "Abdullah Öcalan'ın yeniden yargılanması kararı aldığını" söylcdi. Bay- kal, konfederasyon bayrağımn Türkiye sınırları içine sokulur- ken AKP hükümetinin sessiz kaldığını belirterek "Konuşması gcrckenler susuyor, sokaklar konuşuyor" dedi. • 4. Sayfada Ülkücüler, Adapazarında da saldırdı Trabzon'daki olayları protesto etmck amacıyla bildiri okumak isteyen Sakar- ya Gençlik Derneği'ne üye l'i kadın 6 kişilik gruba 30 kişilik başka bir grup saldırdı. Dayak yiyen grubun ifadesi alınırken saldırganların ise yine gözaltı- na alınmaması dikkat çekti. İstanbul Kadırga Eıkek Öğrenci Yurdu'nda kar- şıt gürüşlü öğrenciler arasında çıkan kavgada da 1 kişi yaıalandı. • 5. Sayfada Komisyondan TAYAD'a suçlama Trabzon'da incelemelerde bu- lunan TBMM Insan Hakları Ku- rulu üyesı Zafer Hıdıroğlu, olay- larla ılgılı adlı sürecm devam et- tığını açıkladı. AKP'lı Hıdıroğ- lu, "Insanlann demokratık hak- larını kullanması en temel hak- larındandır. Ancak bu haklann kullanılması sırasında başkalan- nın haklarına zarar verilmemesi gerekiyor. Bildiri dağıtımıyla başlayan demokratik hakkın kul- lanılmasından Trabzon halkı ra- hatsız olmuştur" dedi. AHMET ŞEFİK'm habcri • 5. Sayfada MerkezBankası velMF: Borç seviyesi ve işsizlik yüksek. Gelir dağılımında ciddi eşitsizlikler var Ekonomide acıitiraflarbÜyÜme yok Merkez Bankası'nın 2004 raporunda, Erdoğan ve Babacan'ın sözlerinin ter- sine değerlendirmeler yer aldı. Yapısal düzeydekı bazı risklerin varlığının devam ettiği vurgulanan raporda, ka- mu çalışanlannın ücretlerınde düşüş olduğu belırtıldı. Yüksek reel faizlerin kamu borç stokunun küçültülmesı- ni zorlaştırdığı kaydedildi. Serdengeçti de sürdürülebilir büyüme sürecine geçilemediğini söyledi. • 13. Sayfada Stand-by mayisa kaldl IMF ile sürdürülen yeni stand- by kapsamında taslak niyet mektubu üzerindeki çalışma- lar tamamlatıırken stand-by mayısa kaldı. Türkiye Masa- sı Şefı Moghadam ekonomının en iyi çıkışını yakaladığı- nı belırtırken "Ancak yıne de bazı sıkıntılar var. Türki- ye'nm borç seviyesi ve ışsızlık oranı yüksek. Bölgeler arası gelir dağılımında cıddı eşitsizlikler bulunmakta. Reel faiz oranları hâlâ çok yüksek" dedi. • 12. Sayfada da yabancilara Türk bankacıhk sıstenıınde ya- bancılarm payı artıyor. Doğan Şırketler ürubu'nun elındeki Dışbank ile diğer finans kuruluşları dünya çapın<Ja örgütlü Fortis Bank'a geçiyor Dışbank'ın sermayesinin yüzde 89.34'ünü temsil eden hisseler ıçin satım bedeli 880 milyon Euro olacak. Fortis halka açık hisseler için de çağrı yapacak. Benelüks ülkelerınde lıder konunıa sahip olan Fortis, Avru- pa'nın en büyük 20 finans kuruluşu arasında. • 13. Sayfada HÜKÜMET KURUMUN YAPISINIDEĞÎŞTÎRÎYOR TÜBİTAK'a siyasi darbeAKP hükümetinin Meclis Başkanlığf na sunduğu yeni yasa önerisine göre 14 kişilik Bilim Kurulu'nun 7 üye- sini doğrudan Başbakan atayacak. Bilim Kurulu, TOBB ve YÖK Genel Kurulu'nun öncreccği adayların seçimi de Başbakan'ın onayıyla kesinleşecek. tktidar böylece, TÜBlTAK Bilim Kurulu'nu belirlemede Anayasa Mah- J kemesi ve idari yargı kararlannı aşmayı hedefliyor. TEPKİLER SÜRÜYOR Unakıtan yanıt vermedi 'Teşekkül halinde kaçakçılık' ve 'evrakta sahtecılık'le suçla- nan Maliye Bakanı Kemal Una- kıtan'a tepkı gösteren Toplum- sal Saydamlık Ilareketi Derne- ğı Başkanı Kurtuluş, "Pişkin bir ortam var" dedi. Unakıtan ise ıddialarla ilgili soruları ya- nıtlamaktan kaçındı. İLHAN TAŞCI'mn haberi • 6. Sayfada ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Iktıdar, TÜBİ- TAK'ın ıdaresını siyasete tes- hm eden kapsamlı yasa değı- şıklığı ıçın harekete geçtı. AKP Grup Başkanvekılı Salih Ka- pusuz'un TBMM Başkanlı- ğı'na sunduğu yasa önerisine göre, 14 kişilik Bilim Kuru- lu'nun 7 üyesini doğrudan Başbakan atayacak. Diğer üye- lerin seçimi de Başbakan'ın onayıyla kesinleşecek. Başba- kanlık'la "ilgili kuruluş" sta- tüsunde olup bilimsel çalışma- larda özerkliğinı koruyan TÜ- BlTAK'ta, AKP iktidarına ka- dar, boşalan uyeliklcrin yerıne MArkası Sa. 8, Sü. 3'te Tarihten gelen ışık Genç Türkiye Cumhuriyeti'nin eşsiz kazanımı Köy Enstitüleri'nin ku- ruluşunun 65. yıldönümü çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Akademisyen- ler, öğretmenler, öğrenciler, Köy Enstitüsü öğretmenleri vc cğitime önem veren yurttaşlar, "Eğitim sorunlanna Köy Enstitüleri ve çağdaş yöntem- ler ışığında çözümler" konulu çalıştayda bir araya gelecck. • 7. Sayfada MOLÎVYATİS ANKAR ADA Atina ile 'karşıhklı bağımlılık' dönemi Kapall kapılar ardında yapılan Tiirk ve Yunan dışışlerı bakanları- nın görüşmeleri iki bölümde ger- çekleşti. llk bölümde güven arttırıcı önlemler, ekonomi, turizm ve kültür alanlarında ışbırlığı ko- nularını ele alan bakanlar, basın toplantısında ışbırlığı ve dıyaloğu geliştirme mesajı verdiler. Abdul- lah Gül ve Petros Molivyatis, Ege sorıınlan ve Kıbrıs konusunda ise ayrıntıya girmekten kaçındılar. Yunan To Vima gazetesıne konuşan Gül, Bülent Arınç'ın 12 mili "sa- vaş nedenı" ılan eden bıldırının ge- ri alınması önerisine karşı olmadı- ğını söyledi. Gül "TBMM Başka- nı, Türkiye ile Yunanistan arasında ışbırlığı ve dostluk isteğini dile ge- tirdi. Bu yönde adımlar atmayı sür- düreceğız ve çok şey elde edece- ğiz" diye konuştu. • 10. Sayfada YEŞlLLER DÜZENLEDt Avrupay da Ermeni paneli AP'dekİ Yeşıller, "Geçmişin Gele- ceği: Türkiye'deki Ermenıler" ko- nulu bir konferans düzenledi. Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmenı Hrant Dink, "Avrupa'mn Türk ve Ermeni halklan arasındakı ılışkının tüketilmesinde önemli sorumlulu- ğu olduğunu" belirterek "Avrupa geçmişe yönelik bir bcdel ödemek zorunda" dedi. Avrupa Enneni Fe- derasyonu tarafından AP üyelerine gönderılen bir mektupta, konuş- macılann Türkiye'de baskı altında oldukları gerekçesiyle konuyu gerektiği kadar iyi anlatamayacak- ları ileri sürüldü. • //. Sayfada POLtTÎKA GÜNLÜĞÜ Yiğit, DemireVi Yalanlıyor. Türkiye'de derin devlet tartışmalan sürüyor...l977'de Emniyet Genel Müdürlüğü tstihbarat Başkanı Mustafa Yiğit, "Ecevit'e yönelik Taksim suikastı ihbarı Demirel'ın anlattığı gibi değil" dedi. Yiğit, şu bilgileri verdi: "Bir gün, Dr. Kan- napin (MHP'ye sempati duyan bir Alman) ile karşılaştım. Bana şun- lan aktardı, 'Ecevit'e suıkast yapı- lacak yönündeki ihbarı Tercüman gazetesi sahibi Kemal Ilıcak'a ben yaptım. Ilıcak yakın dostumdur. O da Bayar'a söylemış. Bayar da Demirel'e ulaştırmış." HtKMET ÇETtNKAYA'ııuı yazwı • 5. Sayfada ATTİLÂ İLIIAN'IN KOŞhYA/ISl • 8. Savfada 'BOĞAZLIYAN ERMENİ KATLİAMI1 NURER UĞURLU'NUN YAZ1S1 M S. Savfada [SSN I 3OO O634UU GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Uyandı mı? Iktidarının üçüncü yılında nihayet gerçeği kavradı: Onca uyarı nıtelığındekı yazı, söylem... Hepsını bir kenaraitti. Medyadaki hemen herulusal somndan kur- tulmak ısteyen ver-kurtulcu tayfasıyla Batı'dan yöne- len tehlikelere dikkat çekenlere sert karşılıklar verdi. Istihareye yatıp birdenbire hidayete mi erdi? Ne ol- du, rıeler olduysaoldu. Yakın günlerde Batı'dan, Av- rupa'dan gelecek eleştiriler ve baskıyla Oslo'da söy- MArkasıSa. S,Sü. l'de Türkiye AB 'ye uyumda ilk 11 arasında Üniversitelerde başan Türkiye, AB sürecinde üniversitelen birbiriyle uyumlu hale getırmeye yönelik Bolonya sürecinde en başarılı ülkeler arasında yer aldı. Türk üniversiteleri kalite güven- cesi, diploma eki, kredi transfer sistemi ve akademik ta- nınma ölçütlerinden tam not alan 11 ülke arasında gösterıldı. İTÜ Öğretım Üyesı Prof. Dr. Gülsün Sağ- lamer, Avrupa Üniversiteler Birliği'nin yönetim kuru- luna seçild,i. FIRAT KOZOK'un haberi • 3. Sayfada Sabri Çelikyönetimi resmiyetini yitirdi MHK'ye yargı freni Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, Türkiye Futbol Federasyo- nu Merkez Hakem Kurulu (MHK) seçiminin iptali yö- nünde yerel mahkemenin verdiği kararı onadı. MHK başkan adaylanndan Kemal Ulusu, temmuz ayında göreve gelen ve Sabri Çelik'in başkanlığını yaptığı MHK'deki yapılaşmanın kurallara uymadığını öne sürüp olayı yargıya taşımıştı. Yargıtay'ın kararıyla Merkez Ha- kem Komitesi'nin tüm faalıyetlerı resmen durdu. • Spor'da
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog